SAN MARCOS 11

1Jme₁ma₂quián₅ dsi₁léin₂ Jerusalén, dsi₃léin₂ quián₅ juɨg₂ Betfagé quian'₅₄ juɨg₂ Betania në́₃, a₂niog₅ cau₅ Má'₂ Olivos . Ja₁jaun₂ ca₂chen₃ Jesús on₃ dsa₂ i₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, 2ca₂juá'₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ juɨg₂ pí'₁ niog₅ të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁dsau₅₄ në₅. Jë₁ma₂ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ ja₁jaun₂, dsian'₂ 'nia'₂ jan₂ bú'₄ 'mɨ́₂ i₂rë₂'ŋe'₅₄ i₂tsá₃ 'ein₂ ma₂co₁dsag₅₄. O₂chein'₅₄ 'nia'₂ jaun₂ të'₅₄ ja₁lá₃. 3Në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂juá'₂: “¿'E₂ lë₃ jmo'₂ 'nia'₂ le₂në₅?” jaun₂ juɨg'₅₄ 'nia'₂: “Te₁gui'₅₄ bá₄ 'nio₃ ca₂tiá₂, la₁ në₃ cón'₅ bá₄ jáng'₂ táng₃.” 4Jaun₂ i₃lén₂ dsa₂ 'éi₂. Jme₁ca₂dsi₃léin₂ ja₁chén'₄ bú'₄ rë₂'ŋe'₅₄ jë₄ calle cau₅ o₄'né₄ quió'₅ dsa₂, jaun₂ ca₂chéi'₂ jaun₂ në́₃. 5Jaun₂ ca₂juá'₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂ca₂jág₃, i₂tión₂ cau₅ jaun₂: ―¿'E₂ jmo'₂ 'nia'₂ ja₁në₅? ¿'E₂ lë₃ tsɨng'₅₄ bú'₄? 6Jaun₂ ca₂jéin'₃ bá₄ guë'₂ 'éi₂ jág₁ lia'₂ lë́₅ jág₁ ca₂cuë₃ Jesús. Jaun₂ ca₂cuë₃ bá₄ dsa₂ jmɨg₄ të₂ já'₂. 7Jaun₂ jme₁o₃lein₃ te₂ bú'₄, ca₂i₁jiog₃ ja₁'en₅₄ Jesús, jaun₂ ca₂jmo₃ dse₃ qui₂ca₂jlág₂ 'mɨ'₂ mɨ₂ca'₄ já'₂. Jaun₂ guë́₄ ca₂co₃dsag₅₄ Jesús. 8Juɨn₅ dsa₂ qui₂ca₂néi'₃ 'mɨ'₂ le₂'i₄ juɨ₅ ja₁ŋɨ́₃ Jesús. I₂lɨn₅₄ guë'₂ ca₂dsia₃ gu'₂-nei'₅₄ 'ma₂ a₂ca₂i₁'niai₁₂ ja₁nau₂. 9Jaun₂ dsa₂ i₂i₂lén₂ le₃ne₄ juɨ₅ quian'₅₄ i₂ja₂lén₂ le₃chi₁co'₅₄ në́₃, qui₂ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄, ca₂juá'₂: ―¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ i₂në₅! ¡Juɨ₁le₂jŋió₃ bá₄ i₂në₅ i₂já₅ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄! 10¡Juɨ₁le₂jŋió₃ bá₄ 'éi'₃ a₂já₅ quió'₅ jmei₂ jniog₄ David në́₃! ¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃! 11Jme₁ca₂'í₃ Jesús juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ ca₂'í₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo . Jme₁ma₂në₂jág₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ja₁jaun₂, ca₂o₃'ɨ́in₃, ca₂ŋái'₃ táng₃ juɨ₅ Betania quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ia₁ ma₂ca₂'láu₂. 12Jme₁jnia₃ jaun₂, con'₂ ma₂'uɨin₂ táng₃ juɨg₂ Betania, ca₂tá'₂ i₁cón'₅ Jesús. 13Jaun₂ ca₂jág₃ të₂ uɨ́ng₂ caun₂ nɨ₁'ma₂ higuera, lia'₂ rë₂can'₂ mog'₅₄ jniá₂ chí'₅. Jaun₂ ŋó₃ 'uɨg₅₄ ja₁dsi₅₄, ia₁ lɨ́in₂ jme₁dsio'₂ mɨ́g₂. La₁ jme₁dsióg₃ në́₃, jmá'₃ mog'₅₄ bá₄ cha₂, ia₁ on₃jua'₅₄ jein₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂ higos jaun₂. 14Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ nɨ₁'ma₂: ―Juɨ₁le₅₄ ca₂lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃'ein₂ guë́'₃ co₂ŋei'₅₄ mɨ́g₂ quiáng'₂. Ca₂nág₂ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jme₁ca₂juá'₂ le₂në₅. 15Jme₁ca₂dsi₃léin₂ táng₃ juɨg₂ Jerusalén, ca₂'í₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo, ca₂jme₃lióg₃ ca₂'uɨ́in'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ 'nag₅, i₂lá₅ në́₃. Jaun₂ qui₂ca₂jéin'₃ nɨ₁mesa jme₁jmó'₂ dsa₂ ta₁ ja₁jme₂tsɨ́in₃ cu₄, qui₂ca₂quɨ́'₂ 'ma₂sɨ₅₄ ja₁jme₁tián'₄ dsa₂ i₂'nɨ₅ i₁ju₂; 16tsá₃ ma₃ca₂cuë₃ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂dsɨ₃can₅ guë́₄ dsa₂ lio₄ quió'₅ i₁dsi₅ guá'₅. 17Jaun₂ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ 'éi₂, ca₂juá'₂: ―Ne₄ Si₂ juá'₂: “'Né₅ quió₃ lë́₅ ca₂ne₅₄ 'né₅ ja₁chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄, dsa₂ chan₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂.” La₁ 'nia'₂ në́₃ ma₂jmo'₅₄ në₂jag₄ bá₄ të₂'lau₂ quió'₅ dsa₂ 'ang₂. 18Jaun₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ të₅juá'₅ në́₃ ca₂nág₂ jág₁ në₅. Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂'náu'₃ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jŋag'₃, ia₁ gó'₅ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ 'éi₂ bá₄ jme₃gón₃ lé₂, ia₁ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ nag₅ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ jág₁ a₂jme₂tag₅ Jesús. 19Të₂le₃ ca₂nei₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂'uɨin₂ juɨg₂ jaun₂. 20Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂ŋɨi₅ táng₃ juɨ₅ ja₁dsi₅₄ nɨ₁'ma₂ higuera. Jaun₂ ca₂jág₃ co₂dsia₅ ma₂quein₂ ca₂të₂ cho'₅₄. 21Jaun₂ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ Pe₄, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, jag₄ nɨ₁'ma₂ a₂ca₂chei'₅₄ uɨg₅. Co₂dsia₅ ma₂ca₂rë₃quéin₃. 22Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―'Én₃ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄. 23A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁'ein₂ guë́₃ juá'₂ tsɨ́'₃ nɨ₁má'₂ në₅: “Jŋiag'₃ ja₁në₅, o₂'ú₅ jmɨ₁ŋí'₄”, le₂jaun₂ dsón'₂ le₃ti₃ bá₄, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅. 24Jaun₂ lë₃, juá'₅ jniá₂, juɨ₁'e₂ guë́₃ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ jme₁chi₂leng'₅₄ Diú₄, në₁jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ 'au'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂në₂gue'₅₄ 'e₂ a₂mɨ'₂, le₂jaun₂ dsón'₂ le₃ti₃ bá₄ ja₁con'₂ 'nia'₂. 25Jë₁ma₂të́₂ rë₁náu'₁ 'nia'₂ chi₁léng'₄ Diú₄, në₁jua'₂ cha₂ 'nei₂ 'au'₂ 'nia'₂ ja₁con₂ rɨ́ng'₂, 'én₃ 'nia'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂, ia₁jaun₂ bá₄ Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ 'éin₂ dsáu'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. 27Ca₂dsi₃léin₂ táng₃ juɨg₂ Jerusalén. Jaun₂ jme₁ma₂ŋɨ₅ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo, jaun₂ ca₂jme₃quián₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅, dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ në́₃. 28Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'E₂ ta₁ lɨ́n'₅ 'ne₂ a₂jmo'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo'₂ ŋɨ'₂? ¿'Ein₂ cuë₅ bí₂ 'éi'₃ a₂jmo'₂ le₂në₅? 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ján₃ bá₄ ŋag₄ jniá₂ caun₂ 'nia'₂. Në₁jua'₂ ca₂ŋag'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ tí₅, jaun₂ guë́₄ juá'₄ jniá₂ 'ein₂ cuë₅ bí₂ a₂jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₂₃. 30Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂chon₃ Juan₅₄ jmɨg₂ dsa₂, ¿'ein₂ quió'₅ 'éi'₃ jaun₂? ¿Quió'₅ Diú₄, o₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'e₂? Ŋag₄ 'nia'₂. 31Jaun₂ ca₂dsia₃ dsa₂ can'₅₄ jág₁ con'₂ guioin₅₄, ca₂juá'₂: ―Në₁jua'₂ ca₂chei₅₄ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ bá₄, në₃ cón'₅ bá₄ ŋag₃: “¿'E₂ lë₃ tsá₃ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ 'éi₂?” 32¿La₁ në₁jua'₂ ca₂chei₅₄ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄...? La₁ ca₂rë₃gain₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂quian'₅₄ Jesús. Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jme₁'éin₂ a₂jme₁lɨ́n₄ Juan₅₄ të₃dsón'₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. 33Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ can'₅₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Tsá₃ a₂jaun₂ ne₄ jnia'₅₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―Ján₃ bá₄ tsá₃ juá'₄ jniá₂ 'ein₂ cuë₅ bí₂ 'éi'₃ a₂jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jmo₂₃ ŋɨ₂₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\