SAN LUCAS 16

1Ca₂juá'₂ Jesús ján₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂quiain'₅₄: ―Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ jme₁'ŋioi₂₃ jan₂ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ dsi₂néi₂ quió'₅; la₁ ca₂i₁dsia₂ jan₂ dso₄, ia₁ juá'₂ a₂lë₁jme₁qui₂'én₂ 'éi₂ a₂cha₂ quió'₅ juɨg₅₄. 2Jaun₂ ca₂të₃ juɨg₅₄ ca₂juá'₂: “¿I₂'e₂ bá₄ jág₁ në₅ nag₂₃ quián'₂ 'ne₂? Jang'₅₄ cuentas quiáng'₂, ta₁ a₂lɨ́ng'₅, ia₁ ja₁lá₃ jŋia'₃ ta₁ a₂niog₅ gog'₂.” 3Jaun₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂'náu'₃ dsɨ́₅: “¿'E₂ bá₄ jmo₅₄ jniá₂? Jŋiá'₂ juɨg₃ ta₁ quió₃. Tsá₃ béng₂ jua'₅₄ jmo₅₄ ta₁ ja₁nau₂, ján₃ guë'₂ gui'₄ jniá₂ jua'₅₄ a₂lë₁mɨ₁₂ jme₃'o₅₄ dsa₂. 4Ma₂guion₄ 'a₂ lia'₂ jmo₅₄ ia₁jaun₂ guei₃ dsa₂ sián'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ jë₁ma₂të₁tsɨng'₅₄ tsá₃ ta₁ cha₂ jmo₅₄.” 5Jaun₂ ca₂të́'₃ të₃ qui₂ján₃ dsa₂ i₂jme₁le₁rɨ́n₃ quió'₅ juɨg₅₄. I₂le₂'uɨg₅₄ ca₂tsɨ́'₃: “¿Je₂liá'₂ rɨng'₂ quió'₅ gui'₅₄?” 6Jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂: “Caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ ba₂rɨg₅₄ no'₅₄.” Jaun₂ juá'₂: “La₂ ron₅ si₂ ja₁ton₅ con'₂ a₂rɨng'₂. Né₂, ma₂në₃ jmo₄ táng₃ caun₂ a₂siá'₂, tió'₃ jŋia'₅₄ të₂láu₃-guiá₂ bá₄ taun'₅₄ a₂le₃rɨng'₂.” 7Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ táng₃ jan₂ i₂sián'₂: “'Ne₂ guë'₂, ¿je₂liá'₂ rɨng'₂?” Jaun₂ juá'₂: “Caun₂ mei₅ 'ma₂ cuɨg₂.” Jaun₂ ca₂ŋag₃: “Jón'₅ si₂ ja₁ton₅ a₂rɨng'₂; jmo₄ táng₃ caun₂ a₂siá'₂ tió'₃ quéin'₂ co₂ne₂guióg₂ bá₄ taun'₅₄.” 8Juɨg₅₄ në́₃, rë₂ bá₄ ca₂'ɨin₃ dsa₂ i₂tsá₃ ca₂rë₃ti'₅₄ 'éi₂, ia₁ 'ŋioi₅₄ ca₂jmo₃. Ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ bá₄ 'ŋio₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jmɨg₄ në₃, lia'₂ con'₂ guë́₄ chi'₂-guein₂ i₂i₂nio₄ ja₁jniá₂ si₂. 9Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, 'nio'₂ 'nia'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ léng'₂ a₂mei₅₄ quian'₅₄ cu₄ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'lɨg'₅₄ la₂, ia₁jaun₂ jë₁ma₂ca₂dsa₃ cu₄, chan₂ bá₄ i₂le₃guéi'₂ 'nia'₂ ja₁o₁tiáng'₂ dse₃ co₂tan₅₄. 10Juɨ₁lia'₂ i₂rë₂ti'₅₄ rë₂ quian'₅₄ ca₂juɨg₄ a₂të₂no₄ gu₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ rë₂ti'₅₄ quian'₅₄ 'lióng₂. Le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ rë₂ti'₅₄ quian'₅₄ ca₂juɨg₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ rë₂ti'₅₄ quian'₅₄ 'lióng₂. 11Jaun₂ në́₃, në₁jua'₂ tsá₃ rë₂ten'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ cu₄ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'lɨg'₅₄ la₂, ¿'ein₂ bá₄ i₂lé₂ le₃'ág₃ caun₂ dsɨ́₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂lë́₅ a₂quen₅ të₃dsón'₂? 12Në₁jua'₂ tsá₃ rë₂ten'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂lë́₅ quió'₅ dsa₂ sián'₂, ¿'ein₂ bá₄ dsia₃ gog'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄? 13'I₁jan₂ dsa₂ i₂ma₂'lian'₅₄ tsá₃ lé₂ le₃jme₃ti₃ ta₁ ne₄ on₃ juɨg₅₄. Ia₁ jme₃'ŋiai₅₄ jan₂, jan₂ guë'₂ jme₃'nioi₃; o₃ jme₂gain₃ jan₂, jan₂ guë'₂ tsá₃ juɨ₅ toin'₂. Tsá₃ 'ein₂ 'nia'₂ lé₂ le₃jme₃ti₃ lia'₂ ne₄ Diú₄, lia'₂ ne₄ Cu₄ në́₃. 14Dsa₂ fariseos në́₃, jme₁tioin'₅₄ 'nag₂₃ jë₂ jág₁ në₅. Jaun₂ jŋia'₅₄ ca₂ŋág₂ 'nei₂ bá₄ jme₁ca₂nág₂, ia₁ lɨ́in₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ dsɨ₅₄ cu₄. 15Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―'Nia'₂ jmo'₂ a₂dseng'₃ të₃ne₄ dsa₂, la₁ cuɨ́'₅ bá₄ Diú₄ dse₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ 'au'₂ 'nia'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ dsɨ́₅ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsein₅₄ 'ŋio₅ quein₅, a₂jaun₂ 'io'₅₄ Diú₄. 16'Jme₁ron₅ 'Éi'₃ Juá'₅, quian'₅₄ Si₂ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂jme₁chan₂ Juan₅₄. Ca₂le₃jaun₂ qui₂dsɨ₂'ag₅ jág₁ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄; ma₂ja₂lén₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ qui₂quɨ́n'₅ bí₂ a₂tóin'₃. 17Tsá₃ guë́₄ 'e₂ ta₁ quian₅ a₂dsɨ₃ŋɨ́₂ dsɨ₁ guei'₅₄ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, lia'₂ con'₂ guë́₄ dsɨ₃'én₂ caun₂ léi₄ pí'₁ a₂le₁ton₅ 'Éi'₃, jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃ti₃. 18'Në₁jua'₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ ca₂téin₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅, a₂jéin'₂ táng₃ gu₂ quian'₅₄ i₂sián'₂, 'no₂₃ dso₄. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ në₁jua'₂ dsa₂ ŋe'₂ ca₂cain₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂téi₂ dsɨ₂i₂gu₂, ján₃ bá₄ co₂jaun₂ 'no₂₃ dso₄ ján₃. 19'Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ i₂jme₁quɨ́'₅ jmá'₃ tsɨn'₅₄ jlá'₁, quian'₅₄ 'mɨ'₂ 'uɨ'₃ a₂chein'₅₄ ta₁jain₂, në́₃. Le₂'o₃ jmɨg₄ bá₄ jme₁cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅, jme₁jmo₂₃ jmɨg₄ jlá'₁. 20Jme₁chan₂ táng₃ jan₂ dsa₂ te₂ŋé₂ i₂jme₁chen₂ Lázaro, i₂dso'₅₄ jme₁qui₂rë₂can'₂ 'mé'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂. Jme₁dsɨ₂dsiog₃ dsa₂ o₄'né₄ quió'₅ dsa₂ cha₂ cu₄. 21Dsa₂ te₂ŋé₂ 'éi₂ në́₃ jme₁'nio₃ jme₃tain'₅₄ quian'₅₄ a₂tsɨ₂séi'₂ ne₄ mesa. Ca₂të₂ dsɨ₂jɨ'₅₄ jme₁ja₂lén₂ ja₂'lí'₃ ne₄ 'mé'₅ quió'₅. 22Cang₂ jaun₂ ca₂jon₃ bá₄ dsa₂ dsɨ₂ŋé₂ 'éi₂, ca₂tág₃ ángeles ja₁con₂ Abraham. Cang₂, ca₂jon₃ bá₄ dsa₂ cha₂ cu₄ 'éi₂ ján₃. Ca₂'ó₂ bá₄ dsa₂ në́₃. 23Jme₁ma₂'ein₅₄ ŋág₅ uɨg₅ ja₁dsɨ₂len₅ 'lag₄, ca₂chóg'₃ ne₅₄ ca₂jɨ́in₂ uɨ́ng₂ Abraham quian'₅₄ Lázaro cau₅ quió'₅. 24Jaun₂ ca₂guió'₃ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: “Tia₅₄ Abraham, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jniá₂, chen₅ Lázaro në₅ juɨ₁tia₅₄ chi₁gú₃ né'₃ jmɨ́g₃, juɨ₁jia₂ jme₃güɨg'₂ le₁tsɨ'₃. Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ uɨg₅ ŋag₅₄ 'eng₅₄ jë₄ si₂ la₂.” 25Jaun₂ ca₂ŋag₃ Abraham: “Jón₃, dsá₂ 'au'₂ jmo₄, ca₂gue'₅₄ bá₄ 'ne₂ a₂dse₃ të₁lia'₂ ca₂rë₃cháng'₃. Lázaro la₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ dse₃ ca₂rë₃cháin₃. Jaun₂ rë₂në́₃ në́₃ gue₂₃ lián'₂ chain₂ dse₃ ja₁lá₃. 'Ne₂ guë'₂ ma₂ŋag'₅₄ uɨg₅ ja₁në₅. 26Ton'₂ jɨ'₅₄ ŋei₅ lɨn₃ lë́₅ jë₄ quián₂ jniog₄, jaun₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃ŋɨ́₃ të₂le₃ në₅, on₃ guë'₂ i₂tion'₅₄ ja₁në₅ lé₂ ŋɨ́i₃ le₃la₂.” 27Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: “Mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ jaun₂, tia₅₄, a₂dsiang'₅₄ i₂në₅ dsɨ₃con₅₄ jág₁ dsau₅ dsi₂néi₂ quió'₅ ŋe'₃, 28ia₁ 'ŋiá₂ chi'₂ rɨ́ng'₃ i₂chan₂ guë́₄, ia₁jaun₂ tsá₃ ja₃ŋag₅₄ uɨg₅ ja₁lá₃.” 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Abraham: “I₂ma₂rón'₅ si₂ bá₄ ó₃ ca₂quiog₂ Moisés quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁. ¡Juɨ₁tion'₅₄ juɨ₅ a₂juá'₂ 'éi₂!” 30Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: “Jan₂'ón₄, tia₅₄ Abraham, ia₁ në₁ca₂dsián'₂ jan₂ 'lag₄ dsi₁con₃ jág₁, dsɨ₃quén'₅ bá₄ dsɨ́₅.” 31La₁ ca₂ŋag₃ táng₃ 'éi₂: “Chi₂jua'₂ tsá₃ nag₅ gau₂ a₂juá'₂ Moisés, quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ në́₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'e₂ gau₂ nag₃ o₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂jen'₅₄ jan₂ 'lag₄ dsi₁con₃ jág₁.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\