SAN JUAN 8

1La₁ ca₂ŋó₃ bá₄ Jesús juɨ₅ Má'₂ Olivos . 2Jme₁jnia₃ jaun₂ táng₃, ca₂guáin'₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo . Ja₁jaun₂ ca₂jme₃quián₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. Jaun₂ ca₂guá₂ Jesús, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ jme₂tɨin₂₃ dsa₂. 3Jaun₂ në́₃, ca₂o₃jŋia₃ të₅juá'₅ quian'₅₄ dsa₂ fairseos ca₂o₃jŋiai₃ jan₂ 'io₅₄ i₂ca₂join₃ jme₁'ein₅₄ quian'₅₄ dsa₂ ŋe'₂. Jaun₂ ca₂chei'₃ dsi₂jo₂ jë₄ quió'₅ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁jaun₂. 4Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, ca₂jón₂ 'io₅₄ la₂ nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ on₃jua'₅₄ dsɨ₂i₂gu₂. 5Në₃ në́₃, ne₄ Si₂ 'Éi'₃, juá'₂ Moisés a₂jŋɨ́'₄ jnia'₅₄ jan₂ 'io₅₄ le₂la₂, a₂qui₁dsɨin₅ jnia'₅₄ cang₄. ¿'Ne₂ guë'₂, 'a₂ lia'₂ juá'₂? 6Ca₂juá'₂ dsa₂ le₂në₅ ia₁ a₂cáin₂ táu₂ Jesús, ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ bóg'₂ dso₄. La₁ ca₂guá₂ Jesús i₁sióg'₅ 'uë₃, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jmóg'₃ letras ne₄ 'uë₃ quian'₅₄ nei'₅₄ chi₁gú₃. 7La₁ caun₂ tioin'₅₄ qui₂ŋag₂₃ qui₂ŋɨ́i'₂ Jesús, jaun₂ ca₂nau₂, ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Chi₂jua'₂ 'ein₂ jan₂ 'nia'₂ i₂tsá₃ dso₄ rë₂cán'₄, o₁tiong₅₄ le₂'uɨg₅₄ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ juɨ₁qui'₅₄ quió'₅ 'io₅₄. 8Jaun₂ ca₂guá₂ táng₃ i₁sióg'₅ 'uë₃, jmóg'₅ letras a₂tsáng₂ 'uë₃. 9La₁ jme₁ca₂nág₂ dsa₂ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Jesús, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂'uɨin₂ bá₄ le₂jain₂ le₂jain₂, jŋiá₅ de'₂ dsa₂ i₂ma₂guen'₂ ca₂'uɨin₂ ne₄ juɨ₅. Jaun₂ jme₁ma₂ca₂'uɨn₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, 'ŋiog₅ bá₄ Jesús të₁tsɨin'₅₄ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂, i₂chén'₅ dsi₂jo₂ jaun₂. 10Jaun₂ në́₃ ca₂nau₂ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄: ―'Io₅₄, ¿na₅ dsa₂? ¿Tsa₁ 'ein₂ në₂'ë́₂ uɨg₅? 11Jaun₂ ca₂juá'₂ 'io₅₄: ―Jan₂'ón₄. Lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂, Te₁gui'₅₄. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―On₃ guë'₂ jniá₂ 'ë́₄ uɨg₅ quiáng'₂; guan'₂ në́₃, la₁ tsá₃ ma₃lë₁'nau₂ dso₄. 12Ca₂juá'₂ táng₃ Jesús tsɨ́'₅ dsa₂, a₂juá'₂: ―Jniá₂ lɨ́ng₅ si₂ i₂jmo₅ tág₅ juɨ₅ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; juɨ₁lia'₂ i₂'ein₅ jniá₂, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ tsá₃ ma₃ŋɨ₃ jë₄ qui₁né'₃, ton'₂ qui₃'io₃ si₂ a₂jmo₅ a₂chain₂. 13Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ fariseos ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―'Ne₂ jáng'₂ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quián'₂ 'ŋiag'₂; 'uɨg₅₄ jaun₂ tsá₃ quen₅ jág₁ quiáng'₂ a₂jáng'₂. 14Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Juɨ₁lia'₂ a₂juá'₅ jniá₂, quen₅ bá₄, o₁jŋia'₅₄ 'ŋió₃ jniá₂ jáng'₅ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ 'ŋió₃. Ia₁ guion₄ bá₄ jniá₂ a₂já'₄ guio₃, a₂já'₄ nég'₄ në́₃; la₁ia₁ 'nia'₂ në́₃, tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂já'₄ guio₃, on₃ guë'₂ a₂já'₄ nég'₄. 15'Nia'₂ guë'₂ cáun'₂ 'í₁ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Jniá₂ në́₃ tsá₃ 'í₁ cáun₅ jniá₂ jua'₅₄ a₂qui₂dsɨ́₂ 'éi'₃ ja₁con₂ 'i₁jan₂. 16La₁ia₁ chi₂jua'₂ cáun₅ jniá₂ 'í₁, dse₃ dsi₂ten₅₄ bá₄ 'éi'₃ a₂qui₂dsɨ́₂ jniá₂, ia₁ on₃jua'₅₄ jniá₂ 'ŋió₃ cáun₅ 'í₁; qui₂dsɨ́₂ jniá₂ 'éi'₃ co₂lë₅ quiang'₅₄ i₂ca₂chei₃ bá₄. 17Ján₃ bá₄ ca₂të₂ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quián'₂ 'nia'₂, rë₂ton₅ juá'₂, në₁jua'₂ on₃ dsa₂ lë́₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅, a₂quen₅ bá₄ jág₁ quió'₅. 18Jniá₂ lɨ́ng₅ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ 'ŋió₃; Ŋe'₃ jniá₂ i₂ca₂chei₃ guë'₂, lɨ́n₅ táng₃ jan₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅. 19Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ fariseos ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿Na₅ ŋéi'₅ 'ne₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Tsá₃ cuɨg'₂ 'nia'₂ jniá₂, on₃ guë'₂ Ŋe'₃ jniá₂ cuɨn'₂ 'nia'₂; jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ cuɨg'₂ 'nia'₂ jniá₂, ján₃ bá₄ jme₁le₃cuɨn'₂ 'nia'₂ Ŋe'₃. 20Ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅ të₁lia'₂ jme₁'ein₅₄ jme₂tɨin₂₃ dsa₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, cau₅ ja₁jme₁tióng₂ tsɨ₁gu₅ quió'₅ cu₄ guá'₅. La₁ia₁, lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂jŋau'₃, ia₁ tsá₃ jme₁ma₂të́₂ bá₄ guë́₄ hora quió'₅. 21Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Né'₄ jniá₂; jaun₂ 'nia'₂ guë'₂, 'náu'₂ jniá₂ i₁niog'₄, la₁ia₁ dsián'₃ 'nia'₂ të₃ rë₂cán'₄ 'nia'₂ dsáu'₂; ja₁né'₄ jniá₂, tsá₃ lé₂ o₁nó'₅ 'nia'₂. 22Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ judíos: ―¿O₃ bá₄ a₂jŋɨi'₃ 'e₂ 'ŋiog₅, jaun₂ guë'₂ juá'₂ tsá₃ lé₂ dsɨ₁náu₄ jniog₄ ja₁dsáin'₃? 23Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Dsa₂ chan₂ gua'₅₄ 'uë₃ la₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂; jniá₂ në́₃, lɨ́ng₅ i₂chan₂ guei'₅₄. Dsa₂ i₂tén₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂; jniá₂ në́₃ tsá₃ téng₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. 24'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ a₂dsiáng'₃ të₃ rë₂cáng'₄ jaun₂ dsáu'₂. Ia₁ chi₂jua'₂ tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ 'éi₂, dsiáng'₃ 'nia'₂ qui₂rë₂cáng'₄ dsáu'₂. 25Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'Ein₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ ma₂qui₂ma₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ ca₃le₂'uɨg₅₄. 26'Lióng₂ bá₄ 'uɨg₅₄ cha₂ a₂le₃juá'₄ jniá₂ a₂qui₁dsɨ₅ jniá₂ 'éi'₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. La₁ tí₅ bá₄ jág₁ quió'₅ i₂ca₂chei₃. Jaun₂ jniá₂ në́₃, jág₁ a₂ma₂nag₃ ja₁coin₂, a₂jaun₂ bá₄ juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 27La₁ tsá₃ ca₂rë₃ŋɨ́'₂ dsa₂, a₂jme₁juá'₂ Jesús tsɨ́'₅ dsa₂ 'éi₂, a₂'ɨin₂₃ Jmei₂. 28'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jë₁ma₂të́₂ rë₁chóng'₄ 'nia'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ guë́₄ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂lɨ́n₅ jniá₂ 'éi₂; le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂, a₂tsá₃ jmo₅ jniá₂ 'i₁caun₂ të₂le₃ o₄quió₃ 'ŋio₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ juá'₅ jniá₂ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂ca₂jme₃tag₅ Ŋe'₃. 29Ia₁ i₂ca₂chei₃ 'ein₅₄ quian'₅₄ jniá₂, tsá₃ jua'₅₄ ma₂téin₂ jniá₂ 'ŋió₃, ia₁ lia'₂ co₂tan₅₄ bá₄ jmo₅ jniá₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂. 30Lia'₂ jme₁juá'₂ Jesús jág₁ në₅, juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ca₂rë₃'én₂ le₃quió'₅. 31Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos i₂ca₂rë₃'én₂ le₃quió'₅: ―Në₁jua'₂ të₁'ŋiá'₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ jág₁ quió₃, dsón'₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ i₂quian'₅₄ jniá₂; 32jaun₂ le₃cuɨn'₂ 'nia'₂ jág₁ dsau₅, jaun₂ jág₁ dsau₅ në́₃, jmo₃ qui₃chen'₂ 'nia'₂. 33Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Abraham, jaun₂ lia'₂ 'i₁cón'₂ tsá₃ ma₂lag₃ jnia'₅₄ dsa₂ i₂le₁'ŋe'₅₄ ne₄ 'i₁jan₂. ¿'A₂ guë'₂ lia'₂ juá'₂ 'ne₂ jaun₂ a₂qui₃chei'₂ jnia'₅₄? 34Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'no₅ dso₄, qui₂le₁'ŋei'₅₄ ne₄ dsáu₁. 35Juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂chi₁'ŋe'₅₄ në́₃, tsá₃ jua'₅₄ të₃'ŋiái₄ co₂tan₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅ juɨg₅₄; la₁ia₁ chi'₂ ja₁ŋi'₅₄ në́₃, co₂tan₅₄ bá₄ téin₅ dsi₂néi₂ jaun₂. 36Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ ca₂chéi'₂ Ja₁ŋi'₅₄ ca₂chéin'₂ 'nia'₂, jaun₂ bá₄ lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂le₁tsɨn'₁ të₃dsón'₂. 37Ma₂guion₄ bá₄ jniá₂ jaun₂ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ tsɨ₁jon₂ Abraham; la₁ia₁ 'niog'₂ 'nia'₂ jŋág'₄ jniá₂, ia₁ a₂tsá₃ guei'₂ 'nia'₂ 'e₂ a₂juá'₅ jniá₂. 38Jniá₂ në́₃ juá'₅ juɨ́g₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'e₂ a₂ma₂jág₃ ja₁con₂ Ŋe'₃; 'nia'₂ në́₃, jmo'₂ 'e₂ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ ja₁con₂ ŋéi'₅. 39Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Abraham bá₄ jme₁lɨ́n₄ jmei₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂. La₁ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Abraham, jaun₂ jme₁jmó'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂jmo₃ 'éi₂. 40La₁ia₁ 'nia'₂ në́₃ 'niog'₂ jŋág'₄ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ jág₁ tí₅ të₃dsón'₂ a₂ma₂ca₂jme₃tag₅ Diú₄ jniá₂. Tsá₃ le₂në₅ ca₂jmo₃ Abraham. 41'Nia'₂ në́₃, le₂jaun₂ bá₄ jmo'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ ŋéi'₅. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂: ―La₁ on₃jua'₅₄ jnia'₅₄ lág₅ guein₂ i₂lë₁chan₂; jan₂ bá₄ jmei₂ jnia'₅₄ chan₂: i₂'éi₂ lɨ́n₅ Diú₄. 42Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ të₃dsón'₂ Diú₄ lɨ́n₅ ŋéi'₅ 'nia'₂, jme₁jme₁'nió'₄ bá₄ 'nia'₂ jniá₂, ia₁ ja₁con₂ Diú₄ bá₄ 'uɨ́n₂ jniá₂; jaun₂ la₂ ma₂guio₃. On₃jua'₅₄ o₄quió₃ 'ŋió₃ guio₃; o₄quió'₄ i₂ca₂chei₃ bá₄ jniá₂ guio₃. 43¿'E₂ lë₃ tsá₃ lé₂ le₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂juá'₅ jniá₂? 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ tian'₃ 'nia'₂ nág'₁ jág₁ a₂'ë́₅ jniá₂. 44'Nia'₂ bá₄ rë'₂ téng'₅ le₃quió'₅ i₂së₃dsen₃ ŋéi'₅ 'nia'₂. Jaun₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ jmó'₂ 'e₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂. Lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄ bá₄ jaun₂ lɨ́in₅ jan₂ i₂jme₂dsian₅ dsa₂. Tsá₃ le₃quió'₅ jág₁ dsau₅ chéin'₅, ia₁ 'i₁ca₂mɨ́g₂ jág₁ dsau₅ tsá₃ cha₂ ja₁coin₂. Jë₁ma₂ca₂juá'₂ jág₁ të₂jág₁, juá'₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ tɨin₂ 'ŋiog₅, ia₁ i₂të₂jɨ́n₁ bá₄ 'éi₂, jaun₂ lɨ́in₅ jmei₂ dsa₂ të₂jɨ́n₁. 45La₁ia₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂juá'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅ në́₃, tsá₃ 'éng'₂ jág₁ quió₃. 46¿I₂'ein₂ 'nia'₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ cáun₂ 'í₁ a₂rɨn₂ jniá₂ dso₄? Chi₂jua'₂ juá'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅, ¿'E₂ lë₃ tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂ jág₁ quió₃? 47Juɨ₁lia'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, nag₂₃ jág₁ quió'₅ Diú₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ tsá₃ nag'₂ 'nia'₂ jág₁: ia₁ tsá₃ tén'₅ 'nia'₂ le₃quió'₅ Diú₄. 48Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿Tsa₁ dsau₅ jág₁ a₂jua'₂ jnia'₅₄, dsa₂ chan₂ Samaria bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂; a₂'en₅₄ jan₂ je₂na'₅₄ të₂'au'₂ në́₃? 49Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Lia'₂ 'i₁jan₂ je₂na'₅₄ tsá₃ 'en₅₄ të₂dsɨ₃. A₂jaun₂ bá₄ jmo₅ jniá₂ a₂jme₂juɨ́n'₁ jniá₂ Ŋe'₃; 'nia'₂ guë'₂, tsá₃ jme₂go'₃ jniá₂. 50Tsá₃ a₂jaun₂ 'náu'₅ jniá₂ a₂jme₃juag'₂ dsa₂, la₁ chan₂ jan₂ i₂'no'₂ a₂jme₃juag'₂ dsa₂ jniá₂, ton'₂ 'éi₂ bá₄ con₂ jág₁ dsau₅. 51A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, chi₂jua'₂ 'ein₂ dsa₂ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ dsɨ₃ŋɨi₅₄ 'mú₃. 52Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos: ―Në₃ guë́₄ dsón'₂ jag₂ jnia'₅₄ a₂'en₅₄ jan₂ je₂na'₅₄ të₂'au'₂. Ia₁ ma₂ca₂jon₃ Abraham lia'₂ jma₃quian'₅₄ dsa₂ i₂qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄; 'ne₂ guë'₂ juá'₂: “Juɨ₁lia'₂ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃, tsá₃ lɨ́g'₂ dsɨ₃ŋɨi₅₄ 'mú₃.” 53¿O₃ bá₄ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ juɨn'₂ 'ne₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ Abraham 'lag₄ jmei₂ jnia'₅₄? Ca₂jon₃ bá₄ 'éi₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ qui₂ca₂dsan₃ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. ¿'Ein₂ lɨ́n'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅? 54Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Chi₂jua'₂ 'ŋió₃ jniá₂ jme₂juɨ́ng'₂, tsá₃ 'e₂ quen₅ a₂jaun₂. La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂juag'₂ jniá₂, Ŋe'₃ bá₄ jniá₂ 'éi₂, i₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂ lɨ́n₅ Diú₄ quiáng'₂. 55O₁jŋia'₅₄ tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂ 'éi₂, la₁ cuɨ́n₅ bá₄ jniá₂ 'éi₂. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ juá'₅ jniá₂ a₂tsá₃ cuɨ́in₅, jme₁lén₂ jniá₂ jan₂ i₂të₂jɨ́n₁ juɨ₁lia'₂ lɨ́n'₅ 'nia'₂. La₁ia₁ dsón'₂ bá₄ cuɨ́n₅ jniá₂ 'éi₂, jaun₂ tón'₅ bá₄ jniá₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅. 56Ca₂jmo₃ 'io'₂ Abraham, 'lag₄ ŋéi'₅ 'nia'₂, ia₁ jme₁'ɨ́n₂ dsɨ́₅ jág₃ jmɨg₄ i₁guan₃ jniá₂; jaun₂ ca₂jág₃, jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ 'io'₂ ca₂jén'₃. 57Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ judíos ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Tsá₃ ma₂'eng'₅₄ bá₄ guë́₄ të₂láu₃-guiá₂ ŋi₂. ¿'A₂ guë'₂ lia'₂ juá'₂ 'ne₂ a₂ma₂jɨng'₅₄ 'lag₄ Abraham? 58Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨg₂ jniá₂ 'nia'₂, né'₃ guë́₄ a₂le₃chan₂ Abraham, jniá₂ lɨ́ng₅. 59Jaun₂ në́₃ qui₂ca₂jŋa'₃ cang₄ a₂jme₁qui'₃ quió'₅. La₁ ca₂'ma₃ bá₄ Jesús, jaun₂ o₂'ɨ́in₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\