SAN MATEO 10

1Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂cuë₃ bí₂ 'éi'₃ a₂'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, a₂qui₂jme₃'lióin₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄ a₂niog₅ lɨ́n₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ jmɨ₁uɨg₅ në́₃. 2Le₂la₂ bá₄ chen₂ ta₁guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ i₂ca₂quión'₂ Jesús 'éi₂ quiáin₅: Si₂mu₅₄, i₁të́'₂ dsa₂ Pe₄; quiain'₅₄ Drë́₄ rɨin'₅₄; Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄, ja₁ŋí'₄ Zebedeo; 3Fe₂li₄ quian'₅₄ Bartolomé; To₁má₄ në́₃ quian'₅₄ Të₅₄ i₂jme₁cán₂ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄; Jacobo i₂lɨ́n₅ ja₁ŋí'₄ Alfeo; Tadeo në́₃; 4Si₂mu₅₄ në́₃ i₂të́'₂ dsa₂ cananista; Judas Iscariote në́₃, i₂ca₂jɨ́n'₂ Jesús. 5Dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ në₅ bá₄ ca₂chen₃ Jesús jme₁ma₂në₂cuë₃ jág₁ la₂: ―Tsá₃ o₁nó'₅ 'nia'₂ juɨ₅ 'uë₃ go₄ dsɨ₂nau₂, on₃ guë'₂ o₂ton'₅₄ 'nia'₂ 'i₁caun₂ juɨg₂ a₂tén₅ 'uë₃ Samaria. 6Ja₁jaun₂ bá₄ o₂nó'₅ 'nia'₂ ja₁tion'₅₄ dsa₂ i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ já'₂ cha'₂ i₂ma₂i₂cón'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Israel . 7O₂nó'₅ 'nia'₂ qui₂o₂'ë́₃ jág₁ dse₃ la₂ chei'₅₄ 'nia'₂ dsa₂, ma₂ja₂quián₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 8O₂jmo₄ 'nia'₂ le₁jɨ́n₃ dsa₂ i₂lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅; ca₂le₃jɨ́n₃ guë'₂ i₂lɨ́n₅ dso₄ siá'₂ në́₃, o₂jme₁'lioin₅₄; o₂jme₁jen'₅₄ 'nia'₂ 'lag₄; o₂'uɨn'₅₄ 'nia'₂ je₂na'₅₄ quió'₅ dsa₂ në́₃. Jaun₂ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ në₂gue'₅₄ 'nia'₂ bí₂ la₂ on₃jua'₅₄ a₂cha₂ 'lia'₅₄, le₂në₅ o₂jmo₄ 'nia'₂ ján₃, o₂cuë'₅₄ dsa₂ bí₂ tsá₃ 'lia'₅₄ cán'₁. 9Tsá₃ 'e₂ cán'₁ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ a₂'nió'₅ le₂'i₄ juɨ₅, on₃ guë'₂ cu₄nióg₄, on₃ guë'₂ cu₄tiog₂, on₃ guë'₂ ŋí₁ guéin₂ të₂lau₂ quiáng'₂, 10on₃ guë'₂ të₂'mɨ'₂ jua'₅₄ a₂to'₅₄ lio₅₄ cán'₁. Jmá'₃ co₂dsán'₃ tsɨ́n'₂ bá₄ 'nia'₂ cán'₁, tsá₃ cán'₁ 'nia'₂ lau₂ ton₂ tag'₅₄ a₂ŋag₅₄ guë́₄ con'₂ a₂ma₂le₁ton₅ tag'₅₄, on₃ guë'₂ 'ma₂'ɨ₅₄; ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁, ca₂tɨ́in₂ bá₄ gue₃ má₃ quió'₅. 11'Jë₁ma₂ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ lia'₂ caun₂ juɨg₂ ca'₅₄ o₃ juɨg₂ pí'₁ 'e₂, ja₁jaun₂ jŋia₄ 'nia'₂ ja₁quió'₄ dsa₂ i₂léi₄ dsen₃ 'ua₁ dsɨ́₅, quió'₅ 'éi₂ tión'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁'uɨ́ng'₃ táng₃. 12Jë₁ma₂të́₂ rë₁tóng'₁ dsi₂néi₂ quió'₅, cuɨin₅₄ 'nia'₂ Diú₄ jua'₅₄ 'nia'₂: “Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ dsi₂néi₂ la₂.” 13Në₁jua'₂ dsa₂ dsi₂néi₂ jaun₂ léi₄ gue₂₃ bá₄ lia'₂ i₁rë₂ jág₁, jág₁ quián'₂ 'nia'₂ a₂cuɨ́in'₅ Diú₄, juɨ₁të₂'ŋiá₄ bá₄ 'ei₅ tei₄ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂ dsi₂néi₂ jaun₂. La₁ në₁jua'₂ léi₄ tsá₃ dse₃ le₁'ág₄ dsɨ́₅ dsa₂ gue₂₃ jág₁ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁të₂'ŋiá₄ bá₄ jág₁ 'ei₅ tei₄ jaun₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. 14Në₁jua'₂ cha₂ ja₁lɨn₅₄ tsá₃ 'nio₃ dsa₂ guein₃ 'nia'₂, on₃ guë'₂ 'nio₃ nag₃ jág₁ quián'₂ 'nia'₂ në́₃, co₂ŋei'₅₄ 'uɨ́n'₂ 'nia'₂ dsi₂néi₂ jaun₂, o₃ juɨg₂ jaun₂, séi'₃ 'nia'₂ 'liog₂ tag'₅₄. 15Ia₁ a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, 'ŋio₅ guë́₄ uɨg₅ gue₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁chan₂ Sodoma quian'₅₄ Gomorra . 16'Tsɨ́n₂ jniá₂ 'nia'₂ jaun₂, a₂lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ já'₂ cha'₂ jɨn₄ co₂'nió'₄ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅. Jmo₄ 'nia'₂ jaun₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂'io₅ mai₅₄ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂mɨ'₂, ton'₂ 'ua₁ 'au'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ i₁ju₂. 17Rë₂ján'₁ 'nia'₂ jaun₂ ia₁ qui₃jáng'₂ dsa₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄, qui₃bóg₂ dsa₂ në́₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas . 18Lia'₂ ne₄ dsi₄má'₂ lia'₂ ne₄ rag₅₄ në́₃, dsi₁jŋia₃ dsa₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂; jaun₂ le₂në₅ bá₄ lé₂ le₃o₁jang'₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ ne₄ 'éi₂, quian'₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂ sián'₂ në́₃. 19La₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁qui₃jáng'₂ dsa₂ ne₄ta₁, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ 'e₂ jua'₅₄ o₃ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄; ia₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁jua'₅₄ 'nia'₂ jág₁, Diú₄ bá₄ cuë₃ jág₁ a₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋag'₅₄ juɨg'₅₄ dsa₂. 20Ia₁ on₃jua'₅₄ guion'₅₄ 'nia'₂ jua'₅₄ jág₁; 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Ŋéi'₅ 'nia'₂ juá'₂ juɨ₅ të₂'au'₂. 21'Ia₁ lé₂ táng₃, juɨ₁lia'₂ rɨn'₅₄ dsa₂ qui₃jɨ́in'₂ rɨin'₅₄ jaun₂ jŋag'₃ dsa₂, juɨ₁lia'₂ jmei₂ guë'₂ dsa₂ qui₃jɨ́in'₂ chi'₂ quiáin₅; chi'₂ guë'₂ në́₃ qui₃náu₃ 'nei₂ jmái'₃ chog₅₄-jmei₂, qui₃jáng'₂ a₂jme₃dsiog₅ dsa₂. 22Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jme₃'ŋiai₅₄ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂; la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂tión₂ tiá₂ ca₂të₂ jë₁ca₂tó'₂, i₂'éi₂ bá₄ i₂lión₂. 23Jë₁ma₂qui₂co₃'ein₃ dsa₂ juɨ₁lia'₂ caun₂ juɨg₂, cuɨng₅ 'nia'₂ juɨ₅ juɨg₂ siá'₂ táng₃; a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, të₃ tsá₃ ma₂lë₅ quen'₄ 'nia'₂ i₁niog'₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Israel, a₂guan'₂ táng₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 24'Juɨ₁lia'₂ jan₂ i₂jme₂tɨn₅, tsá₃ juɨin'₂ con'₂ guë́₄ të₅ quiáin₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃, tsá₃ juɨin'₂ con'₂ guë́₄ juɨg₅₄. 25Tió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂tɨn₅ léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ të₅ quiáin₅; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ guë'₂ në́₃, dsi₁léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ juɨg₅₄. Chi₂jua'₂ 'ŋiog₅ dsa₂ juɨn'₂ caun₂ dsi₂néi₂ ma₂quion₅ dsa₂ Be'elzebú, ¡'ë₂ guë́₄ bá₄ 'ɨn₃ dsa₂, juɨ₁lia'₂ i₂tion'₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅! 26''Uɨg₅₄ jaun₂, tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ia₁ 'i₁caun₂ juɨ₁lia'₂ a₂rë₂jlë₅ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂rë₂'ma₄ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ le₃ŋi₅ dsa₂. 27Juɨ₁lia'₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ la₂ jë₄ të₃co'₅₄, jua'₅₄ 'nia'₂ të₃jɨn₄ dsa₂ juɨn₅; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ con'₂ tei₄, jua'₅₄ 'nia'₂ co₂mɨ'₅₄ juɨ₁lia'₂ ja₁ŋei₅. 28Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃ quian'₅₄ i₂jŋɨ'₃ nɨ₁ŋɨ́₅, la₁ të₂'au'₂ 'nia'₂ tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jmo₃; i₂'éi₂ bá₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁gang'₃ juɨ₁lia'₂ i₂lé₂ le₃jŋɨ'₃ nɨ₁ŋɨ́₅ quian'₅₄ guë'₂ të₂'au'₂ 'nia'₂ a₂jeng'₃ ja₁'lɨg'₅₄. 29'¿Tsa₁ 'nɨ₅ dsa₂ on₃ i₁tan₅ pí'₁ quian'₅₄ caun₂ ŋí₁ guéin₂? La₁ 'i₁jan₂ i₁tan₅ tsá₃ tián'₃ 'uë₃ jua'₅₄ tsá₃ ŋi₅ Ŋéi'₅ 'nia'₂. 30Ia₁ le₂jiog₅ nɨ₁jŋi₂ dsei'₂ 'nia'₂ le₁'í₁ je₂liá'₂ mɨ'₂ tí₅ ján₃. 31Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ gang'₃, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ quen'₄ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ juɨn₅ lɨn₃ i₁tan₅. 32'Juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniá₂ në́₃ jme₁jniag₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂ ne₄ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; 33la₁ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ a₂tsá₃ cuɨg₂₃ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁jnia₅ jniá₂ a₂tsá₃ cuɨ́in₅ ne₄ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 34'Tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂guio₃ jniá₂ a₂i₃'ei₃ tei₄ mɨ₂güɨ́g₃; ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ guio₃ jniá₂ a₂i₃'ei₃ tei₄. Mɨ'₅₄ 'nei₂ bá₄ a₂quian₄ jniá₂. 35A₂jaun₂ bá₄ guio₃ jniá₂ a₂i₃dsia₃ mɨ'₅₄ dsi₂néi₂: Chi'₂ jme₃'ŋiai₅₄ jmei₂, chi'₂ ja₁mɨ́g₄ dsa₂ në́₃ jme₃'ŋiai₅₄ chog₅₄; i₂lɨ́n₅ mɨ₂lo₅₄ në́₃ tóin'₃ mɨ'₅₄ quian'₅₄ ma₂chog₅₄. 36Dsa₂ i₂lɨ́n₅ jmei₂ dsi₂néi₂ qui₂jme₃'iog₅₄ chi'₂ quiáin₅. 37'Juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ chog₅₄-jmei₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃; le₂në₅ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ja₁ŋi'₅₄ o₃ ja₁mɨ́g₄ 'e₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃; 38juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ ca₂'ág₂ caun₂ dsɨ́₅ ca₂join₃ chi₂jua'₂ ca₂join₃, a₂jiá₃ chi₁co'₅₄ quió₃, tsá₃ ca₂tɨ́in₂ léin₂ dsa₂ quiáng₃. 39Juɨ₁lia'₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nio₃ lí'₂ le₃chain₂ dse₃, dsɨ₃'én₂ quió'₅; ján₃ bá₄ le₂në₅, juɨ₁lia'₂ i₂ca₂guen₃ 'mú₃ o₄quió₃ jniá₂, lí'₂ bá₄. 40'Juɨ₁lia'₂ i₂guen₅ 'nia'₂, guei₂₃ jniá₂; juɨ₁lia'₂ i₂guei₅ jniá₂ guein₂₃ i₂ca₂chei₃ jniá₂ në́₃. 41I₂guen₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ ia₁ a₂lɨ́in₅ i₂chen₄ quián₅ Diú₄, co₂jaun₂ bá₄ 'lia'₅₄ gue₃ ján₃ juɨ₁lia'₂ 'lian'₅₄ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. Le₂në₅ bá₄ ján₃, juɨ₁lia'₂ i₂guen₅ jan₂ dsa₂ dsen₃ ia₁ lɨ́in₅ dsa₂ dsen₃, gue₃ 'liain'₅₄ ján₃ con'₂ 'lia'₅₄ a₂ca₂tɨ́n₂ jan₂ dsa₂ dsen₃. 42Juɨ₁'ein₂ guë́₃ dsa₂ i₂cuë₅ caun₂ vaso jmɨg₂ güɨ́g'₂, cuë́'₅ jan₂ dsa₂ me'₂ le₂në₅ quiáng₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'ein₂₃ jniá₂, a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅, tion₅₄ bá₄ gue₃ 'liain'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\