SAN JUAN 5

1Cang₂ jaun₂ ca₂jmo₃ dsa₂ judíos caun₂ jmɨg₄, jaun₂ ca₂uɨ́g₂ táng₃ Jesús juɨ₅ Jerusalén. 2Jë₄ juɨg₂ Jerusalén jaun₂, cau₅ ja₁lë́₄ caun₂ o₄'né₄ a₂chei₂ quió'₅ Já'₂ Cha'₂, niog₅ caun₂ dsiog₅ a₂chei₂ Betesda quian'₅₄ jág₁ arameo, ja₁lë́₄ 'ŋiá₂ corredor. 3Ja₁jaun₂ jme₁tián'₄ 'uë₃ juɨn₅ dsa₂ i₂qui₂le₁dso'₅₄, jë́₃ dsa₂ ten₄, dsa₂ guian'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ 'lian'₂ në́₃, a₂chi₁jŋia₂₃ a₂qui₃jë́'₂ jmɨg₂. 4Ia₁ jme₁lɨn₅₄, sión₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ja₁niog₅ dsiog₅ jaun₂, jaun₂ jmo₂₃ qui₂jë́'₂ jmɨg₂. Jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂'í₂ le₂'uɨg₅₄ jmɨg₂ jë₁ma₂i₂bi₅₄, jme₁jŋia₅ quió'₅, chi₂jua'₂ 'e₂ dso₄ jme₁lɨ́in₄. 5Ja₁jaun₂ jme₁ron₅ jan₂ dsa₂ dso'₅₄, jme₁ma₂të́₂ guióg₂-guiá₂-jŋiá₂ ŋi₂ roin₂₃ dso'₅₄. 6Jme₁ca₂jág₃ Jesús ron₅ dsa₂ dso'₅₄ ja₁jaun₂, jaun₂ jme₁ca₂rë₃lí'₄ ma₂lɨ́g'₂ bá₄ lɨ́in₅ le₂jaun₂, ca₂ŋag₃: ―¿'Niog'₂ 'lióng'₂? 7Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ dso'₅₄: ―Gui'₅₄, tsá₃ 'ein₂ chan₂ to'₂ jniá₂ 'ŋió'₃ dsiog₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃jë́'₂ jmɨg₂. Lia'₂ co₂ráun₂ 'nio₃ 'ú₄, i₂sián'₂ bá₄ sión₅ le₂'uɨg₅₄. 8Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Nau₂, chog'₅₄ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂, ŋɨ₄ në́₃. 9Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jŋia₃ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. Ca₂chóg'₃ tsɨ₁jein₁ quió'₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ₃. A₂jaun₂ ca₂lë₃ caun₂ jmɨg₄ sa₅₄ . 10Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ judíos ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂ca₂'lón₂ 'éi₂: ―Jmɨg₄ sa₅₄ bá₄ në₃; tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ caun'₅₄ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂ jmɨg₄ në₃. 11Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―I₂në₂jme₃'lió₂ jniá₂, në₂juá'₂: “Chog'₅₄ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂, ŋɨ₄ në́₃.” 12Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂ 'éi₂: ―¿'Ein₂ 'éi₂ në₂juá'₂ a₂caun'₅₄ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂, a₂ŋɨ́'₂ në́₃? 13La₁ tsá₃ ŋi₅ 'ein₂ 'éi₂ i₂në₂jme₃'lió₂ quió'₅, ia₁ jme₁ma₂i₂cón'₅ Jesús jɨn₄ dsa₂ juɨn₅ i₂jme₁tion'₅₄ ja₁jaun₂. 14Cang₂ jaun₂ ca₂jen'₂ Jesús ca₂jein'₂ dsa₂ 'éi₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jag₄ de'₂, në₃ lia'₂ ma₂'lóng'₂, tsá₃ ma₃lë₁'nau₂ dso₄, ia₁jaun₂ tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́g'₂ caun₂ jmɨ₁uɨg₅ 'ŋio₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ a₂jme₁lɨ́ng'₄ le₂jŋiá₅. 15Jaun₂ ŋá'₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂i₁chi'₄ dsa₂ judíos, Jesús bá₄ 'éi₂ i₂ca₂jme₃'lió₂ quió'₅. 16'Uɨg₅₄ jaun₂ qui₂ca₂co₃'ein₃ dsa₂ judíos quió'₅ Jesús, ia₁ jme₁tɨn₂ Jesús jme₁jmo₂₃ le₂në₅ jmɨg₄ sa₅₄. 17La₁ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos: ―Lia'₂ jmo₅ jaun₂ Ŋe'₃ ta₁ jŋia'₅₄ jmɨg₄ në₃; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jmo₅ jniá₂ ta₁. 18'Uɨg₅₄ jaun₂, të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ jme₁'nio₃ jŋag'₃ dsa₂ judíos, ia₁ on₃jua'₅₄ jmá'₃ 'éi'₃ jmɨg₄ sa₅₄ jmo₂₃ cau₅, ján₃ bá₄ ca₂të₂ jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ co₂rɨin₂ quian'₅₄ Diú₄, ia₁ a₂juá'₂ Diú₄ bá₄ lɨ́n₅ Jmei₂. 19Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jmo₃ Ja₁ŋi'₅₄ 'i₁caun₂ 'ŋiog₅; a₂jaun₂ bá₄ jmo₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂jág₅ jmo₅ Jmei₂. Juɨ₁lia'₂ 'e₂ ta₁ a₂jmo₅ Jmei₂, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ Ja₁ŋi'₅₄ ján₃. 20Ia₁ 'nio₃ Jmei₂ 'nioi₃ Ja₁ŋi'₅₄, jaun₂ 'ë₂₃ 'ë́'₅ Ja₁ŋi'₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo₂₃. Të₂le₃ lë́₅ guë́₄ juë'₂ ta₁ qui₃'ë₃, con'₂ guë́₄ a₂le₂la₂, ia₁jaun₂ qui₂dsɨ₃gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂. 21Ia₁, juɨ₁lia'₂ jme₂jen'₅₄ Jmei₂ jme₂jein'₅₄ 'lag₄, cuë₂₃ jme₂dsí₂ a₂le₃chain₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ cuë₅ Ja₁ŋi'₅₄ jme₂dsí₂ cuë́'₅ juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ cuë́'₃. 22Ján₃ guë'₂, tsá₃ con₂ Jmei₂ 'í₁ quió'₅ 'i₁jan₂; o₄gú₃ Ja₁ŋi'₅₄ bá₄ ma₂dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ a₂con₂ 'í₁, 23ia₁jaun₂ jme₃go₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jme₃gain₃ Ja₁ŋi'₅₄, juɨ₁lia'₂ jme₂gain₃ Jmei₂. Juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ jme₂gan₃ Ja₁ŋi'₅₄, tsá₃ jme₂gain₃ Jmei₂ i₂ca₂chei₃. 24'A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: juɨ₁lia'₂ i₂nag₅ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃, ton'₂ 'éin₂ të₂le₃ quió'₅ i₂ca₂chei₃, le₃chain₂ bá₄ co₂tan₅₄. Tsá₃ 'í₁ jióg'₂ ja₁coin₂, ia₁ ma₂ca₂ŋɨi₅ ne₄ 'mú₃, ma₂ca₂dsióg₃ ja₁le₃chain₂ co₂tan₅₄. 25A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, já₅ jmɨg₄ ton'₂ ma₂të́₂ dsón'₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁nag₃ 'lag₄ jág₁ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. Juɨ₁lia'₂ i₂ne'₅₄ në́₃, le₃chain₂ bá₄. 26Ia₁ juɨ₁lia'₂ 'io₅ bí₂ Jmei₂ a₂le₃chain₂ 'ŋiog₅, ján₃ bá₄ le₂në₅ ma₂cuë́'₃ Ja₁ŋi'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂le₃chain₂ 'ŋiog₅. 27Ján₃ bá₄ ma₂cuë₃ juɨ₅bí₂ a₂con₂ 'í₁ qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃, ia₁ lɨ́in₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 28Tsá₃ lë₁juɨ₁dsi₂gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂në₂juá'₃ jniá₂ la₂, ia₁ já₅ hora a₂nag₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂le₁'on₅ tau₂ 'ŋio₅, jág₁ quió'₅, 29jaun₂ 'uɨ́in₃ ja₁jaun₂. Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂jmo₃ a₂dsi₂ten₅₄, jein'₅₄ a₂dsi₁lein₅ ja₁le₃chain₂ co₂tan₅₄; la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂ca₂jmo₃ a₂'lɨg'₅₄, jein'₅₄ a₂të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ ja₁coin₂. 30'Tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jmo₅₄ jniá₂ jua'₅₄ a₂jmo₅₄ con'₂ tɨng₂ 'ŋió₃. Qui₂dsɨ́₂ jniá₂ 'éi'₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂nég'₄ ja₁con₂ Ŋe'₃, jaun₂ dsi₂ten₅₄ bá₄ 'éi'₃ a₂qui₂dsɨ́₂ jniá₂, ia₁ tsá₃ a₂jaun₂ jmo₅ jniá₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ₃ 'ŋió₃; a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ jniá₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂ i₂ca₂chei₃ jniá₂. 31Në₁jua'₂ jáng'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅ ja₁cong₂ 'ŋió₃, jág₁ jaun₂ a₂jáng'₅, tsá₃ quen₅. 32La₁ia₁ chan₂ guë́₄ jan₂ i₂sián'₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂, jaun₂ guion₄ jniá₂ juɨ₁lia'₂ a₂juá'₂ 'éi₂ 'ag₂₃ jniá₂, tí₅ bá₄ jág₁ a₂jáng'₅. 33Ca₂chen'₂ 'nia'₂ dsa₂ a₂ca₂i₁ŋag₁₂ ne₄ Juan₅₄, jaun₂ dsón'₂ tí₅ bá₄ jág₁ dsau₅ a₂ca₂jáng'₃ 'éi₂. 34La₁ia₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ chén'₅ jniá₂ rë₂ ia₁ a₂jáng'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂; a₂jaun₂ bá₄ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ jág₁ la₂ ia₁jaun₂ lé₂ le₃lión'₂ 'nia'₂. 35Jme₁lɨ́n₄ Juan₅₄ në₂jag₄ caun₂ si₂ nɨ₁tsɨ́₅ a₂cau₂ a₂tág₅. Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, jme₁ma₂'éi'₂ caun₂ 'au'₂ a₂jmó'₂ co₂'na₂ 'io'₂ ja₁tág₅ si₂ quió'₅. 36La₁ia₁ jniá₂ në́₃, 'ŋio₅₄ jan₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ Juan₅₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ léi₄ a₂jmo₅ jniá₂, a₂jaun₂ ca₂cuë₃ Ŋe'₃ a₂jmo₅₄. A₂jaun₂ bá₄ jáng'₅ jág₁ dsau₅ a₂dsón'₂ bá₄ ca₂chei₃ Ŋe'₃. 37Ján₃ bá₄ le₂jaun₂, 'ŋiog₅ bá₄ Ŋe'₃ jniá₂ i₂ca₂chei₃, jáng'₅ 'éi₂ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂. 'Nia'₂ në́₃, lia'₂ 'i₁cón'₂ tsá₃ ma₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅, on₃ guë'₂ ma₂jɨin'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lɨ́in₅, 38on₃ guë'₂ ma₂të₁gua₁ jág₁ quió'₅ të₂'au'₂, ia₁ tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ 'ŋiog₅ i₂ca₂chein₃. 39A₂'ɨ'₂ 'nia'₂ Si₂ quió'₅ Diú₄ ca₂lia'₂ dsen₅₄ 'au'₂, ia₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂le₃chan₂ 'nia'₂ co₂tan₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Si₂ jaun₂. Si₂ jaun₂ bá₄ jáng'₅ jág₁ dsau₅ 'ag₂₃ jniá₂. 40Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, tsá₃ 'niog'₂ i₁nóg'₅ ne₃ jniá₂ ia₁jaun₂ le₃chan'₂ 'nia'₂. 41'Tsá₃ gue₅ jniá₂ a₂jme₂juag'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 42La₁ cuɨ́n₅ jniá₂ 'nia'₂, jaun₂ guion₄ jniá₂ a₂tsá₃ jaun₂ le₁'i₁ të₂'au'₂ 'nia'₂ a₂niog₅ dsɨ́₅ Diú₄ a₂'nioi₃ 'nia'₂. 43O₄quió'₄ Ŋe'₃ bá₄ jniá₂ guio₃, 'nia'₂ guë'₂ tsá₃ guéi'₅ jniá₂; la₁ia₁ në₁jua'₂ ca₂já₃ jan₂ o₄quió'₄ 'ŋiog₅, i₂'éi₂ bá₄ guén'₄ 'nia'₂. 44¿'A₂ lia'₂ lé₂ le₃'én'₂ 'nia'₂, chi₂jua'₂ jaun₂ 'náu'₂ a₂tióng'₂ rë₂ quiang'₅₄ rɨ́ng'₂, tsá₃ guë'₂ 'náu'₂ 'nia'₂ a₂qui₁náu'₂ rë₂ quiang'₅₄ Diú₄? 45Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂'nág₄ jniá₂ ne₄ Ŋe'₃; chan₂ jan₂ i₂'nag₅: Moisés bá₄ 'éi₂. Le₃quió'₅ 'éi₂ bá₄ 'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂. 46Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ca₂rë₃'éng'₂ jág₁ quió'₅ Moisés, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁le₃'éng'₂ jág₁ quió₃, ia₁ jniá₂ bá₄ ca₂'ag₃ Moisés ne₄ Si₂. 47La₁ chi₂jua'₂ tsá₃ 'én'₂ guë'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂ca₂tó'₂ 'éi₂ ne₄ Si₂, ¿'a₂ guë'₂ lia'₂ lé₂ le₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂juá'₅ jniá₂?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\