SAN LUCAS 9

1Ca₂ŋɨ́'₂ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ ca₂cuë₃ juɨ₅bí₂ a₂'io₃ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄, a₂lé₂ qui₂jme₃'lióin₂ dsa₂ juɨ₁'e₂ guë́₃ dso₄ niog₅ lɨ́in₅. 2Ca₂chei₃ a₂dsɨ₃'ë́₃ jág₁ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, a₂dsɨ₃jme₁'lioin₅₄ dsa₂ i₂le₁dso'₅₄. 3Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ 'e₂ cán'₁ 'nia'₂ 'i₁caun₂ le₂'i₄ juɨ₅, on₃ guë'₂ 'ma₂'ɨ₅₄, on₃ guë'₂ tsɨ₁na'₅₄ on₃ guë'₂ i₁ŋí'₄, on₃ guë'₂ cu₄, on₃ guë'₂ tsɨ́n'₂ 'nia'₂ siá'₂ cán'₁. 4Le₂caun₂ dsi₂néi₂ ja₁dsi₁nó'₅ 'nia'₂, ja₁jaun₂ jan'₄ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂o₁nog'₄ táng₃. 5Le₂caun₂ juɨg₂ ja₁tsá₃ guei₅ dsa₂, co₂dsia₅ 'uɨn'₂ 'nia'₂ juɨg₂ jaun₂, séi'₃ 'nia'₂ 'liog₂ tag'₅₄, a₂jmó'₂ léi₄ a₂tsá₃ ma₃'e₂ 'uɨn'₄ 'nia'₂ quiain'₅₄. 6Jaun₂ qui₂ca₂'uɨn₂ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂i₃léin₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ i₁'ë́₄ jág₁ dse₃, i₁jme₁'lioin₂₃ dsa₂ në́₃. 7Jaun₂ ca₂rë₃ŋi₅ Rag₅₄ Herodes ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lë́₂. La₁ tsá₃ caun₂ a₂i₃jiog₅ dsɨ́₅, ia₁ dsia₅ i₂lɨn₅₄, Juan₅₄ bá₄ 'éi₂ ŋɨ₅ a₂ma₂ca₂jein'₅₄ táng₃. 8I₂lɨn₅₄ guë'₂ dsia₅ a₂ma₂ca₂jme₃jnia₅ Elías; i₂sián'₂ guë'₂ dsia₅ a₂ma₂ca₂jen'₅₄ táng₃ jan₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂. 9La₁ Rag₅₄ Herodes 'ŋiog₅ guë'₂ në́₃ juá'₂: ―Jua'₂ jniá₂ 'ŋió₃ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ca₂quí'₃ dsa₂ dsɨ₂lag₄ 'éi₂. ¿'Ein₂ guë'₂ në₅, tsá₃ caun₂ jág₁ guion₁₂ a₂jmo₂₃? Jaun₂ Herodes në́₃ jme₁'no'₂ juɨ₅ a₂jme₃jein'₂. 10Jme₁ca₂o₃len₃ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅ 'éi₂, jaun₂ ca₂dsia₃ ca₂tsɨ́'₃ Jesús 'e₂ niog₅ ca₂jmo₃ ja₁i₁lein₅₄. Jaun₂ ca₂jiog₃ Jesús a₂i₃léin₂ con'₂ guioin₅₄ caun₂ juɨg₂ ja₁chei₂ Betsaida. 11La₁ tion₅₄ bá₄ ca₂i₃lén₂ dsa₂ sián'₂ jme₁ca₂rë₃ŋi₅; ca₂guei₃ bá₄ guë'₂ Jesús qui₂ca₂jme₃tag₂₃ jág₁ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄ ca₂jme₃'lióin₂ dsa₂ i₂jme₁le₁dso'₅₄ në́₃. 12Të₂le₃ ca₂'láu₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂o₃lén₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―'Ei'₂ jág₁ dsa₂, ia₁jaun₂ dsɨ₃lein₅ dsɨ₃'nióg₂ a₂guë́'₃, juɨ₁dsi₂'nio'₂ ja₁jŋia₃ le₂con₂ juɨg₂ pí'₁ ma₂quián₅ në₅, ia₁ tsá₃ 'e₂ cha₂ ja₁lá₃. 13La₁ Jesús guë'₂ në́₃ ca₂juá'₂: ―Cuë'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ a₂guë́'₃. Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂ táng₃: ―Tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ a₂le₃cue₅₄ jnia'₅₄ dsa₂, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiá₂ i₁ŋí'₄ bá₄ 'i₄; quian'₅₄ on₃ i₁ju₁, jŋia'₅₄ lia'₂ në₁jua'₂ dsɨ₁liá₄ má₃ con'₂ tɨ́n'₂ guë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃. 14Con'₂ 'ŋiá₂ mei₅ dsa₂ 'éi₂ jme₁lë́₂, jmá'₃ dsa₂ ŋe'₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Chei'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ juɨ₁tiain'₄ juɨ₁jmo₁₂ jma₃të₂lón₃-guián₂ lia'₂ co₂niói'₃. 15Jaun₂ ca₂jmo₃ bá₄ guë'₂ 'éi₂ 'éi'₃ a₂tian'₃ dsa₂. 16Jaun₂ ca₂tɨ́n₂ Jesús ta₁'ŋiá₂ i₁ŋí'₄, le₃on₃ i₁ju₁ në́₃. Ca₂chóg'₃ ne₅₄ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂jme₃jŋiói₃ a₂jaun₂. Jaun₂ guë́₄ ca₂'niai₃, ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. 'Éi₂ guë'₂ në́₃ ca₂dsió'₃ jɨn₄ dsa₂. 17Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ ca₂guë́'₃ ca₂lia'₂ ca₂'ág'₃ dsɨ́₅. Jme₁ca₂lë₃ jaun₂, guia₃-tɨ́n₂ tsɨ₁mɨ'₂ tá₁ ca₂cág'₃ dsa₂ jmá'₃ 'nau₅₄ a₂ca₂chóng₃. 18Co₂ráun₂ 'en₅₄ Jesús 'ŋiog₅ chi₂léin'₂ Diú₄, i₂jme₁quiain'₅₄ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'E₂ 'ag₅ dsa₂ jniá₂? ¿'Ein₂ lɨ́n₅ jniá₂, dsia₅ dsa₂? 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―I₂lɨn₅₄ dsa₂ dsia₅ a₂lɨ́ng'₅ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ dsia₅ a₂lɨ́ng'₅ Elías; i₂lɨn₅₄ guë'₂ dsia₅ táng₃ a₂lɨ́ng'₅ i₂sián'₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, a₂ca₂jein'₅₄ táng₃. 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'Nia'₂ guë'₂ në́₃? ¿'E₂ guë'₂ juá'₂ 'nia'₂ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―'Ne₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 21Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús a₂jmo₃ tei₄, a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ jág₁ jaun₂. 22Jaun₂ ca₂juá'₂ në́₃: ―Co₂në₅ 'en₅₄ 'éi'₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃; jme₃'iog₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄, lia'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅ në́₃. Quɨn'₃ dsa₂ jág₁ a₂jŋag'₃, la₁ jein'₅₄ bá₄ táng₃ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂. 23Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃: ―Në₁jua'₂ chan₂ i₂'nio₃ jiá₃ chi₁co'₅₄ quió₃, co₂dsia₅ juɨ₁dsi₂'én₂ dsɨ́₅ 'ŋiog₅, juɨ₁'ei₅₄ bá₄ caun₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ o₁jŋia'₅₄ ca₂join₃, juɨ₁jia₂ chi₁co'₅₄ quió₃. 24Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'nio₃ le₃chan₂ dse₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, dsɨ₃'én₂ quió'₅; la₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂quí'₃ dsɨ́₅ juɨ₁dsi₂ŋɨ́i₂ 'e₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂ o₄quió₃ jniá₂, lí'₂, tɨ́in'₄ bá₄. 25Ia₁ ¿'e₂ bá₄ ta₁ jmo₃ a₂lí'₄ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, në₁jua'₂ dsɨ₃'éin₂ bá₄ guë'₂? 26Ia₁ në₁'ein₂ gui'₅₄ jén'₅ o₄quió₃ jniá₂ quian'₅₄ o₄quió'₄ jág₁ quió₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ le₃gui'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'ag₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jŋiói'₂ ma₂lɨ́in₅ Rag₅₄ jlán'₁ juɨ₁lia'₂ jlán'₁ Jmei₂, quian'₅₄ ángeles jŋió₅ quiáin₅. 27A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, chan₂ bá₄ 'nia'₂ i₂lɨn₅₄ i₂tión₂ jë₄ la₂, i₂tsá₃ dsián₃ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ ne₅₄ bí₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 28Con'₂ jŋia₃ jmɨg₄ cang₂ a₂ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂ŋó₃ juɨ₅ má'₂ i₁chi₂i₁lein'₄ Diú₄, jme₁quiain'₅₄ Pe₄, Jacobo, Juan₅₄ në́₃. 29Të₃jë₄ chi₂léin'₂ Diú₄, ca₂rë₃tsɨ́in₃ lia'₂ jniái₂. Tsɨn'₅₄ në́₃ ca₂rë₃tsɨ́n₃ ca₂jnia₃ tiog₂ jau₂, ca₂lia'₂ tág₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 30Të₃jë₄ jaun₂, ca₂jnia₃ on₃ dsa₂, dsia₂₃ jág₁ quian'₅₄ Jesús. Moisés quian'₅₄ Elías bá₄ 'éi₂. 31Ca₂lia'₂ co₂tág₅ co₂'né'₅ bá₄ ca₂jniai₃, tióin₂ dsia₂₃ a₂niog₅ lé₂, 'mú₃ a₂gue₃ jë₄ juɨg₂ Jerusalén, a₂le₃ti₃ 'éi'₃ a₂'ein₅₄. 32Të₃ ma₃i₁güɨ́n₃ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ Pe₄ quiain'₅₄ rɨin'₅₄, ca₂jme₃jnio₅₄ ne₅₄ ca₂jɨ́in₂ Jesús jniái₂ co₂tág₅ quian'₅₄ dsa₂ on₃ i₂quiain'₅₄. 33Jme₁ma₂i₂uɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ cau₅ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, ¡'e₂ guë́₄ dse₃ lia'₂ tio'₅₄ jniog₄ ja₁lá₃! Në₃ o₁jmó₁ 'nɨ₅ tsɨ₁'io₅ láu₃: caun₂ quiáng'₂, caun₂ quió'₅ Moisés, caun₂ guë'₂ quió'₅ Elías në₃. La₁ a₂lë₁ca₂juá'₂ bá₄ Pe₄, on₃jua'₅₄ jaun₂ lí'₄ a₂të₂'ɨ₂₃ le₂jaun₂. 34Të₃ dsia₂₃ jág₁ le₂jaun₂, jme₁gua₃ jnei₅ ca₂jlɨin₃, jaun₂ guë́₄ ca₂ja₃gó'₃ tioin'₅₄ jme₁ca₂i₃'én₂ 'éi₂ jë₄ jnei₅. 35Jë₄ jnei₅ jaun₂ ca₂né'₂ jág₁, ca₂juá'₂: ―I₂la₂ bá₄ jón₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáng₃. Nei₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅. 36Jme₁ma₂në₂néi₂ jág₁ jaun₂, jua'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jesús ma₂chéin'₅ jme₁ca₂jág₃. La₁ jmɨg₄ jaun₂, tei₄ bá₄ ca₂jmo₃ tsá₃ 'ein₂ ca₂tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ a₂ca₂të́₂ ne₅₄ jaun₂. 37Jme₁jnia₃, ca₂sióin₃ táng₃ má'₂ jaun₂, con'₂ guë'₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ca₂jme₃jein'₂. 38Të₃ jɨn₄ dsa₂ jaun₂, ca₂juá'₂ tiá₂ jan₂ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, jmo₄ dse₃ 'au'₂, jɨn₄ co₂nio₄ chi'₂ quiáng₃, i₂jan₂ la₂ bá₄ la₂ quiáng₃ chan₂. 39Jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ bá₄ i₂co₂jmóg'₂ guió'₅ co₂tiá₂ jén'₅ dso₄ 'ei₂, qui₂'uë́'₅ jan₅ mɨ₂'o₅₄. I₂'lɨn'₅₄ në́₃, jmóg'₂, ca₂lia'₂ jaun₂ guë́₄ téi₂ ca₂lia'₂ ma₂jén'₃ uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 40Jme₁ma₂në₂juɨ́g₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng'₂ a₂jme₁dsei₂₃, la₁ tsá₃ ca₂tió'₃. 41Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―¡'En₁ jmá'₃ 'nia'₂ dsa₂ chan₂ jmɨg₄ në₃ tsá₃ 'e₂ 'éng'₂! ¿Je₂liá'₂ jmɨg₄ jmá'₃ 'nió'₅ jmo₅₄ tió'₅ dsɨ₃ jɨn'₄ 'nia'₂? Ŋɨ₅₄ chi'₂ quiáng'₂ le₃la₂. 42La₁ jme₁ma₂ŋó₅ chi'₂ le₃ne₄ Jesús, i₃'ɨ́in₃ táng₃ ca₂tón₂ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ qui₂ca₂ba₂lág'₂. La₁ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂jí₂ Jesús ca₂jéin₂ i₂'lɨn'₅₄, ca₂jme₃'lióin₂ chi'₂. Jaun₂ ca₂jáng'₂ ne₄ jmei₂. 43A₂jaun₂ në́₃, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ 'a₂ lia'₂ juɨn'₂ Diú₄. Të₃ tion'₅₄ dsa₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ a₂jmo₅ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: 44―Rë₂ nei₂ 'nia'₂ jág₁ quió₃ la₂: ŋi'₅₄ ta₁ ja₁dsau₅₄ në₅, jáng'₂ dsa₂ quió'₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ dsa₂. 45La₁ jág₁ jaun₂ në́₃, tsá₃ ca₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ia₁ tsá₃ jme₁ma₂'i₄ 'éi'₃ a₂le₃ŋɨ́i'₂. Jaun₂ tsá₃ ca₂tiá₂ dsɨ́₅ a₂ŋɨ́i'₃ Jesús 'e₂ 'nio₃ juá'₂ quian'₅₄ jág₁ jaun₂. 46Jaun₂ ca₂tsɨ́n₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ con'₂ guioin₅₄, ne₄ juɨ₁lia'₂ 'ein₂ i₂lén₂ i₂dsen₅₄ guë́₄ jë₄ quió'₅. 47La₁ jme₁ca₂rë₃lí'₄ Jesús 'e₂ a₂dsia₂₃, jaun₂ ca₂cain₃ jan₂ guein₂ ca₂dsiog₃ cau₅ quió'₅. 48Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂guen₅ guein₂ la₂ o₄quió₃ jniá₂, guei₂₃ jniá₂; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂guei₅ jniá₂, ján₃ guë'₂ guein₂₃ i₂ca₂chei₃. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ me'₂ guë́₄ jë₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂, i₂'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂dsen₅₄ guë́₄. 49Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Juan₅₄: ―Të₅, ma₂jɨn₄ jnia'₅₄ jan₂ dsa₂ 'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ a₂'ó'₅ 'ne₂. Tsá₃ ma₃ca₂cuë₅₄ jnia'₅₄ jmɨg₄, ia₁ tsá₃ guë'₂ ŋɨ₂₃ quian'₅₄ jniog₄. 50La₁ Jesús në́₃ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ le₂jaun₂ a₂jnɨg'₅₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'iog₅₄, të₂le₃ quián₂ jniog₄ bá₄ tión₂ i₂le₂'éi₂. 51Jme₁ma₂ja₂quián₃ të₅₄ jmɨg₄ a₂dsán'₃ táng₃ Jesús guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂'ág₂ caun₂ dsɨ́₅ ca₂'í₃ juɨ₅ a₂dsióg₄ Jerusalén. 52Ca₂chein₃ dsa₂ i₃lén₂ ne₄ juɨ₅ i₃jmó₂ co₂jŋia₅₄ ja₁jŋia₃ caun₂ juɨg₂ pí'₁ niog₅ 'uë₃ Samaria. 53La₁ tsá₃ ca₂guen₃ dsa₂ Jesús ja₁jaun₂, ia₁ ca₂rë₃lí'₄ a₂'ein₅₄ juɨ₅ ŋó₅ juɨ₅ Jerusalén bá₄. 54Jaun₂ në́₃, jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄ a₂tsá₃ guei₅ dsa₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, ¿tsa₁ dse₃ jmó₁ jniog₄ 'éi'₃ a₂sió₃ si₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ia₁jaun₂ 'én₂ juɨg₂ la₂? 55Jaun₂ ca₂jén'₃ Jesús ca₂jí₂. 56Jaun₂ ca₂i₃léin₂ bá₄ táng₃ juɨg₂ siá'₂. 57Ja₁i₃léin₂ jaun₂, ca₂juá'₂ jan₂ dsa₂: ―Te₁gui'₅₄, 'nio₃ jniá₂ jme₁quion₁ 'ne₂ le₂con₂ ja₁gog'₅₄. 58Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―Juɨ₁lia'₂ i₁güɨ₅, i₂'io₅ to₄ bá₄ 'éi₂; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₁tan₅ i₂i₂nio₄ guei'₅₄, tio'₅₄ tsag₄ bá₄ 'éi₂ ján₃. La₁ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃ tsá₃ ja₁cha₂ quió'₅, jua'₅₄ ja₁lé₂ le₃jŋia₃. 59Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂sián'₂: ―Ŋia₅ quian'₅₄ jniá₂. La₁ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Te₁gui'₅₄, juɨ₁i₁'óng₃ de'₂ ŋe'₃. 60Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―Juɨ₁dsi₂'ón₃ 'lag₄, 'lag₄ rɨin'₅₄. La₁ 'ne₂, juɨ́g₂ jniá₂, gua₂ o₂'ë́₃ jág₁ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄. 61Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ jan₂: ―Te₁gui'₅₄, 'nio₃ jniá₂ nei₅₄ quian'₅₄ 'ne₂, la₁ juɨ₁i₁'éi'₃ de'₂ jág₁ i₂chan₂ quió₃. 62La₁ Jesús në́₃ ca₂juá'₂: ―Dsa₂ i₂ma₂në₂'éi₂ caun₂ dsɨ́₅ a₂jme₃quiong'₅₄, në₁jua'₂ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅, lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ i₂jme₂lióg₃ quiá'₂ 'uë₃, jéin'₅ le₃ca'₃. Tsá₃ ta₁ tén₄ dsa₂ i₂le₂'éi₂ le₃ja₁gon₂ Diú₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\