SAN MARCOS 15

1Dsɨ₂juɨ₅ jme₁jnia₃ táng₃ jaun₂, ca₂ŋɨ'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ të₅juá'₅, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ i₂lɨ́n₅ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃. Qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁. Ca₂'néi'₂ Jesús tioin'₅₄, jaun₂ ca₂i₁jiog₃ ne₄ Pilato. 2Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pilato: ―¿Dsón'₂ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Le₂në₅ bá₄, juɨ₁lia'₂ juá'₂ 'ne₂ në₅. 3Jaun₂ caun₂ qui₂ca₂'nag₃ guë́₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ 'lióng₂ ne₅₄ dso₄ ca₂bóin'₂ Jesús. 4Jaun₂ con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂ŋag₃ Pilato ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús, ca₂juá'₂: ―¿Tsa₁ a₂ŋag'₅₄? Në₅ bá₄ nag'₂ 'ŋiag'₂ 'lióng₂ dso₄ a₂bóg'₂ dsa₂. 5La₁ tsá₃ ma₃'e₂ ca₂ŋag₃ Jesús 'i₁caun₂. Jaun₂ jë́₃ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ Pilato. 6Jmɨg₄ jaun₂ jme₁chí'₄ tag₄ a₂lióin₂ ca₂le₃jë́₃ ŋi₂ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ né'₃ 'má₃, jme₁të₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, 'ein₂ ca₂'ɨn₃ dsa₂ juɨg₂ i₂lión₂. 7Jaun₂ jme₁'en₅₄ né'₃ 'má₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Barrabás, quian'₅₄ dsa₂ i₂ma₂ca₂jme₃dsian₅ dsa₂ jme₁ca₂nau₂ 'nei₂. 8Jaun₂ ca₂mɨ₃ dsa₂ juɨg₂ ca₂tsɨ́'₃ Pilato a₂jmo₃ con'₂ lë́₅ tag₄ chí'₅. 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ juɨg₂: ―¿'Niog'₂ 'nia'₂ lon₄ jniá₂ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos? 10Ia₁ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Pilato 'ŋiog₅ a₂'iog₅₄ uɨg₅ dsɨ́₅ bá₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ ca₂jɨ́in'₂ Jesús ne₅₄. 11La₁ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ në́₃ ca₂toin'₂ jág₁ dsa₂, jaun₂ tóin'₃ co₂mɨ'₅₄ a₂mɨ₃ lión₂ Barrabás bá₄. 12Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ juɨg₂: ―¿'E₂ guë'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ jmo₅₄ jniá₂ quian'₅₄ i₂të'₂ 'nia'₂ rag₅₄ quiáng'₂? 13Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ juɨg₂ co₂mɨ'₅₄ tioin'₅₄, ca₂juá'₂: ―¡Tióin₃ cróg₄! 14Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pilato: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄? ¿'E₂ guë'₂ dso₄ ma₂'náu₂? La₁ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ co₂mɨ'₅₄ ca₂tóin'₂, ca₂juá'₂: ―¡Tióin₃ cróg₄! 15La₁ Pilato në́₃, ia₁jaun₂ dsɨ₃lén₂ dsa₂ tei₄, ca₂lióin₂ bá₄ Barrabás i₂mɨ₅ dsa₂ lión₂. Jme₁ma₂në₂dsí₃ Pilato 'éi'₃ a₂bán₂ dsa₂ Jesús, jaun₂ ca₂jáng'₂ o₄gú₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂ tion₃ cróg₄. 16Jaun₂ ca₂tág₃ 'lióg₂ Jesús të₂le₃ i₁dsi₅ ne₄ta₁, (co₂'nió'₄ caun₂ ja₁chei₂ Praetorio), jaun₂ ca₂ŋɨ́'₂ 'lióg₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄. 17Jaun₂ ca₂quei'₃ dsa₂ caun₂ capa 'uɨ'₃, jaun₂ ca₂jmo₃ caun₂ corona quian'₅₄ chi₁uɨ́ng₃ taun₅, ca₂tó'₂ mɨ₂dsi₄ Jesús. 18Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂cuag₃ Diú₄ tioin'₅₄, ca₂juá'₂: ―¡Sian'₃ 'ne₂ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos! 19Jaun₂ qui₂ca₂bá₂ mɨ₂dsi₄ Jesús quian'₅₄ nɨ₁'ma₂ ta₅, qui₂ca₂'ŋéi₂ në́₃ tioin'₅₄, qui₂ca₂chi₃jné₃ në́₃, a₂jme₂juag'₂. 20Jme₁ca₂lë₃ a₂lë₁co₂jmóg'₂ jaun₂, ca₂dsein₂₃ táng₃ Jesús tsɨ₁'mɨ'₂ 'uɨ'₃ a₂jme₁ca₂quei'₃. Jaun₂ ca₂quei'₃ táng₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ a₂jme₁qui'₂. Jaun₂ guë́₄ ca₂jŋiai₃ Jesús a₂dsɨ₃tion₃ cróg₄. 21Jaun₂ ca₂chi₃quiáin₂ jmɨg₄ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ juɨ₅ jón'₅ ja₁nau₂, i₂chen₂ Si₂mu₅₄ i₂chan₂ juɨg₂ Cirene, i₂lɨ́n₅ jmei₂ Alejandro quian'₅₄ Rufo, a₂cán₂ 'éi₂ cróg₄ quió'₅ Jesús. 22Jaun₂ ca₂jŋia₃ dsa₂ Jesús caun₂ ja₁chei₂ Gólgota, (co₂'nió'₄ jein₅ jág₁ chei₂ Dsɨ₂con'₂ Nɨ₁mu₅ Mɨ₂dsi₄ 'Lag₄.) 23Jaun₂ ca₂jén'₃ ne₄ Jesús vino a₂rë₂cón'₅ quian'₅₄ mirra, la₁ tsá₃ ca₂gue₃ 'éi₂. 24Jaun₂ guë́₄ ca₂tion₃ cróg₄. Dsɨ₂'lióg₂ guë'₂ në́₃ ca₂jmo₃ dsióg₁ tsɨn'₅₄ Jesús, ca₂co₃ o₁ne₄ 'ein₂ lí'₂. 25Con'₂ hora ŋí₁ ŋi₃ të₂ o₃'iog₂, ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄. 26Jaun₂ ca₂tióng₃ letra dsi₄ cróg₄ co₂'nió'₄ a₂juá'₂ 'e₂ dso₄ a₂bóin'₂ Jesús, a₂juá'₂: “RAG₅₄ QUIÁN₅ DSA₂ JUDÍOS.” 27Ján₃ bá₄ ca₂tioin₃ guë́₄ on₃ dsa₂ 'ang₂ co₂lë₅ quiong'₅₄, jan₂ të₂le₃ gu₂ ne₁, jan₂ guë'₂ të₂le₃ gu₂ jen₅. 29Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂qui₂ca₂ŋɨ́₃ juɨ₅ jaun₂ qui₂ca₂jnáu'₂ jág₁ uɨg₅, qui₂bí₂ dsi₅₄, ca₂juá'₂: ―Ia₁, ¿on₁ 'ne₂ i₂juá'₂ a₂'éng'₄ guá'₅ con'₂ siá'₂ tɨng'₂ jmog'₅₄ táng₃ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄? 30Në₃ në́₃, lion₄ 'ŋiag'₂, ja₁tong'₂ në₅. 31Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ a₂lë₁qui₂co₂jmóg'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ të₅juá'₅, dsia₂₃ jág₁ qui₂tsɨ́'₅ rɨin'₅₄, juá'₂: ―Ca₂lióin₂ bá₄ i₂sián'₂, la₁ 'ŋiog₅ bá₄ tsá₃ lé₂ le₃lióin₃. 32Juɨ₁sión₄ cróg₄ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ në₅, i₂juá'₂ lɨ́n₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂ Israel, ia₁jaun₂ të₅₄ ne₄ jniog₄, ia₁jaun₂ le₃'éin₂. Le₂jiog₅ dsa₂ i₂le₁ton₅ quian'₅₄ Jesús qui₂ca₂juá'₂ uɨg₅. 33Jme₁ca₂të́₂ dsi₃ŋí'₃, ca₂'ág₂ nei₂ le₂con₂ 'uë₃ jaun₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ të₂le₃ ca₂'láu₂. 34Hora jaun₂, ca₂'ŋia₂ guë́₄ Jesús jág₁, ca₂juá'₂ tiá₂: ―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Diú₄ quiáng₃, Diú₄ quiáng₃, ¿'e₂ lë₃ ma₂në₂téi'₃ jniá₂?. 35I₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂jme₁tión₂ cau₅ jaun₂ ca₂nág₂, jaun₂ ca₂dsia₃ jág₁ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄: ―¡Nei₂! Elías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂ të́'₂. 36Jaun₂ në́₃ ŋó₃ jan₂ co₂chi'₅₄ i₁quian₅₄ caun₂ nɨ₁jau₂ guion₅ jmɨg₂. Jaun₂ ca₂guioin₃ vino dsi'₃. Jaun₂ ca₂chi₃dsí₂ nei'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ ta₅, jaun₂ ca₂jén'₃ ne₄ Jesús ia₁jaun₂ jme₁'ɨ́n'₂. Jaun₂ juá'₂: ―O₁ne₄ chi₂jua'₂ jiá₃ Elías jaun₂ sió₂ quió'₅. 37Cón'₂ bá₄ ca₂'ŋióg₂ guë́₄ Jesús tiá₂ lɨn₃, co₂tan₅₄ ca₂join₃. 38Hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ co₂dsia₅ ca₂chen₃ ca₂të₂ guei'₅₄ ca₂të₂ 'uë₃ ca₂lë₃ tɨn₃ tsɨ́n'₅ tsɨ₁'mɨ'₂ pa₁ a₂jme₁'ei₅ dsi₂néi₂ guá'₅ templo . 39Jaun₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ i₂jme₁chén'₄ cau₅ cróg₄, jme₁ca₂jág₃ 'a₂ lia'₂ ca₂jon₃ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Të₃dsón'₂ bá₄ jme₁lɨ́n₄ dsa₂ në₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 40Jaun₂ bá₄ jme₁tión₂ i₂lɨn₅₄ 'io₅₄, jág₅ uɨ́ng₂ ján₃. Jë₄ jaun₂ jme₁chén'₄ María chan₂ Magdala, quian'₅₄ María chog₅₄ i₂chen₂ José, quian'₅₄ i₂chen₂ Jacobo i₂lɨ́n₅ i₂me'₂ guë́₄, quian'₅₄ guë́₄ jan₂ i₂chen₂ Salomé. 41'Io₅₄ 'éi₂ ma₂ja₂léin₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Galilea jme₂ti₃ ne₄ Jesús. Juɨn₅ bá₄ guë́₄ 'io₅₄ sián'₂ i₂ma₂ja₂lén₂ 'ein₂₃ Jesús të₂ Jerusalén. 42Jme₁ca₂tó'₂ nei₂ jmɨg₄ jaun₂, tion'₅₄ dsa₂ jmo₂₃ co₂jŋia₅₄ juɨ₁lia'₂ 'ióg₃ jmɨg₄ jŋió₅. 43Jaun₂ ca₂dsióg₃ José i₂chan₂ Arimatea, i₂lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ dsen₅₄ i₂quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅. Ia₁ 'éi₂ ján₃ jme₁chi₁jŋia₂₃ a₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ a₂guá₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. Jaun₂ ca₂dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅ në́₃, ŋó₃ ja₁con₂ Pilato, ca₂i₁mɨi₁₂ 'lag₄ Jesús. 44Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ Pilato jme₁ca₂nág₂ a₂ma₂jon₅ Jesús, jaun₂ ca₂të́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ ca₂ŋag₃ chi₂jua'₂ dsón'₂ ma₂join₂₃. 45Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ ca₂juá'₂ 'lióg₂, “Dsón'₂ bá₄ le₂jaun₂ ma₂ca₂lë₃”, jaun₂ ca₂jɨ́in'₂ 'lag₄ o₄gú₃ Së́₄ 'éi₂. 46Jaun₂ Së́₄ në́₃ ca₂i₁lia₅ 'mɨ'₂ tióg₃; quian'₅₄ a₂jaun₂ ca₂lioin₃ 'lag₄ Jesús jme₁ca₂sió₂ cróg₄. Jaun₂ ca₂to'₂ 'ŋió'₃ tau₂ 'ŋio₅ a₂jme₁ma₂lë́₅ dso'₂ nɨ₁'lau₂. Jaun₂ ca₂mói₂ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ 'ɨ́₂ pa₁, ca₂jne₃ 'o₄ tau₂ 'ŋio₅. 47Jaun₂ María i₂chan₂ Magdala quian'₅₄ María chog₅₄ José, ca₂të́₂ ne₅₄ ja₁ca₂'on₃ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\