SAN LUCAS 21

1Jaun₂ ca₂chóg'₃ Jesús ne₅₄, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ cha₂ cu₄ i₂dsɨ₂lén₂ dsɨ₂tio'₂ cu₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁gu₅ ja₁tio'₅₄ ofrendas . 2Jaun₂ ca₂jɨ́in₂ táng₃ jan₂ 'io₅₄ 'nág₂ te₂ŋé₂ ca₂tó'₂ tɨn₃ ŋí₁ guéin₂. 3Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, 'lióng₂ guë́₄ në₂tió'₂ 'io₅₄ 'nág₂ te₂ŋé₂ në₅ lia'₂ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂në₂tió'₂. 4Ia₁ 'éi₂ në́₃, cu₄ a₂ma₂qui₂rë₂tsón₂ bá₄ jaun₂ quió'₅ cuë₂₃; dsa₂ mɨ́₂ në₅ në́₃, në₂cuë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁ron₅ quió'₅ bá₄, 'nió'₄ a₂jme₁lá₃ a₂guë́'₃. 5I₂lɨn₅₄ dsa₂ jme₁tióin₂ dsia₂₃ jág₁ a₂ja₂né₂ guá'₅ templo, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jlá'₁ nɨ₁cang₁ a₂le₁juɨ́₄, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂jlá'₁ tio'₅₄ a₂qui₂ma₂cuë₃ dsa₂ co₂'nió'₄ ofrendas. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: 6―Ca₂le₃jë́₃ a₂jág'₂ 'nia'₂ tióng'₂ në₅, já₅ caun₂ jmɨg₄ jë₁dsɨ₃'én₂, tsá₃ ma₃'e₂ nɨ₁cang₁ te₂'ŋiá₄ jua'₅₄ a₂le₁juɨ́₄ guë́₄ lé₂. 7Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ në́₃: ―Të₅, ¿lɨ́g'₂ jaun₂ lé₂ a₂në₅? ¿'E₂ bá₄ léi₄ le₃cha₂ jë₁ma₂ja₂quián₃ lé₂ a₂jaun₂? 8Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Jmo₄ 'nia'₄ 'í₁ tsá₃ i₂cuɨ́n₅ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂jme₃gau₅ dsa₂. Ia₁ i₂juɨn₅ lɨn₃ i₂të₁i₃nio₄ i₂juá'₂ i₂nioi₅₄ o₄quió₃ jniá₂, a₂juá'₂ në́₃: “Jniá₂ bá₄ 'éi₂”; juá'₂ ján₃: “Ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jaun₂”. La₁ tsá₃ i₂o₂nó'₅ 'nia'₂ chi₁co'₅₄ quió'₅. 9Ia₁ jë₁ma₂ca₂nei'₂ 'nia'₂ 'ei₅ jág₁ a₂nio₃ 'nei₂, tón'₃ dsa₂ mɨ'₅₄ në́₃, tsá₃ tón'₁ 'nia'₂ go₂'i₃, ia₁ le₂jaun₂ de'₂ jŋiá₅ ca₂tɨ́n₂ lé₂ bá₄, la₁ on₃jua'₅₄ a₂ma₂dsian₅ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂. 10Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ táng₃ dsa₂: ―Qui₃nio₃ 'nei₂ juɨ₁lia'₂ caun₂ juɨg₂, qui₂quɨ́in'₂ quian'₅₄ juɨg₂ siá'₂; jme₃'uán'₃ dsa₂ ca₂taun₂ ca₂taun₂. 11Qui₂dsɨ₃bi₅₄ 'uë₃ tiá₂, jiá₃ 'on₅₄ dsa₂ ca₂le₂con₂, 'í₂ jmɨ₁uɨg₅ në́₃; jnia₅₄ gau₂ dsɨ₁ guei'₅₄, 'lióng₂ léi₄ ca'₅₄ qui₂le₃jniá₂. 12La₁ né'₃ a₂lé₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, qui₃tsán'₂ dsa₂ 'nia'₂ qui₂co₃'ein₃ dsa₂. Dsi₁jang'₂ dsa₂ o₄gú₃ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅ sinagoga, jaun₂ guë́₄ to'₂ né'₃ 'má₃. Dsi₁jó₂ ne₄ rag₅₄ ne₄ dsi₄má'₂ në́₃ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂. 13Ja₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ a₂jang'₅₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ a₂'ág'₄ jniá₂. 14'Éi₂ 'nia'₂ caun₂ 'au'₂, tsá₃ 'náu'₂ 'nia'₂ 'au'₂ të₃jŋiá₅ 'a₂ lia'₂ long'₅₄, 15ia₁ 'ŋió₃ bá₄ jniá₂ cuë₅₄ jág₁ a₂tɨng'₂ a₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ma₃'e₂ ŋi₅ ŋag₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'iog₅₄ 'éi₂. 16Ca₂të₂ chog'₂-ŋéi'₅ 'nia'₂ qui₃jáng'₂, ca₂të₂ chi'₂ rɨ́ng'₂, o₁rɨ́ng'₂, a₂mei₅₄ quiáng'₂ në́₃. I₂lɨn₅₄ 'nia'₂ jme₃dsiog₅ dsa₂. 17Ca₂le₂con₂ bá₄ jme₃'ŋia₅₄ dsa₂ 'nia'₂ o₄quió₃ jniá₂. 18La₁ tsá₃ can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅, ia₁ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ 'i₁ca₂mɨ'₂ jŋi₂ dsei'₂ 'nia'₂ tsá₃ dsɨ₃'én₂. 19Në₁jua'₂ ca₂nau'₂ 'nia'₂ tiá₂, dsi₁no'₃ 'nia'₂ tɨ́n'₄ jme₂dsí₂ quiáng'₂. 20'Jë₁ma₂ca₂jag'₅₄ 'nia'₂ ma₂le₁lio₃ 'lióg₂ le₃lág'₃ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ guë́₄ le₃len'₅₄ 'nia'₂ ma₂ja₂quián₃ 'én₂. 21Dsa₂ i₂tián'₅ 'uë₃ Judea jmɨg₄ jaun₂, juɨ₁cuɨng₁₂ le₃má'₂; i₂tián'₅ jë₄ juɨg₂ guë'₂ në́₃, juɨ₁'uɨin₂; juɨ₁lia'₂ i₂tion'₅₄ ja₁nau₂ guë'₂, tsá₃ ma₃juɨ₁ja₂lein₅. 22Ia₁ lé₂ jmɨg₄ a₂le₃chan₂ dsa₂ gue₃ jmɨ₁uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃, a₂le₃ti₃ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂. 23¡Juɨ́g₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂le₁quian₅ guein₂, juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ guein₂ bë'₅₄ i₂'ɨ́n'₂ dsi'₅₄ quió'₅ në́₃, jmɨg₄ jaun₂! Ia₁ go₂'i₃ 'ŋio₅ lɨn₃ të₃tsɨ'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, a₂le₃jniá₂ a₂'ne₂ Diú₄ ne₄ quió'₅ dsa₂ juɨg₂ la₂; 24ia₁ dsɨ₃gan'₅₄ i₂dsián₃ quian'₅₄ ŋi₁tág₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ qui₃të₂ dsa₂ le₁'ŋei'₅₄ ca₂le₂con₂ go₄ dsɨ₂nau₂. Co₂dsia₅ qui₃tsó'₃ dsɨ₂nau₂ juɨg₂ Jerusalén, ca₂lia'₂ ca₂dsɨn₃ jmɨg₄ quió'₅ dsɨ₂nau₂ a₂'i₄ 'éi'₃ tóin'₃ goin₂. 25'Jmɨg₄ jaun₂ lé₂ léi₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'iog₂, tsɨ'₂, nei₅ në́₃. Ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃ tón'₃ dsa₂ tiá'₃ quɨ'₂ dsɨ́₅, tsá₃ a₂ŋi₅ jmo₃, jmɨ₁ŋí'₄ guë'₂ në́₃ lé₂ gau₂ qui₃jná'₃. 26Tón'₃ dsa₂ qui₃nei'₂ a₂le₃gó'₃, 'ɨ₅ dsɨ́₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lé₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ ca₂të₂ juɨ₅bí₂ a₂cha₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ qui₃guian'₃. 27Jaun₂ guë́₄ jɨ́n₂ dsa₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jiá₃ jë₄ jnei₅ a₂'uain'₂ a₂jláin'₁ 'ŋio₅ lɨn₃. 28Jë₁ma₂ca₂rë₃lióg₃ lë́₂ a₂në₅, quen'₂ 'nia'₂ bí₂, 'a₃ jlian₅₄ 'nia'₂, ia₁ ja₃quián₂ jmɨg₄ a₂lión'₂ 'nia'₂ co₂ŋei'₅₄. 29Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ caun₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂: ―Ŋí₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lë́₂ quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ higuera, juɨ₁'e₂ guë́₃ nɨ₁'ma₂ siá'₂ në́₃; 30jë₁ma₂ca₂ne'₅₄ mog'₅₄, cáun'₂ 'nia'₂ 'í₂ guiong'₅₄ a₂ja₂quián₃ jein₂ 'iog₂ bá₄ jaun₂. 31Ján₃ bá₄ le₂në₅, jë₁ma₂të́₂ ne'₅₄ 'nia'₂ lë́₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂quián₃ le₃gon₂ Diú₄. 32A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ tsɨ₁jon₂ jmɨg₄ në₃, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 33Dsɨ₃ŋɨ́₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, la₁ jág₁ quió₃ në́₃, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ jua'₅₄ tsá₃ le₃ti₃. 34'Të₃ŋi'₅₄ 'nia'₂, tsá₃ i₂jme₂cán'₁ táng₃ 'nia'₂ 'au'₂ a₂i₂niog'₅₄ dsɨng'₅₄ le₁'eng'₅, tsá₃ caun₂ a₂'ɨ₅ 'au'₂ a₂chang'₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂jo₃ jmɨg₄ jaun₂ 'nia'₂ co₂tiá₂. 35Juɨ₁lia'₂ ja₁ta'₂ caun₂ tsɨ₁liá₂ bá₄ lé₂ jmɨg₄ jaun₂ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tián'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 36Jaun₂ chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁, chi₁leng'₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, ia₁jaun₂ bá₄ quɨn'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ lióng'₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ lé₂ në₅, ia₁jaun₂ dsi₁nóg'₅ të₃tsɨng'₅₄ ne₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 37Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ jme₁jme₂tag₂₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo, jë₁ma₂ca₂nei₂ dsó₅ dsɨ₂jŋia₅₄ má'₂ ja₁chei₂ Olivos. 38Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ jme₁ja₂léin₂ të₂ o₃'iog₂ i₁dsi₅ guá'₅ a₂ja₂néi₃ jág₁ a₂cuë₂₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\