SAN LUCAS 4

1Jaun₂ Jesús në́₃, ma₂rë₂rɨin₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, ca₂o₃'ɨ́in₃ Cuá₃ Jordán. Ca₂jiog₃ Jme₂dsí₂ caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅. 2Ja₁jaun₂ ca₂i₁'i₅ të₂láu₃ jmɨg₄, ia₁jaun₂ cáun₂ táu₂ i₂së₃dsen₃. Tsá₃ 'e₂ ca₂guë́'₃ 'i₁ca₂juɨg₄ të₁lia'₂ jmɨg₄ jaun₂. Jme₁ca₂dsan₃ jaun₂, jaun₂ guë́₄ ma₂i₁cón'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 3Jaun₂ ca₂juá'₂ i₂së₃dsen₃: ―Chi₂jua'₂ dsón'₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, jmo₄ juɨ₁le₅₄ i₁ŋí'₄ nɨ₁cang₁ në₅. 4Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Chi₁ton₅ ne₄ Si₂: “On₃jua'₅₄ jmá'₃ quian'₅₄ i₁ŋí'₄ le₃tan₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ le₃chain₂.”, 5Jaun₂ ca₂jiog₃ táng₃ i₂së₃dsen₃ caun₂ má'₂ ja₁ŋei₅. Ja₁jaun₂ ca₂'ë₃ ca₂tiá₂ tei₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ gua'₅₄ 'uë₃. 6Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Gog'₂ 'ne₂ bá₄ dsia₅₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ në₅; 'ne₂ bá₄ gong'₂ lé₂, 'ó'₄ bí₂, qui₂jme₃juag'₂ dsa₂. Ia₁ a₂niog₅ ne₃ jniá₂ bá₄ në₅, ton'₂ lé₂ le₃cuë́₄ jniá₂ 'ein₂ 'nio₃ cuë́₄. 7Jaun₂ a₂lé₂ quiáng'₂ në₁jua'₂ ca₂chi₁jne'₄ ne₃ jme₁juag'₂. 8Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄ chi₁ton₅: “Jme₁gan₃ 'nia'₂ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂; ne₄ jan₂ 'éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁ti'₄.” 9Cang₂ jaun₂ ca₂jiog₃ táng₃ i₂së₃dsen₃ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ ca₂i₁chei'₂ caun₂ ja₁lë́₄ ja₁ŋei₅ guë́₄ ne₄ nɨ₁'ia'₂ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, tian'₅₄ ca₂të₂ 'uë₃; 10ia₁ chi₁ton₅ ne₄ Si₂: Dsiog₃ Diú₄ o₄gú₃ ángeles quiáin₅, jaun₂ jmo₃ 'í₁; 11guéi'₂ quian'₅₄ gu₂ ia₁jaun₂ tsá₃ jéng'₂ uɨg₅ nióg'₃ nɨ₁cang₁. 12Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ján₃ bá₄ juá'₂ ne₄ si₂: “Tsá₃ tang'₅₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂.” 13Jme₁ca₂dsan₃ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ ca₂juá'₂ i₂së₃dsen₃ a₂cáun₂ táu₂ jaun₂, jaun₂ ca₂i₃uɨ́in₂ co₂'na₂, në₁jua'₂ lɨ́g'₂ ca₂cuɨn₃ táng₃ jmɨg₄. 14Ca₂ŋá'₃ táng₃ Jesús juɨ₅ 'uë₃ Galilea rë₂can'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ të₂dsɨ́₅. Le₂con₂ juɨg₂ te₁'i₁ ma₂quián₅ jaun₂, ca₂i₃'ag₅₄ jág₁ 'ag₅ dsa₂. 15Ca₂i₁jme₁tɨin₂₃ dsa₂ le₂tan₅₄ guá'₅ sinagogas quió'₅ dsa₂, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ jme₁jme₂juag'₂. 16Jaun₂ ca₂ŋái'₃ juɨ₅ Nazaret, ja₁ca₂i₃juɨin'₂. Caun₂ jmɨg₄ sa₅₄ ca₂'í₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga, ia₁ le₂jaun₂ tɨin₂. Jaun₂ ca₂nau₂ a₂'ɨ₃ Si₂. 17Jaun₂ ca₂cuë₃ dsa₂ si₂ rë₂bɨn₅ quió'₅ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄. Jme₁ma₂në₂néi'₃ si₂, jaun₂ ca₂dsó'₂ ja₁chi₁ton₅ le₂la₂: 18Dsɨ́n₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₄ quió₃, ia₁ ma₂ca₂'ag₃ jniá₂ a₂i₁'ë́₃ jág₁ dse₃ jɨn₄ dsa₂ dsɨ₂ŋé₂. Ca₂chei₃ a₂i₁'ë́₃ jág₁ a₂lión₂ dsa₂ i₂qui₂le₁jnɨ́₅, ton'₂ ján₃ guë'₂ jmo₅₄ jnia₅₄ jme₁ne₁ dsa₂ i₂ten₄; qui₁long₁₂ dsa₂ i₂qui₂dsɨ₂ŋɨ́₂ uɨg₅ qui₂jmóg'₂ dsa₂; 19a₂'ë́₄ jmɨg₄ dse₃ a₂lió₂ Te₁gui'₅₄. 20Jaun₂ ca₂bɨ́in₂ táng₃ si₂; ca₂jɨ́in'₃ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄, jaun₂ ca₂guá₂ táng₃. Ia₁ jaun₂ bá₄ tion'₅₄ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃ le₁ŋɨi'₂, jág₂. 21Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂juá'₂: ―Jmɨg₄ në₃ ca₂të́₂ ne'₅₄ 'nia'₂ ca₂rë₃ti₃ a₂juá'₂ Si₂ në₅. 22Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ 'ɨin₂₃ dse₃ Jesús, dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ jlá'₁ a₂'uë'₂ 'o₅₄. Jaun₂ qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄: ―¿On₁jua'₅₄ i₂në₅ 'éi₂ i₂lɨ́n₅ ja₁ŋi'₅₄ Së́₄? 23Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ já₅ jmɨg₄ le₃jua'₅₄ 'nia'₂ juɨg'₅₄ jniá₂ quio₃ la₂: “'Ne₂ të₅mɨ́₅ jma'₅₄ mɨ́₅ 'ŋiag'₂.” Le₃jua'₅₄ 'nia'₂ në́₃: “A₂ca₂rë₃ne₄ jnia'₅₄ a₂ca₂jmo'₅₄ Capernaum, ma₂në₃ jmo₄ ja₁lá₃ go'₅₄ ján₃.” 24Caun₂ ca₂juá'₂ bá₄: ―A₂të₃dsón'₂ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, 'i₁jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, tsá₃ a₁jaun₂ jua'₅₄ a₂guei₃ dsa₂ dse₃ go₅₄. 25Tí₅ bá₄ jág₁ quió₃ a₂juá'₅ la₂, juɨn₅ dsa₂ mɨ́₂ 'nág₂ i₂jme₁chan₂ Israel jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁chan₂ Elías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, lia'₂ con'₂ ca₂rë₃'ɨ́n₃ 'ŋio₅ lɨn₃ a₂guë́'₃ dsa₂ ta₁caun₂ juɨg₂ nación, ia₁ tsá₃ ma₃jmɨ́₅ ca₂tang₂ 'nɨ₅ ŋi₂ të₂ ca₂dsio₄. 26La₁ ca₂lia'₂ quió'₅ 'i₁jan₂ 'io₅₄ 'nág₂ i₂jme₁chan₂ Israel, tsá₃ ca₂ŋe₄ Elías, jŋia'₅₄ lia'₂ quió'₅ jan₂ i₁náu₃ i₂jme₁guá₄ Sarepta a₂niog₅ quián₅ ciudad Sidón bá₄. 27Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁chan₂ juɨn₅ dsa₂ i₂jme₁lɨ́n₄ 'mé'₅ 'iog₅ juɨg₂ Israel, lia'₂ con'₂ jmɨg₄ ca₂ŋɨ₃ Eliseo i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ ján₃. La₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ i₂'éi₂ tsá₃ ca₂'lón₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ i₂jme₁chen₂ Na'amán i₂jme₁chan₂ 'uë₃ Siria bá₄. 28Jme₁ca₂nág₂ dsa₂ jág₁ në₅, ca₂le₃jɨ́n₃ con'₂ i₂tion'₅₄ guá'₅ sinagoga ca₂rë₃'néi₃ 'lɨg'₅₄. 29Qui₂ca₂nau₂ tioin'₅₄, ca₂dsei₂₃ juɨg₂, ca₂i₃léin₂ le₁jiog₂₃ ca₂të₂ ne₄ má'₂ ja₁lë́₄ nɨ₁'lau₂ dsio'₅₄ juɨg₂, ia₁ a₂jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ jme₁tón₂ ja₁jaun₂. 30La₁ con'₂ ca₂ŋɨ₅ bá₄ 'éi₂ jë₄ quió'₅, ca₂lóin₂ ŋái'₅. 31Jaun₂ ca₂ŋó₃ Jesús juɨg₂ Capernaum, caun₂ juɨg₂ tén₅ 'uë₃ Galilea. Ja₁jaun₂ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ jme₁jmɨg₄ sa₅₄. 32'Ŋio₅ lɨn₃ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ quian'₅₄ jág₁ quió'₅, ia₁ a₂'io₂₃ 'éi'₃ dsón'₂ bá₄ a₂jme₂tag₂₃. 33Dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga ja₁tioin'₅₄ jaun₂, jme₁'en₅₄ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂guió'₃ 'éi₂, ca₂juá'₂: 34―¡'Ne₂ në́₃! ¿'E₂ lë₃ tiáng'₅ jë₄ quián₂ jnia'₅₄, 'ne₂ Jesús Nazareno? ¿A₂i₃'éin'₃ jnia'₅₄ bá₄ 'ne₂ ŋe'₃? Guion₄ jniá₂ 'ein₂ lɨ́ng'₅: 'ne₂ lɨ́ng'₅ I₂jŋió₅ quián₅ Diú₄. 35Jaun₂ ca₂jí₂ Jesús, ca₂juá'₂: ―¡Tei₄ jmo₄; tén₃ dsa₂ në₅! Jaun₂ je₂na'₅₄ në́₃, ca₂tón₂ 'uë₃ të₃ jág₅ ca₂le₃jɨ́n₃, jaun₂ guë́₄ ca₂o₃'ɨ́in₃, la₁ tsá₃ 'e₂ uɨg₅ ca₂jmóg'₂. 36Jaun₂ ca₂ja₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃, jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ jɨn₄ rɨin'₅₄, ca₂juá'₂: ―¿'E₂ bá₄ jág₁ në₅? I₂në₅ 'io₂₃ bí₂ jmo₂₃ 'éi'₃ lia'₂ ma₂'uɨn₂ bá₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ jë₁ma₂ca₂juá'₂. 37A₂jaun₂ në́₃, ca₂i₃'ag₅₄ jág₁ le₂con₂ juɨg₂ te₁'i₁ ma₂quián₅ jaun₂. 38A₂ca₂o₃'ɨ́n₃ Jesús guá'₅ sinagoga jaun₂, ca₂ŋó₃ ja₁quió'₄ Si₂mu₅₄. Ja₁jaun₂ jme₁rë₂quian₅ ma₂chog₅₄ 'éi₂ dso'₅₄ 'i₄ dséi₂ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂mɨ₃ dsa₂ ne₅₄ o₄quió'₄ dsa₂ dso'₅₄. 39Jaun₂ ca₂jme₃quiáin₃ cau₅ quió'₅ dsa₂ dso'₅₄, ca₂jéin₂ dso₄ dséi₂. Jaun₂ ca₂o₃'ág₃ dséi₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂nau₂ dsa₂ i₂jme₁dso'₅₄, ca₂jme₃ti₃ ne₄ dsa₂ i₂tion'₅₄. 40Të₂le₃ ca₂nei₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂chan₂ dsa₂ dso'₅₄ quián₅ juɨ₁'e₂ guë́₃ dso₄ lɨ́in₅, ca₂o₃jiog₃ dsa₂ ne₅₄. Jaun₂ qui₂ca₂téin₂ gu₂ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ dso'₅₄, ca₂jme₃'lió₂. 41Juɨn₅ bá₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ qui₂ca₂'uɨ́in'₂ quió'₅ dsa₂, qui₂guió'₅ juá'₂: ―¡'Ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄! La₁ Jesús në́₃, ca₂jí₂ bá₄, tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂juá'₂ guë́₄, ia₁ a₂ŋi₅ rë₂ bá₄ je₂na'₅₄ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 42Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂o₃'ɨ́n₃ Jesús ŋó₃ caun₂ ja₁lë́₄ co₂'ŋiog₅. La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂i₁nioi₁₂ ca₂'nau'₂. Jaun₂ në́₃ jme₁ca₂dsáu'₂, jme₁jnéi₂ juɨ₅ tsá₃ jme₁cuë₂₃ jmɨg₄ dsáin'₃. 43Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Ca₂tɨ́n₂ jniá₂ qui₂i₁'ë́₃ jág₁ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁siá'₂, ia₁ ta₁ në₅ chen₄ bá₄ jniá₂ guio₃. 44Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂ŋɨ₃ Jesús ca₂'ë́₂ jág₁ le₂con₂ guá'₅ sinagogas a₂te₁'i₁ ja₁tén₄ Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\