SAN MARCOS 13

1Con'₂ jme₁ma₂'ein₅₄ juɨ₅ o₂'ɨin₅ i₁dsi₅ guá'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ jan₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―¡Të₅, jag₄ 'e₂ guë́₄ jlá'₁ nɨ₁cang₁ a₂le₁juɨ́₄ a₂lë́₅ guá'₅! 2Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Jág'₂ 'né₅ ca'₅₄ a₂te₁'i₁ në₅? Já₅ caun₂ jmɨg₄, 'i₁ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ tsá₃ ma₃'e₂ le₁juɨ́₄ lé₂. 3Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús má'₂ Olivos a₂chí'₅ quióng₄ guá'₅, ja₁jaun₂ ca₂guá₂. Jaun₂ ca₂guan₃ Pe₄, Jacobo, quiain'₅₄ Juan₅₄, Drë́₄ në́₃, ca₂tsɨ́'₃ Jesús con'₂ jë₄ të₃co'₅₄: 4―Jua'₅₄ lɨ́g'₂ bá₄ le₃ti₃ a₂juá'₂ 'ne₂ në₅. 'Niog₂ jnia'₅₄ le₃ne₄. ¿'E₂ léi₄ a₂lé₂ né'₃ a₂të₅₄ jmɨg₄ jaun₂? 5Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ jme₃gau₅. 6Ia₁ juɨn₅ i₂të₁i₃nio₄ a₂juá'₂ i₂nioi₅₄ o₄quió₃ jniá₂, juá'₂: “Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ 'éi₂,” jaun₂ juɨn₅ dsa₂ i₂qui₂jme₃gain₂₃. 7'Jë₁ma₂nei'₂ 'nia'₂ 'ei₅ jág₁ a₂nio₃ 'nei₂ a₂quɨ́n'₂ dsa₂ ja₁lá₃ ja₁ó₃, la₁ tsá₃ jmó₁ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ le₂jaun₂ dsón'₂ lé₂ bá₄. La₁ on₃jua'₅₄ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ jaun₂. 8Ia₁ nio₃ 'nei₂, qui₃quɨ́n'₂ dsa₂ le₂caun₂ le₂caun₂ juɨg₂ nación; dsɨ₂tan₅₄ guë'₂ në́₃ qui₃tóin'₃ mɨ'₅₄ quɨ́in'₂ quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ rɨin'₅₄ i₂chan₂ juɨg₂ siá'₂. 'Lióng₂ ja₁qui₂dsɨ₃bi₅₄ 'uë₃ lé₂, ton'₂ le₃cha₂ 'lióng₂ ja₁qui₂i₂nio₄ dsa₂ 'oin₅₄. A₂le₂'uɨg₅₄ jmɨ₁uɨg₅ bá₄ guë́₄ në₅, juɨ₁lia'₂ jan₂ 'io₅₄ i₂rë₂chan₂ guein₂ quián₅. 9'Rë₂ján'₁ 'nia'₂ chang'₂, ia₁ qui₃jɨ́n'₂ dsa₂ 'nia'₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅ ia₁jaun₂ bóg₂ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas . Jaun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ të₃ne₄ dsi₄má'₂, ne₄ rag₅₄ në́₃, 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂; ja₁jaun₂ o₁jang'₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅. 10Jág₁ quió'₅ Diú₄ de'₂ jŋiá₅ 'nió'₅ dsɨ₃'ag₅ le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃. 11Jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃të₂ dsa₂ 'nia'₂ a₂dsi₁jó₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄, tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ të₃jŋiá₅ 'e₂ ŋag'₅₄. La₁ ŋag₄ bá₄ 'nia'₂ con'₂ jág₁ a₂ma₂ca₂ŋɨ'₂ 'nia'₂ hora jaun₂, ia₁ on₃jua'₅₄ guion'₅₄ 'nia'₂ a₂ŋag'₅₄ jág₁ jaun₂; Jme₂dsí₂ Jŋió₅ bá₄ i₂jmo₃. 12Ia₁ tón'₃ dsa₂ qui₃jɨ́in'₂ rɨin'₅₄ jmɨg₄ jaun₂, jaun₂ jŋag'₃ dsa₂; juɨ₁lia'₂ jmei₂ qui₃jɨ́in'₂ chi'₂ quiáin₅. Chi'₂ guë'₂ në́₃, jme₃'ŋiai₅₄ chog₅₄-jmei₂; chan₂ guë'₂ i₂qui₂jme₃dsian₅ chog₅₄-jmei₂ në́₃. 13Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jme₃'ŋia₅₄ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂, la₁ juɨ₁lia'₂ i₂tió'₃ náu₃ tiá₂ të₂ jë₁ca₂tó'₂, tɨ́in'₄ bá₄. 14'Jaun₂ në́₃, já₅ jmɨg₄ a₂të₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂ a₂náu₃ jan₂ dsa₂ i₂juɨ₁si 'lɨn'₅₄ ja₁tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ náu₃, ―jaun₂ juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ bá₄ i₂'ɨ₅ si₂ la₂―; jaun₂ në́₃, dsa₂ i₂tián'₅ le₂tan₅₄ 'uë₃ Judea, juɨ₁cuɨng₁₂ juɨ₅ má'₂. 15Juɨ₁lia'₂ i₂'en₅₄ guei'₅₄ 'ne₄, tsá₃ juɨ₁sióin₄ jua'₅₄ a₂'uë́'₃ 'e₂ 'uë́'₃ dsi₂néi₂ quió'₅; 16juɨ₁lia'₂ i₂'en₅₄ ja₁nau₂ quió'₅ táng₃, tsá₃ ma₃juɨ₁jŋioi'₅₄ jua'₅₄ a₂ja₃quián₂ tsɨ₁'mɨ'₂ dsióg₂ quió'₅. 17¡Juɨ́g₂ bá₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂le₁quian₅ guein₂, juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ guein₂ bë'₅₄ i₂'ɨ́n'₂ dsi'₅₄ quió'₅ në́₃, jmɨg₄ jaun₂! 18Mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ tsá₃ juɨ₁dsi₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂ a₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ jein₂ güɨ́g₂. 19Ia₁ juá'₅ jniá₂, caun₂ o₂i₁ dsɨ₅ lɨn₃ a₂le₃chan₂ dsa₂ jmɨg₄ jaun₂, caun₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂tsá₃ ma₂ca₂rë₃chá₃ ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ ma₃niog₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂le₃cha₂ guë́₄ cang₂. 20Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ Te₁gui'₅₄ tsá₃ ma₂ca₂jme₃të́₃ jmɨg₄ jaun₂, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jme₁lión₂ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ le₂jaun₂. La₁ ma₂ca₂jme₃të́₃ bá₄ jmɨg₄ jaun₂ o₄quió'₄ i₂quion'₅₄ quiáin₅. 21'Në₁jua'₂ chan₂ i₂ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ 'nia'₂ jmɨg₄ jaun₂: “¡Jag₄ 'nia'₂! La₂ bá₄ chén'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄”, o₃ në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂juá'₂: “Jó₄ 'ein₅₄”, tsá₃ o₁'en'₅₄ 'nia'₂ jág₁ jaun₂. 22Ia₁ juɨn₅ dsa₂ i₂jme₃gau₅ ja₃lén₂ a₂juá'₂ lɨ́in₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, a₂juá'₂ në́₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄; 'lióng₂ léi₄ juë'₂ a₂o₂dsain₂ jmo₃ a₂jme₃gain₂₃ dsa₂. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lé₂, ca₂të₂ dsa₂ i₂quion'₅₄ quián₅ Diú₄ jme₃gain₂₃. 23La₁ chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁, jaun₂ le₂në₅ ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ të₃jŋiá₅. 24Jë₁ma₂ca₂ŋag₅ jmɨg₄ o₂i₁ dsɨ₅ jaun₂, 'iog₂ në́₃ co₂dsia₅ le₃lia'₂, tsɨ'₂ në́₃ tsá₃ ma₃tág₅ jnia₅₄; 25Nei₅ guë'₂ në́₃ qui₂tsɨ₃séi'₂; ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ bí₂ cha₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ qui₃guian'₃. 26'Të₃jë₄ jaun₂ guë́₄ në́₃, jɨ́n₂ dsa₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jŋiói'₂ guei'₅₄ jë₄ jnei₅ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂ a₂'io₂₃ jláin'₁. 27Jaun₂ qui₃chein₃ ángeles quiáin₅, a₂të₂ dsa₂ i₂quion'₅₄ quiáin₅ i₂chan₂ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ ca₂taun₂ ca₂taun₂ mɨ₂güɨ́g₃. 28'Jme₁tɨn₅ 'nia'₂, juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ juɨ₁lia'₂ nɨ₁'ma₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂ higos ; jme₁chéi'₂ gu'₂-nei'₅₄, qui₂ja₂'iá₃ mog'₅₄ në́₃, ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂quián₃ jein₂ 'iog₂ bá₄ jaun₂. 29Le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ jaun₂ në́₃, jë₁ma₂të₅ ne'₅₄ a₂lë́₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, juɨ₁le₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂ma₂ja₂quiáin₃, në₂jag₄ bá₄ i₂ma₂chén'₅ o₄'né₄ bá₄ 'éi₂. 30A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ tsɨ₁jon₂ la₂, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 31Jaun₂ já₅ jmɨg₄, guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ quian'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ŋag₅, la₁ jág₁ quió₃, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ŋag₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃ti₃. 32'La₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅ 'e₂ 'ió'₄, 'e₂ hora lé₂ a₂jaun₂, on₃ guë'₂ ángeles i₂tion'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, on₃ guë'₂ 'ŋiog₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ Jmei₂ ŋi₅. 33'Chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁, jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄, ia₁ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ jmɨg₄ lé₂. 34Lé₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂o₂'ɨn₅ dsi₂néi₂ quió'₅, dsó₅ dsɨ₂ŋɨ́₃ uɨ́ng₂; dsia₂₃ gu₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅, le₂jan₂ le₂jan₂ 'éi₂ jma₃quén₅ ta₁ cuë́'₅ con'₂ ca₂tɨ́in₂, tsɨ́'₅ mozo i₂jmo₅ 'í₁ o₄'né₄ a₂chain₂ rë₂jáin₁. 35Jaun₂ le₂në₅ bá₄ 'nia'₂ ján₃, rë₂jáng'₁ 'nia'₂ chang'₂, ia₁ tsá₃ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'e₂ 'ió'₄ guan'₂ dsa₂ i₂quió'₅ dsi₂néi₂, të₂le₃ ca₂nei₂, o₃ dsi₃nei₅, o₃ jë₁ma₂ca₂'o₃ i₁tú₃, o₃ të₂le₃ ca₂jnia₃ 'e₂, 36ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂guáin'₃ co₂tiá₂, jo₅₄ rë₂güɨ́n'₃ 'nia'₂. 37Jaun₂ jág₁ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ la₂, juɨ́g₂ ca₂le₃jɨ́n₃: “¡Chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\