SAN MARCOS 8

1Jmɨg₄ jaun₂ ca₂ŋɨ'₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂. Ia₁ tsá₃ ma₃'e₂ cha₂ guë́'₃, jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: 2―Ŋéi₂ dsɨ₃ jɨng₅₄ dsa₂ në₅, ia₁ ma₂'nɨ₅ jmɨg₄ tioin'₅₄ ja₁lá₃ quiong'₅₄, tsá₃ ma₃'e₂ cha₂ guë́'₃. 3Në₁jua'₂ dsiain'₅₄ guë'₂ jniá₂ quió'₅ të₃ tsá₃ ma₂në₂guë́'₃, 'uáin₂ bá₄ le₂'i₄ juɨ₅, ia₁ uɨ́ng₂ bá₄ ja₂lén₂ i₂lɨn₅₄ në₅. 4Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―¿A₂já'₄ bá₄ lé₂ le₃dsɨ₁'nióg₂ ca₂le₃jë́₃ i₁ŋí'₄ a₂'nió'₅ le₂tan₅₄ dsa₂ në₅ ja₁co₂'ŋiog₅ la₂? 5Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―¿Je₂liá'₂ i₁ŋí'₄ 'i₄ quián'₂ 'nia'₂? ―Guio₃ bá₄ ―ca₂ŋag₃. 6Jaun₂ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tian'₃ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃ 'uë₃. Jme₁ma₂chan'₂ le₂guio₃ i₁ŋí'₄, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ ca₂jmo₃ le₁'nau₅₄, jaun₂ guë́₄ ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ia₁jaun₂ 'éi₂ dsia₃ ne₄ dsa₂. Jaun₂ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃. 7Jme₁tion'₅₄ on₃-ún₂ i₁ju₁ pí'₁, jaun₂ ca₂jme₃jŋiói₃ quió'₅ 'éi₂ ján₃, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂dsión'₂ 'éi₂. 8Jaun₂ qui₂ca₂guë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂lia'₂ ca₂rë₃tain₅₄. Jme₁ca₂lë₃ jaun₂, ca₂cág'₃ dsa₂ guio₃ tsɨ₁mɨ'₂ 'nau₅₄ a₂ca₂chóng₃. 9Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ jme₁lë́₂ con'₂ quén₂ mei₅. Jaun₂ guë́₄ qui₂ca₂'ág'₃ jág₁ dsa₂. 10Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂'í₃ táng₃ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, ca₂dsi₃léin₂ 'uë₃ Dalmanuta. 11Jaun₂ ca₂o₃lén₂ dsa₂ fariseos ca₂jme₃lióg₃ ca₂tsɨ́in₂ quiong'₅₄, a₂mɨ₂₃ jmo₃ 'éi₂ caun₂ léi₄ juë'₂ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 12Jaun₂ ca₂chon₃ Jesús dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ bá₄ lë₃ 'nio₃ dsa₂ chan₂ jmɨg₄ në₃ a₂jmo₅₄ jniá₂ léi₄? A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ léi₄ jaun₂ le₃guéi'₁ 'nia'₂. 13Tión₂ jaun₂ bá₄ dsa₂ 'éi₂, ca₂'í₃ táng₃ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ ca₂ŋó₃ le₃'ŋo'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ le₃ó₃. 14Ca₂'en₃ dsɨ́₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ cán₂ a₂guë́'₃, jŋia'₅₄ lia'₂ caun₂ i₁ŋí'₄ bá₄ quian₅ i₃léin₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅. 15Jaun₂ ti₁ca₂néi'₂ Jesús jág₁, ca₂juá'₂: ―Të₃ŋi'₅₄ quián'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ juá'₅ quió'₅ dsa₂ fariseos, quian'₅₄ jág₁ quió'₅ Herodes në́₃. Ia₁ lë́₅ lia'₂ lë́₅ juɨ₁ levadura . 16Jaun₂ ca₂dsia₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quian'₅₄ rɨin'₅₄: ―'An₁ juá'₂ le₂në₅ ia₁ tsá₃ i₁ŋí'₄ cha₂ quián₂ jniog₄. 17Ca₂rë₃lí'₄ bá₄ Jesús jág₁ a₂dsia₅ 'éi₂ i₃léin₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ juá'₂ 'nia'₂ a₂tsá₃ i₁ŋí'₄ cha₂ quián'₂ 'nia'₂? ¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ tsá₃ rë₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂? ¿O₃ a₂tsá₃ len'₅₄ 'e₂ 'nia'₂, o₃ a₂cang₄ dsei'₂ 'e₂ 'nia'₂? 18¿O₃ bá₄ a₂lë₁tio'₅₄ mɨ₂ne'₅₄ 'e₂ 'nia'₂, la₁ tsá₃ jniag'₃? ¿O₃ bá₄ a₂lë₁le₁dsɨ₅₄ bá₄ rë₂guá'₂ 'nia'₂, la₁ tsá₃ nag'₂ guë'₂ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ tsá₃ ma₃dsá₂ 'e₂ 'au'₂ 'nia'₂? 19Lia'₂ con'₂ jme₁ca₂dsio'₄ jniá₂ quian'₅₄ 'ŋiá₂ i₁ŋí'₄ bá₄ ca₂lɨn₅ ca₂guë́'₃ con'₂ 'ŋiá₂ mei₅ dsa₂, ¿je₂liá'₂ mɨ'₂ ca₂lë₃ nɨ₁'nau₅₄ a₂ca₂chóng₃ guë́₄ ca₂cag'₅₄ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Guia₃-tɨ́n₂. 20Con'₂ siá'₂ táng₃, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂dsio'₄ jniá₂ guio₃ i₁ŋí'₄ ca₂lɨn₅ ca₂guë́'₃ quén₂ mei₅ dsa₂, ¿je₂liá'₂ mɨ'₂ 'nau₅₄ a₂ca₂chóng₃ ca₂cag'₅₄ guë́₄ táng₃ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ 'éi₂: ―Guio₃. 21Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃: ―¿Tsa₁ rë₂len'₅₄ bá₄ guë́₄ 'nia'₂ jaun₂? 22Jaun₂ dsi₃léin₂ juɨg₂ Betsaida. Jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ jan₂ dsa₂ ten₄, jaun₂ ca₂mɨ₃ dsa₂ a₂téi₂ gu₂. 23Jaun₂ në́₃ ca₂jŋa'₃ gu₂ dsa₂ ten₄ 'éi₂, ca₂jiog₃ juɨ₅ 'nɨ'₂ juɨg₂. Jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂tsáng₂ jmɨ₁'ë́'₅ quió'₅, jme₁ne₁ dsa₂ 'éi₂, ca₂téi₂ gu₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ chi₂jua'₂ ma₂lé₂ jág₃. 24Jaun₂ ca₂chóg'₃ ne₅₄ ca₂jág₃, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jɨn₄ jniá₂ dsa₂ i₂nio₄, i₂jniá₂ lia'₂ jniá₂ nɨ₁'ma₂. 25Con'₂ siá'₂ ca₂tí₂ táng₃ Jesús gu₂ jme₁ne₁ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ guë́₄ ca₂jág₃ i₁ca'₅₄ mɨ₂ne₅₄, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃jniá₂ dse₃ jme₁ne₁₂, ca₂'lóin₂. 26Jaun₂ ca₂dsióg'₂ Jesús co₂dsau₅ ja₁quió'₄, ca₂juá'₂: ―Tsá₃ 'ú₅ jë₄ juɨg₂ të₃ jág₅ dsa₂. 27Cang₂ jaun₂ ca₂ŋó₃ Jesús quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ le₂tan₅₄ juɨg₂ Cesarea ja₁tén₄ Filipo. Jaun₂ le₂'i₄ juɨ₅ ja₁i₃léin₂, ca₂ŋag₃ Jesús ca₂ŋɨ́i'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―¿'Ein₂ lɨ́n₅ jniá₂, juá'₂ dsa₂? 28Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―I₂lɨn₅₄ dsa₂ juá'₂ a₂lɨ́ng'₅ Juan₅₄ i₂jme₁chon₅ dsa₂ jmɨg₂. I₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂ a₂lɨ́ng'₅ Elías. I₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂ táng₃ a₂lɨ́ng'₅ jan₂ i₂sián'₂ i₂chen₄ quián₅ Diú₄. 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: ―¿'Nia'₂ guë'₂ në́₃? ¿'E₂ juá'₂ 'nia'₂ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―'Ne₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 30Jaun₂ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tsá₃ dsia₃ tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ jua'₅₄ a₂'ag₃. 31Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂'ë́₂ jág₁ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, a₂ca₂tɨ́n₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ₃ŋɨ́i₂ 'lióng₂ uɨg₅, a₂tsá₃ le₃jei₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₅ guá'₅, juɨg₅₄ jme₂dsa₂, të₅juá'₅ në́₃. Ca₂le₃jɨ́n₃ quɨin'₃ jág₁ a₂jŋag'₃. La₁ jein'₅₄ bá₄ táng₃ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂. 32Ca₂juá'₂ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁. Jaun₂ Pe₄ në́₃ ca₂jiog₃ le₂cau₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ti₂ca₂néi'₂ a₂jme₁jnéi₂ juɨ₅. 33Jaun₂ ca₂jén'₃ Jesús ca₂jɨ́in₂ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂jéin₂ Pe₄ ca₂juá'₂: ―¡Jŋiag'₃ cau₅ quió₃, 'ne₂ Satanás! Ia₁ tsá₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Diú₄; lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂. 34Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ në́₃. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nio₃ 'ein₃ jniá₂, co₂dsia₅ juɨ₁dsi₂'én₂ dsɨ́₅ guioin₅₄, juɨ₁jmo₁₂ co₂jŋiai₅₄ a₂jóin₂, juɨ₁'ein₁₂. 35Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂tsá₃ 'nio₃ jón₂ ia₁ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ le₃chain₂ dse₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, dsɨ₃'én₂ quió'₅. La₁ juɨ₁'ein₂ guë́₄ i₂tén'₂ dsɨ́₅ gue₃ 'mú₃ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂, 'uɨg₅₄ quió'₄ jág₁ dse₃ në́₃, tɨ́in'₄, le₃chain₂ dse₃ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂. 36¿'E₂ bá₄ ta₁ jmo₃ a₂lí'₂ dsa₂ 'ŋio₅ lɨn₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, në₁jua'₂ dsɨ₃'én₂ bá₄ guë'₂ jme₂dsí₂ quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂? 37¿O₃ je₂liá'₂ lé₂ le₃quí₃ dsa₂ 'lia'₅₄ ia₁jaun₂ tɨ́n'₄ jme₂dsí₂ quió'₅? 38Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂gui'₅₄ jmóg'₂ jniá₂, quian'₅₄ jág₁ dse₃ quió₃, të₃jɨn₄ dsa₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄ i₂tsá₃ ne'₅₄ chan₂ jmɨg₄ në₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ gui'₅₄ jmóg'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁guain'₂ quian'₅₄ ángeles jŋió₅ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ bí₂ jlá'₁ quió'₅ jmei₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\