SAN LUCAS 14

1Co₂ráun₂ guë'₂ ca₂lë₃ táng₃ caun₂ jmɨg₄ sa₅₄ a₂ca₂ŋó₃ Jesús i₃guë́'₃ ja₁quió'₄ jan₂ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ dsa₂ fariseos ; i₂lɨn₅₄ guë'₂ dsa₂ fariseos sián'₂ a₂jŋia'₅₄ tiog₂₃ bá₄ tioin'₅₄. 2Ja₁jaun₂ jme₁'en₅₄ jan₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂guion₂. 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ të₅juá'₅ quian'₅₄ dsa₂ fariseos, ca₂juá'₂: ―¿'I₄ 'éi'₃, o₃ tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ jme₃'lión₂ dsa₂ dsa₂ dso'₅₄ jme₁jmɨg₄ sa₅₄? 4La₁ tei₄ bá₄ i₃léin₂, tsá₃ 'e₂ ŋi₅ ŋag₃. Jaun₂ ca₂jŋai'₃ dsa₂ dso'₅₄, ca₂jme₃'lió₂. Jaun₂ ca₂dsióg'₂ quió'₅. 5Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―¿I₂'ein₂ 'nia'₂, tsá₃ dsɨ₃dsen₅ dsɨ₂juɨ₅ chi'₂ quián₅, o₃ jan₂ ca₁juɨ₅ 'e₂ në₁jua'₂ ca₂táin'₂ né'₃ táu₃ jŋia'₅₄ të₃ jmɨg₄ sa₅₄? 6La₁ tsá₃ ca₂tió'₃ ŋag₃ jág₁ në₅. 7Jme₁ca₂të́₂ ne₄ Jesús 'a₂ lia'₂ quió'₅ dsa₂ i₂té₄ jmá'₃ lia'₂ ja₁dsen₅₄ guë́₄ ja₁tiain'₂, jaun₂ ca₂cuë₃ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ la₂: 8―Në₁jua'₂ 'ein₂ të́₂ ja₁niog₅ jmɨg₄ jen'₂ gu₂ dsa₂, tsá₃ ne'₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁dsen₅₄, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂dsióg₃ jan₂ i₂dsen₅₄ guë́₄ lia'₂ 'ne₂. 9Ia₁ ¿'e₂ bá₄ lé₂ në₁jua'₂ dsa₂ i₂në₂té₂ le₂on'₃ 'nia'₂ juá'₂: “I₂la₂ cuë'₅₄ ja₁ŋéi'₂”? Jaun₂ të₃ ma₂gueng'₅₄ bá₄ gog'₅₄ o₁né'₂ të₂ jë₁ca₂tó'₂. 10La₁ juá'₅ jniá₂, chi₂jua'₂ lɨ́g'₂ në₁'ein₂ ca₂të₃, të₂le₃ jë₁ca₂tó'₂ bá₄ ne'₅₄, ia₁jaun₂ dsa₂ i₂në₂té₂ lé₂ le₃juá'₂: “A₂mei₅₄ quiáng₃, ja₁dsen₅₄ guë́₄ la₂ i₂né₂.” Jaun₂ le₂në₅ bá₄ jme₃juag'₂ dsa₂ i₂quë́'₂ quiang'₅₄. 11Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂can'₅₄ guion₅₄, sióin₃ të₂le₃ jë₁ca₂tó'₂; dsa₂ i₂jmo₅ me'₂ guë'₂ në́₃, roin'₂ guei'₅₄. 12Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ ján₃, dsa₂ i₂ca₂të₃ 'éi₂: ―Jë₁ma₂të́₂ rë₁'niog'₂ jmó'₂ caun₂ má₃ a₂ŋɨg'₅₄ dsa₂, tsá₃ të'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ a₂mei₅₄ quiáng'₂, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂lɨ́n₅ o₁rɨ́ng'₂, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂cha₂ cu₄ tián'₅ cau₅ quiáng'₂ në́₃. Ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅, dsa₂ le₂'éi₂, lé₂ le₃të́₂, a₂jéin'₃ táng₃ quiáng'₂. 13Jaun₂ në́₃, në₁jua'₂ 'niog'₂ jmó'₂ caun₂ jmɨg₄, te'₂ jmá'₃ lia'₂ dsa₂ te₂ŋé₂, dsa₂ 'lian'₂, dsa₂ ten₄, dsa₂ guian'₅₄ në́₃. 14Jaun₂ le₂në₅ bá₄ le₃chang'₂ dse₃. Ia₁ dsa₂ 'éi₂ në́₃, tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ le₃jéin'₃ quiáng'₂, la₁ i₁jáun₃ bá₄ tɨ́ng'₄ quiáng'₂, i₁jen'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsen₃. 15Jan₂ dsa₂ i₂jme₁guá₄ cau₅ i₂ca₂nág₂ jág₁ në₅, ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―'E₂ guë́₄ dsen₃ i₂tian'₃ guë́'₃ ja₁gon₂ Diú₄. 16Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂ca₂cuë₃ caun₂ má₃ pa₁, jaun₂ ca₂të́'₃ juɨn₅ dsa₂. 17Jme₁ca₂të́₂ hora a₂nio₃ jmɨg₄ në́₃, ca₂chein₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄, i₁chi'₄ dsa₂ i₂ma₂lë́₅ jág₁ dsi₁lén₂: “I₂nó'₅ 'nia'₂, ia₁ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ca₂le₃jë́₃.” 18La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ca₂juá'₂ tsá₃ jɨin₅₄. I₂le₂'uɨg₅₄ ca₂ŋag₃: “Caun₂ 'uë₃ lia'₂ në₂lá₂; ja₁jaun₂ nei₅₄ i₁jág₃. 'Én₃ dso₄ quió₃ tsá₃ lé₂ nei₅₄.” 19I₂sián'₂ guë'₂ táng₃ ca₂juá'₂: “'Ŋiá₂ dsán'₃ ca₁juɨ₅ i₂quia'₂ 'uë₃ i₂të₂ca₂láng₂, i₂'éi₂ nei₅₄ i₁quión₃ 'í₁ chi₂jua'₂ ma₂téin₅ jmo₃ ta₁. 'Én₃ dso₄ quió₃ tsá₃ lé₂ nei₅₄.” 20I₂sián'₂ guë'₂ ca₂juá'₂ táng₃: “Gu₃ lia'₂ në₂jeng'₅₄; jaun₂ lë́₃, tsá₃ lé₂ nei₅₄.” 21Jaun₂ jme₁dsián'₃ mozo 'éi₂ ca₂jmóg'₃ jág₁ ne₄ juɨg₅₄, jaun₂ ca₂rë₃'né₃ bá₄ juɨg₅₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ táng₃ mozo 'éi₂: “Co₂chi'₅₄ o₂ŋɨ₄ jë₄ calles, le₂tan₅₄ ja₁le₁ŋɨ'₂ dsa₂ juɨn₅ jë₄ juɨg₂, qui₂o₂quian₅ dsa₂ te₂ŋé₂, dsa₂ 'lian'₂, i₂guian'₅₄, i₂ten₄ në́₃.” 22Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂juá'₂ dsa₂ mozo 'éi₂: “Gui'₅₄, ma₂në₂jmo₃ con'₂ lë́₅ në₂jua'₅₄. Jo₂ bá₄ guë́₄ dsi₂néi₂.” 23Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ juɨg₅₄: “Gua₂ táng₃ jë₄ calles le₂tan₅₄ ja₁lë́₄ o₄juɨ₅, o₂quian₅ tion₅₄ dsa₂ i₂jeng'₂, jaun₂ can'₂ dsi₂néi₂ quió₃. 24Ia₁ le₂në₅ bá₄ juá'₅ jniá₂, 'i₁jan₂ i₂jme₁lë́₄ jág₁ ca₂të́₃ le₂'uɨg₅₄ 'éi₂, tsá₃ quein'₃ jë₄ jmɨg₄ quió₃.” 25Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂jme₁ma₂quian'₅₄ Jesús. Jaun₂ ca₂jéin'₃ ca₂juá'₂: 26―Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'ei₅ dsɨ́₅ jme₃quiong'₅₄ jniá₂, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tén'₃ dsɨ́₅ téin₂ jmei₂, chog₅₄, dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅, chi'₂-guein₂ quiáin₅, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ o₁rɨin'₅₄ në́₃; në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tén'₃ dsɨ́₅ le₂jiog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ në́₃, tsá₃ lé₂ le₃léin₂ dsa₂ quiáng₃. 27Jua'₅₄ 'ein₂ tsá₃ ca₂tén'₃ dsɨ́₅ gue₃ 'mú₃, jiá₃ chi₁co'₅₄ quió'₅, tsá₃ lé₂ le₃léin₂ dsa₂ quiáng₃. 28Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ chan₂ jan'₂ 'nia'₂ i₂'nio₃ chi'₃ caun₂ nɨ₁'ia'₂ ŋei₅, ¿on₁ jŋiá₅ de'₂ con₂ 'í₁ chi₂jua'₂ ma₂len₅ cu₄ quió'₅ ca₂lia'₂ a₂'ió'₄ a₂jaun₂? 29Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂, jme₃lióg₃ 'uɨg₅₄ 'ia'₂, tsá₃ tió'₅ guë'₂ jme₃'ió'₃, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jág₃ a₂jaun₂, a₂lë₁co₂jmóg'₂ co₃ŋág₂ bá₄. 30Dsia₃: “Dsa₂ në₅ con'₂ jŋia'₅₄ ca₂jme₃lióg₃ 'uɨg₅₄, la₁ tsá₃ guë'₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃'ió'₃.” 31O₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ rag₅₄ guë'₂, i₂jmo₃ 'nei₂ quian'₅₄ jan₂ rag₅₄ sián'₂, ¿tsa₁ jŋiá₅ de'₂ guá₃ con₂ 'í₁ chi₂jua'₂ tió'₅ quian'₅₄ guian₃ mei₅ 'lióg₂ quiáin₅, dsɨ₃quɨ́in'₂ quian'₅₄ guión₂ mei₅? 32Chi₂jua'₂ ma₂lí'₄, tsá₃ tió'₅ në́₃, të₁lia'₂ uɨ́ng₂ guë́₄ já₅ rag₅₄ jan₂, chein₃ dsa₂ i₂quian₅ jág₁ a₂mɨ₂₃ dsian₅ co₂ŋei'₅₄ mɨ'₅₄. 33Le₂në₅ bá₄ chi₂'ein₂ 'nia'₂ i₂tsá₃ ca₂tén'₃ dsɨ́₅ tí₂ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió'₅, tsá₃ lé₂ le₃léin₂ dsa₂ quiáng₃. 34'(Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quian'₅₄ jniá₂ lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ tsɨ₁ŋi₁.) A₂dse₃ bá₄ tsɨ₁ŋi₁ të₁lia'₂ ŋi'₅₄. La₁ në₁jua'₂ ca₂'en₃ ŋi'₅₄ në́₃, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃lei₂ táng₃? 35Tsá₃ ma₃'e₂ ta₁ tí₄, on₃ guë'₂ lé₂ le₃lé₂ gua'₅₄, on₃ guë'₂ ma₂tí₅ ta₁ jua'₅₄ a₂le₃lé₂ ca₂bë'₅₄ 'o'₅₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂dsɨ₃ga'₅₄ uɨ́ng₂ bá₄. I₂dsi₅₄ gua₄, rë₂ juɨ₁nei₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\