SAN LUCAS 2

1Jaun₂ ca₂lë₃ në́₃ jmɨg₄ jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ gui'₅₄ Emperador Augusto, a₂cho₃ si₂ tioin₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃. 2(Jë₁le₂'uɨg₅₄ si₂ në₅ ca₂cho₃ dsa₂ lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ Cirenio dsi₄má'₂ 'uë₃ Siria.) 3Jaun₂ jma₃quén₅ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃ dsɨ₃lein₃ juɨg₂ go₅₄, a₂qui₂dsɨ₃tioin₃ si₂. 4Jaun₂ ca₂'í₃ José juɨ₅ ca₂o₃'ɨ́in₃ juɨg₂ Nazaret ja₁tén₄ 'uë₃ Galilea, ca₂ŋái'₃ juɨ₅ 'uë₃ Judea a₂dsiáin'₄ Belén, go₄ David, ia₁ dsa₂ tsɨ₁jon₂ David bá₄ jme₁lɨ́n₄ José. 5Ca₂i₁tioin₃ si₂ ja₁jaun₂ quian'₅₄ María i₂ma₂lɨ'₅₄ jág₁ jéin'₂ gu₂ quiain'₅₄; ma₂quiain₂₃ bá₄ guein₂ ŋɨ₂₃. 6Ca₂lë₃ në́₃, con'₂ ma₂tioin'₅₄ ja₁jaun₂, ca₂dsɨn₃ jmɨg₄ a₂le₃chan₂ guein₂ quiáin₅. 7Ja₁jaun₂ ca₂rë₃chán₃ guein₂ ne₅₄ 'éi₂ quiáin₅, 'ein₅₄ ca₂lio₃ 'mɨ'₂, ca₂quio₂₃ 'ŋió'₃ tsɨ₁gu₅ ja₁guë́'₅ já'₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ma₃ja₁ca₂tɨ́in₂ dsi₂néi₂ ja₁siá'₂ ja₁jŋia₃. 8'Uë₃ jaun₂ jme₁tion'₅₄ jŋia₅ ja₁nau₂ co₂nió'₃ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂ quián₅, a₂'uë₂ jaun₂. 9Ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄, ca₂jnia₃ co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄ le₃lág'₃ ja₁tioin'₅₄, jaun₂ ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 10La₁ ca₂juá'₂ ángel: ―Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ gang'₃. Ŋí₂, a₂i₃'ë́₃ jág₁ dse₃ bá₄ jniá₂ guio₃, caun₂ jág₁ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, jiá₃ cán₂ o₂'ŋió₃ dsɨ₅. 11Ia₁ jmɨg₄ në₃, ca₂rë₃chan₂ o₄quián'₂ 'nia'₂ juɨg₂ go₄ David, jan₂ i₂lió₂, i₂lɨ́n₅ Te₁gui'₅₄ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 12Quian'₅₄ léi₄ la₂ o₁quion'₂ 'nia'₂ 'í₁: dsian'₂ 'nia'₂ guein₂ rë₂bón'₅ 'mɨ'₂, rë₂quiain₂₃ 'ŋió'₃ tsɨ₁gu₅ ja₁guë́'₅ já'₂. 13Dsɨ₂juɨ₅ con'₂ tsá₃ jáin₅, ca₂jɨ́in₂ juɨn₅ lɨn₃ ángeles sián'₂ con₂ ángel 'éi₂, ca₂tóin'₂ jme₂juɨin'₂ Diú₄ ca₂juá'₂: 14¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ Diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃! Ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ në́₃, juɨ₁'ei₅ tei₄ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂ma₂dsia₅ Diú₄ dse₃ dsɨ́₅ o₄quió'₄. 15Ca₂lë₃ në́₃, jme₁ma₂i₃len₃ ángeles guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂ 'éi₂ qui₂ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―Ma₃ jniog₄ juɨ₅ Belén, ma₃ dsɨ₁jag₅₄ a₂ca₂lë₃ ja₁jaun₂, con'₂ lë́₅ jág₁ ma₂në₂'ë́₂ Te₁gui'₅₄. 16Ca₂i₃léin₂ jaun₂ në́₃ të₂le₃ dséi₂. Dsón'₂ rë'₂ ja₁jaun₂ ca₂dsáin'₂ María quian'₅₄ José, guein₂ në́₃ rë₂quiain₂₃ 'ŋió'₃ gu₅ ja₁guë́'₅ já'₂. 17Jme₁ca₂jág₂, jaun₂ guë́₄ ca₂dsia₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ a₂ca₂nág₂, a₂ca₂'ë́₂ ángel a₂'ɨin₂₃ guein₂, 18jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂nág₂ jág₁ a₂dsia₅ dsa₂ i₂quián₅ já'₂ cha'₂ 'éi₂. 19La₁ María në́₃, 'no'₂ bá₄ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃, 'e₂ jein₅ a₂lë́₂ jaun₂. 20Dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂ në́₃, ca₂i₃lein₃ bá₄ táng₃ qui₂jme₂juɨin'₂ Diú₄, qui₂cuë₂₃ ti₁'mag'₄ o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂të́₂ ne₅₄ quian'₅₄ a₂qui₂ca₂nág₂. Ia₁ ca₂le₃jë́₃ bá₄ ca₂rë₃ti₃ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel. 21Jme₁ca₂dsɨn₃ jŋia₃ jmɨg₄, ca₂ti₃ dsa₂ lo₄ guein₂, jaun₂ ca₂quiong₃ JESÚS lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel ca₂tsɨ́'₃ María né'₃ a₂cáun₂. 22Jme₁ca₂dsɨn₃ jmɨg₄ a₂'i₄ 'éi'₃ jmo₃ le₁jɨ́in₃ a₂jme₂ti₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, ca₂i₁lein₅₄ Jerusalén jŋiai₂₃ guein₂ i₁jein'₅₄ ne₄ Te₁gui'₅₄. 23Ca₂jmo₃ le₂në₅ ia₁ ton₅ ne₄ Si₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄: “Ca₂le₃jɨ́n₃ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂ne₅₄ i₂le₃chan₂, léin₂ i₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Te₁gui'₅₄.” 24Ja₁jaun₂ ca₂jén'₃ ján₃ con'₂ lë́₅ juá'₂ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄: “On₃ i₁ju₂, o₃ co₂dsán'₃ i₁ju₂ bë₂ 'e₂.” 25Jmɨg₄ jaun₂, jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ jë₄ juɨg₂ Jerusalén i₂jme₁chen₂ Simeón. Jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ dsen₃ lɨn₃, i₂jme₁jme₂gan₃ Diú₄; jme₁chain₂ chi₁jŋia₂₃ a₂guán₂ i₂cuë₃ lián'₂ quió'₅ dsa₂ juɨg₂ Israel. Jme₁quiong'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅; 26'éi₂ bá₄ ma₂ca₂'ë́₂ jág₁ ne₅₄ a₂tsá₃ jóin₂ ca₂lia'₂ ca₂jɨ́in₂ de'₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Te₁gui'₅₄. 27Jmɨg₄ jaun₂ ŋó₃ jiog₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ juɨ₅ guá'₅ templo . Ja₁jaun₂ jme₁'ein₅₄ në́₃ jme₁ca₂dsi₃lén₂ chog₅₄-jmei₂ guein₂ Jesús, jŋiai₂₃ guein₂ a₂jmo₃ quiong'₅₄ con'₂ lë́₅ tag₄ chí'₅ a₂quí'₅ 'Éi'₃. 28Jaun₂ ca₂jŋau'₃ Simeón ca₂jŋai'₃ guein₂, ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, ca₂juá'₂: 29Në₃ guë́₄ në́₃, 'ne₂ juɨg₃ quiáng₃, ma₂lé₂ dsiang'₅₄ tei₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne'₅₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quiáng'₂. 30Ia₁ la₂ ca₂të́₂ ne₃ i₂ma₂cheng'₂ lió₂, 31i₂ma₂jmo'₅₄ co₂jŋia₅₄ quián₅ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ nación. 32I₂la₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ si₂ i₂jmo₃ tág₅ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂; i₂la₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂chi'₃ jlá'₁ juɨg₂ Israel quiáng'₂. 33Ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ bá₄ José quian'₅₄ chog₅₄ guein₂, o₄quió'₄ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Simeón jaun₂, 'ɨin₂₃ guein₂. 34Jaun₂ ca₂jme₃gu'₅₄ Simeón quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ María chog₅₄ guein₂: ―Ŋí₂, 'en₅₄ juɨ₅ guein₂ la₂ já₅, jmo₃ a₂dsɨ₃gan'₅₄ 'uë₃ juɨn₅ dsa₂ juɨg₂ Israel, o₃ të₂le₃ ron'₂ juɨn₅ 'e₂. Já₅ lɨ́in₅ caun₂ léi₄ quió'₅ i₂'ag₃ i₂náu₃ quen₅ i₂le₃'iog₅₄. 35Le₂në₅ bá₄ jióg'₃ 'í₁ le₃jniá₂ 'a₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ le₂jan₂ le₂jan₂. La₁ të₂le₃ ja₁cong'₂ në́₃, dsɨ₃ŋɨ́g'₂ në₂jag₄ bá₄ caun₂ ŋi₁tág₂ dsɨ₂tia₃ të₂'au'₂. 36Ján₃ bá₄ jaun₂ jme₁'en₅₄ jan₂ guiong'₂ i₂chen₂ Ana, ja₁mɨ́g₄ Fanuel, dsa₂ tsɨ₁jon₂ Aser. 'Éi₂ në́₃ jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ ján₃. Jme₁ma₂guein'₂. Mei'₂ bá₄ lia'₂ con'₂ ca₂jen'₂ gu₂. Guio₃ ŋi₂ bá₄ ca₂rë₃quiain'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅. 37Quén'₂ ne₂guióg₂ rë₂dsɨ́₂ quén₂ (84) ŋi₂ a₂ca₂rë₃'nɨ́i₂. Guiong'₂ 'éi₂ në́₃ jme₁'ein₅₄ tián₂ i₁dsi₅ guá'₅. 'Uë₂-jmɨ₂ bá₄ jme₁jme₂ti₃ ne₄ Te₁gui'₅₄ chi₂léin'₂ Diú₄ a₂jme₂'ɨin₅₄ në́₃. 38Hora jaun₂ dé₄ ca₂dsióg₃ ja₁tión₂ dsa₂, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, ca₂dsia₃ jág₁ 'ɨin₂₃ guein₂ tsɨ́'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ i₂le₁jŋia₅ a₂lión₂ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén. 39Jaun₂ në́₃ jme₁ma₂ca₂lë₃ jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ ta₁ quí'₅ 'Éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂i₃lein₃ juɨ₅ 'uë₃ Galilea, ja₁niog₅ Nazaret, juɨg₂ go₅₄. 40Guein₂ në́₃, caun₂ ca₂i₃juɨin'₂ bá₄, caun₂ ca₂rë₃'uáin'₃ në́₃, ton'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ŋi₅, Diú₄ bá₄ jme₁jme₂gu'₅₄. 41Ca₂le₃jë́₃ ŋi₂ jme₁dsɨ₂lén₂ chog₅₄-jmei₂ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ a₂të₅ Jerusalén. 42Jme₁ca₂dsɨ́'₃ Jesús guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂, ca₂i₃léin₂ táng₃ co₂dsia₅ juɨ₅ Jerusalén. Ia₁ le₂jaun₂ tɨn₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ŋi₂ dsɨ₃léin₂ jmɨg₄ jaun₂. 43Jme₁ca₂gú'₃ jmɨg₄, ca₂i₃lein₃ táng₃. Tsá₃ ca₂rë₃lí'₄ chog₅₄-jmei₂ jŋia'₅₄ jaun₂ bá₄ të₁'ŋia₄ Jesús Jerusalén, 44ia₁ lɨ́in₂ ma₂ŋái'₅ bá₄ quiain'₅₄ dsa₂ sián'₂. Caun₂ jmɨg₄ ma₂ne₁ŋó₄ tioin'₅₄ juɨ₅ i₃lein₃ jme₁ca₂'nau'₂ jɨn₄ o₁rɨin'₅₄, jɨn₄ dsa₂ i₂cuɨin₂₃ në́₃. 45La₁ tsá₃ ca₂dsáu'₂. Jaun₂ ca₂jéin'₃ táng₃ juɨ₅ ca₂i₃léin₂ Jerusalén ca₂i₁'niog'₂ ja₁jaun₂. 46A₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂ jme₁ca₂dsáu'₂ i₁dsi₅ guá'₅, guá₅ jɨn₄ të₅juá'₅, nag₂₃ jág₁, ŋag₂₃ ŋɨ́i'₅ 'éi₂ në́₃. 47Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tion'₅₄ nag₅ jág₁ quió'₅, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ ŋi₅ 'a₂ lia'₂ qui₂jéin'₃ jág₁ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. 48Jme₁ca₂jág₂ chog₅₄-jmei₂, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂juá'₂ chog₅₄: ―Jón₃, ¿'e₂ lë₃ jmog'₅₄ le₂në₅? Ŋéi'₅, jniá₂ në́₃, ma₂në₂i₁nio₁ 'ɨ₅ dsɨ₅ 'niog'₂ jnia'₅₄. 49Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'E₂ lë₃ 'nau'₂ 'nia'₂ jniá₂? ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂ca₂tɨ́ng₂ 'ú₄ ta₁ quió'₅ Ŋe'₃? 50La₁ tsá₃ ca₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ 'éi₂ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂. 51Jaun₂ ca₂jóin'₃ bá₄ quiain'₅₄ chog₅₄-jmei₂ juɨ₅ Nazaret. Caun₂ bá₄ ne'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂të₂néi'₂ chog₅₄-jmei₂. La₁ tei₄ bá₄ 'ma₅ chog₅₄ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂. 52Jaun₂ caun₂ ca₂i₃juɨn'₂ bá₄ Jesús, rë₂ niog₅ dsi₅₄, rë₂ chéin'₅ le₃ne₄ Diú₄, lia'₂ le₃ne₄ dsa₂ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\