SAN LUCAS 13

1Jmɨg₄ jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ guë́₄ ca₂dsia₃ ca₂tsɨ́'₃ Jesús 'a₂ lia'₂ ca₂jme₃dsian₅ Pilato i₂lɨn₅₄ dsa₂ chan₂ Galilea. Ca₂cóin'₂ jmɨ₄ dsa₂ 'éi₂ quian'₅₄ jmɨ₄ já'₂ i₂ca₂jme₃dsian₅ dsa₂ i₂jéin'₂ ne₄ Diú₄. 2Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús në́₃: ―¿Lɨ́n'₂ 'nia'₂ në́₃, dsa₂ chan₂ Galilea 'éi₂ ca₂i₃ŋɨ́i₂ le₂jaun₂ ia₁ 'lióng₂ guë́₄ dso₄ jme₁le₁cáin'₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ go₅₄? 3Juá'₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ le₂jaun₂; ia₁ le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂dsi₃quén'₅ 'au'₂, dsiáng'₃ ján₃. 4¿On₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ jme₁le₁cán'₄ dso₄ dsa₂ i₂guia₃-jŋiá₂ i₂ca₂dsan₃ 'éi₂, lia'₂ con'₂ ca₂quɨ'₃ nɨ₁'ia'₂ ŋei₅ ja₁chei₂ Siloé, lia'₂ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tián'₅ Jerusalén? 5Juá'₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ le₂jaun₂; ia₁ ján₃ bá₄ le₂në₅ 'nia'₂, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂dsi₃quén'₅ 'au'₂, dsiáng'₃ bá₄ ján₃. 6Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂: ―Jan₂ dsa₂ jme₁jnia₄ caun₂ 'ma₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂ higo ja₁nau₂ quió'₅, jaun₂ ca₂i₁jag₅₄ chi₂jua'₂ ma₂le₁'ág₄ mɨ́g₂. Tsá₃ mɨ́g₂ cha₂ guë'₂ në́₃, jme₁dsióg₃. 7Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ ja₁nau₂ jaun₂: “Ma₂'nɨ₅ ŋi₂ guio₂₃ i₂jág₃ nɨ₁'ma₂ në₅ chi₂jua'₂ le₁'ág₄ mɨ́g₂, la₁ caun₂ tsá₃ mɨ́g₂ cha₂ bá₄ lia'₂ co₂ráun₂ guio₅₄. Qui'₅₄ co₂ŋei'₅₄. Tsá₃ ta₁ jmo₃ jŋia'₅₄ jme₂dsiá₃ 'o'₅₄ 'uë₃ bá₄.” 8La₁ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ ja₁nau₂ 'éi₂ në́₃ ca₂ŋag₃: “Te₁gui'₅₄, cuë₄ jmɨg₄ o₁dsi₅₄ guë́₄ caun₂ ŋi₂ la₂; jmo₅₄ dse₃ le₃lág'₃, tó'₄ 'mɨg₄ já'₂ në́₃, 9o₁ne₄ chi₂jua'₂ 'ag₃ mɨ́g₂ ŋi₂ caun₂. Në₁jua'₂ tsá₃ 'e₂ mɨ́g₂ cha₂ i₁jáun₃, jaun₂ guë́₄ uɨ́n'₂.” 10Caun₂ sa₅₄, jme₁'en₅₄ Jesús jme₂tɨin₂₃ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga . 11Ja₁jaun₂ jme₁'en₅₄ jan₂ 'io₅₄ i₂ma₂guia₃-jŋiá₂ ŋi₂ dso'₅₄. Ca₂jmóg'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ rë₂guen'₂ mɨ₂ca'₅₄, jme₁ŋɨ₂₃ tsá₃ lé₂ néi'₃ rë₂. 12Jme₁ca₂jág₂ Jesús, jaun₂ ca₂të₃, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Io₅₄, ma₂ca₂'lóng'₂ bá₄ dso₄ a₂jme₁lɨ́ng'₄. 13Jaun₂ ca₂téi₂ gu₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂néi'₃ mɨ₂ca'₅₄ 'io₅₄, jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄. 14La₁ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ guá'₅ sinagoga, ca₂rë₃'néi₃ quian'₅₄ Jesús ia₁ ca₂jme₃'lióin₂ dsa₂ 'éi₂ të₃ jmɨg₄ sa₅₄. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂tion'₅₄: ―Jŋéi₂ jmɨg₄ bá₄ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jmo₃ ta₁; juɨ₁ja₂lén₂ 'ein₂ 'nio₃ 'lión₂ jë₄ semana, on₃jua'₅₄ rë'₂ jme₁sa₅₄. 15Jaun₂ ca₂ŋag₃ Te₁gui'₅₄ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―¡'Nia'₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ dse₃ le₁'ág₄ o₁ne₁! ¿Tsa₁ 'ein₂ 'nia'₂ chén'₂ ca₁juɨ₅ o₃ bú'₄ quián₅ jua'₅₄ tsá₃ dsɨ₃jiog₃ dsɨ₃'ein'₅₄ jmɨg₂ o₁jŋia'₅₄ lë́₅ sa₅₄? 16Ia₁ dsa₂ mɨ́₂ la₂, i₂lɨ́n₅ jan₂ tsɨ₁jon₂ Abraham; i₂së₃dsen₃ jme₁ma₂'nei'₂ ma₂guia₃-jŋiá₂ ŋi₂. Jaun₂ në́₃, ¿tsa₁ ca₂tɨ́in₂ chein'₂ ján₃ jŋia'₅₄ të₃ jmɨg₄ sa₅₄? 17Jme₁ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂rë₃gui'₅₄ bá₄, ca₂le₃jɨ́n₃ con'₂ dsa₂ i₂'iog₅₄. La₁ 'io'₂ jén'₅ të₅ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ i₂tion'₅₄, ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ jmo₅ 'éi₂. 18Ca₂juá'₂ në́₃: ―¿'A₂ lia'₂ le₃juá'₄ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄? ¿'E₂ quian'₅₄ lé₂ le₃quɨ́ng₄? 19Lë́₅ juɨ₁lia'₂ mɨ́g₂ jon₂ nɨ₁'ma₂ mostaza a₂ca₂jne₃ jan₂ dsa₂ ja₁nau₂ quió'₅. Jaun₂ ca₂i₃cón₃ ca₂dsióg₃ ca₂lë₃ caun₂ nɨ₁'ma₂ pa₁; i₁tan₅ në́₃ ca₂tó'₂ tsag₅₄ gu₂ nei'₅₄ jaun₂. 20Ca₂juá'₂ Jesús le₂la₂ ján₃: ―¿'E₂ quian'₅₄ lé₂ le₃quɨ́ng'₄ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄? 21Lë́₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ levadura a₂co₂güɨ́n'₂ jan₂ 'io₅₄ jë₄ 'nɨ₅ tio'₅₄ 'ma₂ ti₁can₁ i₁ŋí'₄. Quian'₅₄ co₁séin'₄ levadura bá₄ guion'₂ ca₂le₃jë́₃ ti₁can₁. 22Lia'₂ con'₂ ma₂'ein₅₄ juɨ₅ a₂dsióg₄ Jerusalén, qui₂ca₂i₁jme₁tɨin₂₃ guë́₄ dsa₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ te₁'i₁ ja₁ca₂ŋɨi₅. 23Jaun₂ ca₂ŋag₃ jan₂ dsa₂: ―Te₁gui'₅₄, ¿me'₂ bá₄ dsa₂ i₂tɨ́n'₅? Jaun₂ ca₂ŋag₃: 24―Quen'₂ 'nia'₂ bí₂ tióng'₂ juɨ₅ o₄'né₄ dsag₂; ia₁ juá'₅ jniá₂, juɨn₅ i₂'nio₃ tón'₃, la₁ tsá₃ le₃quɨ'₅₄ jmɨg₄. 25Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ jë₁ma₂të́₂ rë₁náu₃ juɨg₅₄ dsi₂néi₂, jnéi₃ o₄'né₄, 'nia'₂ në́₃ i₂të₃tsɨng'₅₄ le₃ca₁'né₄, jme₁lióg'₄ to'₅₄ mɨ'₅₄ të́'₄: “¡Te₁gui'₅₄! Nia₄ o₄'né₄, tió'₄ jnia'₅₄.”'Éi₂ në́₃ ŋag₃: “Tsá₃ cuɨ́n₅ jniá₂ 'nia'₂; tsá₃ guion₅₄ a₂já'₄ ja₂nó'₅ 'nia'₂.” 26Jaun₂ guë́₄ jme₁lióg'₄ 'nia'₂ jua'₅₄: “Jnia'₅₄ bá₄ la₂ i₂ma₂que₅₄ ma₂'ne'₅₄ co₂lë₅ quian'₅₄ 'ne₂; jua'₂ 'ne₂ bá₄ guë'₂ ca₂jme₁tag'₂ jnia'₅₄ jɨn₄ juɨn₅ dsa₂.” 27Jaun₂ dsa₂ juɨg₅₄ dsi₂néi₂ në́₃, ŋag₃: “Ma₂në₂juá'₃ jniá₂ tsá₃ guion₅₄ i₂'ein₂ 'nia'₂. Cau₅ jŋia'₃ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ i₂jmo₅ dsó'₅ a₂'lɨg'₅₄.” 28Ja₁jaun₂ qui₂o₁'o'₄ o₁quɨ́g'₃ 'nia'₂ jan'₅₄, jë₁ma₂të́₂ rë₁jɨng'₅₄ Abraham, Isaac, Jacob, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, tioin'₅₄ ja₁gon₂ Diú₄, la₁ 'nia'₂ guë'₂ në́₃, dsɨ₃gang'₅₄ uɨ́ng₂. 29Ia₁ qui₂ja₃len₅ i₂chan₂ ca₂taun₂ ca₂taun₂ mɨ₂güɨ́g₃ ja₃tiain'₂ guë́'₃ co₂dsia₅ ja₁gon₂ Diú₄. 30La₁ lé₂, chan₂ i₂lɨn₅₄ i₂tión₂ le₃jë₁ca₂tó'₂, të₃tsɨin'₅₄ le₃ne₄ juɨ₅; i₂tión₂ le₃ne₄ juɨ₅ rë₂në́₃ guë'₂ në́₃, të₃tsɨin'₅₄ le₃jë₁ca₂tó'₂. 31Hora jaun₂ dé₄ dsi₃lén₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos, ca₂juá'₂: ―Co₂ŋei'₅₄ dse₃ jú₅ ja₁lá₃, quian₂ juɨ₅ quiáng'₂, ia₁ 'nio₃ Herodes jŋag'₃. 32Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―O₂nó'₅ 'nia'₂, o₂chei'₅₄ dsɨ₂ma₂jág₂ 'éi₂: “Ŋí₂, la₂ bá₄ 'ú₄, në₃, 'ióg₃ në́₃; në₃ bá₄ guë́₄ 'uɨng'₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ quió'₅ dsa₂, në₃ guë́₄ qui₂jme₁'liong₅₄ dsa₂. 'Ióg₃ caun₂ guë́₄ 'ŋia₅ quió₃.” 33A₂caun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂ ta₁ a₂ca₂tɨ́ng₂ jmo₅₄ të₁lia'₂ chang₂, ia₁ tsá₃ lé₂ le₃jón₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ uɨ́ng₂ ja₁lë́₄ juɨg₂ Jerusalén. 34¡'Nia'₂ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén! ¡'Nia'₂ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén, 'nia'₂ i₂jme₂dsiáng'₁ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, 'nia'₂ i₂qui₂jnag'₅₄ cang₄ dsa₂ i₂chen₅ Diú₄ jɨn'₄ 'nia'₂! ¡'Lióng₂ ráun₂ jme₁'ɨ́n₅ dsɨ₃ jme₁chi₁liang'₂ chi'₂-guein₂ juɨg₂ la₂ quiáng'₂, juɨ₁lia'₂ jmo₅ i₁tsɨ́n'₃ a₂chi₂lain'₂ guein₂ quiáin₅ to'₂ né'₃ tsɨ₁rë₂cu₅, la₁ guion'₅₄ 'nia'₂ tsá₃ ca₂gue'₅₄! 35Ŋí₂ në́₃, të₃tsɨ'₅₄ chi₁güɨ́g'₂ dsi₂néi₂ quiáng'₂. Juá'₅ jniá₂, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ ma₃jag'₅₄ jniá₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ ja₁jua'₅₄ 'nia'₂: “Juɨ₁le₂jŋió₃ i₂në₅ i₂já₅ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\