SAN JUAN 4

1Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Te₁gui'₅₄ a₂ma₂nág₂ dsa₂ fariseos jág₁, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ juɨn₅ dsa₂ i₂ma₂quian'₅₄ Jesús, qui₂ma₂cho₃ jmɨg₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ Juan₅₄; 2(o₁jŋia'₅₄ on₃jua'₅₄ 'ŋiog₅ Jesús choin₂₃ jmɨg₂ dsa₂, jŋia'₅₄ lia'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ bá₄), 3jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ 'uë₃ Judea, a₂ŋái'₃ táng₃ juɨ₅ 'uë₃ Galilea. 4Ja₁tioin'₅₄ juɨ₅ jaun₂, ca₂tɨ́in₂ ŋɨ́i₃ 'uë₃ Samaria. 5Jaun₂ në́₃ ca₂dsi₃léin₂ caun₂ juɨg₂ ja₁tén₄ Samaria a₂chei₂ Sicar, ma₂quián₅ ca₂jne₄ 'uë₃ a₂jme₁ca₂cuë₃ Jacob ma₂lɨ́g'₂ ca₂cuë́'₃ ja₁ŋi'₅₄ i₂chen₂ Së́₄. 6Ja₁jaun₂ jme₁dsi₅₄ caun₂ tau₂ pozo a₂të́'₂ dsa₂ a₂quió'₅ Jacob. Jaun₂ ca₂guá₂ Jesús cau₅, ia₁ a₂ca₂'ú'₃ 'ein₅₄ juɨ₅. Jme₁ma₂ca₂të́₂ con'₂ dsi₂ŋí'₃ jaun₂. 7Të₃ guá₅ jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ i₂chan₂ Samaria a₂i₃dsein₂₃ jmɨg₂ pozo jaun₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄ 'éi₂: ―Cuë₄ ca₂juɨg₄ jmɨg₂ guɨ'₅₄. 8Të₁lia'₂ jaun₂, i₁len₅₄ jë₄ juɨg₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, i₁lia₅ má₃ a₂guë́'₃. 9Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ 'io₅₄ chan₂ Samaria 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―¿'A₂ lia'₂ lë́₅ jaun₂, 'ne₂ jan₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ judío, mɨ'₂ jmɨg₂ ne₃ jniá₂, jan₂ 'io₅₄ chan₂ Samaria? (Ia₁ tsá₃ jág₁ 'ei₅ dsa₂ judíos quian'₅₄ dsa₂ chan₂ Samaria.) 10Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ŋi'₅₄ 'ne₂ 'e₂ jaun₂ a₂cuë₅ Diú₄, quian'₅₄ 'ein₂ i₂mɨ₅ jmɨg₂ ne'₅₄, jme₁mɨ́'₂ ne₃ jniá₂, jaun₂ jniá₂ në́₃ cuë₅₄ jmɨg₂ jén'₃. 11Jaun₂ ca₂juá'₂ 'io₅₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Gui'₅₄, tsá₃ ŋí₁ cubeta cha₂ quiáng'₂ a₂dséng'₄ jmɨg₂, ton'₂ a₂jɨ'₂ bá₄ tau₂ pozo. ¿'A₂ guë'₂ já'₄ cán'₁ jmɨg₂ jén'₃ a₂cuë́'₂ jniá₂? 12¿'E₂, 'ne₂ lɨ́ng'₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ 'lag₄ jmei₂ jniog₄ Jacob, i₂ca₂cuë₃ pozo la₂? Jme₁cán₂ 'éi₂ jmɨg₂ a₂'ɨ́n'₂ 'ŋiog₅ quian'₅₄ chi'₂ quiáin₅, quian'₅₄ já'₂ quiáin₅ në́₃. 13Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ɨ́n'₂ jmɨg₂ la₂, lé₂ táng₃ dsɨ́₅ i₁'ɨ́n'₂ jmɨg₂; 14la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'ɨ́n'₂ jmɨg₂ a₂cuë́₄ jniá₂, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃lé₂ dsɨ́₅ i₁'ɨ́n'₂ jmɨg₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ jmɨg₂ a₂cuë́₄ jniá₂, lé₂ në₂jag₄ bá₄ caun₂ o₄tu₁ jmɨg₂ të₂le₃ quió'₅, a₂qui₃'iá₃ jmɨg₂ a₂gu₂dsí₂ a₂jmo₃ a₂le₃chain₂ co₂tan₅₄. 15Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ 'io₅₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Gui'₅₄, cuë₄ jmɨg₂ a₂'ë'₂ në₅, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃le₃quein₂ dsɨ₃, on₃ guë'₂ caun₂ guio₅₄ guë́₄ ca₂të₂ la₂ i₁dséng₃ jmɨg₂. 16Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Guan'₂ o₂te'₂ dsɨ₂i₂gog'₂, jaun₂ ŋe'₅₄ táng₃ ja₁lá₃. 17Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'io₅₄ 'éi₂: ―Tsá₃ dsɨ₂i₂gu₃ jniá₂ chan₂. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tí₅ bá₄ jág₁ quiáng'₂ a₂në₂jua'₅₄, a₂tsá₃ chan₂ dsɨ₂i₂gog'₂; 18ia₁ 'ŋiá₂ dsɨ₂i₂gog'₂ i₂ma₂ca₂né'₂ quiang'₅₄, jaun₂ i₂ŋéi'₂ quiang'₅₄ rë₂në́₃ ján₃, on₃jua'₅₄ dsɨ₂i₂gog'₂ 'éi₂. Dsón'₂ bá₄ tí₅ jág₁ quiáng'₂ a₂në₂jua'₅₄. 19Jme₁ca₂nág₂ 'io₅₄ jág₁ në₅, ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, dsón'₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, lɨ́n₂ jniá₂. 20Ja₁chí'₄ má'₂ la₂ ca₂jme₃juɨn'₂ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, la₁ia₁ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ dsa₂ judíos në́₃, juá'₂ Jerusalén bá₄ ja₁ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jme₃juɨin'₂ Diú₄. 21Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Juɨ₁le₂'éng'₂ bá₄ a₂juá'₅ jniá₂: já₅ caun₂ jmɨg₄ a₂jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ Diú₄, on₃jua'₅₄ i₁nóg'₅ má'₂ la₂, on₃ guë'₂ o₁nó'₅ 'nia'₂ Jerusalén. 22'Nia'₂ jme₂juɨ́ng'₁ të₃ tsá₃ ŋi'₅₄ 'ein₂ jme₂juɨ́ng'₁; a₂dsau₅ bá₄ jnia'₅₄, ne₄ jnia'₅₄ 'éin₂ i₂jme₂juɨ́n'₂; ia₁ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ judíos bá₄ já₅ jág₁ a₂lión₂ dsa₂. 23La₁ já₅ hora, ton'₂ ma₂të́₂ dsón'₂, a₂jme₃juɨn'₂ dsa₂ Jmei₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂juag'₂ të₃dsón'₂, jme₃juag'₂ të₂le₃ gu₂dsí₂ ton'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅. Ia₁ i₂le₂'éi₂ bá₄ 'na'₂ Jmei₂ jme₃juag'₂. 24A₂lɨ́n₅ Diú₄ jme₂dsí₂; jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂juag'₂, ca₂tɨ́in₂ jme₃juag'₂ të₂le₃ gu₂dsí₂ ton'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅. 25Jaun₂ ca₂juá'₂ 'io₅₄: ―Guion₄ jniá₂ a₂jiá₃ Mesías, (i₂të́'₂ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄). Jë₁ma₂guain₂₃, jaun₂ guë́₄ juá'₂ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ rë₂jiá₃. 26Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jniá₂ bá₄ 'éi₂, i₂dsia₅ jág₁ quian'₅₄ 'ne₂. 27Të₁lia'₂ jaun₂, ca₂o₃len₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ jme₁ca₂jág₃ a₂dsia₅ Jesús jág₁ quian'₅₄ jan₂ 'io₅₄. La₁ia₁ lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ ca₂tiá₂ dsɨ́₅ ŋag₃ 'e₂ 'no'₂, 'e₂ jág₁ dsia₂₃ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂. 28Jaun₂, ja₁jaun₂ ca₂chi'₃ 'io₅₄ nɨ₁dsɨg₁ quió'₅, jaun₂ ŋái'₃ jë₄ juɨg₂, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: 29―I₂nó'₅ 'nia'₂ i₂jɨn₄ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂ma₂në₂juá'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂jmo₃ jniá₂. ¿On₁jua'₅₄ mei'₂ tsá₃ 'éi₂ lɨ́n₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄? 30Jaun₂ në́₃ ca₂'uɨn₂ dsa₂ jë₄ juɨg₂ ca₂i₃léin₂ ja₁guá₄ Jesús. 31Të₁lia'₂ jaun₂, ca₂chi₃quióng₂ jmɨg₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ chi₂quiáin₂ jmɨg₄ Jesús a₂guë́'₃, juá'₂: ―Të₅, qué'₂ ca₂la₂. 32Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Cha₂ caun₂ má₃ a₂guë'₅₄ jniá₂, a₂tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂. 33Jaun₂ në́₃ qui₂ca₂ŋɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ rɨin'₅₄, jain₂ jain₂: ―¿On₃ bá₄ chan₂ jan₂ i₂ma₂o₃can₅ má₃ a₂guë́'₃? 34La₁ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―A₂jaun₂ bá₄ má₃ quió₃ jniá₂, a₂jmo₅₄ 'éi'₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ i₂ca₂chei₃, a₂jme₁'ŋiag₅ ta₁ quió'₅ në́₃. 35¿'On₁ juá'₂ guë'₂ 'nia'₂: “'Ei₅ bá₄ guë́₄ quén₂ tsɨ'₂ a₂ráu₃”? La₁ia₁ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, jag₄ 'a₂ lia'₂ ma₂tion'₅₄ dsa₂ le₁jŋia₂₃, në₂jag₄ bá₄ a₂le₁chein'₂ ja₁nau₂ ca₂ron₂, ma₂lé₂ bá₄ cág'₃. 36Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ në́₃ gue₂₃ 'liain'₅₄. Juɨ₁lia'₂ a₂ráu₃, a₂cág'₃ ja₁nau₂ jaun₂, a₂jiog₃ co₂tan₅₄ bá₄ jaun₂, ia₁jaun₂ co₂lë₅ bá₄ jmo₃ 'io'₂, lia'₂ dsa₂ i₂jne₅, lia'₂ dsa₂ i₂cág'₅ në́₃. 37Le₂në₅ dsón'₂ bá₄ quio₃ a₂dsia₅ dsa₂: “Jan₂ i₂jne₅, i₂sián'₂ i₂cág'₅.” 38Jniá₂ ma₂tsɨ́ng₂ 'nia'₂ a₂o₁cag'₄ ja₁tsá₃ ta₁ ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄, ta₁ ma₂jmo₃ i₂sián'₂; jaun₂ 'nia'₂ në́₃ ca₂lɨng'₃ ta₁ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. 39Juɨn₅ dsa₂ i₂chan₂ Samaria i₂tián'₅ juɨg₂ jaun₂ ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Jesús jme₁ca₂nág₂ jág₁ dsau₅ a₂ca₂jáng'₃ 'io₅₄, jme₁ca₂juá'₂: “Në₂juá'₂ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂jmo₃ jniá₂.” 40'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, jme₁ca₂o₃lén₂ dsa₂ chan₂ Samaria, ca₂chi₃quiáin₂ jmɨg₄ Jesús a₂jme₁jŋia₃ 'éi₂ quiong'₅₄. Jaun₂ ca₂jŋia₃ Jesús tɨn₃ jmɨg₄ ja₁jaun₂. 41Jaun₂ të₂le₃ juɨn₅ guë́₄ dsa₂ ca₂rë₃'én₂ jme₁ca₂nág₂ jág₁ a₂juá'₂ 'ŋiog₅ Jesús. 42Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄: ―Në₃ guë́₄ në́₃ 'éin₂ jnia'₅₄, on₃jua'₅₄ 'uɨg₅₄ jág₁ a₂ca₂jua'₅₄ 'ne₂, ia₁ a₂ma₂në₂néi₁ jnia'₅₄ guio₅₄ jág₁ quió'₅, jaun₂ ne₄ jnia'₅₄, të₃dsón'₂ bá₄ 'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂lión₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 43Jme₁ca₂dsan₃ tɨn₃ jmɨg₄ jaun₂, ca₂o₃'ɨ́in₃ ja₁jaun₂, ca₂'í₃ juɨ₅ ŋái'₃ juɨ₅ 'uë₃ Galilea. 44Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ 'ŋiog₅ Jesús, juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, tsá₃ jme₂go₃ dsa₂ juɨg₂ go₅₄. 45Jme₁ca₂dsiáin'₃ 'uë₃ Galilea në́₃, ca₂guei₃ bá₄ dsa₂ dse₃ ja₁jaun₂, ia₁ jme₁ma₂ca₂jág₃ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús juɨg₂ Jerusalén jme₁ca₂të́₂ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, ia₁ ján₃ bá₄ jme₁i₁len₅₄ 'éi₂ jmɨg₄. 46Jaun₂ në́₃, ca₂dsióg₃ táng₃ juɨg₂ Caná a₂tén₅ 'uë₃ Galilea ja₁ca₂jme₃tsɨ́in₃ jmɨg₂ ca₂jmo₃ vino. Ja₁jaun₂ jme₁'en₅₄ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ rag₅₄, i₂chan₂ jan₂ chi'₂ dso'₅₄ quiáin₅, jë₄ juɨg₂ Capernaum. 47Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ 'éi₂ a₂ma₂ŋɨ₅ Jesús 'uë₃ Galilea, 'ein₅₄ juɨ₅ a₂o₂'ɨ́in₃ 'uë₃ Judea, jaun₂ ŋei₅₄ ca₂i₁jɨin₁₂ Jesús, jaun₂ ca₂chi₃quióng₂ jmɨg₄ tion₅₄-jan₃ a₂dsó₃ 'éi₂ ja₁quió'₄ a₂jme₃'lióin₂ ja₁ŋi'₅₄ i₂ron₅ ma₂i₁jón₂. 48Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jag'₅₄ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₂gó'₃ 'au'₂. 49Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ rag₅₄ 'éi₂: ―Te₁gui'₅₄, i₂ŋáu'₂ uë́₃ ŋia₅, né'₃ guë́₄ a₂jón₂ chi'₂ quiáng₃. 50Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Guan'₂ bá₄ quiáng'₂; ia₁ i₂chan₂ bá₄ chi'₂ quiáng'₂. Ca₂rë₃'én₂ bá₄ dsa₂ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Jesús, jaun₂ ca₂ŋái'₃. 51Jaun₂ jme₁ma₂'ein₅₄ juɨ₅ dsiáin'₂, jaun₂ ca₂jme₃jein'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂: ―I₂chan₂ bá₄ chi'₂ quiáng'₂. 52Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'e₂ hora ca₂tág'₃ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂: ―Dsióg₂ con'₂ hora ŋí₁ caun₂ të₂le₃ ca₂'láu₂, ca₂jŋia₃ dséi₂ a₂jme₁'i₁. 53Jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ jmei₂ chi'₂ 'éi₂, hora jaun₂ dé₄ ca₂juá'₂ Jesús: “I₂chan₂ bá₄ chi'₂ quiáng'₂.” Jaun₂ ca₂rë₃'én₂ dsa₂ 'éi₂, quiain'₅₄ ta₁jɨn₂ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅. 54A₂në₅ jë₁ca₂të́₂ táng₃ léi₄ juë'₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús, jme₁ca₂o₃'ɨ́in₃ Judea, jme₁guáin'₃ Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\