SAN LUCAS 12

1Të₃jë₄ jaun₂, të₂le₃ mei₅ bá₄ dsa₂ i₂ca₂ŋɨ'₂, ca₂lia'₂ qui₂co₂'liain'₂ rɨin'₅₄. Jaun₂ Jesús në́₃ jŋiá₅ de'₂ dsa₂ i₂quiain'₅₄ bá₄ ca₂tsɨ́'₃: ―Të₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅ lia'₂ lë́₅ quian₅ dsa₂ fariseos co₂'nió'₄ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁. 2Ia₁ 'i₁caun₂ a₂rë₂'ma₄ jua'₅₄ lɨ́n₂ dsa₂ a₂tsá₃ le₃jniá₂, tion₅₄ bá₄ rë₂jniá₂; ján₃ bá₄ tsá₃ cha₂ 'i₁caun₂ a₂rë₂jlë₅ jua'₅₄ lɨ́n₂ dsa₂ a₂tsá₃ 'ein₂ le₃ŋi₅, tion₅₄ bá₄ rë₃ŋi₅ dsa₂. 3Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂dsia₅ dsa₂ jë₄ qui₁né'₃, jiá₃ bá₄ le₃ja₁jniá₂ si₂. Le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂dsia₅ dsa₂ jë₄ të₃co'₅₄ a₂qui₂le₁jnág₅ 'né₅, a₂dsɨ₃'ag₅ bá₄ jaun₂. 4''Nia'₂ a₂mei₅₄ quiáng₃, juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ i₂jme₂dsian₅ nɨ₁ŋɨ́₅, ia₁ tsá₃ ma₃a₂siá'₂ jua'₅₄ a₂'io₂₃ guë́₄ bí₂ jmo₃. 5Jaun₂ la₂ juá'₅ jniá₂ 'ein₂ dsón'₂ i₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gang'₃: i₂'éi₂ bá₄ jme₁gan'₃ 'nia'₂ jmo₄ i₂'io₅ bí₂, jme₃dsiog₂₃, ton'₂ 'io₂₃ bí₂ 'liog'₃ ja₁'lɨg'₅₄ ján₃. 6¿Tsa₁ 'nɨ₅ dsa₂ 'ŋiá₂ i₁tan₅ tei₄ quian'₅₄ tɨn₃ ŋí₁ guéin₂? La₁ 'i₁jan₂ 'éi₂ tsá₃ dsɨ₂'én₂ dsɨ́₅ Diú₄. 7Jag₄ 'nia'₂ jaun₂, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ dsan₂ dsɨ́₅ Diú₄ 'nia'₂, le₂jiog₅ jŋi₂ dsei'₂ 'nia'₂, ma₂ŋi₅ bá₄ Diú₄ je₂liá'₂ mɨ'₂ tí₅. Jaun₂ tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ 'ŋio₅ guë́₄ quen'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ juɨn₅ i₁tan₅. 8'Juá'₅ jniá₂, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jme₂jnia₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂cuɨg₂₃ jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'ag₃ jme₃jniog₂₃ a₂cuɨg₂₃ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ángeles quián₅ Diú₄. 9La₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'ag₅ a₂cuɨg₂₃ jniá₂ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'ɨ́in₄ jniá₂ a₂cuɨ́in₅ ja₁con₂ ángeles quián₅ Diú₄. 10Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂'ɨn₅ 'lɨg'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, cha₂ bá₄ o₂'én₂ dso₄ quió'₅. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂juá'₂ 'lɨg'₅₄ 'ɨin₂₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, tsá₃ ma₃o₂'én₂ dso₄ cha₂. 11Jë₁ma₂ca₂jŋia₃ dsa₂ 'nia'₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅, o₃ jë₁ma₂ca₂jiog₃ ne₄ i₂con₂ 'í₁, ne₄ dsa₂ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ në́₃, tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ jua'₅₄ tsá₃ ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄, 'o₃ 'e₂ juɨg'₅₄. 12Ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jme₃tag₂₃ 'e₂ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ ŋag'₅₄, jë₁ma₂ca₂të́₂ hora jaun₂. 13Jan₂ dsa₂ i₂jme₁'en₅₄ jë₄ jaun₂ në́₃, ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, chei'₅₄ co₂nio₄ dsó₂ rɨ́ng'₃ juɨ₁cuë₁₂ con'₂ a₂ca₂tɨ́ng₂ a₂cha₂ quió'₅ 'lag₄ ŋe'₃. 14Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―'Ne₂ dsa₂, ¿'ein₂ ca₂dsiog₃ jniá₂ a₂lɨ́ng₅ jan₂ i₂dsió'₅ 'e₂ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂? 15Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂: ―Të₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ tsá₃ i₂jmo₂ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ 'au'₂ a₂le₃cha₂ quiáng'₂. Ia₁ on₃jua'₅₄ jmá'₃ a₂ŋɨ́₄ cha₂ quió'₅ dsa₂ le₃chain₂. 16Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ táng₃ dsa₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂: ―Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₁cha₂ cu₄ 'ŋio₅ lɨn₃. 'Lióng₂ lɨn₃ jme₁rau₂ quió'₅. 17Jaun₂ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅: “¿'E₂ bá₄ jmo₅₄ jniá₂ në́₃? Tsá₃ ma₃cha₂ ja₁tó'₄ a₂ca₂rau₂ quió₃.” 18Jaun₂ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅: “Le₂la₂ jmo₅₄. Quɨ́'₄ tsɨ₁'io₅ a₂tióng₂ në₅, jaun₂ jmo₅₄ a₂ca'₅₄ guë́₄. Jaun₂ ja₁jaun₂ tó'₄ trigo, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂cha₂ quió₃. 19Jaun₂ guë́₄ 'náu'₄ dsɨ₃: 'Lióng₂ ma₂niog₅ le₁má'₂, ma₂len₅ 'lióng₂ ŋi₂; ma₂lé₂ jan₅₄, gua₅₄ tei₄, guë'₅₄, guɨ'₅₄, cuë́₄ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₃.” La₁ Diú₄ në́₃ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: 20“¡'E₂ guë́₄ con'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅! Jua'₂ a₂'uë₂ në₃ mág₄ jniá₂ 'mú₃ quiáng'₂. Ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂dsia'₅₄ 'ne₂ rë₂, ¿'ein₂ bá₄ quió'₅ lé₂?” 21Le₂në₅ dsɨ₂ŋɨ́₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsia₅ le₁má'₂ jmá'₃ quió'₅ 'ŋiog₅, la₁ të₂tsɨin'₅₄ lɨ́in₃ le₃ja₁con₂ Diú₄. 22Jme₁ca₂dsan₃ jaun₂, ca₂tsɨ́'₃ táng₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ dsan₂ 'au'₂ 'e₂ a₂quë'₅₄ të₁lia'₂ chang'₂, on₃ guë'₂ o₄quió'₄ nɨ₁ŋɨ'₁, jua'₅₄ dsan₂ 'au'₂ 'e₂ quɨ'₅₄. 23Ia₁ jme₂dsí₂ bá₄ a₂quen₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ má₃. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ nɨ₁ŋɨ₁ bá₄ dsa₂ a₂quen₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'mɨ'₂. 24Ŋí₂ de'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ i₁qui₂lia'₂. Tsá₃ 'e₂ jne₂₃, on₃ guë'₂ 'e₂ cha₂ a₂le₃rau₂ quió'₅, on₃ guë'₂ 'io₅ chí'₅ quió'₅. Diú₄ bá₄ i₂jme₂tau₅₄. ¡Jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ bá₄ quen'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ i₁tan₅ 'éi₂! 25¿I₂'ein₂ 'nia'₂ i₂lé₂ le₃jmo₃ le₃chain₂ guë́₄ uë́₂, ne₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ₅ 'au'₂ 'nia'₂ chang'₂? 26Chi₂jua'₂ tsá₃ quɨn'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ quian'₅₄ a₂ca₂juɨg₄ në₅, ¿'e₂ guë'₂ lë₃ ŋɨ́₄ dsan₂ 'au'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂siá'₂? 27Ŋí₂ de'₂ 'nia'₂ ján₃ 'a₂ lia'₂ qui₂dsɨ₂cón₃ lí₁. Tsá₃ tsɨ₁ŋi₅ lé₂ tsë́'₃, on₃ guë'₂ lé₂ ta₃. Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ Rag₅₄ Salomón, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ a₂jme₁cha₂ quió'₅, tsá₃ ca₂rë₃jláin'₁ bá₄ guë́₄ juɨ₁lia'₂ jlá'₁ lí₁. 28Chi₂jua'₂ le₂në₅ chi'₅ Diú₄ jlá'₁ nau₂ a₂cha₂ 'ŋa₁, a₂jŋia'₅₄ jniá₂ jlá'₁ ca₂tiá₂ co₂lág₂, ia₁ juɨ₁la₂ 'ióg₃ dsɨ́'₂ dsa₂, 'ë₂ guë́₄ bá₄ 'nia'₂, dsa₂ i₂'én₂ ca₂juɨg₄, jmo₃ bá₄ Diú₄ 'í₁. 29Jaun₂ juá'₅ jniá₂, tsá₃ i₁niog'₄ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ dsan₂ 'au'₂ 'e₂ quë'₅₄ 'ag'₅₄. Tsá₃ can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅ quian'₅₄ a₂jaun₂, 30ia₁ jmá'₃ a₂në₅ bá₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio'₃ dsɨ₂nau₂. Ia₁ i₂ŋi₅ bá₄ Ŋéi'₅ a₂'nió'₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ quián'₂ 'nia'₂. 31La₁ 'nio'₂ de'₂ jŋiá₅ 'nia'₂ ja₁goin₂, jaun₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ të₁ja₃lé₂ a₂ma₂ŋag₅₄ cuë₃. 32'Nia'₂ já'₂ cha'₂ quiáng₃, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃, o₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ juɨn'₅ 'nia'₂, la₁ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Ŋéi'₅ cuë₃ ja₁goin₂. 33'Nag₄ 'nia'₂ a₂cha₂ quiáng'₂; jme₂'on₅₄ i₂te₂ŋé₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ le₂në₅ bá₄ dsióg₄, të₃ron₅₄ të₂'mɨ'₂ a₂tsá₃ ton₅ jmɨg₄ le₃'áu₂ quián'₂ 'nia'₂; caun₂ a₂quen₅ lɨn₃ 'ó'₄ 'nia'₂ quiáng'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ a₂tsá₃ ton₅ jmɨg₄ dsiá₃, ja₁tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsióg₄ 'ang₂, on₃ guë'₂ i₁tsan'₅₄ lé₂ le₃'én₂. 34Ia₁ juɨ₁lia'₂ ja₁rë₂'mú'₄ 'nia'₂ quiáng'₂, ja₁jaun₂ bá₄ 'i₄ 'au'₂. 35'Rë₂ján'₁ 'nia'₂ chang'₂, le₁lɨng'₄, le₁guí'₂ si₂ tsɨ́₅ quiáng'₂. 36Juɨ₁len'₅₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ dsa₂ i₂chi₁jŋia₅ guan'₂ juɨg₅₄ ŋó₃ ja₁niog₅ jmɨg₄. Rë₂ján'₁ 'nia'₂ chang'₂, ia₁jaun₂ lé₂ le₃na'₅₄ 'nia'₂ dsɨ₂juɨ₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁guáin'₃ quein₃ o₄'né₄. 37'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂le₁ne₅₄ jë₁ma₂ca₂guán'₃ juɨg₅₄. A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂ dsiog₃ ne₄ mesa, ton'₂ quɨ́'₃ 'mɨ'₂ a₂jme₂ti₃ ŋág₃ má₃. 38'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ le₁ne₅₄ jë₁ma₂ca₂jo₃ juɨg₅₄ o₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂guáin'₃ a₂'uë₂ dsi₃nei₅, o₃ ma₂ca₂ŋɨ́₂ dsi₃nei₅ 'e₂. 39La₁ juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂la₂ ján₃, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ŋi₅ dsa₂ quió'₅ dsi₂néi₂ 'e₂ hora jiá₃ dsa₂ 'ang₂, guá₃ rë₂nei₅₄, jmo₂₃ 'í₁, tsá₃ cuë₃ jmɨg₄ 'í₂ dsa₂ 'éi₂, 'ang₃. 40Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, rë₂jáng'₁ chang'₂, ia₁ con'₂ tsá₃ 'ein₂ lɨ́n₂ bá₄, të₃tsɨn'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 41Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―Te₁gui'₅₄, ¿a₁në₂chei'₅₄ jmá'₃ jnia'₅₄ jág₁ jáng'₅ léi₄ në₅, o₃ a₂në₂chei'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ 'e₂? 42Jaun₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄: ―¿I₂'ein₂ 'éi₂, lɨ́n'₂ 'nia'₂, lɨ́n₅ dsa₂ dsen₃ i₂rë₂ti'₅₄, niog₅ dsi₄, i₂ca₂dsiog₃ juɨg₅₄ nio₃ ne₅₄ jmo₃ ta₁ dsi₂néi₂, a₂ag'₃ ŋɨi'₃ dsa₂ hora ca₂tɨ́in₂? 43'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂niog₅ ne₄, i₂jo₅ juɨg₅₄ jme₂ti₃ bá₄ ta₁ quió'₅, i₁guain'₂. 44A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, dsiog₃ juɨg₅₄ a₂nio₃ ne₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió'₅. 45La₁ në₁jua'₂ lɨ́n₂ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ 'éi₂, le₃'ag₄ bá₄ guan'₂ juɨg₅₄, chi₂jua'₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jmái'₂ uɨg₅ dsa₂ ŋe'₂, dsa₂ mɨ́₂ në́₃ i₂jme₂ti₃ ta₁, ton'₂ 'ŋiog₅ guë'₂ ca₂'í₃ guë́'₅, 'ɨ́n'₂, ca₂rë₃'ein₅ bá₄ 'ŋiog₅, 46la₁ con'₂ tsá₃ jáin₅, con'₂ caun₂ hora a₂tsá₃ ŋi₅ bá₄ guan'₂ juɨg₅₄; uɨg₅ gau₂ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ cuë₃ 'éi₂, co₂jaun₂ bá₄ uɨg₅ gue₃ con'₂ lë́₅ tɨn₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂. 47'Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ŋi₅ 'e₂ 'nio₃ juɨg₅₄, la₁ tsá₃ 'e₂ co₂jŋia₅₄ jmo₂₃, on₃ guë'₂ jme₂ti₃ a₂juá'₂ 'éi₂, cán₂ uɨg₅ dsɨ₃bain₅₄ ca₂lia'₂ ton₅ 'mɨ₅ 'lióng₂ lɨn₃ nɨ₁ŋɨ₁₂. 48La₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'e₂ ca₂rë₃ŋi₅ ton'₂ jmo₅-dsáu₅ cosa a₂ca₂tɨ́in₂ gue₃ uɨg₅, tsá₃ lɨn₅₄ 'lióng₂ 'mɨ₅ cán₂. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'lióng₂ të₂no₄ gu₂ a₂ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃, ján₃ bá₄ 'lióng₂ a₂mág₃ juɨg₅₄. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂dsia₅ dsa₂ 'lióng₂ ne₅₄, 'lióng₂ guë́₄ a₂chi₃quióng₂ dsa₂ jmɨg₄ jáng'₃. 49'A₂i₃'ɨng₅₄ si₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ bá₄ jniá₂ guio₃. ¡'E₂ guë́₄ 'ɨ́n₅ dsɨ₃, jua'₅₄ ma₂cau₂ bá₄ co₂ŋei'₅₄ të₂në₃! 50La₁ tion₅₄ niog₅ tiáng₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₃ŋɨ́g₂ mɨ'₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂, ¡'e₂ guë́₄ 'ŋio₅ o₂i₁ dsɨ₅ chang₂, ca₂lia'₂ ca₂rë₃ti₃ ta₁ a₂guio₃! 51¿Lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂guio₃ jniá₂ i₃'ei₃ tei₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂? On₃jua'₅₄ le₂jaun₂. A₂i₃jmo₃ le₁dson'₅₄ dsa₂ bá₄ jniá₂ guio₃. 52Ia₁ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁dsau₅₄ në₅, juɨ₁lia'₂ caun₂ dsi₂néi₂ ja₁lë́₂ 'ŋiá₂ dsa₂, lé₂ le₁dson'₅₄, 53ún₂ jme₃'ŋiai₅₄ on₃; i₂on₃ jme₃'ŋiai₅₄ i₂ún₂ táng₃; juɨ₁lia'₂ jmei₂ dsa₂ tóin'₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ ja₁ŋi'₅₄, ja₁ŋi'₅₄ guë'₂ 'í₂ mɨ'₅₄ quian'₅₄ jmei₂; juɨ₁lia'₂ chog₅₄ tóin'₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ ja₁mɨ́g₄, ja₁mɨ́g₄ guë'₂ 'í₂ mɨ'₅₄ quian'₅₄ chog₅₄. Juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ ma₂chog₅₄ dsa₂, tóin'₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ lo₅₄, juɨ₁lia'₂ mɨ₂lo₅₄ 'í₂ mɨ'₅₄ quian'₅₄ ma₂chog₅₄. 54Ján₃ bá₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Jme₁cáun'₂ 'nia'₂ 'í₁ guei'₅₄ jme₁tsau₂ jnei₅ le₃ja₁rɨn₂ 'iog₂, jag'₄ 'nia'₂, jiá₃ jmɨ́₅, dsón'₂ bá₄ le₂jaun₂ lë́₂. 55Jaun₂ jme₁ja₂ dsí₂ të₂le₃ sur, jag'₄ 'nia'₂ dséi₃ 'iog₂ në₃. Jaun₂ dsón'₂ bá₄ le₂jaun₂ lë́₂ ján₃. 56¡'Nia'₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ dse₃ le₁'ág₄ o₁ne₁! Ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ jua'₅₄ 'e₂ niog₅ të₅ ne'₅₄ 'nia'₂ guei'₅₄, quian'₅₄ 'e₂ lë́₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. ¿'A₂ bá₄ lia'₂ tsá₃ tɨn'₂ 'nia'₂ caun'₅₄ 'í₁ léi₄ a₂ma₂cha₂ rë₂në́₃? 57'¿'E₂ lë₃ tsá₃ cáun'₂ 'nia'₂ 'í₁ jë₄ quiáng'₂ guiong'₅₄ a₂dsi₂ten₅₄ jmó'₂? 58Jë₁ma₂'eng'₅₄ juɨ₅ dsióg'₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quian'₅₄ dsa₂ i₂'nag₅, jme₁jen'₂ 'nia'₂ jág₁ le₂'i₄ juɨ₅ jme₁dsian₅ mɨ'₅₄ a₂chang'₂ quiain'₅₄. Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂tsag'₂ të₃ne₄ dsɨ₂tan₅₄ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃. 'Éi₂ në₃ jáng'₃ ne₄ 'lióg₂; 'lióg₂ guë́₄ në́₃ to'₂ né'₃ 'má₃. 59Juá'₅ jniá₂, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ o₃'ɨng'₂ ja₁jaun₂ ca₂lia'₂ ca₂qui'₅₄ jë₁ca₂tó'₂ ŋí₁ guéin₂ a₂rɨng'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\