SAN LUCAS 7

1Jme₁ca₂dsan₃ cuë₂₃ jág₁ le₂në₅, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ qui₂ca₂nág₂, jaun₂ ca₂ŋó₃ juɨ₅ juɨg₂ Capernaum. 2Ja₁jaun₂ jme₁guá₄ jan₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ romano i₂jme₁'ŋio₅ jan₂ dsa₂ i₂jme₁jme₂ti₃ ne₅₄, i₂jme₁'nioi₃ lɨn₃. 'Éi₂ në́₃ jme₁dso'₅₄ jme₁ma₂rë₂quiain₂₃ jóin₂. 3Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ juɨg₅₄ 'lióg₂ a₂'ɨn₅ dsa₂ Jesús, jaun₂ ca₂chein₃ jan₂-on₃ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ judíos a₂i₃léin₂ a₂i₁mɨ₂ ne₄ Jesús a₂jiá₃ jme₃'lióin₂ dsa₂ mozo quiáin₅. 4Jme₁dsi₃léin₂ ja₁'en₅₄ Jesús, ca₂mɨ₃ tion₅₄-jan₃, ca₂juá'₂: ―Ca₂tɨ́n₂ bá₄ gui'₅₄ juɨg₅₄ 'lióg₂ 'éi₂ a₂jme₁'oin'₄, 5ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ 'nioi₃ dsa₂ juɨg₂ go₄ jniog₄. Ia₁ 'éi₂ bá₄ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ca₂lág₃ guá'₅ sinagoga quián₂ jnia'₅₄. 6Jaun₂ ca₂ŋó₃ bá₄ guë'₂ Jesús quian'₅₄ 'éi₂. La₁ jme₁ma₂ja₂quián₃ dsi₁léin₂ dsi₂néi₂ jme₁ca₂chen₃ táng₃ gui'₅₄ juɨg₅₄ 'lióg₂ jan₂-on₃ a₂mei₅₄ quiáin₅, a₂quian₅ jág₁ a₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, tsá₃ cán'₁ ta₁ jua'₅₄ a₂gog'₅₄ të₂ ja₁quió₃, ia₁ tsá₃ ca₂tɨ́ng₂ jua'₅₄ a₂o₁'ú'₃ dsi₂néi₂ quió₃. 7'Uɨg₅₄ jaun₂ i₂jiog₅ dsɨ₃, ¿i₂'ein₂ bá₄ jniá₂ jua'₅₄ nei₅₄ 'ŋió₃ të₂ ja₁cong'₂? La₁ tió'₅ jua'₅₄ ca₂jon₄ bá₄ jág₁ quiáng'₂ të₂në₅, ia₁jaun₂ jŋia₃ dso'₅₄ mozo quiáng₃. 8Ia₁ le₂në₅ bá₄ jniá₂ 'ŋió₃ chéng'₅ jme₂ti₅₄ ne₄ juɨg₃, ján₃ bá₄ niog₅ gu₃ 'lióg₂ i₂te₁neg'₄. Në₁jua'₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂, “Gua₂ jó₄”, ja₁jaun₂ dsó₃ bá₄; në₁jua'₂ ca₂juɨ́g₂ “Ŋia₅ ja₁lá₃”, jiá₃ bá₄. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ në₁ca₂juɨ́g₂ “O₂jmo₄ a₂la₂ a₂ó₃”, a₂jaun₂ dsɨ₃jmó₂ bá₄. 9Jme₁ca₂nág₂ Jesús jág₁ në₅, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ o₄quió'₄ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂jéin'₃ ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂quiain'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Të₃dsón'₂ bá₄, ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ chan₂ Israel tsá₃ ma₂ca₂dsán'₂ jniá₂ i₂'én₂ lia'₂ 'én₂ dsa₂ në₅. 10Jme₁ca₂dsi₃len₃ dsa₂ i₂chen₄ 'éi₂ dsi₂néi₂, ma₂ca₂'lón₂ bá₄ dsa₂ mozo i₂jme₁dso'₅₄. 11Cang₂ jaun₂ ca₂ŋó₃ táng₃ Jesús caun₂ juɨg₂ ja₁chei₂ Nain, jaun₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, i₃léin₂ quian'₅₄ juɨn₅ guë́₄ dsa₂ sián'₂ në́₃. 12Jme₁ja₂quián₃ dsióg₄ ja₁dsɨ₂ton'₅₄ dsa₂ o₄'né₄ juɨg₂, ca₂jág₃ ca₂'uɨn₂ dsa₂ i₃'óin₃ jan₂ 'lag₄, i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ ja₁ŋi'₅₄ jan₂ 'io₅₄ 'nág₂. Juɨn₅ lɨn₃ bá₄ dsa₂ juɨg₂ i₂jme₁quiong'₅₄ i₃'o₃. 13Ca₂tá'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄ jme₁ca₂jág₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ 'au₂. 14Jaun₂ ca₂jme₃quiáin₃ ca₂nɨ́i'₃ tsɨ₁gu₅. Ca₂jŋia₃ bá₄ guë'₂ dsa₂ i₂jme₁le₁te₂, jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'lag₄: ―¡'Ne₂ juɨ́g₂ jniá₂ chi'₂, nau₂! 15Jaun₂ në́₃ ca₂guá₂ 'lag₄, ca₂jme₃lióg₃ ca₂dsia₃ jág₁, jaun₂ ca₂jáng'₂ Jesús ne₄ chog₅₄. 16Jme₁ca₂të́₂ ne₄ dsa₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́in₃, jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Ma₂ca₂rë₃jniá₂ jan₂ dsa₂ juɨn'₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ jë₄ quián₂ jniog₄. Juá'₂ në́₃: ―Ma₂guan₅ Diú₄ a₂jme₃'oin₅₄ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅. 17Le₂con₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Judea, le₂con₂ ma₂quián₅ jaun₂ në́₃, qui₂ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús jaun₂. 18Ca₂rë₃ŋi₅ Juan₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂, ia₁ ca₂dsia₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄. Jaun₂ ca₂të́'₃ on₃ dsa₂ 'éi₂, 19jaun₂ ca₂chei₃ ne₄ Te₁gui'₅₄ a₂dsɨ₃ŋag₅₄ chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ lɨ́in₅ dsa₂ i₂lë́₅ jág₁ jiá₃, o₃ jŋiai₃ i₂sián'₂ 'e₂. 20Jaun₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃, ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús jaun₂ ca₂juá'₂: ―Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂ në₂chei₃ jnia'₅₄ a₂ŋag₄ 'ne₂ chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ lɨ́ng'₅ i₂lë́₅ jág₁ jiá₃, ¿o₃ jŋia₄ jnia'₅₄ i₂sián'₂ 'e₂? 21Të₃jë₄ jaun₂, ca₂jme₃'lión₂ Jesús juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂jme₁le₁dso'₅₄, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂jme₁le₁quian₅ dsa₂; lia'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ në́₃ qui₂ca₂'uɨ́in'₂; qui₂ca₂jmóg'₃ jme₁ne₁ dsa₂ i₂jme₁ten₄. 22Jaun₂ guë́₄ ca₂jéin'₃ jág₁ quió'₅ 'éi₂, ca₂juá'₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂dsia₄ o₂chei'₅₄ Juan₅₄ 'e₂ ca₂të́₂ ne'₅₄, 'e₂ a₂qui₂në₂nei'₂ në́₃. Qui₂jág₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ten₄; të₁i₂nio₄ táng₃ dsa₂ i₂tsá₃ lé₂ jme₁i₂nio₄; të₂tsɨn'₅₄ le₁jɨ́n₃ i₂jme₁lɨ́n₄ 'mé'₅ 'iog₅; qui₂nag₅ táng₃ dsa₂ i₂jme₁guɨn₄ në́₃; le₂jaun₂ guë'₂ 'lag₄ në́₃ qui₂jein'₅₄ táng₃; ja₁con₂ dsa₂ dsɨ₂ŋé₂ dsɨ₂'ag₅ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂. 23'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂tsá₃ 'ag₅ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅ o₄quió₃ jniá₂. 24Jme₁ma₂i₂len₃ dsa₂ i₂ca₂chen₃ Juan₅₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ a₂'ɨin₂₃ Juan₅₄, ca₂juá'₂: ―¿'E₂ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ i₁nóg'₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ jaun₂? ¿O₃ bá₄ ca₂jag'₅₄ 'nia'₂ ca₂'nau₂ nɨ₁'ma₂ ta₅ a₂lë₁qui₂bí₂ dsí₂ ja₁jaun₂? 25Chi₂jua'₂ on₃ jaun₂, ¿'e₂ guë'₂ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ ca₂jɨng'₅₄ jan₂ dsa₂ i₂qui'₂ tsɨn'₅₄ jlá'₁ 'e₂? La₁ on₃ le₂jaun₂. Ia₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂të₁i₂nio₄ jlán'₁ i₂qui₂cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅, i₂tion'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ rag₅₄ bá₄ i₂le₂'éi₂. 26Jaun₂ në́₃, ¿'e₂ guë'₂ ca₂i₁jag'₄ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ 'e₂ ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂? Dsón'₂ bá₄ jaun₂. Jan₂ i₂lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ bá₄ ca₂i₁jɨn'₄ 'nia'₂, juá'₅ jniá₂. 27Juan₅₄ bá₄ 'éi₂ i₂'ɨn₅ Si₂ quió'₅ Diú₄ ja₁juá'₂: Tsɨng₅₄ jan₂ dsa₂ quiáng₃ ne₄ juɨ₅ quiáng'₂, jón₃, a₂dsɨ₃can₅ jág₁, jmo₃ co₂jŋia₅₄ juɨ₅. 28Juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ tsá₃ ma₂ca₂rë₃chán₃ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ Juan₅₄. La₁, i₂lɨ́n₅ i₂me'₂ guë́₄ ja₁gon₂ Diú₄, i₂'éi₂ lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'éi₂. 29(Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂nág₂, lia'₂ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ në́₃, jme₁ca₂jŋói₂ jmɨg₂ ca₂cho₃ Juan₅₄, le₂në₅ bá₄ ca₂jme₃jniai₂₃, Diú₄ bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ tí₅. 30La₁ dsa₂ fariseos quian'₅₄ të₅juá'₅ në́₃, tsá₃ ca₂gue₃ cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂; le₂në₅ bá₄ a₂ca₂rë₃jniái₂ ján₃ a₂tsá₃ ji'₅₄ a₂jme₁'nio₃ Diú₄ jmo₃ quiong'₅₄.) 31―¿'A₂ lia'₂ le₃jua'₅₄ lɨ́n₅ dsa₂ i₂chan₂ jmɨg₄ në₃? ¿'E₂ bá₄ quian'₅₄ le₃quɨ́ng₄ lɨ́in₅? 32Lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₂bë'₅₄ i₂tón'₅ qui₂guió'₅ jmái'₂ rɨin'₅₄ jë₄ 'ma'₅₄, juá'₂: Në₂jéi₄ jnia'₅₄ te₁fi₁ o₄quián'₂ 'nia'₂, la₁ tsá₃ në₂dsián'₃ 'nia'₂; ján₃ guë'₂ në₂jmó₁ jnia'₅₄ son₅₄ quió'₅ 'lag₄ la₁ tsá₃ ca₂tá'₂ guë'₂ 'lia'₂ 'au'₂ 'nia'₂. 33'Ia₁ ca₂guan₃ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, i₂tsá₃ jme₁guë́'₅ i₁ŋí'₄, on₃ guë'₂ vino jme₁'ɨ́n'₂ në́₃, ca₂'ɨin'₅₄ 'nia'₂ a₂'ein₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄. 34Ca₂guan₃ guë'₂ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂tɨn₂ guë́'₅, 'ɨ́n'₂ në́₃; la₁ 'nia'₂ juá'₂ 'ɨ́in'₅ a₂lɨ́in₅ jlé₂ 'í₅, má₄ jmɨ́g₃ në́₃, a₂lɨ́in₅ a₂mei₅₄ quián₅ dsa₂ cha₂ dsáu₁, quian'₅₄ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ në́₃. 35Rë₂jniá₂ bá₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ Diú₄, a₂tɨin₂, të₂le₃ quian'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ chi'₂-guein₂ quiáin₅. 36Jaun₂ ca₂të₃ jan₂ dsa₂ fariseo ca₂të́'₃ Jesús a₂i₁guë'₂ dsi₂néi₂ quió'₅. Ca₂'í₃ bá₄ guë'₂ Jesús dsi₂néi₂ quió'₅ dsa₂ fariseo 'éi₂ jme₁dsióg₃, jaun₂ ca₂guá₂ ne₄ mesa. 37Të₃jë₄ jaun₂, ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ i₂'no₅ dso₄ i₂jme₁ŋɨ₅ juɨg₂ jaun₂, ia₁ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ a₂'en₅₄ Jesús guë́'₅ dsi₂néi₂ quió'₅ dsa₂ fariseo 'éi₂. Jaun₂ ca₂dsióg₃ quian₅ caun₂ nɨ₁tsɨ́₅ pí'₁ jlá'₁ a₂lë́₅ quian'₅₄ alabastro, a₂'a₄ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂. 38Ca₂guá₂ 'o₂₃ cau₅ ja₁tióng₂ tag₄ Jesús, ca₂jme₃lióg₃ 'ág₂ jmɨg₂ 'ei₅ jme₁ne₁₂ co'₅₄ tag₄ 'éi₂. Jaun₂ ca₂jme₃quéin₃ táng₃ quian'₅₄ jŋi₂ dsi₅₄, jaun₂ ca₂chen'₃, jaun₂ ca₂tsáng₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂. 39Jme₁ca₂jág₃ dsa₂ fariseo i₂quió'₅ dsi₂néi₂, ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅: “Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ të₃dsón'₂ dsa₂ në₅ lɨ́in₅ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, jme₁le₃lí'₄ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ i₂nɨ́'₅ quió'₅. Ia₁ jan₂ 'io₅₄ i₂'no₅ dso₄ bá₄ në₅.” 40Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―Si₂mu₅₄, cha₂ caun₂ jág₁ a₂'nio₃ juɨg₅₄ 'ne₂. ―Jua'₅₄ 'ne₂, Të₅ ―ca₂ŋag₃. 41Jaun₂ ca₂juá'₂: ―On₃ dsa₂ jme₁le₁rɨ́n₃ cu₄ quió'₅ jan₂ dsa₂ i₂tɨn₂ jme₁dsi₂ cu₄. Jan₂ jme₁rɨn₂ ca₂jau₅₄ mei₅ 'éi'₃ cu₄ denarios, jan₂ guë'₂ jme₁rɨn₂ të₂láu₃-guiá₃. 42Ca₂'én₂ bá₄ guë'₂ dsa₂ juɨg₅₄ cu₄ dsáu₁ jë₁le₃oin₃ le₂jaun₂, ia₁ tsá₃ guë'₂ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jáng'₃. Jaun₂ tsá₃ ma₃tion₅₄ ca₂mág₃ cú₁. Jaun₂ në́₃, ¿'ein₂ i₂on₃ 'éi₂ i₂'nioi₃ guë́₄? 43Ca₂ŋag₃ táng₃ Si₂mu₅₄: ―Dsa₂ i₂jme₁rɨn₂ guë́₄ 'lióng₂, lɨ́n₂ jniá₂. ―Dsau₅ bá₄ le₂në₅ ―ca₂ŋag₃ Jesús. 44Jaun₂ ca₂jɨ́in₂ táng₃ 'io₅₄, ca₂tsɨ́'₃ táng₃ Si₂mu₅₄: ―¿Jɨng'₄ dsa₂ mɨ́₂ la₂? Jme₁në₂'ú₃ dsi₂néi₂ quiáng'₂, tsá₃ jmɨg₂ në₂cuë'₅₄ a₂jŋí₃ tag₃; la₁ 'io₅₄ la₂ në́₃ ma₂në₂rang₃ tag₃ quian'₅₄ jmɨg₂ 'ei₅ jme₁ne₁₂, ton'₂ ma₂në₂chí₃ táng₃ quian'₅₄ jŋi₂ dsi₅₄. 45Ján₃ bá₄ le₂jaun₂, tsá₃ në₂chen'₅₄ quió₃ jme₁guang₁₂. 'Io₅₄ la₂ guë'₂ në́₃, ca₂lia'₂ tsá₃ 'na₂ bá₄ caun₂ chen'₂ tag₃. 46Tsá₃ no'₅₄ ma₂në₂'ág'₂ jua'₅₄ a₂ma₂në₂tsáng'₃ dsi₃; la₁ 'io₅₄ la₂ guë'₂ në́₃, ma₂në₂'ág₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ tag₃. 47'Uɨg₅₄ në₅ në́₃ juá'₅ jniá₂ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'lióng₂ dso₄ jme₁rë₂cáin'₄, la₁ ma₂rë₂'én₄, a₂jaun₂ bá₄ lë₃ ŋɨ́₄ lë₃ cuë₂₃ léi₄ a₂'nio₃. La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ca₂juɨg₄ bá₄ dsáu₁ rë₂'én₄, me'₂ bá₄ cuë₂₃ léi₄ a₂'nio₃. 48Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄: ―Ca₂le₃jë́₃ bá₄ dsáu'₂ ma₂rë₂'én₄. 49Ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₂jme₁tián'₄ ne₄ mesa quiain'₅₄, ca₂dsia₃ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄: ―¿I₂'ein₂ bá₄ në₅, ca₂të₂ dsáu₁ dsa₂ qui₂'éin₂? 50La₁ Jesús në́₃, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂: ―Ia₁ a₂'éng'₂, ma₂ca₂lóng'₂ në́₃. Guan'₂ tei₄ quiáng'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\