SAN LUCAS 15

1Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄, quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄ sián'₂, ca₂o₃léin₂ ja₁'en₅₄ Jesús, a₂o₃néi₃. 2'Uɨg₅₄ jaun₂, dsa₂ fariseos quian'₅₄ të₅juá'₅ ca₂chi₂ca₂'ɨin₃ Jesús. Ca₂juá'₂: ―Dsa₂ në₅ qui₂guein₂₃ bá₄ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄, guë́'₅ co₂lë₅ quiong'₅₄. 3Jaun₂ lë₃ ca₂juá'₂ Jesús jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂: 4―¿I₂'ein₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ i₂'ŋio₅ caun₂ 'ŋiá₂-lón₂ já'₂ cha'₂, në₁jua'₂ ca₂i₃cón'₅ jan₂, tsa₁ ja₁co₂'ŋiog₅ jaun₂ toin'₂ i₂quéin'₂ ne₂guión₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃-né₂ (99) con'₂ i₂te₂, dsó₃ táng₃ dsɨ₂juɨ₅, dsɨ₂'niai'₂ i₂jan₂ i₂i₃cón'₅ 'éi₂, 'nau'₂ ca₂lia'₂ ca₂dsáu'₂? 5Jë₁ma₂ca₂dsáu'₂ në́₃, të₂ juɨ₅ co₁dsi₁₂, jóin'₅ táng₃ 'io'₂ jén'₅. 6Jë₁ma₂dsiáin'₃ dsi₂néi₂ në́₃, ŋɨ́i'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ a₂mei₅₄ quiáin₅, quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ i₂tián'₅ cau₅ quió'₅. Jaun₂ juá'₂: “Në₃ o₁tió'₄, jmó₁ 'io'₂ quian'₅₄ jniá₂, ia₁ dsán'₅ bá₄ já'₂ cha'₂ i₂jme₁ma₂i₂cón'₅ quiáng₃.” 7Juá'₅ jniá₂, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ bá₄ cha₂ o₂'ŋió₃ dsɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ o₄quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄, i₂dsɨ₂quén'₅ dsɨ́₅, lia'₂ con'₂ guë́₄ o₄quió'₄ i₂quéin'₂ ne₂guión₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃-né₂ (99) dsa₂ “dsen₃” i₂tsá₃ 'e₂ 'nió'₅ jme₃tsɨ́n₃ dsɨ́₅. 8'O₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂'io₅ guia₃ cu₄ 'ua'₂, në₁jua'₂ ca₂i₃có'₅ caun₂, ¿tsa₁ téi₂ si₂, 'iá'₂ dse₃ lɨn₃ dsi₂néi₂, 'no'₂ ca₂lia'₂ ca₂dsó'₂? 9Jë₁ma₂ca₂dsó'₂ në́₃, jmo₂₃ 'io'₂, ŋɨ́i'₂ 'io₅₄ a₂mei₅₄ quiáin₅, i₂tián'₅ cau₅ quió'₅ në́₃, jaun₂ juá'₂: “Në₃ o₁jmó₁ 'io'₂ quian'₅₄ jniá₂, ia₁ dsó'₅ bá₄ cu₄ a₂jme₁ma₂i₂'ág₃ quió₃.” 10Jaun₂ le₂në₅ bá₄ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, chan₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅ ángeles quián₅ Diú₄ o₄quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄, i₂ma₂ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ́₅. 11Ca₂juá'₂ Jesús ján₃: ―Jan₂ dsa₂ jme₁chan₂ on₃ ja₁ŋi'₅₄. 12I₂lɨ́n₅ i₂me'₂ guë́₄ ca₂tsɨ́'₃ jmei₂: “Tia₅₄, cuë₄ ca₂dsio₄ cu₄ quiáng'₂ con'₂ ca₂tɨ́ng₂.” Jaun₂ jmei₂ në́₃ ca₂dsió'₃ 'e₂ a₂cha₂ quió'₅, jma₃quén₅ ca₂cuë́'₃ chi'₂ quiáin₅ con'₂ ca₂tɨ́in₂. 13Mei'₂ bá₄ cang₂ jaun₂, dsó₂ i₂me'₂ guë́₄ qui₂ca₂'nag₃ a₂jme₁ma₂lë́₅ quió'₅. Quian'₅₄ cu₄ jaun₂ ca₂'í₃ juɨ₅ i₁ŋɨ₂ uɨ́ng₂ caun₂ 'uë₃ siá'₂. Ja₁jaun₂ ca₂i₁'éin₄ jë₂ cu₄ quió'₅, tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅ ca₂rë₃cháin₃. 14Jme₁ma₂dsó'₃ jë₂ cu₄ në́₃, 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂rë₃'ɨ́n₃ a₂guë́'₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂. 'Eí₂ në́₃ ma₂ŋɨ₂₃ 'oin₅₄. 15Jaun₂ ŋó₃ i₃'nióg₂ ta₁ a₂jmo₃ quió'₅ dsa₂ juɨg₂ jaun₂. Jaun₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂chei₃ ja₁nau₂ quió'₅ a₂ŋɨi'₃ i₁ŋí₅. 16Jë₁ma₂të́₂ rë₁guë́'₃ i₁ŋí₅, ca₂lia'₂ ma₂le₃guë́'₃ 'ŋiog₅ cuá'₁ tsɨ₁rë₂jnei₂ a₂guë́'₅ já'₂, la₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂cuë₃ a₂guë́'₅. 17Jaun₂ ca₂i₃jŋia₅ dsɨ́₅: “¡Të₁lia'₂ juɨn₅ mozos i₂'ŋio₅ ŋe'₃, cha₂ qui₂rë₂tsón₂ a₂guë́'₅, jniá₂ në́₃ ja₁lá₃ jŋɨ́g'₅ dsɨ₃ 'ong₅₄! 18'Ag₅₄ caun₂ dsɨ₃, nég'₄ táng₃ dsi₂néi₂ quió'₅ ŋe'₃. Juɨg₅₄ le₂la₂: Tia₅₄ quiáng₃, 'e₂ guë́₄ juë'₂ dso₄ ca₂'no₃ ne₄ Diú₄ quian'₅₄ ja₁cong'₂; 19jŋia'₅₄ tsá₃ ma₃ca₂tɨ́ng₂ a₂të́'₄ jniá₂ jón₃. La₁ jag₄ jniá₂ lia'₂ ja₁jɨng'₅₄ jan₂ dsa₂ i₂tion₄ quiáng'₂ bá₄. 20Jaun₂ ca₂nau₂ ca₂'í₃ juɨ₅ jóin'₃ táng₃ quió'₅ jmei₂. La₁ uɨ́ng₂ bá₄ guë́₄ jóin'₅, jme₁ca₂jág₂ jmei₂. Ca₂tá'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅, ca₂ŋó₃ co₂chi'₅₄, ca₂cág'₃ cu₅ ca₂chen'₃ quió'₅ 'io'₂ jén'₅. 21Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ ja₁ŋi'₅₄: “Tia₅₄ quiáng₃, 'e₂ guë́₄ juë'₂ dso₄ ca₂'no₃ ne₄ Diú₄ quian'₅₄ ja₁cong'₂; jŋia'₅₄ tsá₃ ma₃ca₂tɨ́ng₂ a₂të́'₄ jniá₂ jón₃.” 22La₁ jmei₂ në́₃, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ tion'₅₄ quiáin₅: “¡Ma₂në₃ co₂chi'₅₄! O₂dsi₄ 'mɨ'₂ a₂lë́₅ a₂dse₃ guë́₄, queng'₅₄ chi'₂ quiáng₃; caun₂ guë'₂ anillo tio'₂ chi₁gú₃. Co₂dsán'₃ guë'₂ nɨ₁lau₂ to'₅₄ 'nia'₂ tag₅₄; 23Jaun₂ o₁te'₄ 'nia'₂ ca₁juɨ₅ i₂ma₂'on'₅₄ chén'₅, jaun₂ jŋɨ́i'₄ 'nia'₂. ¡Jaun₂ que₅₄, tió'₄ jmó₁ 'io'₂! 24Ia₁ chi'₂ në₅ quiáng₃, në₂jag₄ i₂jme₁ma₂jon₅ bá₄ në₅, la₁ chain₂ bá₄; jme₁ca₂i₃cóin'₅, la₁ ma₂dsáin'₅ bá₄.” Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ jmɨg₄ tioin'₅₄. 25'Të₁lia'₂ jaun₂, chi'₂ ja₁ŋi'₅₄ i₂lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄, jme₁'ein₅₄ ja₁nau₂. Jme₁ma₂ja₂quián₃ guain'₂ dsi₂néi₂, ca₂nág₂ i₁niog₅ son₅₄ i₁dsan₅ dsa₂. 26Jaun₂ ca₂të́'₃ jan₂ dsó₂ ca₂ŋag₃ 'e₂ niog₅ lë́₂. 27Jaun₂ juá'₂ 'éi₂: “Dsó₂ rɨ́ng'₂ bá₄ guán'₅, jaun₂ ŋéi'₅ në́₃ në₂jmo₃ 'éi'₃ në₂jŋɨ'₃ dsa₂ ca₁juɨ₅ i₂jme₁chén'₄ 'on'₅₄, ia₁ guáin'₅, dsein₃ bá₄, tsá₃ 'e₂ lɨ́in₅.” 28La₁ ca₂rë₃'né₃ bá₄ rɨin'₅₄ i₂juɨn'₂ 'éi₂. Tsá₃ 'nio₃ 'í₂ dsi₂néi₂; jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ jmei₂, ca₂juá'₂ jág₁ 'ua₁. 29La₁ 'éi₂ në́₃ ca₂ŋag₃ ca₂tsɨ́'₃ jmei₂: “Ca₂le₃jë́₃ ŋi₂ ma₂guio₃ gua₅₄ jme₃tí₂ ta₁ ne'₅₄, tsá₃ lɨ́g'₂ jua'₅₄ ma₂jmo₃ tsá₃ nag₅₄ ja₁cong'₂. Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ jan₂ chein₂ lau₂ bá₄ tsá₃ ma₂cuag'₅₄ jniá₂ jua'₅₄ jmo₅₄ jmɨg₄ quian'₅₄ a₂mei₅₄ quiáng₃. 30Në₃ guë́₄ tɨng'₂ jmó'₂ jmɨg₄ ia₁ guán'₅ ja₁ŋí'₄ në₅, i₂lë₁qui₂i₁'én₄ cu₄ quiáng'₂, qui₂i₁ŋɨ₂ lia'₂ lë́₂ dsɨ́₅ quian'₅₄ 'io₅₄ ga₂. Në₃ në́₃, jmɨg₄ jmo'₂ o₄quió'₄, jŋɨ́g'₅ ca₁juɨ₅ i₂'on'₅₄ guë́₄ jme₁chén'₄.” 31Jaun₂ ca₂ŋag₃ jmei₂: “Jón₃, ma₁ co₂tan₅₄ bá₄ ŋéi'₂ 'ne₂ quian'₅₄ jniá₂; a₂quián'₂ 'ne₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió₃. 32La₁ në₃ në́₃ co₂në₅ ca₂tág₂ jmó₁ jmɨg₄, quián₁ o₂'ŋió₃ dsɨ₅, ia₁ guán'₅ rɨ́ng'₂, në₂jag₄ i₂jme₁ma₂jon₅, la₁ në₃ ma₂chain₂ bá₄ táng₃; jme₁ca₂i₃cóin'₅, la₁ ma₂dsáin'₅ bá₄.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\