SAN LUCAS 18

1Ca₂juá'₂ Jesús caun₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄, a₂ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ a₂ca₂tɨ́in₂ chi₃léin'₂ Diú₄ tián₂, tsá₃ o₁'ú'₄ dsɨ́₅. 2Ca₂juá'₂ le₂la₂: ―Caun₂ juɨg₂ jme₁guá₄ jan₂ juë́₄ i₂tsá₃ Diú₄ gan₃, on₃ guë'₂ dsan₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃. 3Ján₃ bá₄ juɨg₂ jaun₂ jme₁chan₂ jan₂ 'io₅₄ 'nág₂ i₂jme₁ja₂ i₂gú'₃ ja₃jɨin₅₄ juë́₄ 'éi₂, jme₁ja₂jua'₅₄: “Jme₁rë₂ jág₁ quió₃, qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ i₂jmóg'₂ jniá₂.” 4Uë́₂ bá₄ tsá₃ juɨ₅ tón'₂ 'éi₂ jua'₅₄ jme₃rë́₃. La₁ cang₂ bá₄ ca₂i₃jŋia₅ dsɨ́₅: “O₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ Diú₄ gáng₅, on₃ guë'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsan₂ dsɨ₃ në́₃, 5la₁ia₁ 'uɨg₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ cuë₅ o₂me'₅₄ dsɨ₃ 'io₅₄ 'nág₂ në₅, qui₁dsɨ₅ jniá₂ co₂ŋei'₅₄ 'éi'₃ o₄quió'₄, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ caun₂ le₂në₅ ŋɨ₃, jmo₃ dsɨ₃mé'₂ dsɨ₃.” 6Jaun₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄: ―Ŋí₂ rë₂ a₂juá'₂ juë́₄ 'lɨn'₅₄ 'éi₂. 7¿Tsa₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂, jme₃rë́₃ bá₄ Diú₄ 'e₂ a₂mɨ₅ dsa₂ i₂rë₂quion'₅₄ quiáin₅ i₂quɨ'₂-'áu'₂ ca₂nei₂ ca₂jnia₃? ¿Tsa₁ lɨ́n'₂ 'nia'₂ caun₂ juɨn'₂ dsɨ́₅ bá₄ quiong'₅₄? 8Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, dsɨ₂juɨ₅ bá₄ qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃ o₄quió'₄ i₂mɨ₅. La₁, jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ¿dsiain'₂ bá₄ guë́₄ dsa₂ 'én₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃? 9Ca₂juá'₂ Jesús caun₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ a₂ca₂tɨ́n₂ con'₂ i₂lɨ́n₂ lɨ́in₅ dsa₂ dsen₃, tsá₃ dsáu₅ dsɨ́₅ rɨin'₅₄ sián'₂. Ca₂juá'₂: 10―On₃ dsa₂ ca₂i₃lén₂ guá'₅ templo i₁chi₂i₁lein'₄ Diú₄. Jan₂ 'éi₂ jme₁lɨ́n₄ fariseo, jan₂ guë'₂ i₂jme₁lɨ́n₄ ta₁ i₂mɨ₅ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄. 11Dsa₂ fariseo në́₃, të₃ chéin'₅ bá₄ chi₂lí'₂ con'₂ 'ŋiog₅, ca₂juá'₂ le₂la₂: “Cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄, 'ne₂ Diú₄ quiáng₃, ia₁ tsá₃ lɨ́ng₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₂lɨn₅₄: i₂qui₂'ang₅, i₂tsá₃ dse₃ jmo₅ ja₁con₂ rɨn'₅₄, i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂mɨ₅ 'lia'₅₄ në₅, tsá₃ lɨ́ng₅. 12Jme₂'ɨng₅₄ në́₃ tɨn₃ ráun₂ lia'₂ caun₂ semana, ton'₂ cuë₅ bá₄ jniá₂ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ quió₃, jë₂ con'₂ a₂lág₂.” 13La₁ dsa₂ i₂mɨ₅ 'lia'₅₄ 'éi₂ guë'₂ në́₃, uɨ́ng₂ bá₄ chéin'₅, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ ne₅₄ bá₄ tsá₃ tiá₂ dsɨ́₅ chóg'₃ guei'₅₄. Jŋia'₅₄ con'₂ qui₂quein₂₃ le₁dsɨ́₅ bá₄ chéin'₅, juá'₂: “Diú₄ quiáng₃, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jniá₂ ia₁ rë₂cáng'₄ dso₄.” 14Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂mɨ₅ 'lia'₅₄, 'éi₂ bá₄ tiá₂ rë₂ të₁tsɨn'₅₄ ne₄ Diú₄ ŋái'₅ quió'₅, lia'₂ con'₂ guë́₄ i₂jan₂. Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jme₂can'₅₄ guion₅₄, sióin₃; la₁ i₂jmo₅ me'₂ guë'₂ në́₃, roin'₂ guei'₅₄. 15Co₂ráun₂ guë'₂, qui₂ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ guein₂ quiáin₅ ne₄ Jesús, ia₁jaun₂ qui₃téi₂ gu₂. La₁ ca₂jí₂ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jme₁ca₂jág₂. 16Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús guein₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Cuë₄ 'nia'₂ jmɨg₄ ja₃lén₂ chi'₂-guein₂ ja₁cong₂; tsá₃ lë₁jnɨi'₅₄ juɨ₅. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂le₂në₅ bá₄ guë'₂ i₂tɨn₃ ja₁gon₂ Diú₄. 17A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, dsa₂ i₂tsá₃ gue₅ ja₁gon₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ gue₅ jan₂ i₂bë'₅₄, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ 'í₂ ja₁jaun₂. 18Jan₂ i₂lɨ́n₅ dsa₂ dsen₅₄ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―Të₅ dsen₃, ¿'e₂ bá₄ 'nió'₅ jmo₅₄ jniá₂ ia₁jaun₂ tɨng₅₄ ja₁le₃chang₂ co₂tan₅₄? 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'E₂ lë₃ quiong'₅₄ jniá₂ a₂dseng₃? 'I₁jan₂ i₂dsen₃ tsá₃ chan₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ Diú₄ bá₄. 20Tɨng'₂ bá₄ 'Éi'₃ Juá'₅: “Tsá₃ nióg'₄ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gog'₂; tsá₃ jŋɨ́g'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂; tsá₃ 'áng'₁; tsá₃ jmó'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂ quian'₅₄ jág₁ të₂jág₁; jme₁gang'₃ chog'₂-ŋéi'₅.” 21Ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Lia'₂ con'₂ bɨn'₅₄ bá₄ jniá₂ ma₂guio₃ jme₂tí₁ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ në₅. 22Jme₁ca₂nág₂ Jesús a₂në₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Nió'₅ bá₄ guë́₄ caun₂ quiáng'₂: 'nag₄ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quiáng'₂. Jaun₂ dsio'₅₄ quió'₅ dsa₂ te₂ŋé₂. Jaun₂ guë́₄ le₃cha₂ 'lióng₂ quiáng'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Jaun₂ ŋia₅ chi₁co'₅₄ quió₃ o₁ló₄. 23La₁ jme₁ca₂nág₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ në₅, ca₂tá'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁cha₂ cu₄. 24Jme₁ca₂jág₂ Jesús, ca₂juá'₂: ―¡'E₂ guë́₄ quian₅ ta₁ a₂tón'₃ dsa₂ cha₂ cu₄ ja₁gon₂ Diú₄! 25Ja₂lɨn₃ guë́₄ tsá₃ ta₁ quian₅ a₂lé₂ le₃ŋɨ₅ jan₂ camello juɨ₅ tau₂ mɨ₂cu₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ ŋɨi₅ 'í₂ ja₁gon₂ Diú₄. 26Jme₁ca₂nág₂ dsa₂ i₂tión₂ jë₄ jaun₂, ca₂juá'₂: ―¿I₂'ein₂ bá₄ guë'₂ i₂tɨ́n'₄ jaun₂? 27Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃: ―Ca₂le₃jë́₃ a₂tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jmo₃, Diú₄ lé₂ le₃jmo₃. 28Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Te₁gui'₅₄, ma₁ jnia'₅₄ ma₂ca₂tí₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁cha₂ quián₂, a₂ma₂ja₂náu₅ 'én₅ 'ne₂. 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, 'i₁jan₂ tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁táun₂ 'ne₄, téin₂ chog₅₄-jmei₂, o₁rɨin'₅₄, dsa₂ mɨ́₂, chi'₂-guein₂ quiáin₅ në́₃, o₄quió'₄ ja₁gon₂ Diú₄, 30jua'₅₄ tsá₃ gue₃ tson₂ guë́₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, ton'₂ le₃chain₂ dse₃ co₂tan₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂. 31Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús cau₅ jmá'₃ lia'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Në₃ guë́₄ në́₃ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂dsau₅₄ juɨg₂ Jerusalén, ja₁niog₅ le₃ti₃ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ ca₂tó'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ne₄ si₂, a₂'ɨin₂₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 32Jáng'₂ dsa₂ o₄gú₃ dsɨ₂nau₂, ja₁lë₁co₃jmóg'₂ dsa₂, qui₃të₃'o'₂ dsa₂, a₂qui₃'ŋéi₂ dsa₂ në́₃. 33Jaun₂ jë₁ma₂ca₂lë₃ bóg₂, jaun₂ guë́₄ jŋag'₃. La₁ jë₁ma₂ca₂të́₂ 'nɨ₅ jmɨg₄, jein'₅₄ bá₄ táng₃. 34La₁ 'éi₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ ca₂ŋɨ́i'₂ 'i₁caun₂ jág₁ në₅, ia₁ lë́₅ jág₁ a₂rë₂'ma₄ bá₄ guë́₄ ja₁coin₂, tsá₃ jein₅ dsɨ́₅ 'e₂ jaun₂. 35Con'₂ jme₁ma₂ja₂quián₃ dsióg₄ Jesús juɨg₂ Jericó, jme₁guá₄ jan₂ dsa₂ ten₄ cau₅ juɨ₅, mɨ₂₃ a₂jme₃'o₅₄ dsa₂ cu₄. 36Jme₁ca₂nág₂ a₂qui₂ca₂ŋɨ₅ juɨn₅ dsa₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ 'e₂ niog₅ lë́₂. 37Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂: ―Jesús chan₂ Nazaret bá₄ në₅ já₅. 38Jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂juá'₂ tiá₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―¡Jesús, tsɨ₁jon₂ David, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jniá₂! 39Ca₂jí₂ bá₄ dsa₂ i₂ja₂lén₂ ne₄ juɨ₅ ia₁jaun₂ jmo₃ tei₄, la₁ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ qui₂ca₂'áu'₂ bá₄ 'ein₅₄, ca₂juá'₂: ―¡'Ne₂ tsɨ₁jon₂ David, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jniá₂! 40Ca₂nau₂ Jesús, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂dsɨ₃quión₂ dsa₂. Jme₁ca₂dsióg₃ cau₅ quió'₅, jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: 41―¿'E₂ 'niog'₂ jmo₅₄ jniá₂ quiáng'₂? Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, a₂jnia₅₄ jme₁ne₃ bá₄ jniá₂ 'nio₃. 42Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―¡Gue₄, juɨ₁jnia₅₄ quiáng'₂! Ma₂ca₂'lóng'₂ bá₄, ia₁ 'éng'₂. 43Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ bá₄ ca₂jnia₃ mɨ₂ne₅₄. Jaun₂ ca₂ŋó₃ chi₁co'₅₄ quió'₅, jme₂juɨin'₂ Diú₄. Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ i₂ca₂të́₂ ne₄ a₂ca₂lë₃ jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ ján₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\