SAN JUAN 7

1Cang₂ jaun₂, ca₂ŋɨ₃ Jesús 'uë₃ Galilea; a₂tsá₃ 'nio₃ dsɨ₃ŋɨ́₃ jë₄ 'uë₃ Judea, ia₁ ja₁jaun₂ jme₁'nio₃ dsa₂ judíos jŋag'₃. 2La₁ia₁ jme₁ma₂ja₂quián₃ Jmɨg₄ quió'₅ Tsɨ₁'io₅ Láu₃, jmɨg₄ quió'₅ dsa₂ judíos, 3jaun₂ ca₂juá'₂ rɨn'₅₄ Jesús: ―Tsá₃ lë₁jan₁ ja₁lá₃; gua₂ juɨ₅ Judea, ia₁jaun₂ jág₃ dsa₂ i₂quiang'₅₄ léi₄ a₂jmo'₂. 4Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ a₂le₃cuɨg₅ dsa₂ quió'₅, tsá₃ jmo₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂tɨin₂₃ jë₄ chi₁'ma₁. Chi₂jua'₂ dsón'₂ jmo'₂ léi₄ le₂në₅, jmo₄ të₃ jág₅ dsa₂ juɨn₅. 5Ia₁ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ rɨn'₅₄ bá₄ Jesús tsá₃ jme₁'éin₂ le₃quió'₅. 6Jaun₂ në́₃, ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―Tsá₃ ma₂të́₂ bá₄ guë́₄ hora quió₃ jniá₂, la₁ia₁ të₂le₃ quián'₂ 'nia'₂, jua'₅₄ 'e₂ guë́₃ hora bá₄ dse₃. 7Tsá₃ lé₂ le₃jme₃'iog₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jme₃'ŋiai₅₄ 'nia'₂; la₁ia₁ 'iog₅₄ bá₄ jniá₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jáng'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅ ja₁con₂ 'éi₂, a₂'lɨg'₅₄ bá₄ a₂jmo₂₃-dsáu₅. 8O₂nó'₅ 'nia'₂ guiong'₅₄ jmɨg₄; tsá₃ nei₅₄ jniá₂, ia₁ tsá₃ ma₂dsɨn₃ guë́₄ hora quió₃. 9Jme₁ma₂në₂chí'₃ rɨin'₅₄ le₂në₅, ca₂jŋia₃ jë₄ 'uë₃ Galilea. 10La₁ cang₂ guë́₄ jaun₂, jme₁ma₂i₂lén₂ rɨn'₅₄ Jesús, ján₃ bá₄ ca₂ŋó₃ 'éi₂ jmɨg₄ jaun₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂ŋó₃ të₃ tsá₃ jme₂li₅₄ jɨn₄ dsa₂ juɨn₅. Mei'₂ tsá₃ con'₂ të₃co'₅₄ bá₄ ŋó₃. 11Jaun₂ lë₃, ca₂i₁nio₁ dsa₂ judíos 'nai'₂ Jesús ja₁niog₅ jmɨg₄, jaun₂ juá'₂: ―¿A₂já'₄ 'en₅₄ dsa₂ 'éi₂? 12Jɨn₄ dsa₂ guë'₂, juɨn₅ i₂dsia₅ të₂'ua₁ jɨn₄ rɨin'₅₄ a₂'ɨin₂₃ 'éi₂. I₂lɨn₅₄ juá'₂: “Dsa₂ dsen₃ bá₄ 'éi₂”, la₁ i₂sián'₂ guë'₂ juá'₂: “On₃jua'₅₄ dsa₂ dsen₃ 'éi₂, ia₁ jme₂gain₂₃ dsa₂.” 13La₁ia₁ lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ ca₂dsia₃ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁ a₂'ɨin₂₃ 'éi₂, ia₁ a₂gain₃ dsa₂ judíos. 14Con'₂ tɨn₃ dso'₅₄ jmɨg₄ jme₁ma₂të́₂, jaun₂ ca₂'í₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂. 15Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ judíos jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'A₂ lia'₂ ŋɨ́₄ lë₃ ma₂tɨn₂ si₂ i₂në₅ të₃ tsá₃ si₂ ca₂'ɨ́₂? 16Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Juɨ₁lia'₂ a₂jme₂tág₂ jniá₂ la₂, on₃jua'₅₄ jág₁ quió₃ 'ŋió₃ juá'₅; jág₁ quió'₅ i₂ca₂chei₃ bá₄ la₂. 17Chi₂jua'₂ 'ein₂ jan₂ ma₂'ei₅ dsɨ́₅ jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, le₃ŋi₅ bá₄ 'éi₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ a₂jme₂tág₂ jniá₂, chi₂jua'₂ já₅ ja₁con₂ Diú₄, o₃ chi₂jua'₂ dsia₂₃ 'a₂ con'₂ tɨng₂ 'ŋió₃. 18Juɨ₁lia'₂ i₂dsia₅ o₄quió'₄ 'ŋiog₅, jmo₂₃ le₂jaun₂ ia₁jaun₂ jme₃juag'₂ dsa₂. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂'no'₂ a₂le₃juɨn'₂ i₂ca₂chei₃, i₂të₃dsón'₂ bá₄ 'éi₂; 'i₁caun₂ a₂'lɨg'₅₄ tsá₃ cha₂ ja₁coin₂. 19'¿On₁jua'₅₄ Moisés ca₂cuë₃ 'Éi'₃ ca₂cuë́'₃ 'nia'₂? La₁ia₁, ca₂lia'₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ jme₂tí'₁ Si₂ 'Éi'₃. ¿'E₂ lë₃ 'niog'₂ 'nia'₂ jŋág'₄ jniá₂? 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂: ―'En₅₄ je₂na'₅₄ të₂'au'₂; ¿'ein₂ 'nio₃ jŋɨ'₃ 'ne₂? 21Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Caun₂ léi₄ ca₂jmo₃ jniá₂ jmɨg₄ sa₅₄, jaun₂ ca₂i₃gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃. 22Jaun₂ në́₃, ca₂jmo₃ Moisés 'éi'₃ a₂ti₃ dsa₂ nɨ₁lo₁, (la₁ia₁ on₃jua'₅₄ Moisés i₂ca₂jme₃lióg₃; dsa₂ can'₅₄ bá₄ ca₂jme₃lióg₃ ma₂lɨ́g'₂). 'Uɨg₅₄ jaun₂ ti'₂ 'nia'₂ nɨ₁lo₄ guein₂, o₁jŋia'₅₄ të₃ lë́₅ jmɨg₄ sa₅₄. 23Dse₃ bá₄ jaun₂, chi₂jua'₂ jaun₂ ti'₂ 'nia'₂ nɨ₁lo₄ guein₂ jmɨg₄ sa₅₄ ia₁jaun₂ tsá₃ dsó₃ 'uë₃ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, ¿'e₂ lë₃ 'ne'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jniá₂, ia₁ ca₂jme₁'liong₁₂ jan₂ dsa₂ ta₁jain₂, të₃ jmɨg₄ sa₅₄? 24Tsá₃ lë₁cáun₂ 'nia'₂ 'í₁ a₂jŋia'₅₄ con'₂ jniá₂ le₃co'₅₄. Quion₂ bá₄ 'nia'₂ 'í₁ con'₂ dsi₂ten₅₄. 25Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂ŋag₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ chan₂ Jerusalén qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄: ―¿On₁jua'₅₄ i₂në₅ 'na'₂ dsa₂ a₂jŋag'₃ i₂nioi₅₄? 26Ó₃ bá₄ guë'₂ 'ein₅₄ dsia₂₃ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁ jɨn₄ dsa₂ juɨn₅, tsá₃ 'ein₂ juá'₂ 'i₁caun₂ quió'₅. ¿O₃ bá₄ dsón'₂ ma₂ca₂rë₃ŋi₅ dsɨ₂tan₅₄, a₂lɨ́n₅ dsa₂ në₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄? 27La₁ ne₄ bá₄ jniog₄ a₂já'₄ já₅ i₂në₅; a₂dsau₅, jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ le₃ŋi₅ a₂já'₄ já₅. 28Jaun₂ lë₃, të₁lia'₂ 'en₅₄ Jesús jme₂tɨin₂₃ dsa₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂juá'₂ tiá₂: ―¡Cuɨg'₂ bá₄ 'nia'₂ jniá₂, jaun₂ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ guë'₂ guio₃ jniá₂! La₁ on₃jua'₅₄ o₄quió₃ 'ŋió₃ guio₃; të₂le₃ o₄quió'₄ i₂ca₂chei₃ i₂të₃dsón'₂ bá₄ guang₃. I₂'éi₂ guë'₂, tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂. 29La₁ia₁ jniá₂ cuɨ́in₅, ia₁ ja₁con₂ 'éi₂ bá₄ guio₃, jaun₂ 'éi₂ bá₄ ca₂chei₃. 30Jaun₂ në́₃, jme₁'nio₃ dsa₂ jme₁tsáun'₂; la₁ lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ ca₂téi₂ gu₂, ia₁ tsá₃ jme₁ma₂të́₂ bá₄ guë́₄ hora quió'₅. 31La₁ia₁ juɨn₅ dsa₂ 'éi₂ ca₂rë₃'én₂ jág₁ quió'₅, jaun₂ juá'₂: ―Jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, ¿O₃ bá₄ le₃quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ léi₄ a₂juë'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂jmo₅ i₂në₅? 32Ca₂nág₂ bá₄ dsa₂ fariseos jág₁ a₂ca₂juá'₂ dsa₂ a₂'ɨin₂₃ Jesús; jaun₂ dsa₂ fariseos 'éi₂ quiain'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, ca₂chein₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ a₂tsáin'₂ Jesús jaun₂ të₂. 33Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Me'₂ bá₄ jmɨg₄ 'ú₄ jniá₂ jɨn'₂ 'nia'₂, jaun₂ guë́₄ nég'₄ táng₃ ja₁con₂ i₂ca₂chei₃. 34'Nau'₅₄ 'nia'₂ jniá₂ i₁niog'₄, la₁ia₁ tsá₃ dsiog'₂ 'nia'₂; ia₁ tsá₃ lé₂ o₁nó'₅ 'nia'₂ ja₁nég'₄. 35Jaun₂ në́₃, ca₂jme₃lióg₃ dsa₂ judíos qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄: ―¿A₂já'₄ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ i₂në₅ dsó₃, a₂tsá₃ dsiain'₂ jniog₄? ¿On₃ bá₄ dsó₃ jɨn₄ dsa₂ go₄ jniog₄ i₂tián'₅ tsɨ₁rë₂jan₅₄ jɨn₄ dsa₂ griegos, ia₁jaun₂ jme₃tɨin₂₃ dsa₂ griegos? 36¿'E₂ jein₅ jág₁ a₂në₂juá'₂ në₅: “'Nau'₅₄ 'nia'₂ jniá₂ i₁niog'₄, la₁ia₁ tsá₃ dsiog'₂ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ lé₂ o₁nó'₅ 'nia'₂ ja₁nég'₄”? 37Jmɨg₄ juë'₂ dé₄ dsón'₂ jë₁ca₂tó'₂ quió'₅ jmɨg₄, ca₂nau₂ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂ tiá₂: ―Në₁jua'₂ 'ein₂ rë₂quein₂ dsɨ́₅, juɨ₁jia₂ ja₁con₂ jniá₂, juɨ₁'en'₅₄ jmɨg₂. 38Juɨ₁lia'₂ juá'₂ Si₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, 'iá₃ të₂tsɨ́₅ në₂jag₄ bá₄ jmɨg₂ cuá₃ a₂jén'₃. 39La₁ a₂juá'₂ le₂në₅ a₂'ɨin₂₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂jme₁ma₂'i₄ 'éi'₃ guen₃ dsa₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅; ia₁ tsá₃ jme₁ma₂guan₅ bá₄ guë́₄ Jme₂dsí₂, ia₁ tsá₃ guë́₄ jme₁ma₂ca₂rë₃juɨn'₂ Jesús. 40I₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ ja₁jaun₂, jme₁ca₂nág₂ a₂juá'₂ Jesús, ca₂juá'₂: ―Dsón'₂ bá₄ i₂në₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ i₂lë́₅ jág₁ jiá₃ 'éi₂. 41I₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂: ―I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ bá₄ në₅. La₁ia₁ i₂sián'₂ guë'₂ ca₂juá'₂: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃chan₂ Galilea I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄? 42¿Tsa₁ juá'₂ Si₂, tsɨ₁jon₂ Rag₅₄ David bá₄ tion₅₄ lén₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, jaun₂ jë₄ juɨg₂ Belén bá₄ le₃chain₂, juɨg₂ go₄ David 'ŋiog₅? 43Jaun₂ në́₃, le₁dson'₅₄ bá₄ dsa₂ ca₂lë₃ o₄quió'₄ Jesús. 44Jme₁'nio₃ i₂lɨn₅₄ tsáun'₂, la₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂téi₂ gu₂. 45Jaun₂ ca₂dsi₃len₃ táng₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ ja₁jme₁tion'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsa₂ fariseos, jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂ ca₂ŋɨ́i'₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄ tsá₃ në₂te'₅₄ 'nia'₂ 'éi₂? 46Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄: ―¡Lia'₂ 'i₁cón'₂ tsá₃ 'ein₂ dsa₂ ma₂juá'₂ jág₁ juɨ₁lia'₂ juá'₂ dsa₂ 'éi₂! 47Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ fariseos: ―¿O₃ bá₄ ma₂jme₃gau₅ dsa₂ 'éi₂ quián'₂ 'nia'₂ ján₃? 48'I₁jan₂ dsa₂ can'₅₄ juɨg₅₄ jniog₄, on₃ guë'₂ dsa₂ fariseos, tsá₃ ma₂ca₂rë₃'én₂ le₃quió'₅ 'éi₂, jme₁né₄. 49La₁ dsa₂ lë₁dsa₂ i₂tion'₅₄ në₅, tsá₃ cuɨ́'₅ Si₂ 'Éi'₃. Ma₂tioin'₅₄ ne₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂ma₂rë₂'ë́₂ ja₁coin₂. 50Jɨn₄ dsa₂ fariseos 'éi₂ jme₁'en₅₄ Nicodemo, i₂jme₁ma₂ŋe₄ i₁jɨin₅₄ Jesús le₂jŋiá₅. 'Éi₂ në́₃ ca₂ŋag₃: 51―Juɨ₁lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ Si₂ 'Éi'₃ quián₂, ¿lé₂ le₃qui₁dsɨ₅ 'éi'₃ ja₁con₂ jan₂ dsa₂, të₃ tsá₃ ma₂në₂néi₂ jág₁ quió'₅, a₂juá'₂ 'e₂ a₂ma₂jmo₃? 52Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ rɨin'₅₄: ―¿Ján₃ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂ jan₂ dsa₂ i₂chan₂ Galilea? 'Í₂ dse₃ ne₄ Si₂, jaun₂ jag'₅₄, lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ tsá₃ já₅ 'uë₃ Galilea. 53Jaun₂ guë́₄ i₃len₃ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ ja₁quió'₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\