SAN LUCAS 3

1Ŋi₂ guia₃-'ŋiá₂ lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ emperador Tiberio, jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ táng₃ Poncio Pilato dsi₄má'₂ 'uë₃ Judea; Herodes guë'₂ jme₁lɨ́n₄ rag₅₄ i₂jmo₅ 'éi'₃ 'uë₃ Galilea; Felipe rɨin'₅₄ guë'₂ jme₁lɨ́n₄ dsi₄má'₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ Iturea quian'₅₄ Traconite; Lisanias në́₃ jme₁lɨ́n₄ dsi₄má'₂ quián₅ Abilinia. 2Ján₃ bá₄ jmɨg₄ jaun₂ jme₁lɨ́n₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄ Anás quian'₅₄ Caifás. Con'₂ jmɨg₄ jaun₂ dé₄ në́₃, ca₂të₃ Diú₄ ca₂të́'₃ Juan₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Zacarías, 'uë₃ co₂'ŋiog₅ ja₁jme₁guá₄. 3Juan₅₄ në́₃ ca₂ŋɨ₃ le₂tan₅₄ juɨg₂ te₁'i₁ ma₂quián₅ Cuá₃ Jordán, qui₂tsɨ́'₅ dsa₂ a₂'nió'₅ tsóin₃ jmɨg₂, cuë₃ léi₄ a₂ma₂ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ́₅ ia₁jaun₂ le₃'én₂ Diú₄ dsáu₁. 4Le₂në₅ bá₄ ca₂lë₃ ca₂rë₃ti₃ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ca₂tó'₂ Isaías ne₄ si₂, i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, a₂ca₂juá'₂: Nag₃ dsa₂ co₂mɨ'₅₄ jág₁ caun₂ 'uë₃ co₂'ŋiog₅, a₂juá'₂: Jmo₄ 'nia'₂ co₂jŋia₅₄ juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄; Nia₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅. 5Ca₂le₃jë́₃ jɨ'₅₄ siá₅ 'nió'₅ le₃can'₂, ca₂le₃jë́₃ dsɨ₂con'₂, má'₂, 'nió'₅ 'ag₃ co₂rë₂; Ca₂le₃jë́₃ juɨ₅ qui₂rë₂guion'₂, 'nió'₅ lé₂ co₂dsau₅, juɨ₅ a₂qui₂le₁quɨn'₅₄, 'nió'₅ lei₂. 6Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jág₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂jmo₃ Diú₄ lió₂. 7Jaun₂ ca₂'uɨn₂ dsa₂ quió'₅, ca₂o₃léin₂ mɨ₂₃ cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂, jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂: ―¡'Nia'₂ tsɨ₁jon₂ dsɨ₂mɨ'₂! ¿'Ein₂ bá₄ në₂chí'₃ 'nia'₂ a₂cuɨng'₂ long'₅₄ uɨg₅ a₂ja₂quián₃? 8Cuë₄ 'nia'₂ léi₄ jaun₂ a₂të₃dsón'₂ ma₂ca₂dsi₃quén'₅ 'au'₂. 'A₃ lë₁juɨ₁dsi₂jŋia₅ 'au'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂jua'₅₄: “Lág₅ jnia'₅₄ tsɨ₁jon₂ Abraham”; ia₁ jniá₂ juá'₅, Diú₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃ ca₂të₂ nɨ₁cang₁ tio'₅₄ la₂, lé₂ le₃jmói'₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Abraham. 9Ia₁ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ ŋi₁dsi₁ a₂qui₃uɨ́n'₂ nɨ₁'ma₂. Ca₂le₃jë́₃ 'ma₂ a₂tsá₃ dse₃ mɨ́g₂ 'ag₅, uɨ́n'₂ dsɨ₃to'₅₄ si₂. 10Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂: ―¿'E₂ bá₄ le₃jmó₁ jnia'₅₄ jaun₂ në́₃? 11Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: ―I₂cha₂ tɨn₃ dsán'₃ tsɨn'₅₄, juɨ₁cuë́'₄ co₂dsán'₃ i₂tsá₃ cha₂ quió'₅; le₂jaun₂ guë'₂ juɨ₁lia'₂ i₂cha₂ a₂guë́'₃, juɨ₁jme₂'oin₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ cha₂ quió'₅. 12Ca₂o₃lén₂ i₂lɨn₅₄ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ në́₃, a₂'nio₃ tsóin₃ jmɨg₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Juan₅₄: ―Të₅, ¿'e₂ bá₄ lé₂ le₃jmó₁ jnia'₅₄? 13Jaun₂ ca₂jéin'₃ táng₃ 'éi₂ jág₁: ―Tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂cán'₁ ŋag₅₄ guë́₄ 'lia'₅₄ quió'₅ dsa₂, jua'₅₄ a₂dsɨ₁juɨn'₅₄ con'₂ 'éi'₃ quí'₅ si₂. 14Ca₂o₃lén₂ i₂lɨn₅₄ 'lióg₂ në́₃, ca₂ŋag₃: ―Jnia'₅₄ guë'₂ në́₃: ¿'E₂ bá₄ ca₂tág₂ jnia'₅₄ jmó₁? Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Tsá₃ qui₁quiang'₄ dsa₂ juë́'₅, jua'₅₄ a₂qui₁jŋiá'₄ 'e₂ qui₁jŋiá'₄ quió'₅, on₃ guë'₂ qui₁'nɨ́g'₄ dsa₂ jua'₅₄ a₂lë₁qui₁'nɨ́i'₄. Juɨ₁le₂'ŋio₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ ján₃, con'₂ ma₂tí₅ 'liang'₅₄. 15La₁ dsa₂ në́₃, tsá₃ tei₄ le₁'ág₄ dsɨ́₅ tioin'₅₄, le₁jŋia₂₃ le₃ŋi₅ chi₂jua'₂ Juan₅₄ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 16Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄ 'ŋiog₅, ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃: ―Jniá₂ në₂tiáng₃ 'nia'₂ jmɨg₂; la₁ i₂já₅ chi₂quɨ́n₃ në₅, tióg₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, jë₄ si₂ në́₃. 'Éi₂ bá₄ i₂'uan'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lau₂ ton₅ tag₅₄ bá₄ tsá₃ ca₂tɨ́ng₂ tsɨ'₅₄. 17Ma₂chi₁chan'₂ si₂jmu₂ a₂jme₂dse₃ mɨ́g₂ trigo. Cág'₃ dse₃ lɨn₃, con'₂ dsia₃ jmá'₃ a₂dse₃, 'ma₃ dsi₂néi₂. Dsɨ́'₂ bá₄ jme₁qui₅ dsi₂si₂ ja₁tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ éi₃. 18Jaun₂ le₂në₅ bá₄, 'lióng₂ jág₁ dse₃ siá'₂ ca₂to'₂ Juan₅₄, ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃. 19Ján₃ bá₄ ca₂jéin₂ Rag₅₄ Herodes, ia₁ a₂jme₁ma₂guá₅ 'éi₂ quian'₅₄ 'io₅₄ Herodías dsa₂ mɨ́₂ quián₅ rɨin'₅₄, ne₄ 'lióng₂ guë́₄ a₂'lɨg'₅₄ siá'₂ a₂jme₁jmo₅-dsáu₅ Herodes; 20la₁ të₂le₃ ŋag₅₄ guë́₄ ca₂jme₃ja₃: né'₃ 'má₃ bá₄ ca₂tiáin₂ Juan₅₄. 21Jme₁ma₂ca₂lë₃ choin₂₃ jmɨg₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, jme₁ma₂në₂chon₃a Jesús jmɨg₂, a₂ma₂chéin'₅ chi₂léin'₂ Diú₄ në́₃. Të₃jë₄ jaun₂ ca₂niá₃ dsɨ₄ i₂juɨ́g₃. 22Ca₂sión₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ chi₁dsáin₃ jniái₂ lia'₂ jniá₂ jan₂ i₁ju₂, ne₄ quió'₅. Jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ a₂juá'₂: ―'Ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ jón₃ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃; 'ŋio₂ bá₄ dsɨ₃ 'ŋio₅ lɨn₃ jɨng₅₄ 'ne₂. 23Con'₂ guióg₂-guiá₂ ŋi₂ bá₄ jme₁ma₂'en₅₄ Jesús lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃. Dsa₂ në́₃, jmo₂₃ dsɨ́₅ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ ja₁ŋi'₅₄ Së́₄. Jaun₂ Së́₄ 'éi₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Elí. 24Elí 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Matat; Matat 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Leví i₂jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Melqui; Melqui në́₃ jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ Jana, i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ José; 25José në₅ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ chi'₂ quián₅ Matatías; Matatías guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Amós; Amós jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Nahum; Nahum guë'₂ jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Esli, i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ Nagai 26i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ Ma'at; Ma'at guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Matatías; Matatías guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ chi'₂ quián₅ Semei; Semei 'éi₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ i₂chen₂ José; José guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Judá; 27Judá 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Joana; Joana 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ chi'₂ quián₅ i₂jme₁chen₂ Resa; Resa guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ i₂chen₂ Zorobabel; Zorobabel guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ chi'₂ quián₅ i₂jme₁chen₂ Salatiel, i₂jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Neri, 28i₂jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Melqui, i₂jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Adi, i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ i₂chen₂ Cosam, i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ Elmodam, i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ i₂jme₁chen₂ Er, 29i₂jme₁lɨ́n₄ chi'₂ quián₅ Josué; Josué në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Eliezer; Eliezer guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Jorim, i₂jme₁lɨ́n₄ ja₁ŋi'₅₄ Matat; 30Matat guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Leví; Leví guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Simeón; Simeón guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Judá; Judá guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ José; José 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Jonán; Jonán 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Eliaquim; 31Eliaquim guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Melea; Melea guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Mainán; Mainán guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Matata; Matata guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Natán; 32Natán guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ David; David 'éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Isaí; Isaí guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Obed; Obed guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Bo'oz; Bo'oz guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Salmón; Salmón guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Na'asón; 33Na'asón guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Aminadab; Aminadab guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Aram; Aram guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Esrom; Esrom guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Fares; Fares guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Judá; 34Judá guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Jacob; Jacob guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Isaac; Isaac guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Abraham; Abraham guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Taré; Taré guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Nacor; 35Nacor guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Serug; Serug guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Ragau; Ragau guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Peleg; Peleg guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Heber; Heber guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Sala; 36Sala guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Cainán; Cainán guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Arfaxad; Arfaxad guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Sem; Sem guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Noé; Noé guë'₂ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Lamec; 37Lamec guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Matusalén; Matusalén guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Enoc; Enoc guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Jared; Jared guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Mahalale'el; Mahalale'el guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Cainán; 38Cainán guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Enós; Enós guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Set; Set guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ ja₁ŋi'₅₄ Adán; Adán guë'₂ në́₃ ca₂já₃ ca₂lɨin₃ co₂'nió'₄ ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\