SAN MATEO 15

1Jaun₂ në́₃ ca₂o₃lén₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ fariseos quian'₅₄ të₅juá'₅ i₂ja₂lén₂ Jerusalén, ca₂jme₃quiáin₃ ja₁con₂ Jesús, jaun₂ ca₂ŋag₃: 2―¿'E₂ lë₃ tsá₃ jme₂ti₃ dsa₂ i₂quiang'₅₄ tag₄ 'éi'₃ a₂chí'₅ quió'₅ dsa₂ can'₅₄? Tsá₃ rang₂₃ gu₂ né'₃ guë́₄ a₂guë́'₃. 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―'Nia'₂ guë'₂ në́₃, ¿'E₂ lë₃ qui₂tsó'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ a₂jme₂tí'₁ 'nia'₂ jmá'₃ lia'₂ tag₄ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄? 4Ia₁ ca₂juá'₂ Diú₄: “Jme₁gan₃ 'nia'₂ chog'₂-ŋéi'₅.” Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂: “I₂të₂'on'₂ jmei₂, o₃ i₂të₃'on'₂ chog₅₄, ca₂tɨ́in₂ jóin₂.” 5La₁ 'nia'₂ në́₃ jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂, në₁'ein₂ cha₂ quió'₅ a₂lé₂ le₃jme₃'oin₅₄ chog₅₄-jmei₂, la₁ lag₃ në₁ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ chog₅₄-jmei₂: “A₂ma₂rë₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ bá₄ a₂jaun₂”, 6jaun₂ në́₃, jme₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ dsa₂ 'éi'₃ a₂tsá₃ ma₃tion₅₄ 'nió'₅ jme₃'on₅₄ dsa₂ chog₅₄-jmei₂. O₄quió'₄ tag₄ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄ bá₄ ma₂ja₂nó'₅ 'nia'₂ jmo'₂ tsá₃ ma₃'e₂ quen₅ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 7¡'Nia'₂ dsa₂ i₂lë₁jmo₅-dsáu₅ o₁ne₁ a₂jmo'₂ 'nia'₂ a₂jme₂juɨ́ng'₁ Diú₄ quian'₅₄ tag₄ quiáng'₂ ja₂nóg'₅! Dsón'₂ bá₄ dsau₅ a₂ca₂juá'₂ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, jme₁ca₂tióng₃ ne₄ si₂, 'ɨin₂₃ 'nia'₂, jme₁ca₂juá'₂: 8Dsa₂ juɨg₂ la₂ jme₂juag'₂ jniá₂ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ mɨ₂'o₅₄ bá₄, la₁ia₁ uɨ́ng₂ bá₄ 'i₄ dsɨ́₅ ja₁con₂ jniá₂. 9La₁ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ a₂jme₂juag'₂, ia₁ jág₁ a₂jme₂tag₂₃ jmá'₃ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jaun₂. 10Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús dsa₂ juɨn₅ i₂ma₂quiain'₅₄ a₂jme₃quián₃ 'éi₂ ja₁coin₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Rë₂ nei₂ 'nia'₂ a₂la₂; juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂: 11Juɨ₁lia'₂ a₂dsɨ₂to'₅₄ juɨ₅ mɨ₂'o₄ dsa₂, on₃jua'₅₄ a₂jaun₂ jmo₅ a₂rë₃'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂. Ca₂le₃jë́₃ a₂'uë₂ juɨ₅ mɨ₂'o₄ dsa₂, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂. 12Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿Tsa₁ ŋi'₅₄, 'ŋio₅ lɨn₃ tsá₃ dse₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ fariseos jág₁ a₂në₂chei'₅₄? 13La₁ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ca₂le₃jë́₃ nɨ₁'ma₂ a₂tsá₃ ca₂chéin'₃ Ŋe'₃ jniá₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, guéi₃ le₂jiog₅ jmú₄. 14O₁lë́₄ me'₂; ia₁ dsa₂ ten₄ bá₄ në₅ quian₅ ne₄ juɨ₅. Ia₁ në₁jua'₂ jan₂ dsa₂ ten₄ jŋiai₂₃ dsa₂ ten₄ rɨin'₅₄, le₃oin₃ bá₄ tsɨ₃séin'₂ siá₅. 15Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Jua'₅₄ 'e₂ jág₁ dsau₅ jáng'₅ jág₁ në₅. 16Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Ján₃ bá₄ tsá₃ ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂? 17Ia₁, ¿tsa₁ ŋɨ́'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂dsɨ₂to'₅₄ juɨ₅ rë₂'o₄ dsa₂, dsɨ₂lé₂ rë₂tú'₅ bá₄ dsa₂, cang₂ jaun₂ 'uë₂ táng₃? 18La₁ juɨ₁lia'₂ a₂'uë₂ juɨ₅ mɨ₂'o₄ dsa₂, a₂jaun₂ a₂já₅ të₂dsɨ́₅ bá₄ dsa₂. A₂jaun₂ bá₄ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂. 19Ia₁ të₂dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ já₅ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅: juɨ₁lia'₂ a₂jme₂dsian₅ dsa₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄: juɨ₁lia'₂ a₂nió'₅ dsa₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, juɨ₁lia'₂ a₂lë₁i₂nio₄ dsa₂ tiáin'₅, tsá₃ gu₂ le₁jen'₂; juɨ₁lia'₂ a₂'ang₅ dsa₂; juɨ₁lia'₂ a₂nau₂ dsa₂ a₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ a₂jmo₂₃ të₂jɨ́in₁; juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ a₂lë₁bóin'₂ dso₄ rɨin'₅₄ në́₃. 20Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ bá₄ jmo₅ a₂rë₂'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂; la₁ a₂guë́'₅ dsa₂ të₃ tsá₃ ma₂në₂jme₃ti₃ 'éi'₃ tag₄ a₂chí'₅ a₂rang₂₃ gu₂, on₃jua'₅₄ a₂jaun₂ jmo₅ a₂rë₂'ŋio₅ dsa₂. 21O₂'ɨ́n₃ bá₄ Jesús ja₁jaun₂, ca₂ŋó₃ táng₃ juɨ₅ juɨg₂ Tiro quian'₅₄ Sidón. 22Ja₁jaun₂ jan₂ 'io₅₄ cananea i₂guá₅ jë₄ juɨg₂ jaun₂, ca₂guain₃ con₂ Jesús 'o₂₃ co₂mɨ'₅₄, juá'₂ tiá₂: ―¡Te₁gui'₅₄, jaun₅ David, dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jniá₂! Jan₂ chi'₂ ja₁mɨ́g₄ jniá₂ 'en₅₄ jan₂ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅, 'ŋio₅ lɨn₃ ŋág₅ uɨg₅. 23La₁ tsá₃ 'e₂ ca₂ŋag₃ Jesús 'i₁caun₂. Jaun₂ o₃lén₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Chei'₅₄ i₂në₅ juɨ₁dsiain'₅₄, ia₁ já₅ guió'₅ co₂mɨ'₅₄ chi₁co'₅₄ quián₂ jniog₄. 24Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄ 'éi₂: ―Ca₂chei₃ Diú₄ jniá₂ a₂guio₃ jmá'₃ lia'₂ ca₂ne₅₄ o₄quió'₄ já'₂ cha'₂ i₂ma₂i₂cón'₅ chan₂ juɨg₂ Israel . 25La₁ caun₂ já₅ bá₄ 'io₅₄ 'éi₂, ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús, ca₂juá'₂: ―¡Te₁gui'₅₄, jme₁'o₄ jniá₂! 26Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Tsá₃ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂jŋiá'₄ jniá₂ i₁ŋí'₄ quió'₅ chi'₂-guein₂ a₂cuë́₄ dsɨ₂jɨ'₅₄ . 27Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ 'io₅₄: ―Dsón'₂ bá₄ dsau₅, Te₁gui'₅₄; la₁ cág'₅ bá₄ dsɨ₂jɨ'₅₄ nɨ₁jne₁ a₂tsɨ₂séi'₂ ne₄ mesa ja₁guë́'₅ juɨg₅₄. 28Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―¡'E₂ guë́₄ tson₂ 'én'₂ 'ne₂, dsa₂ mɨ́₂! Juɨ₁le₅₄ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂mɨ'₂ në₅. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂'lón₂ chi'₂ ja₁mɨ́g₄ 'io₅₄ 'éi₂. 29O₂'ɨ́n₃ bá₄ táng₃ Jesús ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂ŋɨ́i₃ juɨ₅ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ Galilea; jaun₂ ca₂uɨ́g₂ juɨ₅ ne₄ má'₂, jaun₂ ca₂guá₂ jme₁dsióg₃. 30Juɨn₅ dsa₂ ca₂dsi₃lén₂ táng₃ cau₅ quió'₅ ja₁jaun₂, le₁jŋiai₂₃ dsa₂ guian'₅₄, dsa₂ i₂le₁já'₂ gu₂-tag₄, dsa₂ ten₄, dsa₂ con₄, juɨn₅ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₂jme₁le₁dso'₅₄ në́₃. Qui₂ca₂dsiog₃ ja₁chén'₄ Jesús, jaun₂ ca₂jme₃'lió₂ 'éi₂. 31Jaun₂ guë́₄ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ jme₁ca₂të́₂ ne₅₄ ma₂dsia₅ jág₁ dsa₂ i₂jme₁con₄, ma₂i₂nio₄ dsa₂ i₂jme₁qui₂le₁já'₂ quió'₅, quian'₅₄ dsa₂ guian'₅₄ në́₃; dsa₂ ten₄ në́₃ qui₂ca₂jág₃. Jaun₂ ca₂tón'₂ dsa₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ quián₅ dsa₂ Israel . 32Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Ŋio₅ ŋéi₂ dsɨ₃ jɨng₅₄ dsa₂ në₅, ia₁ ma₂'nɨ₅ jmɨg₄ tioin'₅₄ ja₁lá₃ quian'₅₄ jniá₂, 'i₁ca₂juɨg₄ tsá₃ 'e₂ cha₂ a₂guë́'₃ ja₁lá₃. Jaun₂ në́₃, tsá₃ 'nio₃ jniá₂ dsiain'₅₄ të₃ tsá₃ ma₂në₂guë́'₃, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂'uáin₂ le₂'i₄ juɨ₅. 33Jaun₂ ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―¿A₂já'₄ lé₂ dsɨ₁liá₄ i₁ŋí'₄ ja₁co₂'ŋiog₅ la₂ a₂guë́'₃ dsa₂ juɨn₅ në₅? 34Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂ŋɨ́i'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―¿Je₂liá'₂ i₁ŋí'₄ 'i₄ guë́₄ quián'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Guio₃ i₁ŋí'₄ bá₄ 'i₄, quian'₅₄ guë'₂ on₃-ún₂ ju₄ pí'₁. 35Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂tian'₃ dsa₂ 'uë₃, 36jaun₂ ca₂jŋa'₃ ta₁guio₃ i₁ŋí'₄ quian'₅₄ i₁ju₁ në́₃, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄. Jaun₂ ca₂dsioin₃ le₂caun₂ le₂caun₂ i₁ŋí'₄, ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ 'éi₂ guë́₄ në́₃ ca₂dsió'₃ jɨn₄ dsa₂. 37Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂ ca₂guë́'₃ ca₂lia'₂ ca₂'ág'₃ dsɨ́₅. Jaun₂ ca₂cág'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ guio₃ tsɨ₁mɨ'₂ jmá'₃ nɨ₁jne₁ a₂ca₂chóng₃. 38Dsa₂ i₂ca₂guë́'₃ 'éi₂ jme₁lë́₂ quén₂ mei₅ jmá'₃ dsa₂ ŋe'₂, i₂sián'₂ bá₄ dsa₂ mɨ́₂ quian'₅₄ chi'₂ në́₃. 39Jme₁ca₂lë₃ jaun₂, ca₂'ág'₃ Jesús jág₁ dsa₂, jaun₂ ca₂'í₃ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ a₂ŋó₃ juɨ₅ jë₄ juɨg₂ Magadán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\