SAN MARCOS 2

1Cang₂ jaun₂ ca₂'í₃ táng₃ Jesús jë₄ juɨg₂ Capernaum. Jaun₂ ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ a₂ma₂dsiáin'₃. 2Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂ŋɨ'₂ dsa₂ juɨn₅ lɨn₃, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ ma₃të₂ ja₁'éin'₄ dsi₂néi₂, le₂tan₅₄ o₄'né₄ në́₃. Jaun₂ ca₂ton₃ jág₁ dse₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂. 3Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ co₂nió'₃; jë₄ jaun₂ i₃lén₂ quén₂ le₁jŋiai₂₃ jan₂ dsa₂ i₂rë₂já'₃ quió'₅. 4Ia₁ tsá₃ lé₂ ŋɨ́i₃ të₂ dsi₂néi₂ ja₁'en₅₄ Jesús, ia₁ juɨn₅ dsa₂ tion'₅₄, jaun₂ juɨ₅ co'₅₄ tsɨ₁'né₅ bá₄ ca₂niá₃ caun₂ tau₂ pa₁, co₂dsau₅ ja₁chén'₄ Jesús. Juɨ₅ jaun₂ ca₂sióin₂ dsa₂ 'lian'₂ 'éi₂, dsɨ́in₂ caun₂ tsɨ₁jein₁. 5Jme₁ca₂rë₃lí'₄ Jesús 'a₂ lia'₂ 'én₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'lian'₂: ―Jón₃, ma₂rë₂'én₄ bá₄ dsáu'₂. 6Jaun₂ i₂lɨn₅₄ të₅juá'₅ i₂jme₁tián'₄ jë₄ jaun₂, ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅: 7“¿'E₂ lë₃ juá'₂ i₂në₅ le₂në₅? A₂'ɨn₅ 'lɨg'₅₄ Diú₄ bá₄ i₂në₅. 'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃'én₂ dsáu₁ dsa₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ Diú₄ bá₄.” 8La₁ ma₂ŋi₅ bá₄ Jesús dsɨ₂juɨ₅ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂ tiáin'₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ le₂në₅? 9¿'E₂ a₂quian₅ guë́₄ ta₁, a₂juɨg₅₄ jniá₂ dsa₂ 'lian'₂ në₅: “Ma₂rë₂'én₄ dsáu'₂”, o₃ a₂juɨg₅₄ 'e₂ jniá₂: “Nau₂ guan'₂ ŋɨ₄ quion₂ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂?” 10La₁, ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂'io₅ bí₂ 'éi'₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ a₂lé₂ le₃'éin₂ dsáu₁ dsa₂ ―jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'lian'₂ 'éi₂: 11―'Ne₂ juɨ́g₂ jniá₂, nau₂ quion₂ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂, guan'₂. 12Jaun₂ ca₂nau₂ 'éi₂, ca₂cáun₃ tsɨ₁jein₁ quió'₅, të₃ jág₅ dsa₂. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́in₃, qui₂jme₂juɨin'₂ Diú₄, tsɨ́'₅ rɨin'₅₄: ―'I₁co₂ráun₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂jág₃ jniog₄ le₂në₅. 13Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂ŋó₃ Jesús chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. Jaun₂ dsi₃lén₂ dsa₂ juɨn₅ ca₂ŋɨi'₂. Jaun₂ qui₂ca₂jme₃tag₅ Jesús jág₁ dse₃. 14Jme₁ca₂ŋɨi₅ ja₁jaun₂, ca₂jɨ́in₂ Leví ja₁ŋi'₅₄ Alfeo, guá₅ 'éi₂ gue₂₃ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄ romano. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jme₁quiong'₅₄ jniá₂. Jaun₂ ca₂nau₂ 'éi₂, ca₂ŋó₃ quiong'₅₄. 15Jme₁ma₂'en₅₄ Jesús guë́'₅ ja₁quió'₄ Leví; ja₁jaun₂ jme₁le₁ŋɨ'₂ juɨn₅ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ ján₃, quian'₅₄ dsa₂ sián'₂ “i₂le₁cán'₄ dso₄” në́₃, tiáin'₅ co₂lë₅ guë́'₅ quian'₅₄ Jesús quian'₅₄ dsa₂ quiáin₅, ia₁ i₂juɨn₅ lɨn₃ i₂le₂'éi₂ ma₂quiain'₅₄ ŋɨ₂₃. 16Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ të₅juá'₅ quián₅ dsa₂ fariseos a₂guë́'₅ Jesús co₂lë₅ quian'₅₄ dsa₂ le₂'éi₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ quián₅ Jesús: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ guë́'₅ të₅ quián'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ dsa₂ 'lɨn'₅₄ i₂le₁cán'₄ dso₄, quian'₅₄ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ në́₃? 17Jaun₂ jme₁ca₂nág₂ Jesús jág₁ në₅, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Tsá₃ të₅mɨ́₅ 'nió'₅ quió'₅ dsa₂ dsen₃ i₂tsá₃ le₁dso'₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ dsa₂ i₂le₁dso'₅₄ bá₄ 'nió'₅ të₅mɨ́₅ quió'₅. Ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ guio₃ jniá₂ a₂të́₄ dsa₂ dsen₃, a₂të́₄ dsa₂ i₂qui₂le₁cán'₄ dso₄ bá₄ jniá₂ guio₃. 18Co₂ráun₂ dsa₂ i₂jme₁i₂nio₄ quian'₅₄ Juan₅₄, quian'₅₄ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ dsa₂ fariseos në́₃, jme₁jme₂'ɨin₅₄. Jaun₂ dsi₃lén₂ i₂lɨn₅₄ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄ jme₂'ɨn₅₄ dsa₂ i₂i₂nio₄ quian'₅₄ Juan₅₄, dsa₂ quián₅ fariseos në́₃, ton'₂ tsá₃ jme₂'ɨn₅₄ guë'₂ dsa₂ quián'₂ 'ne₂? 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Lé₂ le₃jme₃'ɨn₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂té₄ ja₁niog₅ jmɨg₄ ja₁jen'₂ gu₂ dsa₂, të₁lia'₂ quiong'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ i₂jén'₂ gu₂? Ma₁ tsá₃ le₂jaun₂ jmo₅ dsa₂, të₁lia'₂ quiong'₅₄ 'éi₂. 20La₁ jiá₃ caun₂ jmɨg₄ a₂jŋia'₃ dsa₂ i₂jén'₂ gu₂ 'éi₂. Jaun₂ guë́₄ lé₂ le₃jme₃'ɨin₅₄. 21'Ma₁ tsá₃ jmo₅ dsa₂ jua'₅₄ a₂tióng₅ quian'₅₄ 'nau₅₄ 'mɨ'₂ 'mɨ́₂ tsɨ₁'mɨ'₂ gui'₅₄, ia₁ dsáu'₅ tsɨ₁'mɨ'₂ 'mɨ́₂ jë₁ma₂jŋɨ₂. Jaun₂ juë'₂ guë́₄ jë₁gag₂ lë́₂ tsɨ₁'mɨ'₂ gui'₅₄. 22On₃ guë́₄ jmo₅ dsa₂ jua'₅₄ a₂tia'₂ vino 'mɨ́₂ 'ŋió'₃ nɨ₁lau₂ gui'₅₄. Ia₁ guéi₃ nɨ₁lau₂ gui'₅₄ quian'₅₄ dsió'₁ vino 'mɨ́₂. Dsɨ₂'én₂ bá₄ vino, lia'₂ nɨ₁lau₂ në́₃. Jaun₂ 'ŋió'₃ nɨ₁lau₂ 'mɨ́₂ bá₄ 'nió'₅ tia'₃ dsa₂ vino 'mɨ́₂ ia₁jaun₂ tsá₃ dsɨ₃'én₂. 23Caun₂ jmɨg₄ sa₅₄ ca₂ŋɨ₅ Jesús quiain'₅₄ dsa₂ quiáin₅ caun₂ ja₁nau₂ ja₁jnia₄ trigo. Dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂gág₃ mɨ́'₂ trigo jme₁ca₂ŋɨi₅ ja₁jaun₂. 24Jaun₂ në́₃, ca₂juá'₂ dsa₂ fariseos : ―¿'E₂ lë₃ jmo₅ dsa₂ i₂quiang'₅₄ ta₁ a₂tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ jmo₃ jmɨg₄ sa₅₄? 25Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Tsa₁ ma₂'í'₂ 'nia'₂ 'i₁cón'₂ a₂ca₂jmo₃ David ma₂lɨ́g'₂ quian'₅₄ rɨin'₅₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃'ɨ́n₂ quió'₅, a₂ca₂lë₃ i₁cón'₅? 26Ca₂'í₃ David dsi₂néi₂ quió'₅ Diú₄, lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́n₄ Abiatar juɨg₅₄ jme₂dsa₂. Ca₂guë́'₃ i₁ŋí'₄ jŋió₅ a₂'i₄ 'éi'₃ a₂guë́'₅ jmá'₃ jme₂dsa₂. Jaun₂ ca₂cuë́'₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃. 27Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―O₄quió'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ ca₂lë₃ jmɨg₄ sa₅₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ o₄quió'₄ jmɨg₄ sa₅₄ ca₂jmó'₂ Diú₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 28Jaun₂ lë₃, Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ i₂'io₅ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ jmɨg₄ sa₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\