SAN MATEO 18

1Ján₃ bá₄ jmɨg₄ jaun₂ táng₃ ca₂jme₃quián₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ con₂ Jesús jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿'Ein₂ lɨ́n₅ i₂dsen₅₄ guë́₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁gon₂ Diú₄? 2Jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús jan₂ i₂bë'₅₄, jaun₂ ca₂chei'₃ dsi₂jo₂ ja₁tiáin'₄, 3jaun₂ ca₂juá'₂: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂jme₁tsɨ́n'₄ 'nia'₂ 'au'₂, a₂léng'₂ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ i₂bë'₅₄, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ lé₂ le₃dsi₁no'₃ 'nia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 4Jaun₂ në́₃, i₂'éi₂ bá₄ i₂lén₂ i₂dsen₅₄ guë́₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ me'₂ lia'₂ lɨ́n₅ chi'₂ bë'₅₄ la₂. 5Con'₂ siá'₂ táng₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂guen₅ jan₂ guein₂ o₄quió₃ jniá₂ juɨ₁lia'₂ i₂la₂, jniá₂ bá₄ guei₂₃. 6'Juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂jmo₅ tsɨ₂sén'₂ juɨ₁lia'₂ chi'₂ bë'₅₄ i₂le₂la₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, ja₂lɨn₃ guë́₄ co₂ŋei'₅₄ dse₃ tón₂ dsa₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ rë₂quein₅ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁to₂ dsɨ₂lag₅₄. 7¡'E₂ guë́₄ juɨ́g₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ia₁ tsá₃ caun₂ a₂ja₂lé₂ ja₁coin₂ a₂jmo₅ a₂tsɨ₂séin'₂! La₁ le₂jaun₂ dsón'₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂ bá₄, la₁ 'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ton'₂ jág₁ rɨn'₅₄ jaun₂ jén'₃ dsɨ́₅ 'éi₂ a₂'no₃ dso₄. 8''Uɨg₅₄ jaun₂, chi₂jua'₂ mɨ₂gog'₂ o₃ mɨ₂tag'₅₄ 'e₂, jmo₅ a₂tang'₂ dso₄, co₂dsia₅ dse₃ 'nia₄, tiong₂ uɨ́ng₂; ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ a₂dsiáng'₄ ja₁le₃chang'₂ co₂tan₅₄ a₂rë₂'liáng'₃, con'₂ guë́₄ a₂jme₁o₁'ú'₃ a₂rë₂'ŋia₅ gog'₂-tag'₅₄ dsi₂si₂ ja₁tsá₃ ton₅ jmɨg₄ éi₃. 9Në₁jua'₂ mɨ₂ne'₅₄ jmo₅ a₂tang'₂ dso₄, dsi₄ ján₃, tiong₂ uɨ́ng₂: ia₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ a₂dsiáng'₄ ja₁le₃chang'₂ co₂tan₅₄ a₂teng'₅₄ ca₂mɨ́g₂ mɨ₂ne'₅₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂jme₁gog'₅₄ a₂rë₂'ŋia₅ ta₁tɨn₃ mɨ́g₂ mɨ₂ne'₅₄ dsi₂si₂ guio₃-juɨ́g₃. 10'Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ jen'₅₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂ bë'₅₄ le₂la₂. Ia₁ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ia₁ ángeles i₂jmo₅ 'í₁ quiáin₅ co₂tan₅₄ bá₄ jɨ́in₂ Ŋe'₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 12'¿'A₂ lia'₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂? Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jan₂ dsa₂ 'ŋio₅ caun₂ 'ŋiá₂-lón₂ já'₂ cha'₂, në₁jua'₂ ca₂i₃cón'₅ jan₂, ¿tsa₁ ja₁jaun₂ chein'₂ ne₄ dsɨ₂con'₂ i₂quéin'₂ co₂ne₂guión₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃-né₂ (99) con'₂ i₂te₂ 'éi₂, jaun₂ dsó₅ táng₃ dsɨ₂'niai'₂ i₂tsá₃ chan₂ 'éi₂? 13Jë₁ma₂ca₂dsáu'₂ në́₃, a₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ 'io'₂ jmo₂₃ o₄quió'₄ i₂jan₂ 'éi₂ con'₂ guë́₄ i₂quéin'₂ co₂ne₂guióg₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃-né₂ i₂tsá₃ i₂cón'₅. 14Le₂në₅ bá₄ ján₃, Ŋéi'₅ 'nia'₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ tsá₃ 'nio₃ jua'₅₄ dsɨ₃cón'₅ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ i₂lɨ́n₅ guein₂ bë'₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂la₂. 15'Chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ a₂ca₂jmóg'₂ jan₂ rɨ́ng'₂, dsia₄ de'₂ 'nia'₂ jág₁ ja₁con'₂ guiong'₅₄, ja₁jaun₂ jme₁jniag'₂ ne₅₄ 'e₂ a₂ca₂jmóg'₂. Në₁jua'₂ ca₂tón'₃ juɨ₅ jág₁ quiáng'₂, ja₁jaun₂ ca₂dsan₃ bá₄ mɨ'₅₄, ca₂lë₃ bá₄ táng₃ rɨ́ng'₂ quiain'₅₄. 16La₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tón'₃ juɨ₅ jág₁ quiáng'₂ në́₃, te'₂ on₃-ún₂ dsa₂ sián'₂ ia₁jaun₂ “ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lé₂ jióg'₂ 'í₁ quian'₅₄ on₃-ún₂ dsa₂ i₂jáng'₃ jág₁ dsau₅, në₁jua'₂ tí₅ jág₁ jaun₂.” 17Në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tón'₃ juɨ₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, chei'₅₄ guá'₅; në₁jua'₂ tsá₃ ca₂tón'₃ juɨ₅ on₃ guë'₂ jág₁ quió'₅ guá'₅ në́₃, të₂le₃ ja₁ŋó₄ jaun₂, jmo₄ 'au'₂ jɨin'₅₄ lia'₂ ja₁jɨng'₄ jan₂ dsɨ₂nau₂, o₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ i₂cág'₅ cu₄ a₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₂tan₅₄ 'e₂. 18'A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂tsá₃ cuë'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió₃, ján₃ bá₄ tsá₃ lé₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂cuë'₂ 'nia'₂ jmɨg₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió₃, a₂jaun₂ bá₄ lé₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 19'Ján₃ bá₄ juá'₅ jniá₂, në₁jua'₂ on'₃ 'nia'₂ jmo'₂ caun₂ jág₁ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, a₂mɨ́'₁ 'nia'₂ 'e₂ a₂'niog'₂ mɨ́'₁, cuë₃ bá₄ Ŋe'₃ jniá₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 20Ia₁ jë₁le₁ŋɨ'₂ on₃-ún₂ o₄quió₃ jniá₂, jë₄ jaun₂ bá₄ 'eng₅₄. 21Jaun₂ Pe₄ në́₃ ca₂ŋag₃: ―Te₁gui'₅₄, ¿con'₂ je₂liá'₂ ráun₂ 'nió'₅ 'én₄ jniá₂ dsáu₁ rɨ́ng'₃ në₁jua'₂ 'e₂ caun₂ a₂ca₂jmóg'₂? ¿'A₂ lia'₂? ¿Guio₃ ráun₂? 22Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ma₁ tsá₃ juá'₅ jniá₂ jŋia'₅₄ guio₃ ráun₂. Ta₁'nag'₂ co₂ne₂guióg₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃ ráun₂ a₂jma₃guio₃ (70 X 7 = 490) bá₄ juá'₅ jniá₂. 23'Uɨg₅₄ jaun₂, lë́₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ rag₅₄ i₂ca₂mág₃ cuentas quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄. 24Jaun₂ jme₁ma₂jme₂lióg₃ chein'₂ cuentas, jme₁ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ le₁jŋiai₂₃ jan₂ dsa₂ i₂rɨn₅ guia₃ mei₅ talentos . 25La₁, ia₁ tsá₃ 'e₂ cha₂ quian'₅₄ a₂quí₃, jaun₂ ca₂jmo₃ rag₅₄ 'éi'₃ a₂dsɨ₃'nɨ₄ dsa₂ 'éi₂ lia'₂ jma₃quian'₅₄ 'io₅₄ quiáin₅, chi'₂ quiáin₅ në́₃, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂jme₁cha₂ quió'₅ në́₃, ia₁jaun₂ le₂jaun₂ jme₁dsian₅ a₂rɨin₂. 26La₁ dsa₂ 'éi₂ në́₃, ca₂já₃ ca₂chi₃jné₃ ne₄ rag₅₄ juɨg₅₄, jaun₂ ca₂mɨ₃ tion₅₄ ca₂juá'₂: “Gui'₅₄ quiáng₃, jmo₄ juɨn'₂ 'au'₂ quian'₅₄ jniá₂, a₂quɨ́₄ bá₄ jniá₂ quiáng'₂, ca₂le₃jë́₃.” 27Jaun₂ juɨg₅₄ në́₃ ca₂dsia₃ bá₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁coin₂, jaun₂ ca₂'éin₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁rɨin₂, jaun₂ ca₂lió₂ bá₄. 28'La₁ dsɨ₂juɨ₅ jme₁o₂'ɨ́in₃ jaun₂ në́₃, ca₂jein'₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ rɨin'₅₄ i₂rɨn₂ caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ cu₄ denarios quió'₅. Jaun₂ ca₂tɨ́in₂ dsɨ₂lag₄ rɨin'₅₄, ca₂güɨ'₃ tiá₂, ca₂juá'₂: “¡Qui₄ a₂rɨng'₂ quió₃!” 29Jaun₂ rɨin'₅₄ 'éi₂ në́₃ ca₂chi₃jné₃ ne₅₄, jaun₂ ca₂mɨ₃ tion₅₄ ca₂juá'₂: “Jmo₄ juɨn'₂ 'au'₂ quian'₅₄ jniá₂, a₂quɨ́₄ bá₄ jniá₂ quiáng'₂, ca₂le₃jë́₃.” 30La₁ i₂jan₂ në́₃ tsá₃ ca₂gue₃, jaun₂ juɨ₅ 'né₅ 'má₃ bá₄ ca₂i₁tio'₂. Ca₂lia'₂ jaun₂ ca₂'mag'₂ dsɨ́₅ ca₂lia'₂ ca₂quí₃ rɨin'₅₄ ca₂le₃jë́₃. 31Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ rɨin'₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ sián'₂, ca₂tá'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂i₁con₂ jág₁ ne₄ juɨg₅₄ ca₂i₁jua'₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂lë₃ jaun₂. 32Jaun₂ ca₂jmo₃ juɨg₅₄ 'éi'₃ ca₂i₁quiong₅₄ táng₃ dsa₂, jaun₂ ca₂të₃ juɨg₅₄ dsi₂néi₂ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂: “'Ne₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₃, ¡'e₂ guë́₄ 'ŋio₅ 'lɨn'₅₄ 'ne₂ ca₂'uɨ́ng'₂! Jua'₂ në₂'én₃ bá₄ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁rɨng'₂ quió₃, ia₁ në₂mɨ'₅₄ tion₅₄-jan₃. 33¿Tsa₁ dse₃ jua'₅₄ le₂jaun₂ bá₄ në₂dsia'₅₄ ŋéi₂ 'au'₂ rɨ́ng'₂, juɨ₁lia'₂ në₂dsia₃ jniá₂ ŋéi₂ dsɨ₃ 'ŋiag'₂?” 34Të₃ ma₂'ne₂ jaun₂ juɨg₅₄, ca₂jɨ́in'₂ dsa₂ 'éi₂ o₄gú₃ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ 'né₅ 'má₃, ca₂jmo₃ ca₂lia'₂ ca₂quí₃ jë₂ a₂jme₁rɨin₂. 35Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús guë́₄ në́₃: ―Ján₃ bá₄ le₂në₅ jmo₃ Ŋe'₃ jniá₂ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quian'₅₄ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂'én'₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'au'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\