SAN MARCOS 14

1Tɨn₃ jmɨg₄ né'₃ a₂të₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, a₂guë́'₅ dsa₂ i₁ŋí'₄ 'ua'₂ a₂tsá₃ juɨ₁ levadura quian'₅₄, jaun₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅ në́₃ ca₂'náu'₃ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ tsáin'₂ Jesús quian'₅₄ caun₂ mai₅₄, jaun₂ jŋag'₃. 2Jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁, juá'₂: ―La₁ tsá₃ 'nió'₅ jmó₁ jniog₄ të₃ niog₅ jmɨg₄, jme₁né₄, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂tó'₂ dsa₂ juɨg₂ mɨ'₅₄. 3Lia'₂ con'₂ 'ein₅₄ guë́₄ juɨg₂ Betania ja₁quió'₄ i₂të́'₂ dsa₂ Si₂mu₅₄ 'Mé'₅ 'Iog₅, jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ quian₅ caun₂ tsɨ́₅ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ a₂'mu'₅₄, a₂lë́₅ jmá'₃ no'₅₄ quió'₅ mɨ₁'au₂ nardo. Jaun₂ ca₂niá₃ nɨ₁tsɨ́₅, jaun₂ ca₂'ág₂ no'₅₄ mɨ₂dsi₄ Jesús. 4Jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁jaun₂, dséin₂ ca₂tɨ́in₂, jaun₂ ca₂dsia₃: ―Tsá₃ ne₄ 'e₂ lë₃ në₂'éin₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ quió'₅. 5Jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ në₂'nag₃ quian'₅₄ 'nɨ₅ 'ŋiá₂-láu₂ 'éi'₃ cu₄ denario, jaun₂ jme₁jme₂'oin₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. Jaun₂ ca₂dséin₃ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂. 6Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tsá₃ lë₁lein'₅₄. ¿'E₂ lë₃ cuë'₂ 'nia'₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅? A₂në₂jmóg'₂ në₅, caun₂ a₂dse₃ bá₄ në₅. 7Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ i₂nio₄ dsa₂ te₂ŋé₂ jɨn'₄ 'nia'₂; lé₂ bá₄ jme₁'oin'₁, chi₂jua'₂ lɨ́g'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ jme₁'oin'₁. La₁ jniá₂ në́₃ tsá₃ ma₃uë́₂ 'en₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂. 8'Io₅₄ në₅, në₂jmo₃ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ le₃quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmo₃. Ma₂në₂tsáng₂ të₂jŋiá₅ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ quió₃, ma₂në₂jmóg'₂ co₂jŋia₅₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁'ong₃. 9A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃ ja₁'ë́₂ dsa₂ jág₁ dse₃ quió₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ dsiog'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'ɨin₃ 'io₅₄ në₅. 10Jaun₂ në́₃ Judas Iscariote i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quián₅ Jesús, ŋei₅₄ i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ a₂jáng'₂. 11Jaun₂ 'io'₂ jmo₅ dsa₂ can'₅₄ jme₁ca₂nág₂, jaun₂ ca₂jén'₃ cu₄. Jaun₂ guë́₄ në́₃ ca₂'náu'₃ Judas dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ cuɨn₅ jmɨg₄ a₂jɨ́in'₂ Jesús, jaun₂ tsáun'₂ dsa₂. 12Jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ a₂niog₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ a₂guë́'₅ dsa₂ i₁ŋí'₄ a₂tsá₃ quian'₅₄ levadura, jmɨg₄ a₂jme₁jme₂dsian₅ dsa₂ já'₂ cha'₂ quián₅ jmɨg₄, jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿A₂já'₄ 'niog'₂ dsɨ₁jmó₁ jnia'₅₄ co₂jŋia₅₄ má₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ quiáng'₂? 13Jaun₂ ca₂chein₃ on₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ca₂juá'₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ jë₄ juɨg₂. Ja₁jaun₂ jen'₂ 'nia'₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂quion₂ jmɨg₂ quian'₅₄ nɨ₁dsɨg₁. Jaun₂ o₁'én'₃ 'nia'₂ dsa₂ 'éi₂. 14Dsi₂néi₂ ja₁'í₂ 'éi₂, juɨg'₅₄ dsa₂ juɨg₅₄ dsi₂néi₂: “Le₂la₂ juá'₂ të₅, ¿Na₂ dsi₂néi₂ ja₁guë'₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ co₂lë₅ quian'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng₃?” 15Jaun₂ 'éi₂ në́₃, 'ë₃ caun₂ dsi₂néi₂ juë'₂ ja₁lë́₄ guei'₅₄ a₂ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄. Ja₁jaun₂ o₂jmo₄ 'nia'₂ co₂jŋia₅₄ má₃ que₅₄ jniog₄. 16Jaun₂ ca₂i₃lén₂ bá₄ dsa₂ on₃ 'éi₂. Jme₁ca₂dsi₃léin₂ jë₄ juɨg₂ në́₃, ca₂dsó'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂juá'₂ Jesús. Jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ má₃ a₂guë́'₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄. 17Jme₁ca₂nei₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ Jesús quiain'₅₄ ta₁guia₃-tɨ́n₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. 18Jme₁ma₂tiáin'₅ guë́'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ la₂, jan'₂ 'nia'₂ i₂guë'₅ jniá₂ co₂lë₅ quiang'₅₄ bá₄ i₂jang'₂ jniá₂. 19Jaun₂ në́₃ ca₂tá'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ tiáin'₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús le₂jain₂ le₂jain₂, ca₂juá'₂: ―¿On₁jua'₅₄ jniá₂ 'ág'₅? 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jan'₂ 'nia'₂ i₂lë́₂ guia₃-tɨ́ng'₂ i₂tiá₂ mɨ₂gu₂ co₂lë₅ 'ŋió'₃ uɨng₅ quian'₅₄ jniá₂. 21Dsón'₂ bá₄ dsau₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'ein₅₄ juɨ₅ dsó₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂; la₁ ¡'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ dsa₂ i₂jáng'₂! Jme₁dse₃ quió'₅ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ tsá₃ ca₂rë₃cháin₃. 22Të₁lia'₂ tiáin'₅ guë́'₅, ca₂jŋa'₃ Jesús i₁ŋí'₄, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ guë́₄ në́₃ ca₂dsioin₃, ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Qué'₂ 'nia'₂, ia₁ ŋɨ₃ bá₄ jniá₂ i₁ŋí'₄ la₂. 23Jaun₂ ca₂can₃ táng₃ copa 'a₄ vino, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ guë́₄ ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́in₃ bá₄ ca₂'ɨn'₃. 24Ca₂juá'₂ Jesús: ―Jmɨ₃ bá₄ jniá₂ la₂, a₂lɨ'₅₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂të₃ron₅₄, a₂niog₅ dsɨ₃'o₅₄ o₄quió'₄ juɨn₅ dsa₂. 25Dsón'₂ juá'₅ jniá₂, tsá₃ ma₃lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂guɨ'₅₄ guë́₄ táng₃ vino ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guɨ'₄ táng₃ caun₂ vino 'mɨ́₂ co₂lë₅ quiang'₅₄ 'nia'₂ ja₁gon₂ Diú₄. 26Jme₁ca₂lë₃ 'ë₂₃ jme₂juɨin'₂ Diú₄, jaun₂ guë́₄ i₃léin₂ juɨ₅ Má'₂ Olivos . 27Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ tiá'₃ jén₂ 'au'₂, 'ág'₁ 'nia'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂; ia₁ rë₂ton₅ ne₄ Si₂ ja₁juá'₂: “Jŋɨ́'₄ jniá₂ dsa₂ i₂jŋia₅ já'₂ cha'₂, jaun₂ já'₂ cha'₂ në́₃ dsɨ₃léin₂ tsɨ₁rë₂jain₅₄.” 28La₁ cang₂ jë₁ma₂ca₂jeng'₅₄ táng₃, nei₅₄ jniá₂ jŋiág₅ juɨ₅ Galilea lia'₂ con'₂ guë́₄ 'nia'₂. 29Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―O₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨ́ng'₃, la₁ jniá₂, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ 'ag₅₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ₃. 30Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, a₂'uë₂ në₃, né'₃ a₂'ó₃ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ ráun₂ të₁guí₄ dsó₂, hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ chéng'₅ tsá₃ tóng'₄ ta₁'nɨ₅ ráun₂ a₂cuɨg'₂ jniá₂. 31Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pe₄: ―O₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂dsau₃ jniog₄ co₂lë₅, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ 'ɨ́n₄ jniá₂ 'ne₂. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄ ján₃. 32Jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ caun₂ ja₁chei₂ Getsemaní. Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Ja₁lá₃ tián'₂ 'nia'₂, të₁lia'₂ i₁chi₁leng'₄ Diú₄. 33Jaun₂ ca₂jŋiai₃ Pe₄, Jacobo, Juan₅₄ në́₃. Jaun₂ ca₂rë₃lióg₃ ca₂tá'₂ quian₅ o₂i₁ dsɨ₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 34Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂ún₂ i₂quiain'₅₄: ―'Ŋio₅ lɨn₃ quian₅₄ o₂i₁ dsɨ₅, ca₂lia'₂ jmá'₃ le₃jóng₂ të₂në₃. Ja₁lá₃ tián'₂ 'nia'₂ jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄. 35Ca₂juɨg₄ bá₄ ca₂ŋó₃ guë́₄ ne₄ juɨ₅. Ja₁jaun₂ ca₂tóin₂ të₂ 'uë₃, ca₂mɨ₃ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄, jua'₅₄ lé₂ bá₄ le₃lé₂ a₂tsá₃ dsɨ₃ŋɨ́i₂ uɨg₅ 'e₂ niog₅ dsɨ₃ŋɨ́i₂ hora jaun₂. 36Të₃jë₄ chi₂léin'₂ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Abba, Tia₅₄ quiáng₃, ca₂le₃jë́₃ bá₄ lé₂ le₃jmó'₂ 'ne₂. Lio₄ jniá₂ 'e₂ a₂dsɨ₃ŋɨ́g₂ në₃. La₁ tsá₃ juɨ₁le₅₄ con'₂ 'nio₃ jniá₂; juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂. 37Jaun₂ ca₂dsiáin'₃ táng₃ ja₁tián'₄ 'éi₂, la₁ le₁güɨ́n₃ bá₄ 'éi₂ tiáin'₅ në́₃. Jaun₂ ca₂të́'₃ Pe₄, ca₂juá'₂: ―¿Rë₁güɨ́n'₃ bá₄ 'ne₂, Si₂mu₅₄? ¿Tsa₁ tiang'₃ jua'₅₄ caun₂ hora bá₄ jme₁jniog'₂ guë́₄ ne'₅₄? 38Jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄, chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄, ia₁jaun₂ tsá₃ tsɨ₃sén'₂ 'nia'₂ dso₄. Dsón'₂ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ́₅ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, la₁ nɨ₁ŋɨ'₁ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'uan₅₄. 39Jaun₂ ŋó₃ bá₄ táng₃ i₁chi₂i₁lein'₄ Diú₄. Ján₃ bá₄ jág₁ le₂jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃. 40Jaun₂ guáin'₃ táng₃ ja₁tián'₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, la₁ le₁güɨ́n₃ bá₄ táng₃ 'éi₂ tiáin'₅, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ŋio₅ lɨn₃ ma₂i₁güɨ́in₃. Jaun₂ tsá₃ 'e₂ ŋi₅ ŋag₃. 41Jaun₂ jme₁dsiáin'₃ táng₃ ja₁tián'₄ 'éi₂ jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂ ráun₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂? ¿Lia'₂ ma₂tián'₅ jaun₂ bá₄ 'nia'₂ le₁güɨ́ng'₃? Co₂në₅ bá₄ në́₃. Ca₂të́₂ bá₄ hora në́₃. Ŋí₂ 'nia'₂. Ma₂rë₂jɨn'₅₄ bá₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄. 42Nau₂ 'nia'₂ në́₃, ma₃, ia₁ në₅ ma₂já₅ i₂jáng'₂. 43Dsɨ₂juɨ₅ të₃jë₄ dsia₂₃ jág₁ jaun₂, ca₂dsióg₃ Judas, i₂lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ i₂guia₃-tɨ́n₂. Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂ja₂lén₂ quiong'₅₄ qui₂le₁quian₅ ŋi₁tág₂, i₂le₁quian₅ nɨ₁'ma₂ në́₃, i₂chen₄ quián₅ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ të₅juá'₅, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ në́₃. 44Jaun₂ Judas në́₃, ia₁ ma₂ca₂jmo₃ bá₄ jág₁ le₂jŋiá₅ 'e₂ léi₄ jmo₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jáng'₂, jme₁ma₂juá'₂: “I₂chen'₄ jniá₂ quió'₅, i₂'éi₂ bá₄ jma'₅₄ 'nia'₂, jaun₂ të'₅₄ 'nia'₂, lë́₅ 'í₁.” 45Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁dsióg₃ Judas, ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡Të₅! ―Jaun₂ ca₂chen'₃ quió'₅. 46Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂jŋau'₃ dsa₂, ca₂tág₃. 47La₁ jan₂ i₂jme₁chén'₄ cau₅ në́₃, ca₂dsi₂ ŋi₁tág₂, ca₂ti₃ caun₂ rë₂gua₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ quián₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 48Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―¿Dsa₂ 'ang₂ lɨ́ng₅, 'e₂ ja₂nó'₅ 'nia'₂ le₁quian'₄ ŋi₁tág₂, 'ma₂ në́₃, a₂të'₅₄ jniá₂? 49Jua'₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ 'eng₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂, jme₂tɨ́ng₁ dsa₂ i₁dsi₅ guá'₅, tsá₃ ma₂ca₂chong'₂ guë'₂ 'nia'₂ ja₁jaun₂. La₁ lë́₂ le₂në₅, ia₁jaun₂ le₃ti₃ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂. 50Jaun₂ qui₂ca₂cuɨng₃ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂téin₂ bá₄ Jesús. 51Të₃jë₄ jaun₂, ŋó₃ jan₂ dsó₂ rë₂bóin'₅ caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ tióg₃, 'ein₂₃ Jesús. 52Jaun₂ jme₁ca₂jŋau'₃ dsa₂, la₁ ca₂lóin₂ bá₄, jmá'₃ tsɨ₁'mɨ'₂ bá₄ ca₂lɨ́'₃ dsa₂. Jaun₂ ŋái'₃ bá₄ të₃ rë₂ŋɨ́i₅. 53Jaun₂ ca₂tág₃ dsa₂ Jesús i₁jo₅₄ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄, jaun₂ ca₂ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄, të₅juá'₅ në́₃. 54Pe₄ në́₃ ca₂ŋó₃ uɨ́ng₂ të₂quɨ́in₃ 'ein₂₃ Jesús ca₂të₂ i₁dsi₅ quió'₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. Ja₁jaun₂ ca₂guá₂ cau₅ si₂ quiain'₅₄ 'lióg₂, ca₂jme₃dsioin'₂. 55Jaun₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, qui₂ca₂'náu'₃ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ bóin'₂ dso₄ Jesús ia₁jaun₂ jŋag'₃. La₁ tsá₃ dso'₂ guë'₂ juɨ₅ 'e₂ dso₄ jme₃cáu'₂, 56ia₁ juɨn₅ i₂qui₂ca₂jmo₃ jág₁ të₂jág₁ a₂bóin'₂ dso₄ Jesús, la₁ tsá₃ të₃tsɨ'₅₄ guë'₂ jág₁ quió'₅ tioin'₅₄. 57Jaun₂ i₂lɨn₅₄ në́₃ qui₂ca₂nau₂ ca₂jmo₃ jág₁ të₂jág₁ a₂'nɨi₂₃ Jesús, ca₂juá'₂: 58―Ma₂néi₁ jnia'₅₄ juá'₂ i₂në₅: “A₂'éng₄ guá'₅ templo a₂ca₂jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄ jmóg'₄ táng₃ 'ŋió₃ caun₂ guá'₅ siá'₂, on₃jua'₅₄ lia'₂ lë́₅ guá'₅ në₅ a₂ca₂jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.” 59On₃ guë'₂ quian'₅₄ jág₁ jaun₂ ca₂lɨ́'₃ jág₁ rë₂. 60Jaun₂ ca₂nau₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ të₃jë₄ tioin'₅₄ jaun₂, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús ca₂juá'₂: ―¿Tsa₁ 'e₂ ŋag'₅₄ 'i₁caun₂? ¿I₂'e₂ bá₄ jág₁ në₅ jme₂cáu'₂ dsa₂ quiang'₂? 61La₁ tei₄ bá₄ ca₂nau₂ Jesús, tsá₃ ma₃'e₂ ca₂ŋag₃. Con'₂ siá'₂ ca₂ŋag₃ táng₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄, ca₂juá'₂: ―¿Dsón'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁, Ja₁ŋi'₅₄ I₂jŋió₅? 62Jaun₂ guë́₄ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ján₅, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅. Ján₃ bá₄ të₃ ne'₅₄ 'nia'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁guá₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ gu₂ ne₁ quió'₅ i₂'uan'₂, jaun₂ ján₃ bá₄ jag'₅₄ 'nia'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁jŋiói'₂ táng₃ jë₄ jnei₅ guei'₅₄. 63Jaun₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ në́₃, jme₁ca₂nág₂ jág₁ jaun₂, ca₂chein₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ 'ŋiog₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ guë́₄ jmá'₃ jág₁ 'lióng₂ 'niog₂ jniog₄ jua'₅₄ a₂jáng'₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ jág₁ dsau₅? 64Ma₂në₂nei'₂ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ a₂ma₂në₂juá'₂ i₂në₅ 'ɨin₂₃ Diú₄. ¿'A₂ lia'₂ juá'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂juá'₂ tioin'₅₄, ca₂tɨ́in₂ jóin₂ bá₄. 65Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ i₂lɨn₅₄ qui₂ca₂'ŋéi₃ quió'₅ Jesús, qui₂ca₂lio₃ dsa₂ dsɨ₂ne₅₄, jaun₂ qui₂ca₂jnó₂ në́₃ tioin'₅₄, jaun₂ juá'₂: ―¡Dsi₄ jág₁ jua'₅₄ 'ein₂ në₂quein₃ quiáng'₂! Chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, ján₃ bá₄ qui₂ca₂cuë₃ ja'₂ tioin'₅₄. 66I₁dsi₅ ca₁'né₄ 'uë₃ bá₄ jme₁guá₄ Pe₄. Jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄, 67jaun₂ ca₂jɨ́in₂ Pe₄ guá₅ jme₂dsioin'₂, jaun₂ ca₂jág₂ 'io₅₄ tiá₂, ca₂juá'₂: ―¿Ján₃ guë'₂ jme₁quian'₄ 'ne₂ Jesús Nazareno ó₃? 68La₁ tsá₃ ca₂tion₃ Pe₄. ―Tsá₃ guion₅₄, on₃ guë́₄ ŋɨ́g'₂ 'e₂ a₂juá'₂ 'ne₂. Jaun₂ ca₂nau₂ Pe₄ ca₂o₃'ɨ́in₃ ca₂i₁nau₂ të₂le₃ ca₁'né₄ ja₁lë́₄ corredor. Të₃jë₄ jaun₂ ca₂'o₃ të₁guí₄ dsó₂. 69Con'₂ siá'₂ ca₂jág₃ táng₃ 'io₅₄ ca₂jɨ́in₂ Pe₄, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Jan₂ rɨn'₅₄ 'éi₂ bá₄ në₅. 70La₁ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ ca₂tion₃ Pe₄. Jme₁co₂lág₂ jaun₂, dsa₂ i₂tián'₅ quian'₅₄ Pe₄ ca₂juá'₂: ―Dsón'₂ rɨn'₅₄ 'éi₂ bá₄ lɨ́ng'₅, ia₁ ján₃ bá₄ Galilea chang'₂. 71Jaun₂ në́₃, Pe₄ ca₂'ɨin₃ Diú₄ ca₂mɨ₃ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ 'e₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂, ca₂juá'₂: ―¡Tsá₃ cuɨ́ng₅ dsa₂ i₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂! 72Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂'o₃ táng₃ të₁guí₄ dsó₂ a₂ca₂të́₂ tɨn₃ ráun₂. Jaun₂ guë́₄ në́₃ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ Pe₄ a₂ca₂juá'₂ Jesús le₂jŋiá₅: “Né'₃ a₂'o₃ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ ráun₂ të₁guí₄ dsó₂, hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ chéng'₅ tsá₃ tóng'₄ ta₁'nɨ₅ ráun₂ a₂cuɨg'₂ jniá₂.” Jme₁ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ jág₁ në₅, jaun₂ guë́₄ ca₂'o₃ 'ŋio₅ lɨn₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\