SAN LUCAS 8

1Cang₂ jaun₂, ca₂i₁ŋɨ₂ Jesús le₂tan₅₄ juɨg₂ ca'₅₄, le₂tan₅₄ juɨg₂ pí'₁ në́₃, qui₂i₁jme₁tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄. Jme₁quiain'₅₄ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. 2Ján₃ guë'₂ jme₁quiain'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ i₂ma₂ca₂'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ quió'₅, i₂ma₂ca₂jme₃'lióin₂ dso₄ a₂jme₁lɨ́in₄ në́₃. Jɨn₄ 'éi₂ jme₁ŋɨ₅ jan₂ i₂chen₂ María i₂të́'₂ Magdalena, i₂ma₂'uɨ́n'₂ Jesús guion₃ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅; 3ján₃ bá₄ jme₁ŋɨ₅ i₂chen₂ Juana i₂lɨ́n₅ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ Cuza, dsa₂ i₂niog₅ ne₄ 'e₂ a₂cha₂ quió'₅ Herodes; ján₃ bá₄ jme₁ŋɨ₅ i₂chen₂ Susana; i₂juɨn₅ bá₄ i₂sián'₂ guë́₄ i₂jme₁i₂nio₄ quiong'₅₄, jme₁jme₂'o₅₄ quian'₅₄ 'e₂ a₂cha₂ quió'₅. 4'Lióng₂ juɨg₂ ja₁jme₁tón'₅ dsa₂ juɨ₅ dsɨ₂léin₂ dsɨ₂jɨin₅₄ Jesús. Jë₁ma₂le₁ŋɨ'₂ dsa₂ juɨin₅ në́₃, jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ jáng'₅ léi₄ la₂, ca₂juá'₂: 5―Jan₂ dsa₂ ca₂ŋe₄ ja₁nau₂ ca₂i₁séi₄ mɨ́g₂ jon₂. Jme₁ma₂'ein₅₄ séi₂ në́₃, a₂lɨn₅₄ mɨ́g₂ i₂ga'₅₄ le₂'i₄ juɨ₅ qui₂ca₂tsó'₃ dsa₂; i₁tan₅ guë'₂ në́₃ ca₂guë́'₃ ca₂dsio₄. 6Ca₂dsio₄ guë'₂ në́₃ ca₂i₃to'₅₄ jë₄ nɨ₁cang₁; jme₁ca₂'ia₂, ca₂rë₃quéin₃ bá₄ ia₁ tsá₃ gua'₅₄ cha₂ jua'₅₄ a₂güɨ́g'₂. 7Ca₂dsio₄ guë'₂ ca₂séi'₂ jë₄ nɨ₁taun₅. La₁ nɨ₁taun₅ bá₄ tiá₂ ca₂jo₃ jme₁ca₂'ia₂. 8La₁ ca₂dsio₄ guë'₂ në́₃ ca₂tɨ́n₂ ja₁dse₃ gua'₅₄; a₂jaun₂ ca₂i₃cón₃, ca₂rau₂ dse₃ lɨn₃, caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ mɨ́g₂ lia'₂ ca₂mɨ́g₂ jon₂ a₂ca₂séi₂. Jme₁ma₂lë₅ jme₂tag₂₃ le₂në₅, ca₂juá'₂ tiá₂: ―Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ dsi₅₄ rë₂gua₄, nei₂ 'nia'₂ rë₂. 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'e₂ bá₄ jein₅ jág₁ a₂cuë₂₃ jaun₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: 10―Diú₄ bá₄ jmo₅ a₂rë₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂rë₂'ma₄ quió'₅, 'a₂ lia'₂ lë́₅ ja₁goin₂. La₁ dsa₂ sián'₂ në́₃, juɨ́g₂ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ jáng'₅ léi₄, ia₁jaun₂: I₂në₂jág₃, la₁ tsá₃ le₃lí'₄ 'e₂ në₂jág₃; i₂në₂néi₂ në́₃, la₁ tsá₃ le₃lí'₄ 'e₂ në₂néi₂, on₃ guë'₂ le₃ŋɨ́i'₂. 11'A₂la₂ bá₄ jein₅ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄: A₂lë́₅ co₂'nió'₄ mɨ́g₂ jon₂, jág₁ dse₃ quió'₅ bá₄ Diú₄ jaun₂. 12Juɨ₁lia'₂ ca₂dsio₄ mɨ́g₂ jon₂ a₂i₃ga'₅₄ le₂'i₄ juɨ₅ guë'₂ në́₃, le₂jaun₂ lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ ca₂dsion₄ dsa₂ i₂nag₅ jág₁ dse₃; la₁ i₂së₃dsen₃ guë'₂ në́₃, ja₂jŋiá'₃ jág₁ dse₃ jme₁ma₂'i₄ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃le₃'éin₂ jua'₅₄ a₂lióin₂. 13Co₂'nió'₄ mɨ́g₂ jon₂ a₂i₃to'₅₄ jë₄ nɨ₁cang₁ guë'₂ në́₃, co₂'nió'₄ lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂guen₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ jág₁ dse₃ jë₁ma₂ca₂nág₂. La₁ cang₂ jaun₂ tsá₃ tiá₂ tióin₂; lɨ́in₅ në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ jmú₄ cha₂ juɨ₅ jme₂dsí₂ quió'₅. Co₂'na₂ bá₄ rë₂'éin₂, ia₁ jë₁ma₂ca₂i₃ŋɨ́i₂ 'e₂ caun₂ juɨ₅bí₂ a₂cáun₂ táu₂, dsɨ₂lein₅ táng₃ le₃ca'₃, tí₂ jág₁. 14Co₂'nió'₄ jon₂ a₂ca₂séi'₂ jë₄ nɨ₁taun₅ guë'₂ në́₃, co₂'nió'₄ lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nag₅ jág₁, la₁ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁i₂léin₂ jaun₂, të₂ ca₂juɨg₄ bá₄ jme₂gain₂₃ dsɨ́₅ a₂jo₅ bí₂ a₂quian₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅, a₂ja₂ dsɨ́₅ le₃cha₂ cu₄ 'lióng₂, a₂'nio₃ cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ₅; i₂në₅ në́₃ lɨ́in₅ co₂'nió'₄ mɨ́g₂ a₂tsá₃ ma₃lé₂ rón₃. 15La₁ ca₂dsio₄ mɨ́g₂ jon₂ a₂ca₂séi₂ ja₁dse₃ gua'₅₄, co₂'nió'₄ lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂dse₃ dsɨ́₅ i₂caun₂ ne'₅₄, tsán'₂ tiá₂ jág₁ a₂nag₂₃, caun₂ juɨn'₂ bá₄ dsɨ́₅, 'lióng₂ a₂dse₃ rë₂jniá₂ a₂jmo₂₃ chain₂. 16''I₁jan₂ dsa₂ tsá₃ guí'₅ si₂ caun₂ nɨ₁tsɨ́₅, jua'₅₄ a₂jlë́₂ o₃ a₂chi'₂ né'₃ tsɨ₁cama 'e₂. A₂'ag₅ guei'₅₄ bá₄ dsa₂ si₂, ia₁jaun₂ jniá₂ quió'₅ i₂dsɨ₂ton'₅₄. 17Ján₃ bá₄ le₂jaun₂, 'i₁caun₂ a₂rë₂'ma₄ jlë₅ cha₂ jua'₅₄ a₂lɨ́n₂ dsa₂ a₂tsá₃ le₃jniá₂; tion₅₄ bá₄ rë₂jniá₂. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ 'i₁caun₂ jág₁ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ lɨ́n₂ dsa₂ a₂tsá₃ 'ein₂ le₃ŋi₅: tion₅₄ bá₄ rë₂ŋi₅ dsa₂. 18'Quion₂ de'₂ 'nia'₂ 'í₁ rë₂ jaun₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ nag'₂, ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂ŋɨ́'₂, Diú₄ bá₄ jmo₃ a₂le₃ŋɨ́i'₂ guë́₄. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'nio₃ le₃ŋɨ́'₂ guë'₂ në́₃, ca₂të₂ a₂jme₁ma₂ŋɨ́i'₂, lɨ́in₂, jŋia'₃. 19Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ chi'₂ rɨn'₅₄ Jesús quian'₅₄ chog₅₄, jme₁'nio₃ jme₁ŋɨ́i₃ ca₂të₂ ja₁'en₅₄ 'éi₂, la₁ tsá₃ lé₂, ia₁ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ tion'₅₄. 20Jaun₂ jan₂ dsa₂ sián'₂ bá₄ ca₂ŋag₃ jág₁ ca₂juá'₂: ―Chog'₂ quian'₅₄ chi'₂ rɨ́ng'₂ në₅ tióin₂ ca₁'né₄, 'nio₃ jɨ́in₂ 'ne₂. 21Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Dsa₂ i₂nag₅ jág₁ quió'₅ Diú₄, ton'₂ jme₂ti₃, 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ cha₃, rɨ́ng'₃ në́₃. 22Co₂ráun₂ ca₂'í₃ Jesús caun₂ tsɨ₁mu₅, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Ma₃dsau₅₄ quióng₄ le₃ca₂taun₂. Jaun₂ ca₂i₃léin₂ bá₄. 23Të₁lia'₂ tioin'₅₄ 'ain₂₃ jmɨ₁ŋí'₄, la₁ 'éi₂ në́₃ ca₂güɨin₂ bá₄. Të₃jë₄ jaun₂ ca₂'ág₂ dsí₂ tiá₂ lɨn₃ ne₄ jmɨg₂. Ca₂rë₃lióg₃ i₃'a₄ jmɨg₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, ca₂lia'₂ ma₂lé₂ dsɨ₃guein'₅₄ bá₄, go'₂ lɨn₃ tioin'₅₄. 24Jaun₂ ca₂i₁ŋei₂₃ Jesús, ca₂juá'₂: ―¡Të₅! ¡Të₅! ¡Dsɨ₃'éin₂ jniog₄! Jaun₂ ca₂nau₂ bá₄ guë'₂ Jesús ca₂të₂ ca₂jéin₂ dsí₂, a₂jná'₅ jmɨg₂ në́₃. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂të₁tsɨ'₅₄ táng₃ tei₄. 25Jaun₂ tsɨ́'₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―¿'A₂ ŋó₅ a₂'én'₂ 'nia'₂? Ca₂lia'₂ lë₁quian₅ juë́'₅ lɨn₃ bá₄ tioin'₅₄ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅, dsia₂₃ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄: ―¿'Ein₂ bá₄ lɨ́n₅ dsa₂ në₅, tɨin₂ jmo₃ 'éi'₃ tsɨ́'₅ të₂ dsí₂, jmɨg₂ në́₃, ne'₅₄ a₂juá'₂? 26Jaun₂ guë́₄ ca₂dsi₃léin₂ 'uë₃ Gerasa a₂ron₅ le₃'ŋo'₅₄ jmɨg₂ ja₁ron₅ 'uë₃ Galilea. 27Jme₁ca₂o₂'ɨ́n₃ Jesús a₂të₁tsɨin'₅₄ 'uë₃, jaun₂ ca₂jme₃quián₃ jan₂ dsa₂ juɨg₂ jaun₂ cau₅ quió'₅. Dsa₂ 'éi₂ në́₃, lɨ́g'₂ bá₄ qui₂ca₂jo₃ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄. Lɨ́g'₂ bá₄ ŋɨ₂₃ tsá₃ ma₃tsɨn'₅₄ quɨ́'₅, on₃ guë'₂ ma₃jua'₅₄ a₂guá₅ dsi₂néi₂; tau₂ 'ŋio₅ quió'₅ 'lag₄ bá₄ jme₁ma₂guá₅. 28Jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús, jaun₂ ca₂guió'₃ co₂mɨ'₅₄, ca₂chi₃jné₃ ne₄ 'éi₂, ca₂juá'₂ tiá₂ lɨn₃: ―¿'E₂ bá₄ lë₃ ŋe'₃ i₃tiáng'₃ jë₄ quián'₂ jniá₂, 'ne₂ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂guá₅ guei'₅₄ lɨn₃? Mɨ₂₃ jniá₂ ne'₅₄, tsá₃ cuë₂ uɨg₅. 29Ca₂juá'₂ le₂në₅ ia₁ jme₁ma₂në₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂o₃'ɨn₅ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ quió'₅. 'Lióng₂ ráun₂ bá₄ le₂jŋiá₅ jme₁ma₂ca₂jŋau'₃ i₂'lɨn'₅₄. Jaun₂ o₁jŋia'₅₄ ma₂qui₂ma₂'néi₂ dsa₂ mɨ₂gu₂ mɨ₂tag₅₄ quian'₅₄ ŋí₁ cadenas ia₁jaun₂ lé₂ 'í₁, la₁ ca₂le₃jë́₃ bá₄ jme₁gág₅. Jme₁'liog'₂ je₂na'₅₄ a₂jme₁dsɨ₂ŋɨ́₃ uɨ́ng₂ gua'₅₄ quein₂ ja₁co₂'ŋiog₅. 30Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ cheng'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Juɨn₅ bá₄ cheng₂. Le₂në₅ ca₂juá'₂ chein₂ ia₁ a₂juɨn₅ je₂na'₅₄ i₂jme₁tion'₅₄ quió'₅. 31Jaun₂ jme₂dsí₂ 'éi₂ në́₃ qui₂ca₂mɨ₃ tion₅₄ ne₄ Jesús ia₁jaun₂ tsá₃ guiog'₃ 'éi₂ ca₂të₂ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄. 32Jaun₂ jme₁tion'₅₄ juɨn₅ i₁ŋí₅ caun₂ dsɨ₂con'₂. Jaun₂ ca₂mɨ₃ jme₂dsí₂ a₂cuë₃ Jesús jmɨg₄ a₂dsɨ₃toin'₅₄ quió'₅ i₁ŋí₅. Jaun₂ ca₂cuë₃ bá₄ guë'₂ Jesús jmɨg₄. 33Jaun₂ qui₂ca₂'uɨn₂ bá₄ je₂na'₅₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂; ca₂i₃léin₂ i₃toin'₅₄ quió'₅ i₁ŋí₅. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₁ŋí₅ 'éi₂ në́₃ ca₂i₁nioi₁₂ co₂'ei₅ 'lɨg'₅₄, qui₂ca₂sein'₃ tsag₂ siá₅ ca₂séin'₂ të₂ dsi₂jmɨg₂. Ja₁jaun₂ ca₂dsain₃ ca₂'ɨn'₃ jmɨg₂. 34Jme₁ca₂të́₂ ne₄ dsa₂ i₂jme₁jmo₅ 'í₁ i₁ŋí₅ 'e₂ ca₂lë₃, ca₂i₃lein₃ ca₂cuɨng₃ ca₂i₁dsia₂ jë₄ juɨg₂, ja₁nau₂ në́₃. 35Jaun₂ ca₂i₁len₅₄ dsa₂ juɨg₂ i₁jag₅₄ a₂ca₂lë₃ ja₁jaun₂. Jme₁ca₂dsi₃léin₂ ja₁'en₅₄ Jesús, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂ma₂'uɨn₂ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅. Jaun₂ ma₂guá₅ con₂ Jesús ma₂qui'₂ tsɨn'₅₄, ma₂'en₅₄ bá₄ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ jme₁ca₂jág₂. 36Dsa₂ i₂ca₂të́₂ ne₄ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂dsia₃ ca₂tsɨ́'₃ táng₃ i₂ca₂dsi₃lén₂ 'éi₂ 'a₂ lia'₂ ca₂'lón₂ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅. 37Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ chan₂ le₃lág'₃ juɨg₂ 'uë₃ Gerasa ca₂tsɨ́'₃ Jesús a₂o₃'ɨin₅ ja₁jaun₂, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ të₂tsɨ'₅₄ go₂'i₃ tion'₅₄ dsa₂. Jaun₂ ca₂ŋá'₃ bá₄ 'éi₂ ca₂'í₃ táng₃ tsɨ₁mu₅. 38Dsa₂ i₂ca₂'uɨn₂ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ quió'₅ në́₃, jme₁mɨ₂₃ ne₄ Jesús a₂jme₁dsó₃ quiong'₅₄. La₁ 'éi₂ në́₃ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jŋia₃ bá₄, ca₂juá'₂: 39―Guan'₂ bá₄ quiáng'₂, o₂dsia₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ në₂jmo₃ Diú₄ ja₁cong'₂. Ca₂ŋá'₃ bá₄ guë'₂ dsa₂ 'éi₂ quió'₅, ca₂i₁dsia₂ le₂tan₅₄ jë₄ juɨg₂ 'e₂ ca₂jmo₃ Jesús quiong'₅₄. 40Jme₁ca₂dsián'₃ táng₃ Jesús le₃'ŋo'₅₄ jmɨg₂, qui₂ca₂guei₃ dsa₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅, ia₁ ca₂le₃jɨ́in₃ bá₄ jme₁ma₂le₁jŋiog₂₃ tioin'₅₄. 41Të₃jë₄ jaun₂, ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Jairo, i₂niog₅ gu₂ guá'₅ sinagoga . Dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús jme₁dsióg₃, ca₂mɨ₃ tion₅₄-jan₃ ia₁jaun₂ dsó₃ ja₁quió'₄. 42Ia₁ jme₁chan₂ jan₂ tan₅₄ ja₁mɨ́g₄, i₂jme₁ma₂'en₅₄ con'₂ guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂, i₂jme₁ma₂i₁jón₂. Jme₁ma₂'en₅₄ Jesús juɨ₅ ŋó₃ ja₁quió'₄ 'éi₂, juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂i₃lén₂ quiong'₅₄, lia'₂ qui₂rë₂quɨ́n'₅ bá₄ Jesús ŋó₃. 43Jë₄ jaun₂, ŋó₃ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂dso'₅₄ ma₂guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂ a₂tɨin₂, la₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂ca₂tió'₃ jme₃'lió₂. 44'Io₅₄ 'éi₂ në́₃ ca₂jme₃quiáin₃ të₂le₃ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús. Jaun₂ ca₂nɨ́i'₃ chei'₅₄ tsɨn'₅₄ 'éi₂. Co₂tan₅₄ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂quion₂ jmɨ₂ 'ain₅₄. 45Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―¿'Ein₂ në₂nɨ́'₃ quió₃? Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ ŋag₂₃ juá'₂ tsá₃ ŋi₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Të₅, jág'₂ bá₄ 'ne₂ chi₁quɨ́'₅ co₂'liog'₂ dsa₂ ca₂taun₂ ca₂taun₂ ja₂náu₅. 46La₁ caun₂ ca₂juá'₂ bá₄ Jesús: ―Chan₂ i₂në₂nɨ́'₃ quió₃, ia₁ ca₂rë₃léi₄ jniá₂ o₂'ág₃ bí₂ quió₃. 47'Io₅₄ në́₃, jme₁ca₂rë₃lí'₄ a₂tsá₃ ma₃lé₂ jua'₅₄ a₂'mai₃, já₃ jlein₂₃, ca₂chi₃jné₃ ne₄ 'éi₂. Të₃ jág₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂juá'₂ lia'₂ tí₅ jág₁ 'e₂ 'uɨg₅₄ ca₂nɨ́i'₃ quió'₅ 'éi₂, ton'₂ ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ a₂ca₂'lóin₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂. 48Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jón₃, ne₄ ia₁ a₂'éng'₂, ca₂'lóng'₂ bá₄. Guan'₂ tei₄ quiáng'₂. 49Të₃jë₄ juá'₂ jág₁ jaun₂ jme₁ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ dsi₂néi₂ quió'₅ i₂niog₅ gu₂ guá'₅, ca₂juá'₂: ―Ma₂jon₅ bá₄ chi'₂ quiáng'₂. 'A₃ ma₃cuë'₂ ta₁ Të₅. 50La₁ ca₂nág₂ bá₄ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ lë₁jmo₂ 'lia'₂ 'au'₂. Jŋia'₅₄ con'₂ 'én₃ bá₄, jaun₂ në₃ jag'₅₄ i₂'lión₂ bá₄ chi'₂ quiáng'₂. 51Jme₁ca₂dsióg₃ dsi₂néi₂, tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ jua'₅₄ dsɨ₃ton'₅₄ 'i₁jan₂ i₂sián'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ Pe₄, Juan₅₄, Jacobo në́₃, quian'₅₄ jmá'₃ chog₅₄-jmei₂ chi'₂ 'éi₂ bá₄ i₃ton'₅₄. 52Jaun₂ quɨ'₂-'o₅ bá₄ dsa₂ quɨ'₂ dsɨ́₅ lɨn₃ tioin'₅₄, o₄quió'₄ chi'₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tsá₃ 'au₂ 'nia'₂; on₃jua'₅₄ i₂rë₂jon₅₄ në₅. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂rë₂güɨ́in₃ bá₄. 53La₁ jŋia'₅₄ ca₂ŋɨ́i₂ bá₄ 'éi₂ tioin'₅₄, ia₁ ŋi₅ rë₂ bá₄ a₂jme₁ma₂rë₂jon₅₄ dsón'₂ bá₄ chi'₂. 54Jaun₂ ca₂tɨ́in₂ gu₂ chi'₂ 'éi₂, ca₂juá'₂ tiá₂: ―¡Jón₃, nau₂! 55Ca₂gú'₃ táng₃ jme₂dsí₂ quió'₅; dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ bá₄ ca₂nau₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂cuë₃ dsa₂ a₂guë́'₃. 56Jaun₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ chog₅₄-jmei₂. La₁ Jesús në́₃ ca₂juá'₂ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\