SAN MARCOS 16

1Le₃ca₂gú'₃ jmɨg₄ jŋió₅, jaun₂ María i₂chan₂ Magdala quian'₅₄ María chog₅₄ Jacobo, quian'₅₄ guë́₄ jan₂ i₂chen₂ Salomé, ca₂i₁lia₅ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ a₂jme₁dsɨ₃tsáng₃ nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄ Jesús. 2Jaun₂ le₁né₃ guë́₄ jme₁jnia₃ jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ semana, ca₂i₃léin₂ ja₁chi₁'on₅ Jesús, ca₂dsi₃léin₂ con'₂ ma₂'en₅ ca₂la₂ 'iog₂. 3Jaun₂ dsia₂₃ jág₁: ―¿'Ein₂ jme₃'o₅₄ jniog₄ mói₂ cau₅ nɨ₁cang₁ a₂chi₁jnɨ₅ 'o₄ tau₂ 'ŋio₅? 4La₁ jme₁ca₂jág₃ në́₃, jua'₂ ma₂rë₂mu₅, cau₅ bá₄ ma₂chí'₅. Ia₁ a₂jme₁pa₁ lɨn₃ bá₄ nɨ₁cang₁. 5Jaun₂ ca₂i₃toin'₅₄ 'ŋió'₃, jaun₂ ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ chi'₂ i₂qui'₂ 'mɨ'₂ chen'₅₄ tiog₂, guá₅ të₂le₃ gu₂ ne₁ ja₁i₃léin₂ jaun₂. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ 'io₅₄ në́₃. 6La₁ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂: ―Tsá₃ juɨ₁dsi₂gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂. A₂'na'₂ Jesús bá₄ 'nia'₂ i₂niog'₅₄ i₂ca₂jon₃ ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄. La₁ ma₂ca₂jein'₅₄ bá₄. Tsá₃ 'éi₂ chan₂ ja₁lá₃. Në₅ jag₄ 'nia'₂ ja₁ca₂quio₅ dsa₂. 7Jaun₂ o₂nó'₅ 'nia'₂ o₂chei'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, Pe₄ në́₃, a₂ma₂'ein₅₄ juɨ₅ ŋó₅ jŋiái₅ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'nia'₂ juɨ₅ Galilea. Ja₁jaun₂ o₁jɨin'₄ 'nia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ ma₂ca₂juá'₂. 8Jaun₂ ca₂'uɨin₂ tau₂ 'ŋio₅ i₃lein₃ cuɨng₂₃, dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ jlein₂₃. Tsá₃ 'ein₂ ca₂tsɨ́'₃ le₂'i₄ juɨ₅, ia₁ a₂gó'₅ bá₄ i₃lein₃. 9Jaun₂ të₂le₃ o₂'iog₂ jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂rë₃lióg₃ semana a₂ca₂jein'₅₄ jaun₂, ca₂jme₃jniai₂₃ le₂'uɨg₅₄ ne₄ María chan₂ Magdala, i₂ca₂'uɨ́n'₂ Jesús guion₃ je₂na'₅₄ quió'₅ le₂jŋiá₅. 10Jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂i₁chi'₄ dsa₂ i₂jme₁quian'₅₄ Jesús. 'Éi₂ në́₃, tioin'₅₄ 'lia'₂ dsɨ́₅, quɨ'₂-'o₂₃ bá₄. 11Jme₁ca₂nág₂ juá'₂ 'io₅₄ a₂ma₂chan₂ táng₃ Jesús, ia₁ ma₂në₂jág₂ 'io₅₄, la₁ tsá₃ 'ein₂ ca₂rë₃'én₂ guë'₂ jág₁ jaun₂. 12Cang₂ jaun₂ táng₃ ca₂jme₃jnia₅ Jesús le₂siá'₂ ne₄ on₃ dsa₂ 'éi₂ quiáin₅, ja₁jme₁i₂nioi₅₄ ja₁nau₂. 13Jaun₂ ca₂i₃lein₃ táng₃ ca₂i₁chi'₄ rɨin'₅₄. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'ein₂ rɨin'₅₄ ca₂rë₃'én₂ jág₁ a₂dsia₅ 'éi₂. 14Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂jme₃jnia₅ Jesús jɨn₄ ta₁guia₃-ján₃ con'₂ i₂jme₁tén₄ guë́'₅. Jaun₂ ca₂jí₂ ia₁ 'e₂ lë₃ ŋɨ́₄ lë₃ cang₄ dsi₅₄, tsá₃ 'éin₂ a₂juá'₂ rɨin'₅₄ i₂ma₂ca₂të́₂ ne₄ a₂ma₂ca₂jein'₅₄ táng₃. 15Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃, o₂'ë́₃ jɨn₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ jág₁ dse₃. 16I₂'én₂, i₂jŋó₂ jmɨg₂ në́₃, lióin₂, tɨ́in'₄ bá₄. I₂tsá₃ 'én₂ në́₃, le₃chain₂ tioin'₅₄ 'éi'₃ a₂dsɨ₃'éin₂. 17Jaun₂ léi₄ la₂ jme₃quian'₅₄ dsa₂ 'én₂. Të₂le₃ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quió₃ jniá₂, 'uɨ́in'₂ je₂na'₅₄, ton'₂ dsia₃ dsa₂ jág₁ jmei₅ 'mɨ́₂ në́₃. 18Në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂jŋa'₃ dsɨ₂mɨ'₂, o₃ 'ein₂ ca₂'ɨn'₃ mɨ́₅ 'lɨg'₅₄, la₁ tsá₃ 'e₂ jén'₄. Qui₂quiog₃ gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ dso'₅₄, jaun₂ 'lión₂ bá₄ dsa₂. 19Jme₁ma₂lë₅ juá₂ Te₁gui'₅₄ Jesús le₂në₅, jaun₂ guë́₄ ca₂roin'₂ ŋái'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jaun₂ ca₂guá₂ të₂le₃ gu₂ ne₁ quió'₅ Diú₄. 20Cang₂ jaun₂, dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃, ca₂'uɨin₂ i₁lein₅₄ ca₂le₂con₂ juɨg₂ i₁'ë́₄ jág₁. Jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesús ca₂cuë₃ bí₂, ca₂jmo₃ léi₄ a₂dsón'₂ dsau₅ jág₁ quió'₅, të₂le₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ léi₄ juë'₂ a₂qui₂ca₂jmo₃ dsa₂ quiáin₅. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\