SAN JUAN 9

1Jme₁ca₂ŋɨi₅ jaun₂, ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ i₂ten₄ ca₂rë₃chán₃. 2Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Të₅, ¿'ein₂ bá₄ ca₂'náu₂ dso₄? ¿Dsa₂ la₂, o₃ chog₅₄-jmei₂ 'e₂, a₂ca₂rë₃cháin₃ tein₅₄? 3Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―On₃jua'₅₄ 'uɨg₅₄ dsáu₂ 'ŋiog₅, on₃ guë'₂ 'uɨg₅₄ dsáu₁ chog₅₄-jmei₂; a₂jaun₂ bá₄ ca₂lë₃ ia₁jaun₂ le₃jniá₂ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄ ja₁coin₂. 4Ca₂tág₂ jniog₄ jmó₁ ta₁ quió'₅ i₂ca₂chei₃ jniá₂ të₁lia'₂ jniá₂ guë́₄; ia₁ ma₂ja₂quián₃ néi₃, jë₁tsá₃ ma₃'ein₂ lé₂ le₃jmo₃ ta₁. 5Të₁lia'₂ 'en₅₄ jniá₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, lɨ́ng₅ si₂ a₂tág₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 6Jme₁ca₂dsan₃ juá'₂ le₂në₅, jaun₂ ca₂'ŋéi₃ 'uë₃, ca₂jmo₃ ca₂juɨg₄ jein₂ quian'₅₄ jmɨ₁'ë́'₅ quió'₅, jaun₂ ca₂tsáng₂ jme₁ne₁ dsa₂ ten₄. 7Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Gua₂ o₂rang₂ quiáng'₂ Dsiog₅ Siloé ―co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ jág₁, I₂chen₄, a₂chei₂ dsiog₅ jaun₂. Jaun₂ ca₂ŋó₃ i₁rang₂ quió'₅, jaun₂ jme₁guáin'₃ táng₃ jaun₂, ma₂jág₅ bá₄. 8Jaun₂ qui₂ca₂ŋag₃ dsa₂ i₂tián'₅ cau₅ quió'₅, quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁ma₂ca₂jág₂ mɨ₅ 'éi₂ cu₄ le₂jŋiá₅, ca₂juá'₂: ―¿On₁jua'₅₄ dsa₂ në₅ 'éi₂ i₂jme₁gua₂ mɨ₅ a₂jme₃'o₅₄ dsa₂ cu₄? 9I₂lɨn₅₄ juá'₂: ―'Éi₂ bá₄ në₅. I₂sián'₂ guë'₂ juá'₂: ―On₃jua'₅₄ 'éi₂ në₅, la₁ia₁ mei'₂ tsá₃ le₂jaun₂ jniái₂. La₁ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂ 'ŋiog₅: ―Jniá₂ bá₄ 'éi₂. 10Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ ca₂ŋɨ́i'₃ 'éi₂: ―¿'A₂ guë'₂ lia'₂ lë₃ ca₂jnióg₃ jme₁ne'₄ 'ne₂? 11Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―Dsa₂ i₂të́'₂ dsa₂ Jesús në₂jmo₃ ti₁jéin₃, jaun₂ në₂tsáng₂ jme₁ne₃ jniá₂, jaun₂ në₂juá'₂ tság₅ jniá₂: “Gua₂ Dsiog₅ Siloé, o₂rang₂ quiáng'₂.” Jaun₂ ŋe₄ jniá₂, jaun₂ jme₁ca₂lë₃ rang₂₃ quió₃, co₂tan₅₄ lia'₂ në₂jág₃. 12Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂: ―¿Na₅ dsa₂ 'éi₂? Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ guion₄ jniá₂. 13Jaun₂ në́₃ ca₂i₁jŋia₃ dsa₂ ne₄ dsa₂ fariseos dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂. 14La₁ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jmo₃ Jesús ti₁jéin₃ a₂ca₂tsáng₂ mɨ₂ne₄ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂, jaun₂ dé₄ jmɨg₄ sa₅₄ bá₄ jaun₂. 15Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂ fariseos ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ 'éi₂, 'a₂ bá₄ lia'₂ jaun₂ ma₂lé₂ jág₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂: ―Në₂tsáng₂ ti₁jéin₃ jme₁ne₃ jniá₂, jaun₂ në₂rang₃ jniá₂ quió₃, jaun₂ lë₃ ma₂jág₅ jniá₂. 16Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos: ―Dsa₂ i₂në₂jmo₃ a₂në₅, on₃jua'₅₄ dsa₂ quián₅ Diú₄ 'éi₂, ia₁ tsá₃ jme₂gó'₃ jmɨg₄ sa₅₄. La₁ i₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂: ―¿'A₂ lia'₂ lé₂ le₃jmo₃ jan₂ dsa₂ i₂cha₂ dsáu₁ léi₄ juë'₂ le₂në₅? Jaun₂ lë₃ ca₂lë₃ le₁dson'₅₄ dsa₂. 17Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂: ―¿'E₂ guë'₂ juá'₂ 'ne₂ lɨ́in₅, ia₁ jme₁ne'₄ 'ne₂ bá₄ në₂niá₃? Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―A₂lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ bá₄. 18La₁ dsa₂ judíos në́₃, tsá₃ jme₁'éin₂ bá₄ guë́₄ a₂dsón'₂ jme₁ten₄ dsa₂ 'éi₂, ton'₂ ca₂tɨ́in'₃ jme₁ne₁₂, ca₂lia'₂ ca₂të́'₃ chog₅₄-jmei₂ dsa₂ 'éi₂. 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ fariseos ca₂ŋɨ́i'₃ chog₅₄-jmei₂ 'éi₂: ―¿Chi'₂ ja₂ŋí'₂ 'nia'₂ la₂, i₂juá'₂ 'nia'₂ i₂ten₄ ca₂rë₃chán₃? ¿'A₂ guë'₂ lia'₂ ma₂jág₅ në₃? 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ chog₅₄-jmei₂: ―Ne₄ bá₄ jnia'₅₄, chi'₂ quián₂ bá₄ jnia'₅₄ në₅, i₂ca₂rë₃chán₃ ten₄; 21la₁ tsá₃ ne₄ jnia'₅₄ 'a₂ guë'₂ lia'₂ në₃ ma₂lé₂ jág₃, on₃ guë'₂ ne₄ jnia'₅₄ 'ein₂ ca₂jmo₃ ca₂jŋia₃ mɨ₂ne₅₄. Ŋag₄ caun₂ 'nia'₂ guiong'₅₄; i₂ma₂juɨn'₂ bá₄ në₅, jaun₂ lé₂ bá₄ juá'₂ 'ŋiog₅ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃. 22Ca₂juá'₂ chog₅₄-jmei₂ le₂në₅ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂gó'₅ gain₃ dsa₂ judíos, ia₁ jme₁ma₂ca₂jmo₃ 'éi₂ caun₂ jág₁ a₂'uág'₂ 'uɨ́in'₂ dsa₂ ja₁le₁toin₂₃ ne₄ si₂ guá'₅ sinagoga juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂juá'₂, Jesús bá₄ lɨ́n₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 23'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ chog₅₄-jmei₂: “Ŋag₄ caun₂ 'nia'₂ guiong'₅₄, i₂ma₂juɨn'₂ bá₄ në₅.” 24Jaun₂ bá₄ ca₂të₃ táng₃ dsa₂ judíos ca₂të́'₃ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂, jë₁ca₂të́₂ táng₃ ráun₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jua'₅₄ jág₁ dsau₅ të₃dsón'₂ ne₄ Diú₄; ne₄ bá₄ jnia'₅₄ jan₂ dsa₂ i₂cha₂ dsáu₁ bá₄ 'éi₂. 25Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―Tsá₃ a₂jaun₂ guion₄ jniá₂ jua'₅₄ jan₂ dsa₂ cha₂ dsáu₁ 'éi₂, o₃ tsá₃ dsáu₁ cha₂ 'e₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ guion₅₄, a₂jme₁ten₄ bá₄ jniá₂, la₁ në₃ ma₂lé₂ bá₄ jág₄. 26Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂ fariseos: ―¿'E₂ ca₂jmo₃ quiáng'₂? ¿'A₂ lia'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ 'éi₂ a₂ca₂jnia₃ mɨ₂ne'₅₄? 27Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―Ma₂në₂juá'₃ guë'₂ jniá₂. Tsá₃ tón'₂ guë'₂ 'nia'₂ juɨ₅ 'e₂ juá'₅ jniá₂. ¿'E₂ lë₃ 'niog'₂ 'nia'₂ nág'₂ táng₃? ¿O₃ bá₄ ján₃ guë'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ le₃'éng'₂ le₃quió'₅ 'éi₂? 28Jaun₂ qui₂ca₂jnáu'₂ dsa₂ jág₁ uɨg₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Ne₂ 'éng'₂ le₃quió'₅ dsa₂ 'éi₂, la₁ia₁ jnia'₅₄ guë'₂ 'éin₂ le₃quió'₅ Moisés. 29Ne₄ jnia'₅₄, a₂ca₂dsia₃ Diú₄ jág₁ quian'₅₄ Moisés, la₁ dsa₂ 'éi₂ guë'₂ në́₃, tsá₃ ne₄ a₂já'₄ já₅. 30Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂juá'₂: ―¡Dsón'₂ bá₄ jaun₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅ a₂jaun₂: a₂tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂já'₄ já₅, ton'₂ ca₂jme₃jnio₅₄ jme₁ne₃! 31Ma₂ne₄ rë₂ bá₄ jniog₄ jaun₂, a₂tsá₃ nag₅ Diú₄ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂cha₂ dsáu₁; jmá'₃ lia'₂ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂jme₂gan₃ Diú₄, i₂qui₂jmo₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂: quió'₅ 'éi₂ bá₄ nag₂₃. 32Lia'₂ 'i₁cón'₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂nág₂ ca₂le₂jŋiá₅ jua'₅₄ chan₂ dsa₂ i₂lé₂ le₃jme₃'lión₂ jan₂ dsa₂ i₂ten₄ ca₂rë₃chán₃. 33Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ já₅ dsa₂ 'éi₂ ja₁con₂ Diú₄, tsá₃ 'e₂ lé₂ jme₁jmo₃. 34Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ fariseos: ―Co₂ŋei'₅₄ bá₄ ne₄ dsáu'₂ ca₂rë₃cháng'₃. ¿I₂'ein₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂ jaun₂ jme₁tag'₅ jnia'₅₄? Jaun₂ ca₂dsei₅ dsa₂. 35Jaun₂ ca₂rë₃ŋi₅ Jesús jág₁ a₂ca₂dsen₅ dsa₂ ca₂dsein₂₃ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂. Jaun₂ jme₁ca₂jein'₂, ca₂juá'₂: ―¿'Én'₂ 'ne₂ të₂le₃ quió'₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃? 36Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂: ―Gui'₅₄, ¿i₂'ein₂ bá₄ 'éi₂, ia₁jaun₂ lé₂ le₃'én₂ jniá₂ le₃quió'₅? 37Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ma₂në₂jɨin'₅₄ bá₄, jaun₂ jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂dsia'₂ jág₁ quiang'₅₄. 38Jaun₂ bá₄ ca₂chi₃jné₃ dsa₂ 'éi₂ ne₄ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Én₂ bá₄ jniá₂, Te₁gui'₅₄. 39Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂qui₁dsɨ₅ 'éi'₃ bá₄ jniá₂ guio₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ia₁jaun₂ jág₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ten₄, ton'₂ ia₁jaun₂ le₃ten₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jág₅. 40Jaun₂ qui₂ca₂nág₂ jág₁ jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos i₂jme₁tion'₅₄ quian'₅₄ Jesús, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿O₃ bá₄ dsa₂ ten₄ lág₅ jnia'₅₄ ján₃? 41Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ ten₄, tsá₃ dso₄ jme₁qui₂le₃cán'₂ 'nia'₂. La₁ia₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂juá'₂ 'nia'₂, “ne₄ jnia'₅₄”, jaun₂ të₂'ŋiá₄ dsáu'₂ 'nia'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\