SAN MARCOS 7

1Jaun₂ në́₃ dsa₂ fariseos quian'₅₄ i₂lɨn₅₄ të₅juá'₅ i₂ja₂lén₂ Jerusalén, ca₂o₃léin₂ ca₂ŋɨi'₂ ja₁'en₅₄ Jesús. 2Ca₂jág₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂jɨ́in₂ i₂lɨn₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂guë́'₅ të₃ tsá₃ “le₁jë́₃” gu₂, tsá₃ jme₂ti₃ jua'₅₄ a₂rang₂₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃. 3(Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ fariseos, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ Judea në́₃, jme₂ti₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ tag₄ chí'₅ quió'₅ dsa₂ can'₅₄, a₂tsá₃ guë́'₃ në₁jua'₂ tsá₃ ma₂në₂rang₃ 'lióng₂ ráun₂ gu₂. 4Jë₁ma₂o₃lein₃ 'ma'₅₄, tsá₃ guë́'₃ në₁jua'₂ tsá₃ ma₂në₂jme₃ti₃ con'₂ tag₄ chí'₅ a₂rang₃ quió'₅. Jaun₂ 'lióng₂ bá₄ guë́₄ tag₄ siá'₂ a₂jme₂ti₃ dsa₂ juɨ₁lia'₂ a₂rang₅ dsa₂ nɨ₁vaso, juɨ₁lia'₂ a₂rang₅ dsa₂ nɨ₁taza, nɨ₁dsɨg₁, tsɨ₁cama në́₃.) 5Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ fariseos quian'₅₄ të₅juá'₅, ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'E₂ lë₃ tsá₃ jme₂ti₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng'₂ tag₄ chí'₅ quió'₅ dsa₂ can'₅₄? Guë́'₅ bá₄ të₃ tsá₃ ma₂në₂rang₃ gu₂. 6Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Dsón'₂ bá₄ dsau₅ ca₂juá'₂ Isaías ca₂'ɨin₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁, juɨ₁lia'₂ tio'₅₄ ne₄ Si₂: Dsa₂ juɨg₂ la₂ jme₂juag'₂ jniá₂ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ mɨ₂'o₅₄ bá₄, la₁ia₁ uɨ́ng₂ bá₄ 'i₄ dsɨ́₅ ja₁con₂ jniá₂. 7La₁ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ a₂jme₂juag'₂, ia₁ jág₁ a₂jme₂tag₂₃, 'éi'₃ a₂lë₁lë́₅ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄. 8Ia₁ co₂dsia₅ ma₂ca₂tí'₃ bá₄ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄, a₂ma₂ja₂nóg'₅ chan'₅₄ tiá₂ 'éi'₃ tag₄ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 9Ca₂juá'₂ ján₃: ―'Ŋio₅ tɨn'₂ 'nia'₂ jmo'₂ cau₅ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄, a₂jme₂tí'₁ 'nia'₂ tag₄ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. 10Ia₁ ca₂juá'₂ Moisés a₂jme₃gan₃ dsa₂ chog₅₄-jmei₂. Jaun₂ juá'₂, chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂juá'₂ uɨg₅ ne₄ chog₅₄-jmei₂, juɨ₁join₅₄. 11La₁ 'nia'₂ në́₃ juá'₂ a₂lé₂ le₃juá'₂ dsa₂ tsɨ́'₃ chog₅₄-jmei₂: “Tsá₃ 'nia'₂ lé₂ le₃jme₁'ong₁₂, ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió₃ a₂lë́₅ Corbán”, (co₂'nió'₄ a₂juá'₂, a₂ma₂lë́₅ quió'₅ Diú₄ bá₄). 12Në₁jua'₂ le₂në₅ jaun₂ tsá₃ ma₃cuë'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂jme₃'on₅₄ guë́₄ dsa₂ chog₅₄-jmei₂. 13Jaun₂ le₂në₅ bá₄ tsá₃ ma₃'e₂ quen₅ jág₁ quió'₅ Diú₄, jmo'₂ 'nia'₂, të₂le₃ quian'₅₄ tag₄ a₂chí'₅, a₂ca₂ŋag₃ dsa₂ can'₅₄ quiáng'₂. 'Lióng₂ bá₄ guë́₄ a₂siá'₂ jmo'₂ 'nia'₂. 14Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús dsa₂, ca₂juá'₂: ―Nei₂ 'nia'₂ dse₃ ca₂le₃jɨ́ng'₃ a₂juá'₄ jniá₂ la₂. 15'I₁caun₂ a₂dsɨ₂to'₅₄ quió'₅ dsa₂, on₃jua'₅₄ a₂jaun₂ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅. Cosa a₂'uë₂ dsɨ́₅ dsa₂ guioin₅₄, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂. 17Jme₁o₂'ɨ́in₃ jɨn₄ dsa₂, ŋái'₃ dsi₂néi₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ 'e₂ jág₁ dsau₅ jáng'₅ jág₁ ca₂cuë́'₃ dsa₂ jaun₂. 18Jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿Ján₃ bá₄ tsá₃ ŋɨ́'₂ 'nia'₂ a₂juá'₅ jniá₂? Ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂guë́'₅ dsa₂, on₃jua'₅₄ a₂jaun₂ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂. 19Ia₁ on₃jua'₅₄ dsɨ́₅ dsa₂ dsɨ₂to'₅₄ a₂guë́'₅. Rë₂tú'₅ bá₄ dsa₂ dsɨ₂to'₅₄ a₂jaun₂. Cang₂ jaun₂ dsɨ₂'uë'₅₄ táng₃ dsa₂ ca₁'né₄. (Ca₂'ë₃ co₂'nió'₄ a₂le₁jë́₃ ca₂le₃jë́₃ bá₄ má₃, jme₁ca₂juá'₂ le₂në₅). 20Ca₂juá'₂ ján₃: ―Ca₂le₃jë́₃ a₂'uë₂ dsɨ́₅ dsa₂, a₂jaun₂ bá₄ a₂jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂. 21Të₂dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ 'uë₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄: juɨ₁lia'₂ a₂lë́₅ dsɨ́₅ dsa₂ niói'₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂; a₂'ang₅ dsa₂; a₂jme₂dsian₅ dsa₂ rɨin'₅₄; 22a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ jmo₃ quió'₅ a₂cha₂ quió'₅ rɨin'₅₄; 'e₂ caun₂ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jmái'₂ rɨin'₅₄; a₂qui₂jme₂gain₂₃ rɨin'₅₄; a₂jmo₂₃ o₂guí'₃ 'lɨg'₅₄, a₂jmo₂₃ uɨg₅ dsɨ́₅, a₂qui₂chi₂'ɨn₅ dsa₂ rɨin'₅₄; a₂jme₂róin₂ jmái'₂ dsa₂; ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂tsá₃ 'en₅₄ dsɨ́₅ dsa₂ lɨ́in₅. 23Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, të₂dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ lë́₂, a₂në₅ bá₄ a₂jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂. 24A₂'ein₅₄ ja₁jaun₂, ca₂o₃'ɨ́in₃ ŋó₃ 'uë₃ ma₂quián₅ juɨg₂ Tiro. Jaun₂ ca₂'í₃ con'₂ të₃co'₅₄ bá₄ dsi₂néi₂ quió'₅ dsa₂ ja₁jaun₂. La₁ tion₅₄ bá₄ ca₂rë₃lí'₄ dsa₂, tsá₃ ma₃ca₂cuɨn₃ jmɨg₄ a₂'mai₃. 25Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂nág₂ chog₅₄ jan₂ 'io₅₄ bë'₅₄ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄. Ca₂dsióg₃, jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús. 26'Éi₂ jme₁lɨ́n₄ jan₂ 'io₅₄ griega, i₂chan₂ Sirofenicia. Jaun₂ ca₂mɨ₃ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂ a₂dsɨ₃dsein₂₃ je₂na'₅₄ quió'₅ chi'₂ quiáin₅. 27Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Juɨ₁le₂tan₅₄ de'₂ jŋiá₅ chi'₂ quiáng₃; ia₁ tsá₃ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂jŋiá'₄ jniá₂ i₁ŋí'₄ quió'₅ chi'₂, a₂ton₅₄ ne₄ dsɨ₂jɨ'₅₄ . 28Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ 'io₅₄ 'éi₂: ―Dsón'₂ bá₄ dsau₅, Te₁gui'₅₄, la₁ia₁ le₂jiog₅ dsɨ₂jɨ'₅₄ bá₄ guë́'₅ né'₃ nɨ₁mesa 'nau₅₄ a₂tsɨ₂séi'₂ guein₂. 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: ―Dse₃ në₂ŋag'₅₄. Ma₂lé₂ guang'₅₄. Ma₂o₂'ɨ́n₃ bá₄ je₂na'₅₄ i₂jme₁'en₅₄ të₂dsɨ́₅ chi'₂ quiáng'₂. 30Jaun₂ ca₂ŋái'₃ bá₄; jme₁dsiáin'₃, ca₂jɨ́in₂ ja₁mɨ́g₄ roin₂₃ tei₄ ne₄ tsɨ₁cama, ma₂o₂'ɨ́n₃ bá₄ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅. 31Ca₂o₃'ɨ́n₃ táng₃ Jesús juɨg₂ Tiro, ca₂ŋɨ́i₃ juɨ₅ juɨg₂ Sidón, jaun₂ ca₂dsióg₃ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ Galilea, jaun₂ ca₂'í₃ 'uë₃ Decápolis . 32Ja₁jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ lé₂ dsia₃ jág₁. Jaun₂ ca₂mɨ₃ dsa₂ a₂quióg₃ Jesús gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. 33Jaun₂ ca₂jiog₃ Jesús ca₂jŋiai₃ dsa₂ 'éi₂ caun₂ ja₁co₂'ŋiog₅, jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂tiá₂ chi₁gú₃ rë₂gua₄ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂'ŋéi₃ chi₁gú₃, jaun₂ ca₂nɨ́i'₂ le₁tsɨ'₂ dsa₂ 'éi₂. 34Jaun₂ ca₂chóg'₃ ne₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂choin₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡Efata! ―co₂'nió'₄ a₂juá'₂: ¡Nia₄! 35Jme₁ma₂në₂juá'₂ le₂në₅, ca₂niá₃ rë₂gua₄ mɨ₂'o₄ dsa₂ 'éi₂ në́₃, ca₂'lóin₂, ca₂dsia₃ dse₃ jág₁. 36Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃. La₁ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ ca₂dsia₃ bá₄ dsa₂. 37Jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ jme₁ca₂rë₃ŋi₅. Jaun₂ qui₂ca₂dsia₃ dsa₂: ―Dse₃ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₂₃. Jmo₂₃ a₂nag₅ dsa₂ i₂güɨn₄, lia'₂ dsa₂ i₂con₄ në́₃, lé₂ le₃dsia₃ jág₁.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\