SAN LUCAS 20

1Co₂ráun₂ jme₁ma₂'en₅₄ Jesús jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo, jme₁ca₂dsi₃lén₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅, quian'₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃. 2Ca₂juá'₂: ―Jmo₄ jág₁ 'e₂ ta₁ lɨ́ng'₅. ¿'Ein₂ ca₂cuë₃ bí₂ 'éi'₃ a₂jmo'₂ le₂në₅? 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús, ca₂juá'₂: ―Ján₃ bá₄ ŋag₄ jniá₂ caun₂ jág₁ 'nia'₂: 4¿'Ein₂ ca₂chen₃ Juan₅₄ a₂o₃choin₃ dsa₂ jmɨg₂? ¿Ca₂chei₃ Diú₄, o₃ ca₂chei₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'e₂? Ŋag₄ de'₂ 'nia'₂ a₂në₅. 5Jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ guioin₅₄, ca₂juá'₂: ―Në₁jua'₂ ca₂chei₅₄ jniog₄ i₂chen₄ quián₅ Diú₄ bá₄ 'éi₂, në₃ cón'₅ bá₄ juá'₂: “¿'E₂ guë'₂ lë₃ tsá₃ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅?” 6Në₁jua'₂ ca₂ŋag₄ guë'₂ jniog₄ dsa₂ bá₄ i₂ca₂chen₃ 'éi₂, në₃ cón'₅ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ qui₃dsag₅ cang₄. Ia₁ 'én₂ dsón'₂ bá₄ dsa₂ juɨg₂ a₂jme₁lɨ́n₄ Juan₅₄ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. 7Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Tsá₃ a₂jaun₂ ne₄ jnia'₅₄. 8Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Ján₃ bá₄ le₂në₅ tsá₃ juá'₄ jniá₂ 'ein₂ cuë₅ bí₂ 'éi'₃ a₂jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo₂₃. 9Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ táng₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ juɨg₂ caun₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂, ca₂juá'₂: ―Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂ca₂jmo₃ caun₂ ja₁nau₂ ca₂chéin'₃ uɨng₂ mɨ́g₂ uvas. Cang₂ jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ bá₄ ca₂ŋó₃ uë́₂ ja₁siá'₂. Gu₂ dsa₂ sián'₂ bá₄ ca₂dsia₃ ja₁nau₂ quió'₅. 10Jme₁ca₂të́₂ jein₂ a₂ca₂rau₂ ja₁nau₂, ca₂chein₃ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ quiáin₅, a₂i₁mag₂₃ con'₂ a₂ca₂tɨ́in₂ ne₄ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂ 'éi₂. La₁ jë₂ bá₄ ca₂cuë₃ tioin'₅₄, ca₂dsióg'₂ lɨ́in₃. 11Jaun₂ dsa₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂, ca₂chein₃ táng₃ jan₂ i₂sián'₂, la₁ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmóg'₂ táng₃: jŋia'₅₄ ca₂të₂ca₂'o'₂ bá₄ ca₂cuë₃ tioin'₅₄, ca₂dsióg'₂ lɨ́in₃ táng₃. 12Jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂, ca₂chein₃ táng₃ jan₂ i₂sián'₂. La₁ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ qui₂ca₂jmóg'₂ uɨg₅, ca₂dsei₂₃ tioin'₅₄. 13'Jaun₂ ca₂juá'₂ juɨg₅₄ ja₁nau₂: “¿'E₂ jmo₅₄ jniá₂ në́₃? Chi'₂ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃ tsɨng₅₄. 'An₁ jme₃gain₃ bá₄ i₂në₅.” 14La₁ jme₁ca₂jág₂ i₂tion'₅₄ jmo₅ ta₁, ca₂quɨin'₃ jág₁, ca₂juá'₂: “I₂në₅ bá₄ tɨn₃ a₂la₂ cang₂. Në₃ o₁jŋɨ́i'₄ jniog₄, ia₁jaun₂ jniog₄ bá₄ lé₂ quián₂.” 15Jaun₂ ca₂dsei₂₃ ca₂i₁jŋag'₂ 'nɨ'₂ ja₁nau₂. ¿'E₂ bá₄ jmo₃ dsa₂ i₂quió'₅ ja₁nau₂ në́₃, quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂? 16Guain'₂ jme₃dsiain₂₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁nau₂. O₄gú₃ i₂sián'₂ bá₄ ŋág₃ ja₁nau₂ quió'₅. Jme₁ca₂nág₂ dsa₂ jág₁ në₅, ca₂juá'₂: ―¡Tsá₃ juɨ₁le₅₄ le₂në₅! 17Jaun₂ ca₂jág₂ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ guë'₂ 'nió'₄ jein₅ jág₁ ja₁juá'₂ ne₄ Si₂? Nɨ₁cang₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃ji'₅₄ të₅'ia'₂, ca₂dsióg₃ ca₂lë₃ nɨ₁cang₁ a₂dsen₅₄ guë́₄ të₁ron₅₄ qui'₅₄ 'ia'₂. 18Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsɨ₃sén'₂ ne₄ nɨ₁cang₁ jaun₂ lé₂ le₁juɨg₁ le₁dsog'₅₄ quió'₅; në₁jua'₂ nɨ₁cang₁ guë'₂ në́₃ ca₂tá'₂ ne₄ quió'₅, lé₂ 'liog₂. 19Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ jme₁'nio₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅ në́₃, jme₁tsáun'₂, ia₁ ca₂rë₃lí'₄ a₂'ɨn₅ 'éi₂ bá₄ Jesús, a₂ca₂juá'₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ jaun₂. La₁ dsa₂ juɨg₂ bá₄ ca₂rë₃gain₃. 20Cón'₂ ca₂chein₃ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ con'₂ tiog₅, tsá₃ jme₂li₅₄, jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ dsen₃, jme₁'no'₂ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₁jo₁₂ jua'₅₄ ca₂jon₄ bá₄ jág₁ 'lia'₂ jme₁'ŋiá₃ Jesús. Jaun₂ jme₁dsi₁jáng'₂ ne₄ bí₂ 'éi'₃ a₂'io₅ dsi₄má'₂. 21Jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús jág₁ la₂: ―Të₅, ne₄ jnia'₅₄ dsón'₂ bá₄ lia'₂ tí₅ jág₁ jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂, tsá₃ jua'₅₄ jma₃quén₅ jɨng'₅₄ dsa₂; jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂ con'₂ lë́₅ juɨ₅ tí₅ quió'₅ Diú₄. 22Jua'₅₄: ¿'I₄ 'éi'₃ qui₅₄ 'lia'₅₄ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄ César, o₃ tsá₃ qui₅₄ 'e₂? 23La₁ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Jesús mai₅₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ ca₂ŋag₃: 24―'Ë₄ de'₂ 'nia'₂ caun₂ cu₄ 'ua'₂. ¿'Ein₂ quió'₅ nió'₄ chi₁ton₅? ¿'A₂ lia'₂ chein₂ juá'₂ letras tio'₅₄ në₅? 25―Quió'₅ gui'₅₄ emperador César bá₄ ―juá'₂ jaun₂ në́₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jang'₅₄ guë'₂ 'nia'₂ jaun₂ në́₃, ne₄ César con'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ César; ne₄ Diú₄ në́₃ jang'₅₄ 'nia'₂ con'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ Diú₄. 26Jaun₂ tsá₃ ca₂tió'₃ jua'₅₄ a₂jo₅₄ quian'₅₄ jág₁ të₃jë₄ jág₅ dsa₂ jaun₂. Të₂le₃ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ bá₄ jág₁ a₂ca₂jéin'₃ Jesús; tei₄ bá₄ co₂ŋei'₅₄ ca₂i₃léin₂. 27Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ i₂lɨn₅₄ dsa₂ saduceos, i₂jme₂tag₅ a₂tsá₃ jen'₅₄ 'lag₄, ca₂o₃ŋag₅₄: 28―Të₅, ca₂quiog₂ Moisés si₂ a₂juá'₂, në₁jua'₂ ca₂jon₃ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ të₃ tsá₃ ca₂can₃ 'io₅₄ quiáin₅ guein₂, tion₅₄ 'nió'₅ jén'₂ gu₂ dsó₂ rɨn'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ i₂ca₂jon₃ quian'₅₄ 'io₅₄ 'nág₂ 'éi₂, ia₁jaun₂ guein₂ i₂le₃chan₂ quiáin₅, lé₂ co₂'nió'₄ tsɨ₁jon₂ 'lag₄ rɨin'₅₄. 29Jaun₂ në́₃, jme₁chan₂ guion₃ dsa₂ ŋe'₂ i₂jme₁lë́₄ rɨn'₅₄. Ca₂jen'₂ gu₂ i₂le₂'uɨg₅₄, la₁ ca₂join₃ bá₄ të₃ tsá₃ guein₂ ca₂can₃ 'io₅₄ quiáin₅. 30Jaun₂ ca₂caun₃ táng₃ i₂ca₂të́₂ on₃, 31le₂jaun₂ bá₄ i₂ca₂të́₂ ún₂ në́₃, ca₂cain₃ 'io₅₄ 'éi₂. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂lë₃ quian'₅₄ ta₁guion₃. Ca₂dsain₃ bá₄; 'i₁jan₂ guein₂ tsá₃ ca₂can₃ 'io₅₄. 32Jë₁ca₂tó'₂, ca₂jon₃ bá₄ 'io₅₄ ján₃. 33Jaun₂ në́₃, jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jen'₅₄ 'lag₄, ¿'ein₂ bá₄ quián₅ lé₂ 'io₅₄ 'éi₂? Ia₁ ta₁guion₃ bá₄ guë'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂ca₂guá₂ quiain'₅₄. 34Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Dsa₂ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ jmɨg₄ në₃, tioin'₅₄ qui₂jéin'₂ gu₂, qui₂jéin'₂ gu₂ chi'₂ quiáin₅ në́₃. 35La₁ i₂ca₂tɨ́n₂ tɨ́n'₄ ja₁tiain'₃ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂, i₂tɨn₅₄ jen'₅₄ ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄, ja₁jaun₂ guë́₄ tsá₃ ma₃'ein₂ jén'₂ gu₂, on₃ guë́₄ qui₃jéin'₂ guë́₄ gu₂ chi'₂ quiáin₅. 36Ia₁ tsá₃ ma₂'ein₂ lé₂ dsián₃. Ja₁jaun₂ ma₂léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ ángeles, léin₂ jaun₅ Diú₄, ia₁ ma₂ca₂rë₃cháin₃ táng₃. 37La₁ juɨ₁lia'₂ a₂jen'₅₄ 'lag₄, ca₂të₂ Moisés ca₂cuë₃ léi₄ jme₁ca₂tó'₂ ne₄ Si₂ a₂ca₂lë₃ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ taun₅, ja₁juá'₂ 'ɨin₂₃ Te₁gui'₅₄: “Diú₄ quián₅ Abraham, Diú₄ quián₅ Isaac, Diú₄ quián₅ Jacob.” 38Jaun₂ në́₃ tsá₃ lɨ́in₅ Diú₄ quián₅ 'lag₄; Diú₄ quián₅ dsa₂ i₂jén'₃ bá₄ lɨ́in₅, ia₁ o₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ chan₂ le₃jɨ́n₃. 39Jaun₂ ca₂ŋag₃ i₂lɨn₅₄ të₅juá'₅: ―Të₅, 'ŋio₅ jlá'₁ jág₁ quiáng'₂. 40Tsá₃ ma₃ca₂tiá₃ dsɨ́₅ jua'₅₄ a₂ŋag₃ guë́₄ 'e₂ ŋag₃. 41Ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―¿'A₂ lia'₂ lë́₅ në́₃ a₂juá'₂ dsa₂ a₂lɨ́n₅ tsɨ₁jon₂ David I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄? 42Jua'₂ 'ŋiog₅ bá₄ guë'₂ David ca₂tióng₃ ne₄ si₂ Salmos, ca₂juá'₂: Ca₂juá'₂ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ Te₁gui'₅₄ quiáng₃: “Né₂ con₂ jniá₂ të₂le₃ gu₃ ne₁, 43ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂tón'₄ jniá₂ dsa₂ i₂'iog₅₄ o₄tag'₄.” 44Chi₂jua'₂ le₂në₅ juá'₂ David të́₂ Te₁gui'₅₄, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lë́₅ jaun₂ a₂juá'₂ lɨ́in₅ jaun₅ 'éi₂? 45Të₃ nag₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂quiain'₅₄ le₂la₂: 46―Te₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ të₅juá'₅, ia₁ 'ŋio₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ i₂nioi₅₄ jláin'₁ le₁qui'₂ tsɨ₁'mɨ'₂ chen'₅₄ jang₄; të₅ dsɨ́₅ qui₂cuag₃ dsa₂ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jë₄ 'ma'₅₄, jmá'₃ lia'₂ ne₄ 'ma₂sɨ₅₄ dsen₅₄ bá₄ 'no'₂ tiain'₃ juɨ₁lia'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas ; le₂jaun₂ bá₄ 'no'₂ ja₁jme₂juag'₂ dsa₂ juɨ₁lia'₂ ja₁niog₅ jmɨg₄ në́₃. 47Qui₂jŋiá'₂ 'ne₄ 'io₅₄ 'nág₂; a₂tsá₃ jme₂li₅₄ jmo₂₃ chi₂léin'₂ Diú₄ uë́₂. Tson₂ guë́₄ uɨg₅ 'ë́₂ Diú₄ quió'₅ i₂le₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\