SAN LUCAS 17

1Ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂quiain'₅₄: ―Tion₅₄ niog₅ le₃cha₂ bá₄ a₂jmo₃ a₂qui₃nió₃ dsa₂. ¡La₁ 'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'uɨn₄ a₂dsɨ₂gan'₅₄ rɨin'₅₄! 2Ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jua'₅₄ tón₂ dsa₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ chi₁quein₅ nɨ₁to₂ dsɨ₂lag₅₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ jmo₃ tián'₃ dso₄ jan₂ dsa₂ dsɨ₂ŋé₂ la₂. 3Të₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ jaun₂. 'Chi₂jua'₂ 'ein₂ rɨ́ng'₂ jmóg'₂ mɨ'₅₄, jéin₃. Në₁jua'₂ ca₂jme₃tsɨ́in₃ dsɨ́₅, 'én₃ dsáu₁. 4O₁jŋia'₅₄ guio₃ ráun₂ në₂jmóg'₂ mɨ'₅₄ co₂jmɨg₄, në₁jua'₂ guio₃ ráun₂ ca₂já₃ ne'₅₄, juá'₂: “Tsá₃ ma₃jmo₅₄”, 'én₃ dsáu₁. 5Ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ ca₂tsɨ́'₃ Te₁gui'₅₄: ―Jmo₄ juɨ₁le₂'éin₂ guë́₄ jnia'₅₄. 6Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Te₁gui'₅₄: ―Tsá₃ a₂nag₅₄ jŋia'₅₄ con'₂ tí₅ ca₂mɨ́g₂ mɨ₂jon₂ quió'₅ nɨ₁'ma₂ mostaza bá₄ 'én'₂ 'nia'₂, lé₂ le₃juɨg'₅₄ nɨ₁'ma₂ sicómoro chí'₅ në₅, “Jŋiag'₃ ja₁në₅, o₂nau₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄”, le₂jaun₂ dsón'₂ lé₂ bá₄. 7'Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jan'₂ 'nia'₂ chan₂ jan₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ quió'₅, o₃ jmo₂₃ 'í₂ já'₂ cha'₂ 'e₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ma₂guáin'₅ ja₁nau₂, ¿o₃ bá₄ juɨg'₂ 'nia'₂: “Ŋɨ₅₄ i₂né₂ jaun₂ quë'₅₄”? 8Ma₁ tsá₃ le₂jaun₂. ¿O₃ juɨg'₂ le₂la₂ 'e₂: “jmo₄ co₂jŋia₅₄ a₂guë'₅₄, jmo₄ co₂jŋia₅₄ quiáng'₂, jaun₂ ŋag'₅₄ dsiá'₁ quió₃. Ca₂lia'₂ jë₁ma₂ca₂lë₃ guë'₂, guɨ'₂ në́₃, jaun₂ guë́₄ quë'₅₄, 'ag'₅₄ 'ne₂”? 9¿Cuë́'₅ ti₁'mag'₄ dsa₂ 'éi₂ ia₁ jme₃ti₃ con'₂ lë́₅ a₂të₁néi'₂? Jan₂'ón₄. 10Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, jë₁ma₂ca₂lë₃ jmo'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂juá'₂ Diú₄, ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jua'₅₄: “Tsá₃ 'e₂ ta₁ téi₄ jnia'₅₄ ja₁cong'₂, ia₁ tsá₃ 'e₂ ŋag₅₄ jua'₅₄ në₂jmó₁ jnia'₅₄, jŋia'₅₄ con'₂ a₂ca₂tág₂ jnia'₅₄ jmó₁ bá₄ në₂jmó₁.” 11Con'₂ siá'₂, ca₂'í₃ táng₃ Jesús juɨ₅ a₂dsióg₄ Jerusalén, qui₂ca₂ŋɨi₅ le₂tan₅₄ 'uë₃ Samaria quian'₅₄ Galilea. 12Jme₁ca₂dsióg₃ caun₂ juɨg₂ bë'₅₄, ca₂jme₃jein'₂ guian₃ dsa₂ i₂le₁dso'₅₄ lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅, la₁ uɨ́ng₂ bá₄ ca₂nau₂ ja₁chén'₄ Jesús. 13Ca₂juá'₂ tiá₂: ―¡Jesús, Të₅, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jnia'₅₄! 14Jme₁ca₂jág₂ Jesús, ca₂juá'₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂jme₁jnia₅ ne₄ jme₂dsa₂. Jë₄ i₂léin₂ jaun₂ bá₄, ca₂jŋia₃ 'mé'₅ a₂jme₁lɨ́in₄. 15Jaun₂ në́₃ jan₂ 'éi₂, jme₁ca₂rë₃lí'₄ ca₂jŋia₃ dso'₅₄, ca₂jéin'₃ táng₃ ne₅₄, jme₂juɨin'₂ Diú₄ co₂mɨ'₅₄. 16Ca₂tóin₂ 'uë₃ cau₅ mɨ₂tag₄ Jesús, cuë₂₃ ti₁'mag'₄. Jan₂ dsa₂ chan₂ Samaria bá₄ 'éi₂. 17Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―¿On₁jua'₅₄ guian₃ lë́₂ i₂ca₂'lón₂? ¿Na₅ guë'₂ i₂ŋi₃ 'éi₂? 18¿Jan₂ dsɨ₂nau₂ la₂ bá₄ i₂jón'₅ jme₂juɨin'₂ Diú₄? 19Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Nau₂, guan'₂ quiáng'₂. Ca₂'lóng'₂ ia₁ 'éng'₂ bá₄. 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ fariseos ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús lɨ́g'₂ guá₂ jmɨg₄ a₂le₃gon₂ Diú₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―On₃jua'₅₄ a₂cha₂ léi₄ a₂rë₂jniá₂ guá₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 21Jaun₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃juá'₂, jua'₅₄ “ŋí₂ ja₁lá₃ já₅”, o₃ “jó₄ já₅.” Ia₁ a₂ma₂'i₄ bá₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ jɨn'₄ 'nia'₂. 22Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ táng₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Já₅ jmɨg₄ ja₁lé₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'niog'₂ jag'₅₄ jmɨg₄ a₂le₃gon₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, la₁ tsá₃ jaun₂ të₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂. 23Ia₁ já₅ jmɨg₄ i₁tsɨ́'₃ dsa₂ 'nia'₂: “ŋí₂ ja₁lá₃ já₅”, o₃ “jó₄ já₅.” La₁ tsá₃ o₁nó'₅ 'nia'₂, on₃ guë'₂ juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂ quió'₅ i₂juá'₂ le₂në₅. 24Ia₁ juɨ₁lia'₂ të₂tsɨ'₅₄ si₁ŋí'₃ ca₂taun₂ ca₂taun₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, le₂jaun₂ bá₄ lé₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃tsɨn'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 25La₁ jŋiá₅ de'₂ ca₂tɨ́in₂ ŋág₃ uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃, jme₃'iog₅₄ dsa₂ chan₂ jmɨg₄ në₃. 26Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁chan₂ Noé, le₂jaun₂ bá₄ lé₂ táng₃ jmɨg₄ quió'₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 27Ia₁ jme₁tion'₅₄ dsa₂ 'éi₂ jmɨg₄ jaun₂ qui₂guë́'₅, qui₂'ɨ́n'₂ në́₃, jme₁qui₂jéin'₂ gu₂, qui₂cuɨin₂₃ chi'₂ quiáin₅ a₂jéin'₂ gu₂, ca₂lia'₂ jme₁ca₂dsióg₃ jmɨg₄ i₁ca₂'í₃ Noé 'ŋió'₃ nɨ₁barco, a₂ca₂can'₂ rë'₂ jmɨg₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂i₃'én₂ ca₂le₃jɨ́n₃. 28Le₂në₅ bá₄ ca₂lë₃ ján₃ jmɨg₄ quió'₅ Lot. Jme₁tion'₅₄ dsa₂ qui₂guë́'₅, qui₂'ɨ́n'₂, i₂tion'₅₄ qui₂lá₅, qui₂'nag₂₃, qui₂jne₂₃ 'e₂ qui₂jne₂₃, qui₂jmóg'₅ 'ne₄ në́₃. 29La₁ jme₁ca₂dsióg₃ jmɨg₄ a₂o₂'ɨ́n₃ Lot juɨg₂ Sodoma, a₂ca₂tang₂ rë'₂ si₂, ca₂séi'₂ nɨ₁cang₁ azufre le₁guí'₂ si₂ guei'₅₄, ca₂i₃'én₂ táng₃ ca₂le₃jɨ́n₃. 30Le₂jaun₂ bá₄ lé₂ táng₃ jmɨg₄ i₁jme₃jnia₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 31Jmɨg₄ jaun₂, chi₂jua'₂ 'ein₂ 'en₅₄ co'₅₄ 'ne₄, juɨ₁te₁'i₁ bá₄ 'e₂ te₁'i₁ dsi₂néi₂ quió'₅, tsá₃ o₁sióin₄ jua'₅₄ a₂'uë́'₃ a₂jaun₂. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂'en₅₄ ja₁nau₂, tsá₃ ma₃o₁jŋioi'₅₄ jua'₅₄ a₂ja₃quián₂ 'e₂ ja₃quián₂ a₂cha₂ quió'₅. 32Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ 'e₂ ca₂i₃ŋɨ́₂ 'io₅₄ quián₅ Lot. 33Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'nio₃ le₃chan₂ dse₃, dsɨ₃'én₂ quió'₅; la₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dsɨ₃'én₂ quió'₅, le₃chain₂ bá₄ dse₃. 34'Juá'₅ jniá₂, 'uë₂ jaun₂, on₃ dsa₂ i₂tián'₅ caun₂ tsɨ₁cama; jan₂ i₂dsɨ₃lén₃, jan₂ guë'₂ i₂të₃'ŋiá₄. 35Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂, on₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂tion'₅₄ éi'₅ co₂lë₅; jan₂ i₂dsɨ₃lén₃, jan₂ guë'₂ i₂të₃'ŋiá₄. 37Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂: ―¿A₂já'₄ bá₄ lé₂ a₂në₅, Te₁gui'₅₄? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ 'éi₂: ―Juɨ₁lia'₂ ja₁ron₅ nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄, ja₁jaun₂ ŋɨ'₂ i₁tú₃ tsɨn'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\