SAN MARCOS 5

1Jaun₂ dsi₃léin₂ jme₁dsi₃léin₂ 'ŋo'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄, go₄ dsa₂ Gadarenos. 2Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂o₃'ɨ́n₃ Jesús 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂o₂'ɨ́n₃ ja₁le₁'on₅ 'lag₄, dsa₂ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ dsɨ́₅. 3Jme₁guá₄ dsa₂ 'éi₂ jë₄ tau₂ 'ŋio₅; jaun₂ tsá₃ ma₃'ein₂ jme₁quɨ'₅₄ jmɨg₄ tió'₅ 'nei'₂ quian'₅₄ ŋí₁ cadena, 4ia₁ 'lióng₂ ráun₂ jme₁ma₂'nei'₂ dsa₂ le₂jŋiá₅, jme₁ma₂tó'₂ dsa₂ cadena mɨ₂tag₅₄, mɨ₂gu₂ në́₃. La₁ jë₂ bá₄ jŋia'₅₄ ma₂gág₃; ma₂juɨin₃ nɨ₁ŋí₁ jme₁chi₁quɨ́'₅ mɨ₂tag₅₄ në́₃. Jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ ma₃'ein₂ jme₁tio₃. 5Jaun₂ në́₃, jme₁i₂ŋɨ₅₄ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ dsɨ₂guio'₂ ja₁le₁'on₅ 'lag₄ lia'₂ juɨ₅ má'₂ në́₃, qui₂jmái'₂ uɨg₅ 'ŋiog₅ qui₂uɨng₂ quió'₅ quian'₅₄ nɨ₁cang₁. 6La₁ jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús já₅ uɨ́ng₂, ŋó₃ jaun₂ në́₃ co₂chi'₅₄ le₃ne₄ ja₁ŋó₄ Jesús, jaun₂ ca₂chi₃jné₃. 7Jaun₂ ca₂'í₃ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ tián'₅ 'ne₂ jë₄ quió₃ jniá₂, 'ne₂ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ juɨn'₂? Ca₂Diú₄, jnag₅₄, mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ tsá₃ lë₁'ë́₅ uɨg₅. 8Ca₂juá'₂ le₂në₅, ia₁ jme₁ma₂në₂chí'₃ Jesús jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, ca₂juá'₂: “¡Jú₅ quió'₅ dsa₂ në₅, 'ne₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄!” 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'A₂ lia'₂ cheng'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Juɨn₅ bá₄ cheng₂, ia₁ a₂juag₅ jnia'₅₄ lë́₂. 10Jaun₂ ca₂mɨ₃ tion₅₄-jan₃ ne₄ Jesús a₂tsá₃ chein₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ ja₁siá'₂. 11Ia₁ jme₁tion'₅₄ juɨn₅ i₁ŋí₅, guë́'₅ quián₅ 'uɨg₅₄ má'₂, 12jaun₂ qui₂ca₂mɨ₃ i₂'lɨn'₅₄ ne₄ Jesús, ca₂juá'₂: ―Chei₅ jnia'₅₄ ja₁tion'₅₄ i₁ŋí₅, jaun₂ dsɨ₁tió'₄ jnia'₅₄ quió'₅ 'éi₂. 13Jaun₂ ca₂cuë₃ bá₄ Jesús jmɨg₄. Jaun₂ ca₂'uɨin₂ ca₂i₃léin₂ i₃toin'₅₄ quió'₅ i₁ŋí₅. Jme₁lë́₂ con'₂ tɨn₃ mei₅ i₁ŋí₅ jme₁tion'₅₄. Ca₂le₃jɨ́n₃ 'éi₂ ca₂i₁nioi₁₂ co₂chi'₅₄ cuɨng₂₃ ca₂sein₃ siá₅ i₃toin'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂dsain₃. 14Jaun₂ ca₂i₃len₃ dsa₂ i₂jme₁jmo₅ 'í₁ cuɨng₂₃ ca₂i₁chi'₄ dsa₂ jë₄ juɨg₂, quian'₅₄ i₂tion'₅₄ ja₁nau₂ në́₃. Jaun₂ i₃lén₂ dsa₂ i₁jag₅₄ 'e₂ ca₂lë₃ ja₁jaun₂. 15Jme₁ca₂o₃léin₂ ja₁'en₅₄ Jesús, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ juɨn₅ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ quió'₅. Jaun₂ ma₂guá₅ ma₂qui'₂ tsɨn'₅₄, ma₂'en₅₄ bá₄ dsɨ́₅. Tioin'₅₄ ca₂jág₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅. 16Jaun₂ dsa₂ i₂ca₂jág₃ ca₂dsia₃ 'e₂ ca₂lë₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ je₂na'₅₄ quió'₅, 'e₂ ca₂lë₃ quian'₅₄ i₁ŋí₅ në́₃. 17Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂mɨ₃ tion₅₄ ne₄ Jesús a₂o₃'ɨin₅ 'uë₃ go₅₄. 18Jme₁ma₂ŋó₅ Jesús 'í₂ tsɨ₁mu₅, jaun₂ jme₁mɨ₅ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ je₂na'₅₄ quió'₅, jme₁mɨ₂₃ jág₁ ne₄ Jesús a₂dsó₃ quiong'₅₄. 19La₁ tsá₃ ca₂cuë₃ 'éi₂ jmɨg₄. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Guan'₂ ja₁quiáng'₂, ja₁tián'₄ rɨ́ng'₂, o₂dsia₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ në₂jmo₃ Te₁gui'₅₄ o₄quiáng'₂, 'a₂ lia'₂ në₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅. 20Jaun₂ ŋá'₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂ dsi₂néi₂ quió'₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂i₁dsia₂ jë₄ juɨg₂ tén₅ Decápolis ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ca₂jmo₃ Jesús o₄quió'₄. Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂nág₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅. 21Jme₁ca₂dsián'₃ táng₃ Jesús le₃'ŋo'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ quian'₅₄ tsɨ₁mu₅, juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂ca₂dsi₃lén₂ táng₃ jme₁dsiáin'₃. Të₁lia'₂ 'ŋɨ₂₃ chei'₅₄ jmɨg₂, 22jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ guá'₅ sinagoga, i₂chen₂ Jairo. Jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús, jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ne₄ 'éi₂. 23Ca₂mɨ₃ ca₂juá'₂: ―Ma₂i₁jón₂ jan₂ chi'₂ quiáng₃. ¿Tsa₁ gog'₅₄ o₁jɨin'₁ o₁quiog'₂ gog'₂ ne₄ quió'₅, jaun₂ 'lióin₂, le₃chain₂? 24Jaun₂ në́₃ ca₂ŋó₃ Jesús quiong'₅₄; juɨn₅ lɨn₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₃lén₂ ca₂lia'₂ co₂'liain'₂ bá₄ Jesús. 25Jë₄ jaun₂, ŋó₃ jan₂ 'io₅₄ i₂ma₂të́₂ guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂ a₂dso'₅₄ a₂tɨin₂. 26'Lióng₂ a₂ma₂i₃ŋɨ́i₂ o₄gú₃ juɨn₅ të₅mɨ́₅; jme₁ma₂'éin₂ ca₂le₃jë́₃ cu₄ a₂jme₁cha₂ quió'₅. La₁ tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃, ia₁ të₂le₃ ca₂i₃ja₃ bá₄ quió'₅. 27La₁ jme₁ca₂nág₂ a₂'ɨn₅ dsa₂ Jesús, jaun₂ ŋó₃ ca₂jme₃quiáin₃ le₃ja₁ŋó₄ 'éi₂, jɨn₄ dsa₂. Jme₁ca₂dsióg₃ cau₅ quió'₅ Jesús në́₃, jaun₂ ca₂nɨ́i'₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ 'éi₂. 28Ia₁ lɨ́in₂: “Tsá₃ a₂nag₅₄ a₂jŋia'₅₄ nɨ́g'₄ ca₂juɨg₄ tsɨn'₅₄, jŋia₃ quió₃.” 29Co₂tan₅₄ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂'ná₂ tein₂₃ jmɨ₂, ca₂rë₃lí'₄ ca₂'lóin₂ dso₄ quió'₅. 30Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂rë₃lí'₄ Jesús a₂o₃'ág₃ bí₂ quió'₅. Jaun₂ ca₂jéin'₃ jɨn₄ dsa₂, ca₂ŋag₃: ―¿'Ein₂ bá₄ në₂nɨ́'₃ tsɨ́n'₅? 31Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Jua'₂ jág'₂ bá₄ 'ne₂ 'a₂ lia'₂ co₂'liog'₂ dsa₂ ja₂léin₂. ¿'E₂ lë₃ juá'₂ “'ein₂ në₂nɨ́'₃ quió₃?” 32La₁ qui₂ja₂né₂ Jesús jɨn₄ dsa₂ a₂'nai'₂ 'ein₂ në₂nɨ́'₃ quió'₅. 33'Io₅₄ 'éi₂ në́₃ ma₂jlein₂₃ bá₄ chéin'₅ gó'₅, ia₁ ŋi₅ bá₄ 'e₂ ma₂i₂ŋɨ́i₂. Ca₂ŋó₃ co₂ŋei'₅₄ ne₄ Jesús, ca₂chi₃jné₃, ca₂juá'₂ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ tí₅ jág₁ dsón'₂. 34Jesús në́₃ ca₂juá'₂: ―Jón₃, ia₁ 'éng'₂, ca₂'lóng'₂ bá₄. Guan'₂ tei₄ quiáng'₂. Co₂në₅ ca₂jŋia₃ dso₄ quiáng'₂. 35Të₃ dsia₅ bá₄ guë́₄ Jesús jág₁ jaun₂ jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁quió'₄ Jairo i₂lɨ́n₅ ta₁ quió'₅ guá'₅ 'éi₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́₅ Jairo: ―Ma₂ca₂jon₃ bá₄ ja₁mɨ́g'₄. ¿'E₂ ta₁ ma₂cuë'₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ të₅? 36La₁ tsá₃ ca₂tón'₃ Jesús juɨ₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jairo: ―Tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃; jŋia'₅₄ lia'₂ 'én₃ bá₄. 37Tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ Jesús a₂dsɨ₃lén₂ juɨn₅ dsa₂ quiong'₅₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ Pe₄, Jacobo, quian'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄ bá₄ i₃lén₂. 38Jme₁ca₂dsi₃léin₂ ja₁quió'₄ Jairo, ca₂jág₃ tion'₅₄ dsa₂ go₂'i₃ quɨ'₂-'o₂₃ co₂mɨ'₅₄, 'lia'₂ dsɨ́₅. 39Ca₂'í₃ Jesús dsi₂néi₂, ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ lë₃ tó'₂ 'nia'₂ mɨ'₅₄, 'au'₂ 'nia'₂ le₂në₅? Tsá₃ rë₂jon₅₄ guein₂ në₅. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂rë₂güɨ́in₃ bá₄. 40La₁ jŋia'₅₄ ca₂ŋɨ́₂ bá₄ dsa₂ Jesús tioin'₅₄. Jaun₂ në́₃ ca₂'uɨ́n'₂ Jesús ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ ca₁'né₄. Jaun₂ ca₂jŋiai₃ chog₅₄-jmei₂ 'lag₄, dsa₂ ún₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃. Ca₂i₃toin'₅₄ ja₁rë₂quian₅ guein₂ 'lag₄. 41Jaun₂ ca₂jŋa'₃ gu₂ i₂bë'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Talita, cumi ―co₂'nió'₄ a₂juá'₂: 'Io₅₄ bë'₅₄, 'ne₂ juɨ́g₂ jniá₂, nau₂. 42Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂nau₂, ca₂ŋɨ₃. Jme₁ma₂'ein₅₄ guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ tioin'₅₄. 43La₁ Jesús në́₃ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ 'i₁jan₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ a₂cuë₃ dsa₂ a₂guë́'₃ i₂bë'₅₄ 'éi₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\