SAN LUCAS 23

1Jaun₂ qui₂ca₂nau₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ca₂jŋiai₃ Jesús ne₄ Pilato. 2Ja₁jaun₂ guë́₄ ca₂'náu'₃ dsáu₁ Jesús, ca₂juá'₂: ―Ca₂jon₃ jnia'₅₄ dsa₂ la₂ jme₁'ein₅₄ dsia₂₃ mɨ'₅₄ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ quián₂ jnia'₅₄. Ŋɨ₂₃ toin'₂ dsa₂ jág₁ a₂tsá₃ ma₂'ein₂ quí₃ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ César; a₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ juá'₂ a₂lɨ́in₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, co₂'nió'₄ a₂lɨ́in₅ rag₅₄. 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pilato: ―¿Dsón'₂ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Le₂në₅ bá₄, juɨ₁lia'₂ juá'₂ 'ne₂ në₅. 4Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pilato ca₂tsɨ́'₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂: ―Tsá₃ 'e₂ dsáu₁ dsa₂ në₅ dso'₂ jniá₂ 'i₁caun₂. 5La₁ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ co₂mɨ'₅₄ ca₂tóin'₂, ca₂juá'₂: ―La₁ 'ŋio₅ lɨn₃ dsia₂₃ mɨ'₅₄ ŋɨ₂₃, jme₂tɨin₂₃ dsa₂ ta₁caun₂ 'uë₃ Judea. Ca₂jme₃lióg₃ Galilea, rë₂në́₃ guë'₂ ma₂ŋɨ₂₃ ja₁lá₃ jmo₂₃ le₂jaun₂. 6Jme₁ca₂nág₂ Pilato a₂në₅, jaun₂ ca₂ŋag₃ chi₂jua'₂ 'uë₃ Galilea chan₂ dsa₂ 'éi₂. 7Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ në́₃, a₂lɨ́n₅ Jesús dsa₂ chan₂ të₂le₃ 'uë₃ ja₁niog₅ gu₂ Herodes, jaun₂ ca₂dsióg'₂ ne₄ 'éi₂. Ia₁ jme₁ŋɨ₂₃ juɨg₂ Jerusalén jmɨg₄ jaun₂. 8'Io'₂ jén'₅ bá₄ Rag₅₄ Herodes jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús, ia₁ lɨ́g'₂ bá₄ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jág₂, ia₁ jme₁ma₂nág₂ bá₄ 'ei₅ jág₁ a₂'ɨn₅ dsa₂ 'éi₂. Ia₁ jme₁'ɨ́n₂ dsɨ́₅ jág₃ 'e₂ caun₂ o₂dsain₂ jmo₃. 9'Lióng₂ a₂qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús, la₁ tsá₃ ma₃'e₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂ 'i₁caun₂. 10Ja₁jaun₂ jme₁tión₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ të₅juá'₅ në́₃, caun₂ qui₂ca₂'náu'₃ tion₅₄ dsáu₁ 'éi₂. 11Jaun₂ Herodes në́₃, quian'₅₄ 'lióg₂ quiáin₅, lë₁qui₂ca₂jmóg'₂ tioin'₅₄, ca₂quei'₃ 'mɨ'₂ jlá'₁, jaun₂ ca₂dsióg'₂ bá₄ táng₃ ne₄ Pilato. 12Jmɨg₄ jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ Pilato a₂mei₅₄ quian'₅₄ Herodes, ia₁ jme₁le₁'ŋiai₁₂ rɨin'₅₄ le₂jŋiá₅. 13Jaun₂ ca₂ŋɨ́'₂ Pilato juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ i₂lɨ́n₅ ta₁, quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂ në́₃. 14Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―O₂jon'₅₄ 'nia'₂ ne₃ dsa₂ la₂, ia₁ juá'₂ 'nia'₂ a₂dsia₂₃ mɨ'₅₄ jɨn₄ dsa₂. Të₃ ne'₅₄ 'nia'₂ ma₂qui₂në₂ŋag₄ jniá₂, tsá₃ 'e₂ dsáu₁ dso'₂ jniá₂ 'i₁caun₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ dso₄ a₂jme₂cain'₅₄ 'nia'₂. 15On₃ guë'₂ Herodes ca₂dsó'₂, jaun₂ la₂ bá₄ ca₂dsióg'₂ táng₃. Jaun₂ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ ca₂tɨ́in₂ gue₃ 'mú₃. 16La₁ jmo₅₄ 'éi'₃ a₂bóg₂ dsa₂, jaun₂ guë́₄ loin₅₄. 17Jme₁jmɨg₄ të₂'ɨn₅₄, jme₁chí'₄ tag₄ quió'₅ Pilato jme₁lióin₂ jan₂ dsa₂ 'né₅ 'má₃, jme₁chei'₂ le₃jɨn₄ dsa₂. 18La₁ dsa₂ juɨg₂ në́₃ co₂ŋei'₅₄ ca₂le₃jɨ́in₃ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: ―¡Cau₅ jŋiá'₃ i₂në₅! ¡Barrabás bá₄ lion₄ quián₂ jnia'₅₄! 19Barrabás 'éi₂ ca₂to'₂ dsa₂ né'₃ 'má₃ 'uɨg₅₄ ia₁ ca₂dsia₃ caun₂ mɨ'₅₄ jë₄ juɨg₂, ton'₂ ia₁ jme₁ma₂jŋɨi'₃ dsa₂ në́₃. 20Jme₁'nio₃ bá₄ Pilato jme₁lióin₂ Jesús, jaun₂ jme₁ca₂tsɨ́'₃ bá₄ guë́₄ dsa₂. 21La₁ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ co₂mɨ'₅₄ ca₂tón'₂ bá₄ dsa₂, guió'₅ juá'₂: ―¡Tióin₃ cróg₄! ¡Tióin₃ cróg₄! 22Jë₁ŋó₄ 'nɨ₅ ráun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pilato tsɨ́'₅ dsa₂: ―¿'E₂ guë'₂ 'lɨg'₅₄ ma₂jmo₃? Tsá₃ 'e₂ dsáu₁ i₂në₅ dso'₂ jniá₂ jua'₅₄ a₂ca₂tɨ́in₂ jóin₂. Jmo₅₄ jniá₂ 'éi'₃ a₂bóg₂ dsa₂ jaun₂ guë́₄ loin₅₄. 23La₁ tion₅₄ ca₂mɨ₃ dsa₂ tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄ a₂tion₃ cróg₄. Ca₂lë₃ rë'₂ con'₂ lë́₅ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ juɨg₂ lé₂. 24Jaun₂ co₂ŋei'₅₄ me'₂ ca₂jmo₃ Pilato 'éi'₃ a₂lé₂ con'₂ lë́₅ mɨ₅ dsa₂. 25Jaun₂ ca₂lióin₂ bá₄ dsa₂ i₂jme₁'en₅₄ né'₃ 'má₃, i₂jme₁ma₂dsia₃ mɨ'₅₄, i₂ma₂jŋɨ'₃ dsa₂ në́₃. Jaun₂ ca₂jáng'₂ ca₂jɨ́in'₂ Jesús o₄gú₃ dsa₂ juɨg₂ o₁jmo₁₂ quiong'₅₄ con'₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jmo₃. 26Con'₂ ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ jŋiai₂₃ Jesús ja₁dsɨ₃tion₃ cróg₄, ca₂chi₃quiáin₂ tion₅₄ jan₂ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Cirene, i₂chen₂ Si₂mu₅₄, i₂'en₅₄ juɨ₅ jón'₅ ja₁nau₂, a₂cán₂ cróg₄ dsó₃ le₃chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús. 27Juɨn₅ lɨn₃ bá₄ dsa₂ juɨg₂ i₃lén₂ 'ein₂₃, dsa₂ mɨ́₂ në́₃ i₃lén₂ quɨ'₂-'o₂₃ 'lia'₂ dsɨ́₅ quɨ'₂-'óin'₂ Jesús. 28Jaun₂ ca₂jén'₃ Jesús, ca₂juá'₂: ―'Nia'₂ dsa₂ mɨ́₂ chan₂ Jerusalén, 'a₃ ma₃'au₂ 'nia'₂ o₄quió₃ jniá₂. 'O₄ bá₄ 'nia'₂ o₄quiáng'₂ guiong'₅₄, o₄quió'₄ chi'₂-guein₂ quiáng'₂ në́₃. 29Ia₁ já₅ jmɨg₄ jë₁juá'₂ dsa₂: “'E₂ guë́₄ dsen₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂tsá₃ lé₂ cán₂ guein₂; 'e₂ guë́₄ dsen₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ guein₂ ca₂'í₃ të₂dsɨ́₅, on₃ guë'₂ dsi'₅₄ quió'₅ ca₂guén'₃ guein₂ në́₃.” 30Jmɨg₄ jaun₂ jme₃lióg₃ dsa₂ tsɨ́'₃ nɨ₁má'₂: “Lá'₃ ne₄ quián₂ jnia'₅₄”, juá'₂ në́₃ tsɨ́'₃ dsɨ₂con'₂: “'Mog₅₄ jnia'₅₄.” 31Ia₁ chi₂jua'₂ le₂la₂ jmo₅ dsa₂ jmái'₂ i₂tsá₃ ca₂tɨ́n₂ gue₃ uɨg₅, ¿'ë₂ guë́₄ bá₄ dsɨ₃nɨ́₂ i₂ca₂tɨ́n₂ dsón'₂? 32Ján₃ bá₄ jme₁le₁jŋiai₂₃ guë́₄ on₃ dsa₂ i₂le₂cán'₄ dso₄, a₂jme₂dsiog₂₃ co₂lë₅ quian'₅₄ Jesús. 33Jme₁ca₂dsi₃léin₂ ja₁të́'₂ dsa₂ Dsɨ₂con'₂ Nɨ₁mu₅ Mɨ₂dsi₄ 'Lag₄, ja₁jaun₂ ca₂tion₃ cróg₄ quian'₅₄ le₃on₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄ 'éi₂, jan₂ të₂le₃ gu₂ ne₁, jan₂ guë'₂ të₂le₃ gu₂ jen₅. 34[Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tia₅₄, 'én₃ dsáu₁, ia₁ tsá₃ ŋi₅ a₂jmo₂₃.] Jaun₂ ca₂co₃ dsɨ₂'lióg₂ ca₂tóin'₂ ca₂jmo₃ le₁dso'₅₄ nɨ₁tsɨn'₅₄ Jesús. 35Jaun₂ jme₁tión₂ dsa₂ juɨg₂ cau₅, jág₅. Dsɨ₂tan₅₄ në́₃ jme₁tión₂, qui₂co₂jmóg'₂ burlas, ca₂juá'₂: ―Qui₂ma₂lióin₂ i₂sián'₂; në₃ në́₃, juɨ₁lioin₅₄ 'ŋiog₅ chi₂jua'₂ dsɨ₂jó'₃ lɨ́in₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ rë₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄. 36Dsɨ₂'lióg₂ në́₃ ca₂jmóg'₂ burlas ca₂jme₃quiáin₃ ca₂jén'₃ vino jen'₂, 37ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos, lion₄ 'ŋiag'₂. 38Jaun₂ ca₂tióng₃ dsa₂ letras dsi₄ cróg₄ tio'₅₄ 'nɨ₅ né₃ jág₁ jmei₅: griego, latín, hebreo në́₃, co₂'nió'₄ a₂juá'₂: “RAG₅₄ QUIÁN₅ DSA₂ JUDÍOS BÁ₄ LA₂.” 39Jan₂ i₂rë₂cán'₄ dso₄ i₂jme₁rë₂ton₅ cau₅ quió'₅ ca₂të₂ca₂'o'₂, ca₂juá'₂: ―¿On₁ 'ne₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄? Ma₂në₃ lion₄ 'ŋiag'₂, jaun₂ lo'₅₄ jnia'₅₄ në́₃. 40La₁ ca₂jí₂ bá₄ rɨin'₅₄ ca₂juá'₂: ―¿'En₁ jmá'₃ tsá₃ gan'₃ 'ne₂ Diú₄? Jua'₂ uɨg₅ le₂në₅ bá₄ guei'₂ ján₃. 41La₁ jniog₄ a₂ca₂tág₂ dsón'₂ guei₂ uɨg₅ la₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ma₂jmó₁; la₁ dsa₂ la₂ në́₃, 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ rɨin₂. 42Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jesús, juɨ₁dsiog'₂ bá₄ 'au'₂ jniá₂, jë₁ma₂dsiáng'₃ ja₁gong'₂. 43Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂, jmɨg₄ në₃ të₃tsɨng'₅₄ quian'₅₄ jniá₂ Ja₁jlá'₁. 44Con'₂ dsi₃ní'₃, të₁tsɨ'₅₄ qui₁né'₃ ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ le₃ca₂'láu₂. 45'Iog₂ co₂dsia₅ ca₂rë₃liá'₃; tsɨ₁'mɨ'₂ cortina a₂jme₁'ei₅ dsi₂néi₂ guá'₅ templo, co₂dsia₅ ca₂chen₃ ca₂lë₃ tɨn₃ dso'₅₄ jo₂. 46Hora jaun₂, ca₂guió'₃ Jesús, ca₂juá'₂: ―¡Tia₅₄ quiáng₃, o₄gog'₂ 'ne₂ dsia₅₄ jme₂dsí₂ quió₃! Caun₂ jaun₂ bá₄ a₂ca₂juá'₂ guë́₄, co₂tan₅₄ ca₂join₃. 47Jme₁ca₂jág₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Dsón'₂ bá₄ tsá₃ 'e₂ jme₁rɨn₂ dsa₂ la₂. 48Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ i₂ca₂jág₃ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂i₃lein₃ quein₂₃ dsɨ́₅. 49Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁cuɨn₅ Jesús quian'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ i₂jme₁ma₂quiong'₅₄ të₂ Galilea, jme₁tióin₂ uɨ́ng₂ jág₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 50La₁ ca₂lë₃ në́₃, jan₂ dsa₂ i₂chen₂ José, i₂jme₁quen'₅₄ lɨ́in₅ ta₁ jɨn₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅, jme₁lɨ́in₄ dsa₂ dsen₃ i₂'ua₁ dsɨ́₅. 51Së́₄ 'éi₂ në́₃, i₂chan₂ juɨg₂ Arimatea ja₁tén₄ Judea, tsá₃ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ lia'₂ niog₅ ca₂jmo₃ dsɨ₂tan₅₄ rɨin'₅₄, ia₁ jme₁chi₁jŋia₂₃ le₃gon₂ Diú₄. 52Jaun₂ ca₂ŋei₅₄ në́₃ i₁mɨ₂ jág₁ ne₄ Pilato a₂dsɨ₃sioin₅₄ 'lag₄ Jesús cróg₄ a₂dsɨ₃'ó₃. 53Jme₁ca₂sió₂, ca₂lio₃ caun₂ 'mɨ'₂ tióg₃. Jaun₂ ca₂i₁quio₂₃ 'ŋió'₃ tau₂ 'ŋio₅ a₂jme₁ma₂lë́₅ ca₂jmo₃ dsa₂ dsɨ́₅ nɨ₁'lau₂, ja₁tsá₃ 'ein₂ 'lag₄ ma₂'í₅. 54Ia₁ jmɨg₄ jaun₂ tion'₅₄ dsa₂ jmo₂₃ co₂jŋia₅₄ a₂'nió'₅ quió'₅ jmɨg₄ sa₅₄ a₂jë₁ca₂jnia₃ jaun₂. 55La₁ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂ja₂lén₂ quian'₅₄ Jesús të₂ Galilea, ca₂o₃léin₂ ca₂jág₃ 'a₂ lia'₂ ca₂quion₅ dsa₂ 'lag₄ né'₃ táu₂. 56Jme₁ca₂dsi₃lein₃ quió'₅, ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ quian'₅₄ guë́₄ ma₁'au₂ në́₃, a₂dsɨ₃tsɨin₅₄ Jesús. Jme₁ca₂jnia₃ sa₅₄ jaun₂, ca₂tiáin'₂ ca₂jŋia₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\