SAN MARCOS 3

1Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂'í₃ Jesús guá'₅ sinagoga . Ja₁jaun₂ jme₁'en₅₄ jan₂ dsa₂ i₂'lia'₂ caun₂ mɨ₂gu₂. 2Jaun₂ ca₂tiog₃ dsa₂ ca₂tiain₃ Jesús, o₁ne₄ chi₂jua'₂ jme₃'lióin₂ dsa₂ 'éi₂, të₃ jmɨg₄ sa₅₄, ia₁jaun₂ chain₂ bí₂ a₂bóin'₂ dso₄ Jesús. 3Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús dsa₂ i₂'lia'₂ mɨ₂gu₂: ―Ŋia₅, dsi₂jo₂ la₂ nau₂. 4Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ jág₅: ―Juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ sa₅₄, ¿'e₂ 'i₄ 'éi'₃ jmo₃ dsa₂? ¿A₁dse₃, o₃ a₂'lɨg'₅₄ 'e₂? ¿A₂lión₂ dsa₂ jme₂dsí₂ rɨin'₅₄, o₃ a₂jŋɨ'₃ dsa₂ rɨin'₅₄ 'e₂? Jaun₂ jŋia'₅₄ lë₁tión₂ tei₄ le₂jaun₂ bá₄ dsa₂. 5Jaun₂ 'ne₂ Jesús ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂tion'₅₄, co₂'na₂ guë'₂ quɨ'₂ dsɨ́₅, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ tsá₃ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ dso'₅₄: ―Nei'₅₄ gog'₂. Jaun₂ ca₂néi'₃ 'éi₂ gu₂; ca₂lág₃ bá₄ jaun₂ në́₃. 6Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂'uɨn₂ dsa₂ fariseos ca₂i₁jmo₅₄ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ quián₅ Herodes a₂jŋɨi'₃ Jesús. 7Jaun₂ ca₂ŋó₃ táng₃ Jesús juɨ₅ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ quian'₅₄ dsa₂ i₂quiain'₅₄. Jaun₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ chan₂ Galilea ca₂jme₃quiong'₅₄ në́₃. 8Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂niog₅ lë́₂ a₂jmo₅ Jesús, ca₂o₃lén₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ chan₂ Judea, dsa₂ chan₂ Jerusalén, dsa₂ chan₂ Idumea, dsa₂ chan₂ le₂'ŋo'₅₄ Cuá₃ Jordán, dsa₂ chan₂ Tiro, dsa₂ chan₂ Sidón në́₃, a₂ca₂o₃jɨin₅₄ Jesús. 9Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús dsa₂ quiáin₅, a₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ caun₂ tsɨ₁mu₅, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂quɨ́in'₃ jɨn₄ dsa₂. 10Ia₁ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ dso'₅₄ ma₂ca₂jme₃'lióin₂ le₂jŋiá₅. Jaun₂ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dso'₅₄ tioin'₅₄ co₂'liain'₂ rɨin'₅₄ ca₂lia'₂ qui₂co₂dsɨin₅₄ Jesús, ia₁ a₂'nio₃ qui₃nɨ́i'₃ quió'₅. 11Jme₁ca₂jág₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ i₂tion'₅₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂, jaun₂ ca₂chi₃jné₃, tioin'₅₄ co₂mɨ'₅₄, juá'₂: ―¡'Ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄! 12Jaun₂ lë₃ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tsá₃ jme₃jniog₂₃. 13Cang₂ jaun₂ ca₂i₃léin₂ caun₂ ja₁lë́₄ dsɨ₂con'₂. Ja₁jaun₂ ca₂quión'₂ Jesús dsa₂ i₂'nioi₃ jme₃quiong'₅₄. Jaun₂ ca₂o₃lén₂ 'éi₂ ja₁chéin'₄. 14Jaun₂ ca₂'ɨin₃ guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ 'éi₂, ia₁jaun₂ jme₃quiong'₅₄ ton'₂ ia₁jaun₂ chei₃ a₂dsɨ₃lén₂ 'éi₂ a₂qui₂dsɨ₃'ë́₃ jág₁, 15ia₁jaun₂ 'io₃ 'éi₂ bí₂ ján₃ a₂le₃'uɨ́in'₂ je₂na'₅₄ dsɨ́₅ dsa₂. 16I₂la₂ bá₄ dsa₂ i₂guia₃-tɨ́n₂ i₂ca₂'ɨn₃ Jesús: Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ Jesús Pe₄; 17Le₂on₃ ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo: Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄, i₂ca₂të́'₃ Jesús Boanerges, co₂'nió'₄ a₂juá'₂, jaun₅ ŋí'₃; 18Drë́₄, Fe₂li₄, Bartolomé, Të₅₄, To₁má₄ në́₃; Jacobo ja₁ŋi'₅₄ Alfeo. Tadeo, Si₂mu₅₄ i₂lɨ́n₅ cananista; 19Judas Iscariote në́₃, dsa₂ i₂ca₂jɨ́n'₂ Jesús. Jaun₂ ca₂dsián'₃ Jesús jme₁ca₂dsiáin'₃ caun₂ dsi₂néi₂. 20Con'₂ guë'₂ siá'₂, ca₂ŋɨ'₂ táng₃ dsa₂ juɨn₅ lɨn₃, jŋia'₅₄ tsá₃ jɨin₅₄ guë́'₃ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. 21Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ o₁rɨin'₅₄, jaun₂ ca₂o₃léin₂ a₂jme₁tsáun'₂ të₂, ia₁ 'ei₅ jág₁ a₂lë₁ma₂të₂'ɨ₂₃ ŋɨ₂₃. 22Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ të₅juá'₅ i₂ja₂lén₂ Jerusalén, ca₂juá'₂: ―Quian₅ dsa₂ në₅ Be'elzebú, i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ je₂na'₅₄. A₂jaun₂ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ 'uɨ́in'₂ je₂na'₅₄ tion'₅₄ dsɨ́₅ dsa₂. 23Jaun₂ lë₃ ca₂të́'₃ Jesús të₅juá'₅ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄: ―¿'A₂ lia'₂ le₃lé₂ jua'₅₄ jmo₃ Satanás a₂dsein₂₃ 'ŋiog₅ quió'₅ dsa₂? 24Në₁jua'₂ co₂nió'₃ dsɨ₂tan₅₄ ca₂niói'₃ mɨ'₅₄ quiain'₅₄ rɨin'₅₄, dsɨ₂tan₅₄ 'éi₂ tsá₃ uë́₂ lé₂ le₃tóin'₃. 25Në₁jua'₂ dsa₂ dsi₂néi₂ tioin'₅₄ mɨ'₅₄ quɨ́in'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ uë́₂ tió'₅. 26Në₁jua'₂ ca₂dsia₃ Satanás 'nei₂ a₂jmo₃ le₁dsoin'₅₄ 'ŋiog₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ uë́₂ 'oin₅₄ bí₂ quió'₅; ja₁jaun₂ ca₂dsan₃ bá₄ quió'₅ në₁jua'₂ le₂jaun₂. 27''I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃'í₂ tion₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ 'uan'₂, jua'₅₄ a₂jŋiá'₂ dsa₂ a₂te₁'i₁ quió'₅, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂'nei'₂ bá₄ de'₂ jŋiá₅ dsa₂. Jaun₂ bá₄ lé₂ le₃jŋia'₃ a₂cha₂ quió'₅. 28'A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, a₂lé₂ le₃'én₂ ca₂le₃jë́₃ bá₄ dsáu₁ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂'lɨg'₅₄ juá'₂ në́₃. 29La₁ në₁jua'₂ ca₂juá'₂ 'lɨg'₅₄ 'ɨin₂₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, tsá₃ ma₃a₁jaun₂ lé₂ le₃'én₂ dsáu₁. A₂rë₂cáin'₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ chain₂ bá₄ jaun₂. 30Le₂në₅ ca₂juá'₂ ia₁ dsia₅ dsa₂ 'ag₂₃ 'ein₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄. 31Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ chi'₂ rɨn'₅₄ Jesús, quian'₅₄ chog₅₄ në́₃. La₁ ca₁'né₄ bá₄ ca₂tóin'₂. Jaun₂ ca₂chein₃ jág₁ a₂të́'₂ Jesús. 32Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₁tián'₄ cau₅ quió'₅ Jesús: ―Chog'₂ quian'₅₄ chi'₂ rɨ́ng'₂, në₅ tiáin'₅ ca₁'né₄, a₂'nai'₂ 'ne₂. 33Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿'Ein₂ 'éi₂ lɨ́n₅ cha₃ jniá₂, rɨ́n'₃ jniá₂ në́₃? 34Jaun₂ ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂tián'₅ cau₅ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡Jag₄! I₂la₂ bá₄ lɨ́n₅ cha₃, rɨ́ng'₃ në́₃. 35Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂jmo₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, i₂'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ rɨ́ng'₃, cha₃ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\