SAN MARCOS 9

1Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ le₂la₂ ján₃: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, ia₁ chan₂ i₂lɨn₅₄ 'nia'₂ i₂tión₂ ja₁lá₃ i₂tsá₃ tɨn₅₄ dsián₃ né'₃ a₂të₅₄ ne₅₄ a₂guá₂ jmɨg₄ a₂jme₃gón₃ Diú₄ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅. 2Jŋéi₂ jmɨg₄ cang₂ jaun₂ ca₂jŋia₃ Jesús Pe₄, Jacobo, Juan₅₄ në́₃, jaun₂ ca₂i₃léin₂ con'₂ guioin₅₄ juɨ₅ caun₂ má'₂ ŋei₅. Ja₁jaun₂ ca₂jme₃tsɨ́n₃ Jesús lia'₂ jniái₂ të₃ jág₅ rɨin'₅₄. 3Jaun₂ nɨ₁tsɨn'₅₄ ca₂jnia₃ tág₅ co₂'né'₅ tiog₂ jau₂ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ chan₂ mɨ₂güɨ́g₃ tsá₃ tɨin₂ rang₃ 'mɨ'₂ a₂jnia₅₄ tiog₂ le₂jaun₂. 4Jaun₂ ca₂jág₃ ca₂jnia₃ coin₂, Elías quian'₅₄ Moisés, tióin₂ dsia₂₃ jág₁ quiain'₅₄ Jesús. 5Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, ¡'e₂ guë́₄ dse₃ lia'₂ tio'₅₄ jniog₄ ja₁lá₃! Në₃ o₁jmog'₅₄ 'nɨ₅ tsɨ₁'io₅ láu₃: caun₂ quiáng'₂, caun₂ quió'₅ Moisés, caun₂ guë'₂ quió'₅ Elías në́₃. 6(On₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ rë'₂ Pe₄ 'e₂ a₂ca₂'ŋiai₂, të₂'ɨ₂₃ le₂jaun₂, ia₁ a₂gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ tioin'₅₄). 7Të₃jë₄ jaun₂ në́₃ ca₂'ág₂ jnei₅ ja₁tioin'₅₄, ca₂lioin₂. Jaun₂ jë₄ jnei₅ jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ a₂ca₂juá'₂: ―I₂la₂ bá₄ jón₃ quiáng₃, i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃. Nei₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅. 8Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ jme₁ca₂jág₃ táng₃, tsá₃ ma₃'ein₂ chan₂, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ 'ŋiog₅ bá₄ Jesús quiong'₅₄ guë́₄. 9Jme₁ma₂tioin'₅₄ juɨ₅ ja₂lein₃ sióin₅ má'₂, jaun₂ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ 'e₂ a₂ca₂jág₃ jaun₂, a₂jmo₃ tei₄ ca₂lia'₂ ca₂jen'₅₄ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ 'mú₃. 10Jaun₂ në́₃ tei₄ bá₄ ca₂jmo₃, tsá₃ 'ein₂ ca₂tsɨ́'₃, jŋia'₅₄ lia'₂ qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄ 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂ a₂jein'₅₄ ne₄ 'mú₃. 11Jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'E₂ lë₃ juá'₂ të₅juá'₅, Elías bá₄ i₂ca₂tɨ́n₂ jiá₃ le₂'uɨg₅₄? 12Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Dsón'₂ bá₄ jaun₂ Elías bá₄ i₂jiá₃ le₂'uɨg₅₄, a₂jmóg'₃ ca₂le₃jë́₃. ¿'E₂ guë'₂ lë₃ jaun₂ chi₁ton₅ ne₄ Si₂ a₂ca₂tɨ́n₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂tsá₃ caun₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂, tsá₃ guei₃ dsa₂, 'liog'₃ dsa₂ 'uë₃ co₂ŋɨ́₂? 13La₁ jniá₂ juá'₅, i₂ma₂guan₅ bá₄ Elías, qui₂ca₂jmóg'₂ dsa₂ ca₂lia'₂ lë́₂ dsɨ́₅, lia'₂ con'₂ lë́₅ chi₁ton₅ ne₄ Si₂. 14Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂dsi₃lein₃ ja₁tion'₅₄ rɨin'₅₄. Jaun₂ ca₂jɨ́in₂ juɨn₅ dsa₂ sián'₂ tion'₅₄ le₃lág'₃ jaun₂. Tion'₅₄ të₅juá'₅ në́₃, tsɨin₂₃ quian'₅₄ 'éi₂. 15Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂jág₃ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃ ca₂jɨ́in₂ Jesús, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃, jaun₂ i₃léin₂ i₁cuag₃ Diú₄. 16Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'E₂ jág₁ tsɨ₂jɨ́n'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ dsa₂ në₅? 17Jaun₂ ca₂ŋag₃ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ jë₄ jaun₂: ―Të₅, la₂ jŋiag₅₄ chi'₂ quiáng₃ a₂'ein₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ i₂tsá₃ cuë₅ jmɨg₄ dsia₃ chi'₂ jág₁. 18Chi₂jua'₂ 'a₂ guë'₂ já'₄ jmóg'₂, jmo₂₃ tón₂ 'uë₃. Qui₂'uë́'₅ chi'₂ jan₅ mɨ₂'o₅₄, qui₂quɨg'₂ mɨ₂jan₅₄ në́₃. Jmo₂₃ a₂rë₂'uá'₃ rë₂juɨ́₂ quió'₅ në́₃. Jaun₂ jme₁ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂ i₂quiang'₅₄ a₂jme₁dsein₂₃ i₂'lɨn'₅₄, la₁ tsá₃ tió'₅, juá'₂. 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¡'En₁ jmá'₃ tsá₃ 'e₂ 'én'₂ 'nia'₂ dsa₂ chan₂ jmɨg₄ në₃! ¿Je₂liá'₂ jmɨg₄ jmá'₃ 'nió'₅ jmo₅₄ jniá₂ tió₅ dsɨ₃ ŋɨ₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂? O₂quiain₅ 'nia'₂. 20Jaun₂ ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ chi'₂ ca₂o₃jiog₃ ne₅₄. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂jág₃ i₂'lɨn'₅₄ ca₂jɨ́in₂ Jesús, ca₂jmo₃ táng₃ i₃'ɨ́n₃ i₂bë'₅₄ qui₂ca₂ba₂ca₂lɨ́in'₂ 'uë₃, 'uë́'₅ jan₅ mɨ₂'o₅₄. 21Jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ jmei₂ chi'₂: ―¿Jma₂je₂liá'₂ jmɨg₄ jén'₅ le₂në₅? Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Lia'₂ con'₂ bɨn'₅₄ bá₄ i₂në₅. 22'Lióng₂ ráun₂ ma₂jmo₃ a₂'nio₃ 'í₂ né'₃ si₂, 'nio₃ 'í₂ né'₃ jmɨ́g₃ në́₃, a₂jmóg'₂ i₂'lɨn'₅₄ a₂'nio₃ jŋag'₃. La₁ në₁jua'₂ cha₂ a₂lé₂ le₃jmó'₂, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jnia'₅₄. 23Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ jaun₂ “chi₂jua'₂ cha₂ a₂lé₂?” Lé₂ bá₄, quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂. 24Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂ŋag₃ jmei₂ i₂bë'₅₄ ca₂juá'₂ tiá₂: ―¡'Én₂ bá₄ jniá₂! ¡Jme₁'o₁ jaun₂ le₃'éng₂ guë́₄! 25Jme₁ca₂jág₃ Jesús caun₂ qui₂ca₂ŋɨ'₂ juɨn₅ lɨn₃ guë́₄ dsa₂, jaun₂ guë́₄ ca₂jéin₂ i₂'lɨn'₅₄, ca₂juá'₂: ―Jú₅ ja₁në₅, 'ne₂ jme₂dsí₂ i₂jmo'₂ con₄ güɨn₄ chi'₂. Ca₂lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃'ú'₄ ja₁në₅, ia₁ jniá₂ juá'₅. 26Jaun₂ jme₁ca₂o₃'ɨ́n₃ i₂'lɨn'₅₄, ca₂jmo₃ guë́₄ cón'₂ ca₂guió'₃ chi'₂ 'éi₂, ca₂i₃'ɨ́in₃, ca₂ba₂ca₂lɨ́in'₂ 'uë₃, ca₂quiog₂ tsá₃ lí'₄. “Ca₂join₃ bá₄”, ca₂juá'₂ mei'₂ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂jág₂. 27Jaun₂ ca₂'ɨ́n₃ Jesús mɨ₂gu₂, ca₂chó'₂, jaun₂ ca₂nau₂ chi'₂. 28Jaun₂ jme₁ma₂'í₅ Jesús caun₂ dsi₂néi₂, ja₁jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ con'₂ guioin₅₄: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄ tsá₃ ca₂tián₃ jnia'₅₄ a₂dsén₄ i₂'lɨn'₅₄? 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ i₂le₂në₅ lé₂ le₃'uɨ́in₃ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ a₂chi₂lén'₂ dsa₂ Diú₄. 30Jme₁ca₂'uɨin₂ juɨg₂ jaun₂, ca₂i₃lein₃ táng₃, ca₂ŋɨi₅ juɨ₅ 'uë₃ Galilea, tsá₃ jme₁'nio₃ Jesús le₃ŋi₅ dsa₂, 31ia₁ jme₁jme₂tɨin₂₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂juá'₂: ―Ja₂quián₃ jmɨg₄ a₂jáng'₂ dsa₂ jɨ́in'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ dsa₂ i₂'iog₅₄ jaun₂ jŋag'₃ dsa₂. La₁ a₂'nɨ₅ jmɨg₄, jein'₅₄ bá₄ táng₃. 32La₁ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ në́₃, tsá₃ ca₂ŋɨ́i'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ a₂juá'₂ le₂jaun₂, ton'₂ tsá₃ ma₃ca₂tiá₃ dsɨ́₅ jua'₅₄ a₂ŋag₃ guë́₄ 'e₂ ŋag₃. 33Jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ juɨg₂ Capernaum. Jme₁ma₂tiáin'₅ dsi₂néi₂, jaun₂ ca₂ŋɨ́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂juá'₂: ―¿'E₂ jág₁ tsɨ́n'₂ 'nia'₂ ja₂nóg'₅ le₂'i₄ juɨ₅? 34La₁ tei₄ bá₄ ca₂tiáin'₂, tsá₃ 'e₂ ca₂ŋag₃, ia₁ le₂'i₄ juɨ₅ ja₂lein₃ tsɨin₂₃ 'ein₂ dsón'₂ i₂lén₂ i₂dsen₅₄ guë́₄ jë₄ quió'₅ rɨin'₅₄. 35Jaun₂ ca₂guá₂ Jesús, jaun₂ ca₂të́'₃ ta₁guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ 'nio₃ lén₂ i₂le₂'uɨg₅₄, cán₂ ne₄ juɨ₅, 'nió'₅ léin₂ i₂jë₁ca₂tó'₂ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃, jme₂ti₃ ta₁ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄. 36Jaun₂ në́₃ ca₂cain₃ jan₂ guein₂ quián₅ dsa₂, jaun₂ ca₂dsiain₃ 'éi₂ jë₄ quió'₅, jaun₂ ca₂jŋau'₃, ca₂juá'₂: 37―Juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂guen₅ jan₂ guein₂ bë'₅₄ le₂la₂ o₄quió₃ jniá₂, jniá₂ bá₄ guei₂₃. I₂guei₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ jniá₂ guei₂₃. Guein₂₃ le₂jiog₅ i₂ca₂chei₃ jniá₂. 38Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄: ―Të₅, në₂jɨn₄ jnia'₅₄ jan₂ dsa₂ i₂në₂'uɨ́n'₂ je₂na'₅₄ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quiáng'₂. Tsá₃ ma₃në₂cuë́₁ jnia'₅₄ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jmo₃ guë́₄ le₂jaun₂, ia₁ tsá₃ ŋɨ₂₃ guë'₂ quian'₅₄ jniog₄. 39Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ le₂jaun₂, jua'₅₄ a₂jnɨg'₅₄. Ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ jmo₅ caun₂ ta₁ juë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂, jua'₅₄ a₂lé₂ le₃dsia₃ 'ag₃ 'lɨg'₅₄ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂. 40Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'iog₅₄ jniog₄, i₂tión₂ të₂le₃ quián₂ jniog₄ bá₄ 'éi₂. 41Ia₁ në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂cuë́'₃ 'nia'₂ tsá₃ a₂léi'₂ o₁jŋia'₅₄ caun₂ vaso jmɨg₂ bá₄, ia₁ a₂tén'₅ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, lí'₂ bá₄ 'liain'₅₄. 42'Juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂jmo₅ tsɨ₂sén'₂ dso₄ juɨ₁lia'₂ i₂me'₂ le₂la₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ co₂ŋei'₅₄ jua'₅₄ a₂tón₂ dsa₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ rë₂quein₅ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁to₂ dsɨ₂lag₅₄. 43Në₁jua'₂ mɨ₂gog'₂ jmo₅ a₂tang'₂ dso₄, co₂ŋei'₅₄ guë́₄ dse₃ 'nia₄, ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ dsiáng'₄ 'nau₅₄ caun₂ gog'₂ ja₁le₃chang'₂ co₂tan₅₄, con'₂ guë́₄ a₂jme₁dsiáng'₄ guio₃-juɨ́g₃ a₂rë₂'ŋia₅ ta₁tɨn₃ gog'₂ ja₁tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ éi₃ si₂. 45Në₁jua'₂ mɨ₂tag'₅₄ jmo₅ a₂tang'₂ dso₄, 'nia₄ ján₃, ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ dsiáng'₄ guiang'₅₄ ja₁le₃chang'₂ co₂tan₅₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂jme₁dsiáng'₄ a₂rë₂'ŋia₅ le₃tɨn₃ tag'₅₄ guio₃-juɨ́g₃, ja₁tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ éi₃ si₂. 47Chi₂jua'₂ mɨ₂ne'₅₄ jmo₅ a₂tang'₂ dso₄, co₂ŋei'₅₄ guë́₄ dse₃ dsi₄ ján₃, ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ a₂dsiáng'₄ a₂teng'₅₄ ca₂mɨ́g₂ mɨ₂ne'₅₄ ja₁gon₂ Diú₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂jme₁dsiáng'₄ a₂rë₂'ŋia₅ ta₁tɨn₃ mɨ₂ne'₅₄ guio₃-juɨ́g₃: 48ja₁tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsián₃ i₁ja'₅₄, on₃ guë'₂ si₂ éi₃ në́₃. 49'Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ 'nió'₅ lé₂ 'í₁ të₂le₃ quian'₅₄ uɨg₅ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ si₂. 50Dse₃ bá₄ tsɨ₁ŋi₁ të₁lia'₂ ŋi'₅₄, la₁ në₁jua'₂ ca₂'en₃ ŋi'₅₄ tsɨ₁ŋi₁ në́₃, ¿'A₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃lei₂ táng₃? Jaun₂ juɨ₁len'₅₄ bá₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lë́₅ tsɨ₁ŋi₁. Juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ 'ei₅ tei₄ quian'₅₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\