SAN LUCAS 19

1Ca₂'í₃ Jesús juɨg₂ Jericó. Jaun₂ jme₁ma₂ŋó₅ jë₄ juɨg₂, 2ja₁jaun₂ jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ i₂chen₂ Zaqueo, i₂lɨ́n₅ dsa₂ juɨn'₂ quián₅ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄. 3'Éi₂ në́₃, jme₁'no'₂ juɨ₅ jɨ́in₂ 'ein₂ 'éi₂ Jesús. La₁ tsá₃ lé₂, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ juɨn₅ dsa₂ tion'₅₄. Ia₁ jan₂ dsa₂ 'on'₂ bá₄ 'éi₂. 4Jaun₂ ca₂ŋó₃ co₂chi'₅₄ le₃ne₄ juɨ₅, ca₂uɨ́g₂ guei'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ sicómoro, ia₁ 'nio₃ jɨ́in₂ Jesús, ia₁ juɨ₅ jaun₂ jme₁ŋɨ́i₃. 5Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús, jaun₂ ca₂jág₃ guei'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Zaqueo, ma₂në₃ sión₅, ia₁ ja₁quiáng'₂ ca₂tɨ́ng₂ i₁jŋia₁₂ në₃. 6Jaun₂ ca₂sióin₃ co₂chi'₅₄, ca₂guei₃ 'io'₂ jén'₅. 7Jme₁ca₂jág₃ dsa₂, jaun₂ ca₂chi₂ca₂'ag₃ ca₂juá'₂: ―Dsi₂néi₂ quió'₅ jan₂ dsa₂ cha₂ dsáu₁ bá₄ ŋó₅ i₂jŋia₅₄. 8Zaqueo në́₃, jme₁ca₂nau₂ ne₅₄ jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Te₁gui'₅₄: ―Te₁gui'₅₄, dsio'₄ jniá₂ ca₂dsio₄ a₂cha₂ quió₃, cuë́₄ dsa₂ te₂ŋé₂. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ chi₂jua'₂ 'ein₂ quió'₅ ma₂'ang₃ a₂juɨ₁gang₂, jɨin'₅₄ táng₃ jniá₂ quén₂ ráun₂ lë́₅ guë́₄ co₂jaun₂. 9Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jmɨg₄ në₃ ca₂lón₂ dsa₂ dsi₂néi₂ la₂. Ia₁ ján₃ bá₄ lɨ́in₅ tsɨ₁jon₂ quián₅ Abraham. 10Ta₁ në₅ já₅ bá₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂ja₂'niai'₂ a₂ja₂lioin₅₄ dsa₂ i₂ma₂i₂cón'₅. 11Të₃ tion'₅₄ dsa₂ nag₂₃ jág₁ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ caun₂ jág₁ jáng'₅ léi₄, ia₁ ma₂quián₅ bá₄ dsióg₄ Jerusalén, ton'₂ ia₁ lɨ́n₂ dsa₂ le₃jniá₂ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 12Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂: ―Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ tsɨ₁jon₂ dsa₂ jlán'₁. Ca₂ŋó₃ caun₂ juɨg₂ uɨ́ng₂ ja₁'ag₃ dsa₂ a₂léin₂ rag₅₄, jaun₂ guë́₄ jŋiói'₂ táng₃. 13La₁ né'₃ a₂o₃'ɨin₅, ca₂të́'₃ guian₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄. Jaun₂ le₂jan₂ le₂jan₂ 'éi₂ ca₂cuë́'₃ jma₃cáun₃ cu₄ 'ua'₂ a₂chei₂ mina. Jaun₂ ca₂juá'₂: “Jmo₄ 'nia'₂ ta₁ cu₄ në₅ qui₁dsag'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guang'₂ táng₃.” 14La₁ dsa₂ go₅₄ në́₃ ca₂rë₃'iog₅₄, ca₂chein₃ co₂nió'₃ dsa₂ ca₂i₁chi'₄ dsa₂ ja₁jaun₂: “Tsá₃ 'niog₂ jnia'₅₄ jme₃gón₃ i₂në₅ jë₄ quián₂.” 15La₁ tion₅₄ bá₄ ca₂lɨn₃ 'éi₂ rag₅₄. Jme₁ca₂guáin'₃ táng₃ go₅₄, jaun₂ ca₂të́'₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ quiáin₅ i₂ca₂cuë́'₃ cu₄ 'éi₂, ia₁ 'nio₃ con₂ 'í₁ jma₃je₂liá'₂ tí₅ a₂ma₂të₁dsɨ₅₄ quió'₅ le₂jain₂ le₂jain₂. 16Jaun₂ ca₂dsióg₃ i₂le₂'uɨg₅₄, ca₂juá'₂: “Gui'₅₄, con'₂ guë́₄ guia₃ co₂jaun₂ ma₂të₁dsɨ₅₄ cu₄ mina quiáng'₂.” 17Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: “'E₂ guë́₄ dse₃, téng'₅ bá₄ ta₁; ca₂jme₁ti'₄ bá₄ dse₃ quian'₅₄ a₂ca₂juɨg₄ a₂ca₂dsia₃ jniá₂ gog'₂. Në₃ në́₃ dsia₄ jniá₂ gog'₂ a₂jmó'₂ 'éi'₃ ne₄ guia₃ juɨg₂.” 18Jaun₂ ca₂guan₃ táng₃ i₂ca₂të́₂ on₃, ca₂juá'₂: “Gui'₅₄, 'ŋiá₂ guë́₄ co₂jaun₂ ma₂të₁dsɨ₅₄ cu₄ mina jaun₂ quiáng'₂.” 19Le₂jaun₂ bá₄ ca₂tsɨ́'₃ i₂'éi₂ ján₃: “'Ne₂ guë'₂ jmó'₂ 'éi'₃ ne₄ 'ŋiá₂ juɨg₂.” 20Jaun₂ ca₂já₃ táng₃ jan₂ ca₂juá'₂: “La₂ bá₄ ron₅ cu₄ quiáng'₂, gui'₅₄. Ca₂'ma₃ bá₄ jniá₂ dsɨ́₅ pe₁guí₄. 21A₂gán₅ 'ne₂ bá₄ jniá₂, ia₁ guion₅₄ lɨ́ng'₅ dsa₂ tsau₂ dsɨ́₅, të₂le₃ dséi₂ mág'₂ quiáng'₂. Ia₁ cáun'₂ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂qui₁dsag'₂ 'ŋiag'₂, ton'₂ cag'₅₄ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂jŋí'₂.” 22Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ 'éi₂: “¡'E₂ bá₄ tsá₃ ta₁ téng'₄! Lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quiáng'₂ qui₁dsɨ₅ jniá₂ 'éi'₃. Chi₂jua'₂ ma₂ŋi'₅₄ lɨ́ng₅ dsa₂ i₂tsau₂ dsɨ́₅, cáun₄ a₂tsá₃ 'e₂ ca₂qui₁dsag'₂ 'ŋió₃, ton'₂ cag'₅₄ ja₁tsá₃ 'e₂ ca₂jan₃, 23¿'E₂ 'uɨg₅₄ tsá₃ ca₂i₁tio'₂ banco cu₄ quió₃ jaun₂ në́₃, ia₁jaun₂ jë₁ma₂guáng'₅ la₂, jme₁guéi'₄ lia'₂ jma₃quian'₅₄ a₂të₁dsɨ₅₄?” 24Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂jme₁tión₂ cau₅: “Jŋiá'₃ 'nia'₂ cu₄ mina a₂chan'₂ i₂në₅. Cuë'₅₄ i₂'io₅ guia₃.” 25Jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂: “Gui'₅₄, ma₁ ma₂'io₅ bá₄ i₂në₅ guia₃ minas.” 26Jaun₂ ca₂ŋag₃ rag₅₄: “A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂le₁'io₅, ŋei₂ guë́₄; la₁ i₂tsá₃ 'e₂ qui₁dsag'₂, ca₂të₂ a₂jme₁ma₂niog₅ gu₂, co₂ŋei'₅₄ jŋia'₃. 27La₁, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'iog₅₄ i₂tsá₃ 'ŋio₂ dsɨ́₅ gua₅₄ jmo₅₄ 'éi'₃ ja₁coin₂, o₂quiain₅ 'nia'₂ ja₁lá₃, jaun₂ jme₁dsiain'₂ 'nia'₂ ne₃.” 28Jme₁ca₂dsan₃ tsɨ́'₅ dsa₂ le₂në₅, ca₂'ág₂ táng₃ ne₅₄ juɨ₅, ca₂uɨ́g₂ tso₄ a₂dsióg₄ Jerusalén. 29Jme₁ma₂ja₂quián₃ dsióg₄ juɨg₂ Betfagé quian'₅₄ Betania, a₂te₁'i₁ cau₅ má'₂ chei₂ Olivos, ja₁jaun₂ ca₂chein₃ on₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiain₅. 30Ca₂juá'₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ juɨg₂ niog₅ 'ŋo'₅₄ ó₃. Jë₁ma₂ca₂dsi₃nóg'₅, dsian'₂ 'nia'₂ jan₂ bú'₄ chéin'₅ rë₂'ŋe'₅₄, i₂tsá₃ 'ein₂ ma₂co₁dsag₅₄. Chein'₅₄ 'nia'₂ jaun₂ të'₅₄ ja₁lá₃. 31Në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂ŋag₃ 'e₂ lë₃ tsɨin'₅₄, jaun₂ juɨg'₅₄: “Ia₁ 'niói'₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄.” 32Ca₂i₃lén₂ bá₄ guë'₂ i₂chen₄ 'éi₂ në́₃. Ca₂lë₃ rë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ jaun₂. 33Jme₁ma₂tioin'₅₄ chéin'₂ bú'₄, ca₂juá'₂ juɨg₅₄ já'₂: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄ tsɨn'₅₄ 'nia'₂ bú'₄? 34Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Ia₁ 'niói'₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 35Jaun₂ ja₂lein₃ bá₄ te₂ ja₁'en₅₄ Jesús. Qui₂ca₂dsia₃ tsɨ₁'mɨ'₂ mɨ₂ca'₄ dsɨ₂bú'₄, jaun₂ guë́₄ ca₂dsiain₃ Jesús guei'₅₄. 36Le₃ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄ Jesús, qui₂ca₂já₃ dsa₂ 'mɨ'₂ le₂'i₄ juɨ₅. 37Con'₂ jme₁ma₂ja₂quián₃ jein₅₄ Má'₂ Olivos, ca₂jme₃lióg₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂quiain'₅₄ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ jmo₂₃ 'io'₂ jme₂juɨin'₂ Diú₄ në́₃, o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂ a₂ma₂jmo₃ Jesús, a₂qui₂ma₂të́₂ ne₅₄. 38Ca₂juá'₂: ―¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ Rag₅₄ në₅ i₂já₅ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄! ¡Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃! ¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ Diú₄ le₂tan₅₄ ja₁ŋei₅ në́₃! 39I₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos i₂tion'₅₄ jë₄ jaun₂ ca₂juá'₂: ―Të₅, jén₃ dsa₂ i₂quiang'₅₄. 40Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsɨ₂lén₂ i₂në₅ tei₄, nɨ₁cang₁ guë'₂ tó'₃ mɨ'₅₄. 41Jme₁ma₂ja₂quián₃ dsióg₄ 'nɨ'₂ juɨg₂ Jerusalén, ca₂'o₃ o₄quió'₄ dsa₂ juɨg₂, 42ca₂juá'₂: ―¡Juɨ₁lia'₂ bá₄ ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ në₃ a₂dse₃ já₅ jɨn'₄ 'nia'₂ a₂jme₁le₃chang'₂ 'ag₃ tei₄! La₁ rë₂'ma₄ jlë₅ le₃ja₁cong'₂. 43Ia₁ jiá₃ jmɨg₄ ja₁tsá₃ ma₃'e₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ jmó'₂. Ia₁ cho₃ dsa₂ i₂'iog₅₄ caun₂ nɨ₁'ia'₂ le₃lág'₃ quián'₂ 'nia'₂, a₂jë₃lɨ'₅₄, qui₃tiog₃ dsa₂ në́₃ le₂tan₅₄ ja₁lë́₄ o₄juɨ₅. 44Jnáu'₂ dsa₂ 'uë₃ 'nia'₂, jme₃dsiog₂₃ lia'₂ jma₃quian'₅₄ chi'₂-guein₂ quiáng'₂. 'I₁ca₂mɨ́g₂ cang₄ tsá₃ ma₃'e₂ le₁juɨ́₄ lé₂ ja₁lá₃. Ia₁ tsá₃ ca₂rë₃len'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁'nio₃ Diú₄ jme₃gu'₅₄. 45Jaun₂ ca₂'í₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo, ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂'uɨ́in'₂ dsa₂ i₂jme₁ma₂tion'₅₄ 'nag₅ ja₁jaun₂. 46Ca₂juá'₂: ―Ne₄ Si₂ juá'₂: “'Né₅ quió₃ lé₂ ca₂ne₅₄ 'né₅ ja₁chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄.” La₁ 'nia'₂ në́₃ ma₂jmo'₅₄ në₂jag₄ bá₄ të₂'lau₂ quió'₅ dsa₂ 'ang₂. 47Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ jme₁jme₂tɨn₅ Jesús dsa₂ i₁dsi₅ guá'₅. La₁ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ të₅juá'₅, dsa₂ can'₅₄ quián₅ juɨg₂ në́₃, caun₂ 'no'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jŋag'₃. 48La₁ tsá₃ dso'₂ guë'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jmo₃, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ i₂tion'₅₄, nag₂₃ tei₄ lɨn₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\