SAN MATEO 14

1Jmɨg₄ jaun₂ Herodes, i₂jme₁lɨ́n₄ dsi₄má'₂ 'uë₃ Galilea, ca₂rë₃ŋi₅ jág₁ a₂ŋɨ₅ Jesús le₂con₂ jaun₂. 2Jaun₂ dsia₂₃ tsɨ́'₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄: ―Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂ bá₄ në₅ ŋɨ₅; ma₂ca₂jein'₅₄ táng₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂ 'io₂₃ juɨ₅bí₂ a₂jmo₂₃ léi₄ juë'₂. 3Ia₁ le₂jŋiá₅ ma₂ca₂jŋa'₃ dsa₂ Juan₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Herodes, ca₂'nei'₂, ca₂to'₂ dsa₂ né'₃ 'má₃ në́₃. Ca₂jmo₃ le₂në₅ 'uɨg₅₄ quió'₄ 'io₅₄ Herodías i₂jme₁lë́₄ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ Fe₂li₄ rɨin'₅₄. 4Ia₁ 'lióng₂ ráun₂ ma₂qui₂ma₂juá'₂ Juan₅₄ ma₂qui₂ma₂tsɨ́'₃ Herodes: “Tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ cáng'₄ 'io₅₄ në₅.” 5'Uɨg₅₄ jág₁ jaun₂, jme₁'nio₃ Herodes jŋɨi'₃ Juan₅₄, la₁ tsá₃ tiá₂ dsɨ́₅, ia₁ jme₁gain₃ dsa₂; ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ jme₁'éin₂ a₂lɨ́n₅ Juan₅₄ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄. 6La₁ caun₂ jmɨg₄ në́₃, jme₁ca₂dsɨ́'₃ Herodes ŋi₂, ca₂o₃'ɨ́n₃ ja₁mɨ́g₄ 'io₅₄ Herodías, ca₂dsáin₂ jɨn₄ dsa₂ i₂té₁ jmɨg₄. A₂në₅ në́₃ ca₂të́₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ Herodes, 7ca₂lia'₂ ca₂cuë₃ jág₁ quió'₅, ca₂le₃jë́₃ 'ɨin₂₃ Diú₄ a₂cuë₃ 'e₂ caun₂ a₂mɨ₃ 'io₅₄ bë'₅₄ 'éi₂. 8Jaun₂ në́₃, jme₁ma₂në₂tio'₂ chog₅₄ jág₁, ŋó₃, ca₂juá'₂: ―Cuë₄ mɨ₂dsi₄ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, të₂në₃, 'i₄ 'ŋió'₃ uɨng₅. 9Jaun₂ ca₂tá'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅ rag₅₄ jme₁ca₂nág₂ le₂në₅, la₁ tsá₃ ma₃'e₂ ŋi₅ jmo₃, ia₁ ma₂në₂cuë₃ jág₁ quió'₅ a₂'ɨin₂₃ Diú₄, të₃nag₅ dsa₂ i₂tion'₅₄ dsi₂néi₂ ja₁niog₅ jmɨg₄. 10Jaun₂ lë₃, ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ca₂i₁qui'₂ dsa₂ mɨ₂dsi₄ Juan₅₄ dsi₂néi₂ tsɨ₁'né₅ 'má₃. 11Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ bá₄ ca₂o₃can₅ dsa₂ mɨ₂dsi₄ Juan₅₄ rë₂'i₄ 'ŋió'₃ uɨng₅, jaun₂ ca₂cuë́'₃ 'io₅₄ bë'₅₄ 'éi₂, jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂i₁con₂ ne₄ chog₅₄. 12Jme₁co₂lág₂ jaun₂ në́₃, ca₂o₃lén₂ dsa₂ i₂jme₁quian'₅₄ Juan₅₄, jaun₂ ca₂tág₃ 'lag₄ 'éi₂ ca₂i₁'ó₄. Jaun₂ guë́₄ ca₂i₁lein₅₄ ca₂i₁chi'₄ Jesús. 13Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Jesús jág₁ në₅, ca₂o₃'ɨ́in₃ ja₁jme₁'ein₅₄, ca₂'í₃ 'ŋió'₃ caun₂ tsɨ₁mu₅, a₂jme₁i₂'i₅ caun₂ ja₁co₂'ŋiog₅. La₁ juɨn₅ dsa₂ juɨg₂ te₁'i₁ con'₂ ma₂quián₅ jaun₂ ca₂rë₃ŋi₅, jaun₂ ca₂'uɨin₂, ca₂i₁lein₅₄ ca₂i₁'ein₂₃ Jesús juɨ₅ tag₅₄. 14Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús le₂'ŋo'₅₄ jmɨg₂, ca₂jág₃ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ma₂tión₂ le₁jŋiog₅. Jaun₂ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, ca₂jme₃'lióin₂ dsa₂ i₂jme₁qui₂le₁dso'₅₄ quián₅ dsa₂. 15Të₂le₃ ca₂'láu₂ jaun₂, ca₂o₃lén₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Ca₂'láu₂ bá₄ la₂, ton'₂ caun₂ ja₁co₂'ŋiog₅ bá₄ la₂ ja₁tsá₃ 'ein₂ tián'₅. 'Ei'₂ jág₁ dsa₂ ia₁jaun₂ dsɨ₃léin₂ le₂con₂ juɨg₂ ma₂quián₅ në₅, qui₂dsɨ₃lia₅ ca₂la₂ a₂guë́'₃. 16Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Tsá₃ tion₅₄; cuë'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ guiong'₅₄ a₂guë́'₃. 17Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Tsá₃ 'e₂ a₂siá'₂ cha₂ ja₁lá₃, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ŋiá₂ i₁ŋí'₄ bá₄, quian'₅₄ on₃ i₁ju₁. 18Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús: ―O₂quian₂ 'nia'₂ ja₁lá₃. 19Jaun₂ në́₃, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ a₂tiain'₃ ne₄ 'uë₃. Jaun₂ ca₂jŋa'₃ ta₁'ŋiá₂ i₁ŋí'₄ quian'₅₄ le₃on₃ i₁ju₁, jaun₂ ca₂chóg'₃ ne₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄. Jaun₂ ca₂dsioin₃ le₂caun₂ le₂caun₂ i₁ŋí'₄, ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. Jaun₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ ca₂dsió'₃ jɨn₄ dsa₂. 20Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ ca₂guë́'₃ ca₂lia'₂ ca₂'ág'₃ dsɨ́₅. Jme₁ca₂lë₃ guë́'₅, jaun₂ ca₂cág'₃ bá₄ guë́₄ guia₃-tɨ́n₂ tsɨ₁mɨ'₂ 'nau₅₄ a₂ca₂chóng₃. 21Dsa₂ i₂ca₂guë́'₃ 'éi₂ jme₁tén₄ 'ŋiá₂ mei₅ jmá'₃ lia'₂ dsa₂ ŋe'₂, i₂sián'₂ bá₄ dsa₂ mɨ́₂, chi'₂ në́₃. 22Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂lë₃ jaun₂, ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ a₂tón'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, a₂ŋɨ́₃ de'₂ 'éi₂ jmɨg₂ le₁jŋiái₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'ŋiog₅ a₂dsɨ₃lein₃, të₁lia'₂ 'í₂ 'ŋiog₅ 'ág'₅ jág₁ dsa₂. 23Jme₁ca₂lë₃ 'ág'₅ jág₁ dsa₂, ca₂ŋó₃ juɨ₅ má'₂ i₁chi₂i₁lein'₄ Diú₄. Ca₂tó'₂ nei₂ jme₁ca₂tó'₂, jaun₂ bá₄ 'ein₅₄ 'ŋiog₅. 24Tsɨ₁mu₅ a₂tion'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ në́₃, jme₁ma₂dsióg'₃ dsi₂jo₂ jmɨ₁ŋí'₄. Jmɨg₂ në́₃, qui₂jná'₅ tiá₂ lɨn₃ dso'₂ tsɨ₁mu₅, ia₁ 'ei₅ tiá₂ dsí₂ 'liog'₂ le₃ca'₃. 25Le₁né₃ të₂le₃ ca₂jnia₃ jaun₂, ca₂jme₃quián₃ Jesús ja₁ŋáu'₄ tsɨ₁mu₅ tioin'₅₄. 26Jaun₂ në́₃ jme₁ca₂jág₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jóin'₅ ŋɨ₂₃ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, ca₂juɨin'₂ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂guió'₃ ca₂juá'₂: ―¡Jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ bá₄ ó₃! 27La₁ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂juá'₂ Jesús në́₃: ―¡Dsia₄ 'nia'₂ tiá₂ 'au'₂! ¡Jniá₂ bá₄ la₂; tsá₃ lë₁juɨ́n'₂ 'nia'₂! 28Jaun₂ Pe₄ në́₃ ca₂ŋag₃: ―Te₁gui'₅₄, chi₂jua'₂ 'ne₂ në₅, jmo₄ 'éi'₃ a₂nei₅₄ ŋɨ₅₄ ne₄ jmɨg₂ a₂dsióg₄ të₂ ja₁chéng'₄ në₅. 29―Ŋia₅ jaun₂ ―ca₂juá'₂. Jaun₂ ca₂sión₃ Pe₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, ca₂ŋɨ₃ ne₄ jmɨg₂ jme₁ŋó₄ ja₁chén'₄ Jesús. 30La₁ jme₁ca₂tón'₃ juɨ₅ ca₂jág₃ 'a₂ lia'₂ 'ei₅ tiá₂ dsí₂, ca₂ja₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃lióg₃ ca₂i₃'óin'₅ jmɨg₂. Ca₂guió'₃ tiá₂, ca₂juá'₂: ―¡Lio₄ jniá₂, Te₁gui'₅₄! 31Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂néi'₃ Jesús gu₂, ca₂tɨ́in₂ quió'₅ Pe₄, jaun₂ juá'₂: ―¡'E₂ guë́₄ ca₂juɨg₄ 'én'₂ 'ne₂! ¿'E₂ lë₃ në₂'éi'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂? 32Jme₁ca₂i₃toin'₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, ca₂'ág₂ táng₃ tei₄ dsí₂. 33Jaun₂ i₂jme₁tion'₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ ca₂jmo₃ i₁'áin₃ ne₄ Jesús, ca₂jme₃juag'₂. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Dsón'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 34A₂ca₂'ain₂ jmɨg₂ jaun₂, ca₂dsi₃lein₃ 'uë₃ Genesaret. 35Dsa₂ chan₂ ja₁jaun₂ në́₃, jme₁ca₂rë₃cuɨin₂₃ Jesús, jaun₂ ca₂i₁nioi₁₂ ca₂i₁can₅ jág₁ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ le₃lág'₃ jaun₂, jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁le₁dso'₅₄ ja₁'en₅₄ Jesús. 36Jaun₂ ca₂mɨ₃ tsá₃ a₂nag₅₄ o₁jŋia'₅₄ 'ág₃ tag₄ tsɨn'₅₄ bá₄ cuë₃ jmɨg₄ nɨ́'₃ dsa₂ i₂le₁dso'₅₄; jaun₂ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dso'₅₄ i₂qui₂ca₂nɨ́'₃ tsɨn'₅₄ Jesús, ca₂'lóin₂ co₂ŋei'₅₄ dso₄ a₂jme₁lɨ́in₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\