SAN JUAN 3

1Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ fariseo i₂jme₁chen₂ Nicodemo, i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ dsa₂ judíos . 2Ŋe₄ 'éi₂ ca₂i₁jɨin₁₂ Jesús të₂le₃ ca₂nei₂, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, ne₄ bá₄ jnia'₅₄ a₂lɨ́n'₅ 'ne₂ jan₂ të₅ i₂chen₄ quián₅ Diú₄, ia₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃jmo₃ léi₄ juë'₂ le₂në₅, juɨ₁lia'₂ jmo'₂ 'ne₂, jua'₅₄ tsá₃ quiong'₅₄ Diú₄. 3Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ Nicodemo: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂, në₁jua'₂ tsá₃ rë₂chan₂ táng₃ dsa₂, tsá₃ lé₂ le₃jág₃ ja₁gon₂ Diú₄. 4Jaun₂ ca₂ŋag₃ Nicodemo: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃chan₂ táng₃, jan₂ dsa₂ ma₂juɨn'₂? ¿Lé₂ le₃'í₂ táng₃ né'₃ të₂dsɨ́₅ chog₅₄, jaun₂ le₃chain₂ táng₃? 5Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂, juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ rë₂chan₂ le₃quió'₅ jmɨg₂, quian'₅₄ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂, tsá₃ lé₂ le₃'í₂ ja₁gon₂ Diú₄. 6Juɨ₁lia'₂ i₂rë₂chan₂ le₃quió'₅ nɨ₁ŋɨ́₅, jan₂ dsa₂ nɨ₁ŋɨ́₅ bá₄ 'éi₂; juɨ₁lia'₂ i₂rë₂chan₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂, jan₂ dsa₂ i₂gu₂dsí₂ bá₄ lɨ́n₅ 'éi₂. 7Tsá₃ juɨ₁dsi₂gó'₃ 'au'₂ 'ne₂ a₂juá'₅ jniá₂: “Tion₅₄ bá₄ le₃chan'₂ 'nia'₂ táng₃.” 8'Ag₅ dsí₂ juɨ₁'a₂ guë́₃ já'₄ 'nio₃ 'ag₃; nag'₂ bá₄ 'ne₂ mɨ'₅₄ a₂lë́₂, la₁ia₁ tsá₃ ŋi'₅₄ a₂já'₄ já₅, on₃ guë'₂ a₂já'₄ dsó₃. Ján₃ bá₄ le₂në₅ lɨ́n₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂rë₂chan₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂. 9Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ táng₃ Nicodemo: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃lé₂ a₂juá'₂ 'ne₂ në₅? 10Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'Ne₂ guë'₂ lɨ́ng'₅ jan₂ të₅ quián₅ dsa₂ juɨg₂ Israel, ton'₂ tsá₃ ŋɨ́'₂ bá₄ guë́₄ 'au'₂ jág₁ në₅? 11A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂, juɨ₁lia'₂ a₂ma₂tag₂ bá₄ jnia'₅₄, dsia₂; ján₃ bá₄ jang'₂ jnia'₅₄ jág₁ dsau₅ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂të́₂ ne₄ jnia'₅₄. La₁ 'nia'₂ në́₃ tsá₃ gue'₂ jág₁ dsau₅ a₂jang'₂ jnia'₅₄. 12Chi₂jua'₂ ma₂në₂juá'₃ jniá₂ a₂'ë₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ton'₂ tsá₃ 'én'₂ bá₄ guë'₂ 'nia'₂, ¿'a₂ bá₄ guë'₂ lia'₂ le₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ quió₃ në₁ca₂juá'₃ jniá₂ ca₂juɨ́g₂ 'nia'₂ a₂'ë₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂cha₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃? 13'Ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂uɨ́g₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jŋia'₅₄ lia'₂ 'éi₂ i₂ca₂sión₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; co₂'nió'₄ 'ŋiog₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 14Juɨ₁lia'₂ ca₂chón'₂ Moisés dsɨ₂mɨ'₂ guei'₅₄ ja₁lë́₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ jaun₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'i₄ 'éi'₃ chón'₂ dsa₂ guei'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 15ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, le₃chain₂ co₂tan₅₄. 16'Jaun₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ca₂rë₃'nio₃ Diú₄ ca₂rë₃'nioi₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂cuɨin₃ Ja₁ŋi'₅₄ i₂jan₂ tan₅₄ quiáin₅, ia₁jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, tsá₃ dsɨ₃'éin₂, ton'₂ le₃chain₂ bá₄ co₂tan₅₄. 17Ia₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂chei₃ Diú₄ ca₂chein₃ Ja₁ŋi'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ a₂qui₃'ë́₂ uɨg₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; a₂jaun₂ bá₄ ca₂chei₃ ia₁jaun₂ lión₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂. 18Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, tsá₃ rë₂'ë́₂ uɨg₅ ja₁coin₂; la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'én₂ guë'₂ në́₃, ma₂rë₂'ë́₂ uɨg₅ ja₁coin₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ i₂jan₂ tan₅₄ quián₅ Diú₄. 19A₂la₂ bá₄ uɨg₅ a₂rë₂'ë́₂ jaun₂: a₂ma₂gua₅ si₂ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, la₁ ca₂rë₃'nio₃ guë́₄ dsa₂ jë₄ qui₁né'₃ lia'₂ con'₂ guë́₄ ja₁tág₅ si₂, ia₁ a₂'lɨg'₅₄ bá₄ jme₁jmo₂₃-dsáu₅. 20Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jmo₅ a₂'lɨg'₅₄, 'io'₅₄ si₂, jaun₂ tsá₃ jme₂quiáin₃ ja₁tág₅ si₂, ia₁jaun₂ tsá₃ le₃jniá₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂jmo₂₃-dsáu₅. 21La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂chan₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅, jme₂quiáin₃ ja₁tág₅ si₂, ia₁jaun₂ le₃jniá₂, le₃quió'₅ Diú₄ bá₄ já₅ a₂dse₃ a₂jmo₅ 'éi₂. 22Cang₂ jaun₂, ŋó₃ Jesús juɨ₅ 'uë₃ Judea quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂'í₃ ca₂la₂ uë́₂ quiain'₅₄ 'éi₂, qui₂choin₂₃ jmɨg₂ dsa₂. 23Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁'en₅₄ Juan₅₄ në́₃, choin₂₃ jmɨg₂ dsa₂, caun₂ ja₁chei₂ Enón, ma₂quián₅ Salim, ia₁ ja₁jaun₂ jme₁cha₂ 'lióng₂ jmɨg₂; jaun₂ jme₁ja₂lén₂ dsa₂ ia₁jaun₂ qui₃cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂. 24(A₂la₂ ca₂lë₃ né'₃ guë́₄ a₂ton'₂ dsa₂ Juan₅₄ né'₃ 'má₃.) 25Jaun₂ në́₃, i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂quian'₅₄ Juan₅₄ ca₂tsɨ́in₂ quian'₅₄ jan₂ dsa₂ judío ne₄ jág₁ juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ le₁jɨ́in₃. 26Jaun₂ i₃léin₂ i₁chi'₄ Juan₅₄: ―Të₅, dsa₂ i₂jme₁'en₅₄ quian'₅₄ 'ne₂ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂ të₂le₃ quióng₄ Cuá₃ Jordán, dsa₂ i₂'ɨ́n'₅ 'ne₂ 'éi₂, jë₂ bá₄ choin₂₃ jmɨg₂ dsa₂, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ dsɨ₂léin₂ ja₁coin₂. 27Jaun₂ ca₂ŋag₃ Juan₅₄: ―Ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃cha₂ quió'₅ dsa₂ jua'₅₄ tsá₃ ŋei₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 28Ca₂nei'₂ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ jme₁ca₂juá'₃: “On₃jua'₅₄ jniá₂ lɨ́ng₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄; jan₂ dsa₂ i₂chen₄ ne₄ juɨ₅ quió'₅ 'éi₂ bá₄ lɨ́ng₅.” 29I₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂ bá₄, dsa₂ mɨ́₂ i₂jen'₂ gu₂ quiain'₅₄. Jaun₂ dsa₂ a₂mei₅₄ quián₅ dsa₂ ŋe'₂ në́₃, chi₁jŋia₁ nag₂₃. Jaun₂ 'io'₂ jén'₅ jë₁ma₂nág₂ jág₁ quió'₅ 'éi₂. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniá₂ në́₃, rë₂'ŋia₅ a₂'io'₂ jén'₅ dsɨ₃. 30''Éi₂ ca₂tɨ́n₂ le₃dsein₅₄ guë́₄; jniá₂ guë'₂ ca₂tɨ́ng₂ le₃meg'₂. 31Juɨ₁lia'₂ i₂já₅ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, dsen₅₄ guë́₄ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃. Juɨ₁lia'₂ i₂já₅ gua'₅₄ 'uë₃, jan₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃ bá₄ 'éi₂. Jaun₂ dsia₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃. La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, dsen₅₄ guë́₄ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃. 32Jáng'₅ 'éi₂ jág₁ dsau₅ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂të́₂ ne₅₄, juɨ₁lia'₂ a₂ma₂nág₂ në́₃; la₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ tón'₂ juɨ₅ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅ 'éi₂. 33La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂tón'₂ juɨ₅, ma₂cáun₅ 'í₁ a₂dsón'₂ bá₄ tí₅ jág₁ a₂juá'₂ Diú₄; 34ia₁ i₂ca₂chen₃ Diú₄ në́₃, dsia₂₃ jág₁ quió'₅ Diú₄, ia₁ cuɨn₅ Diú₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅ ca₂lia'₂ tsá₃ niog₅ 'éi'₃. 35A₂'nio₃ Diú₄ Jmei₂ 'nioi₃ Ja₁ŋi'₅₄, jaun₂ o₄gú₃ 'éi₂ ma₂dsia₃ ca₂le₃jë́₃. 36Juɨ₁lia'₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, le₃chain₂ bá₄ co₂tan₅₄; la₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ ne'₅₄ le₃quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, tsá₃ të₃ ne₅₄ a₂le₃chain₂ rë₂'ŋiai₂₃, ton'₂ të₂le₃ të₃gua₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄ ja₁coin₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\