SAN MATEO 26

1Jme₁ca₂dsan₃ juá'₂ Jesús ca₂le₃jë́₃ jág₁ në₅, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: 2―Ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ jaun₂, a₂tɨn₃ jmɨg₄ në₃ te₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, ja₁jáng'₂ dsa₂ jɨ́in'₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂tion₃ ne₄ cróg₄. 3Jaun₂ në́₃, juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ të₅juá'₅, dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ judíos në́₃, ca₂ŋɨi'₂ i₁dsi₅ ne₄ta₁ quió'₅ i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄, i₂chen₂ Caifás. 4Ja₁jaun₂ ca₂quɨin₃ jág₁ quió'₅ a₂jmo₃ të₂le₃ quian'₅₄ caun₂ mai₅₄ ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ tsáun'₂, jaun₂ jŋang'₃. 5Jaun₂ tioin'₅₄ ca₂dsia₃ jág₁ ca₂juá'₂: ―La₁ tsá₃ 'nió'₅ jmó₁ jniog₄ të₃ niog₅ jmɨg₄, jme₁né₄, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂tó'₂ dsa₂ juɨg₂ mɨ'₅₄. 6Lia'₂ con'₂ 'en₅₄ guë́₄ Jesús juɨg₂ Betania ja₁quió'₄ i₂të́'₂ dsa₂ Si₂mu₅₄ 'mé'₅ 'iog₅, 7jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ quian₅ caun₂ tsɨ́₅ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ a₂'mu'₅₄. Jme₁ma₂guá₅ Jesús ne₄ mesa guë́'₅, jaun₂ ca₂'ág₂ 'io₅₄ 'éi₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ mɨ₂dsi₄ Jesús. 8Jme₁ca₂jág₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂jaun₂, tsá₃ dse₃ ca₂tɨ́in₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄ tioin'₅₄: ―Tsá₃ ne₄ 'e₂ lë₃ në₂'éin₂ a₂në₅. 9Jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ në₂'nag₃ ia₁jaun₂ jme₁jme₂'oin₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. 10Jme₁ca₂nág₂ Jesús jág₁ a₂dsia₂₃ tioin'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ cuë'₂ 'nia'₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ 'io₅₄ la₂? A₂në₂jmóg'₂ la₂ caun₂ a₂dse₃ bá₄. 11Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ i₂nio₄ dsa₂ te₂ŋé₂ jɨn'₄ 'nia'₂, la₁ jniá₂ në́₃ tsá₃ ma₃uë́₂ 'en₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂. 12Juɨ₁lia'₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ a₂në₂tsáng₂ nɨ₁ŋɨ₃, jua'₂ a₂ma₂në₂jmóg'₂ co₂jŋia₅₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁'ong₃ bá₄. 13A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, ca₂le₂con₂ mɨ₂güɨ́g₃ ja₁'ë́₂ dsa₂ jág₁ dse₃ quió₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ dsiog'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'ɨin₃ 'io₅₄ në₅. 14Jaun₂ në́₃, jan₂ i₂lɨ́n₅ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂, i₂chen₂ Judas Iscariote, ŋei₅₄ i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, 15jaun₂ ca₂i₁jua'₄: ―¿Je₂liá'₂ cuë́'₁ 'nia'₂ në₁jua'₂ jɨn'₄ jniá₂ Jesús o₄gog'₂? Jaun₂ në́₃, ca₂quí₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ guióg₂-guiá₂ 'éi'₃ cu₄tiog₂. 16Jaun₂ në́₃ të₃ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄ jaun₂, ca₂'náu'₃ Judas dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ cuɨn₃ jmɨg₄ jɨ́in'₂ Jesús. 17Jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ a₂niog₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ a₂guë́'₅ dsa₂ i₁ŋí'₄ a₂tsá₃ quian'₅₄ levadura, chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ në́₃ ca₂jme₃quiáin₃ ja₁con₂ Jesús ca₂ŋag₃: ―¿A₂já'₄ 'niog'₂ dsɨ₁jmó₁ jnia'₅₄ co₂jŋia₅₄ má₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ quiáng'₂? 18Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ jë₄ juɨg₂, ja₁quió'₄ jan₂ dsa₂, jaun₂ juɨg'₅₄ 'nia'₂: “Le₂la₂ juá'₂ të₅: Ma₂ja₂quián₃ hora quió₃, jaun₂ ja₁quiáng'₂ i₁guë'₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ co₂lë₅ quian'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng₃.” 19Jaun₂ në́₃ i₃lén₂ bá₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂jmo₃ con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂juá'₂ Jesús. Jaun₂ ca₂tóin'₂ ca₂jmo₃ co₂jŋia₅₄ a₂guë́'₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ ja₁jaun₂. 20Jme₁ca₂nei₂ jaun₂, jme₁ma₂guá₅ Jesús ne₄ mesa co₂lë₅ quiain'₅₄ ta₁guia₃-tɨ́n₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅. 21Të₃jë₄ tiáin'₄ guë́'₅ jaun₂, ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, jan'₂ 'nia'₂ i₂'en₅₄ jë₄ la₂ bá₄ i₂jáng'₂ jniá₂. 22Jaun₂ në́₃ ca₂tá'₂ 'lia'₂ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ tiáin'₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús le₂jain₂ le₂jain₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, ¿On₁jua'₅₄ jniá₂ 'ág'₅? 23Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―I₂tiá₂ gu₂ co₂lë₅ 'ŋió'₃ uɨng₅ quian'₅₄ jniá₂, i₂'éi₂ bá₄ i₂jáng'₂. 24Dsón'₂ bá₄ dsau₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'ein₅₄ juɨ₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂; la₁ ¡'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ dsa₂ i₂jáng'₂! Dse₃ quió'₅ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ tsá₃ ca₂rë₃cháin₃. 25Jaun₂ në́₃ Judas, dsa₂ i₂ma₂lë́₂ dsɨ́₅ jáng'₂, ca₂juá'₂: ―Të₅, ¿On₁ jniá₂ bá₄ 'ág'₅ 'ne₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―'Ŋiag'₂ bá₄ ma₂në₂jua'₅₄. 26Të₁lia'₂ tiáin'₅ guë́'₅, ca₂jŋa'₃ Jesús i₁ŋí'₄, ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ guë́₄ ca₂dsioin₃, ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Qué'₂ 'nia'₂, ia₁ ŋɨ₃ bá₄ jniá₂ i₁ŋí'₄ la₂. 27Jaun₂ ca₂can₃ táng₃ copa 'a₄ vino, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄, jaun₂ guë́₄ ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Én'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ a₂la₂, 28ia₁ jmɨ₃ bá₄ jniá₂ la₂, a₂lɨ'₅₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂të₃ron₅₄, a₂niog₅ dsɨ₃'o₅₄ o₄quió'₄ juɨn₅ dsa₂, ia₁jaun₂ 'én₂ dsáu₁. 29Dsón'₂ juá'₅ jniá₂, tsá₃ ma₃lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂guɨ'₅₄ guë́₄ táng₃ vino ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁guɨ'₄ táng₃ caun₂ vino 'mɨ́₂ co₂lë₅ quian'₅₄ 'nia'₂ ja₁gon₂ Ŋe'₃. 30Jme₁ca₂lë₃ 'ë₂₃ jme₂juɨin'₂ Diú₄, jaun₂ guë́₄ i₃léin₂ juɨ₅ Má'₂ Olivos . 31Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Ca₂le₃jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ tiá'₃ jén₂ 'au'₂ o₄quió₃ jniá₂ a₂'uë₂ në₃, 'ág'₁ 'nia'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂; ia₁ rë₂ton₅ ne₄ Si₂, juá'₂: “Jŋɨ́'₄ jniá₂ dsa₂ i₂jŋia₅ já'₂ cha'₂, jaun₂ já'₂ cha'₂ në́₃ dsɨ₃léin₂ tsɨ₁rë₂jain₅₄.” 32La₁ cang₂ jë₁ma₂ca₂jeng'₅₄ táng₃, nei₅₄ jniá₂ jŋiág₅ juɨ₅ Galilea lia'₂ con'₂ guë́₄ 'nia'₂. 33Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―O₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨ́ng'₃, la₁ jniá₂, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ 'ag₅₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ₃. 34Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, a₂'uë₂ në₃, né'₃ a₂'o₃ të₁guí₄ dsó₂, hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ chéng'₅ tsá₃ tóng'₄ ta₁'nɨ₅ ráun₂ a₂cuɨg'₂ jniá₂. 35Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pe₄: ―O₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂dsau₃ jniog₄ co₂lë₅, o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ 'ɨ́n₄ jniá₂ 'ne₂. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨin'₅₄ ján₃. 36Jaun₂ ca₂dsióg₃ Jesús jme₁ca₂dsióg₃ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ caun₂ ja₁chei₂ Getsemaní, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Ja₁lá₃ tián'₂ 'nia'₂ të₁lia'₂ nei₅₄ jó₄ i₁chi₁leng'₄ Diú₄. 37Jaun₂ ca₂jŋiai₃ Pe₄, quian'₅₄ le₃on₃ ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo, jaun₂ Jesús në́₃ ca₂tá'₂ quian₅ o₂i₁ dsɨ₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 38Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂ún₂ i₂quiain'₅₄: ―'Ŋio₅ lɨn₃ quian₅₄ o₂i₁ dsɨ₅, ca₂lia'₂ jmá'₃ le₃jóng₂ të₂në₃. Ja₁lá₃ tián'₂ 'nia'₂, jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄, jme₁quiong'₅₄ jniá₂. 39Ca₂juɨg₄ bá₄ ca₂ŋó₃ guë́₄ ne₄ juɨ₅. Ja₁jaun₂ ca₂lia'₂ ca₂i₃'ɨ́in₃ chi₁'ɨn₅ ne₅₄ ca₂të₂ 'uë₃, ca₂mɨ₃ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Tia₅₄ quiáng₃, jua'₅₄ mei'₂ bá₄ lé₂ le₃lé₂, lio₄ jniá₂ jmɨ₁uɨg₅ la₂. La₁ tsá₃ juɨ₁le₅₄ con'₂ 'nio₃ jniá₂, juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂. 40Jaun₂ në́₃, ca₂nau₂ Jesús, jaun₂ ca₂ŋái'₃ ja₁tián'₄ i₂ún₂ i₂quiain'₅₄, la₁ ma₂le₁güɨ́n₃ bá₄ guë'₂ 'éi₂ tiáin'₅; jaun₂ ca₂të́'₃ Pe₄, ca₂juá'₂: ―¿Tsa₁ ma₃tian'₃ guë́₄ 'nia'₂ jua'₅₄ caun₂ hora bá₄ jme₁jnio'₂ guë́₄ 'nia'₂ ne'₅₄ quian'₅₄ jniá₂? 41Jme₁jnio₂ 'nia'₂ ne'₅₄, chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄, ia₁jaun₂ tsá₃ tsɨ₃sén'₂ 'nia'₂. Dsón'₂ bá₄ jaun₂ 'ŋio₂ bá₄ dsɨ́₅ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, la₁ nɨ₁ŋɨ'₁ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'uan₅₄. 42A₂ca₂të́₂ tɨn₃ ráun₂ ŋó₃ táng₃ i₁chi'₄ Diú₄ le₂la₂: ―Tia₅₄ quiáng₃, chi₂jua'₂ tsá₃ lé₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ jme₁ŋag₅₄ jniá₂ uɨg₅ la₂, juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂. 43Jaun₂ ca₂guáin'₃ táng₃ ja₁tián'₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, la₁ le₁güɨ́n₃ bá₄ táng₃ 'éi₂ tiáin'₅, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ma₂i₁güɨ́in₃. 44Jaun₂ ŋó₃ bá₄ táng₃ jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ ráun₂, a₂chi₂i₁lein'₄ Diú₄; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ Diú₄. 45Jaun₂ guáin'₃ në́₃ ja₁tián'₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂? ¿Lia'₂ ma₂tián'₅ jaun₂ bá₄ 'nia'₂ le₁güɨ́ng'₃? Ŋí₂ 'nia'₂, ca₂të́₂ bá₄ hora në́₃. Ma₂rë₂jɨn'₅₄ bá₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ o₄gú₃ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄. 46Nau₂ 'nia'₂ në́₃, ma₃; ia₁ në₅ ma₂já₅ i₂jáng'₂. 47Të₃jë₄ dsia₂₃ jág₁ jaun₂, jme₁ca₂dsióg₃ Judas, i₂lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ i₂guia₃-tɨ́n₂. Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂ja₂lén₂ quiong'₅₄ qui₂le₁quian₅ ŋi₁tág₂, i₂le₁quian₅ nɨ₁'ma₂ në́₃, i₂chen₄ quián₅ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂. 48Jaun₂ Judas në́₃, ia₁ ma₂ca₂jmo₃ bá₄ jág₁ le₂jŋiá₅ 'e₂ léi₄ jmo₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jáng'₂, jme₁ma₂juá'₂: ―I₂chen'₄ jniá₂ quió'₅, i₂'éi₂ bá₄ jma'₅₄ 'nia'₂. 49Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁dsióg₃ Judas, ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡Siang'₃, të₅! Jaun₂ ca₂chen'₃ rë₂jú'₅ Jesús. 50Jaun₂ ca₂jéin'₃ Jesús jág₁ quió'₅, ca₂juá'₂: ―A₂mei₅₄, ¿'E₂ ta₁ ŋɨ'₂? Jaun₂ guë́₄ ca₂jme₃quián₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂jŋai'₃ Jesús, jaun₂ ca₂tág₃. 51Të₃jë₄ jaun₂, jan₂ dsa₂ i₂jme₁quian'₅₄ Jesús ca₂dsi₂ ŋi₁tág₂, ca₂ti₃ caun₂ rë₂gua₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ quián₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 52Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tiá₃ táng₃ ŋi₁tág₂ quiáng'₂ ja₁jme₁'i₄. Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂quɨ́n'₂ quian'₅₄ ŋi₁tág₂, ján₃ bá₄ quian'₅₄ ŋi₁tág₂ dsiáin₃. 53¿'E₂ lɨ́ng'₂? ¿A₁tsá₃ lé₂ le₃jme₁mɨ₁₂ ne₄ Ŋe'₃, a₂chein₃ ja₁cong₂ guia₃-tɨ́n₂ mei₅ ángeles quiáin₅? 54La₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂, ¿'A₂ bá₄ lia'₂ le₃ti₃ jág₁ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ ja₁juá'₂ a₂dsɨ₃ŋɨ́g₂ le₂la₂? 55Jaun₂ juá'₂ Jesús tsɨ́'₅ dsa₂: ―¿'E₂? ¿Ja₁nó'₅ 'nia'₂ le₁quian'₅₄ ŋi₁tág₂, nɨ₁'ma₂, ja₂chong'₂ jniá₂, në₂jag₄ bá₄ lɨ́ng₅ dsa₂ 'ang₂? Jua'₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ 'eng₅₄ jme₁tɨ́ng₂ dsa₂ jɨn'₄ 'nia'₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, tsá₃ ma₂chong'₂ guë'₂ 'nia'₂ ja₁jaun₂. 56La₁ ca₂le₃jë́₃ a₂lë́₂ la₂ rë₂ti₃ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂. Jaun₂ guë́₄ qui₂ca₂cuɨng₃ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, ca₂téin₂ bá₄ Jesús. 57Jaun₂ dsa₂ i₂ca₂i₁chan'₅₄ Jesús ca₂i₁jo₅₄ ne₄ Caifás, i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. Ja₁jaun₂ ma₂le₁ŋɨ'₂ të₅juá'₅ quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ can'₅₄. 58Pe₄ në́₃ ca₂ŋó₃ uɨ́ng₂ të₂quɨ́in₃ 'ein₂₃ Jesús ca₂të₂ i₁dsi₅ quió'₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. Ja₁jaun₂ ca₂'í₃ ca₂guá₂ quiain'₅₄ 'lióg₂, ia₁ 'nio₃ të₅ ne₅₄ 'a₂ lia'₂ jŋia'₅₄ dsióg₄ quian'₅₄ Jesús. 59Jaun₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, qui₂ca₂'náu'₃ juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₃cáin'₂ Jesús dso₄ quian'₅₄ jág₁ të₂jág₁ ia₁jaun₂ jŋag'₃. 60La₁ tsá₃ dso'₂ guë'₂ 'a₂ lia'₂ jme₃cáu'₂, o₁jŋia'₅₄ juɨn₅ i₂qui₂ca₂nau₂ jmo₂₃ jág₁ të₂jág₁. Dsi₃lén₂ jme₁dsi₃lén₂ on₃ dsa₂, 61jaun₂ ca₂juá'₂: ―I₂në₅ ma₂ca₂juá'₂, “Quɨ'₅₄ jniá₂ jmɨg₄ lé₂ le₃'éng₄ guá'₅ templo quió'₅ Diú₄, quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄ bá₄ lé₂ le₃jmóg'₄ táng₃.” 62Jaun₂ ca₂nau₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―¿Tsa₁ 'e₂ ŋag'₅₄ 'i₁caun₂? ¿I₂'e₂ bá₄ jág₁ në₅ a₂jáng'₅ dsa₂ a₂rë₂cáng'₄? 63La₁ tei₄ bá₄ ca₂nau₂ Jesús. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄, ca₂juá'₂: ―Dsi₅₄ jniá₂ 'éi'₃ a₂jua'₅₄ 'ɨ́ng'₅ Diú₄ jén'₃ ne₄ jnia'₅₄, chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅. 64Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ján₅, jniá₂ bá₄ 'éi₂, juɨ₁lia'₂ i₁juá'₂ 'ne₂ në₅. La₁ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂ ján₃, ca₂le₃jɨ́ng'₃, a₂já₅ jmɨg₄ a₂jag'₅₄ 'nia'₂ jɨng'₅₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ guá₃ të₂le₃ gu₂ ne₁ Diú₄ i₂'uan'₂ guë́₄ lɨn₃, a₂jŋiói'₂ jë₄ jnei₅ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ në́₃. 65Jme₂dsa₂ dsen₅₄ në́₃, jme₁ca₂nág₂ jág₁ jaun₂, ca₂chein₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ 'ŋiog₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡'E₂ guë́₄ 'ŋio₅ 'lɨg'₅₄ juá'₂ i₂në₅ 'ɨin₂₃ Diú₄ quian'₅₄ jág₁ në₅ quió'₅! ¿'E₂ guë́₄ jmá'₃ jág₁ 'lióng₂ 'niog₂ jniog₄ jua'₅₄ a₂jáng'₅ guë́₄ dsa₂ sián'₂ jág₁ dsau₅? Ma₂në₂nei'₂ bá₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ jág₁ 'lɨg'₅₄ a₂ma₂në₂juá'₂ i₂në₅ 'ɨin₂₃ Diú₄. 66¿'A₂ lia'₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂le₃jɨ́in₃ tioin'₅₄: ―I₂ca₂tɨ́n₂ jón₂ bá₄ në₅. 67Jaun₂ qui₂ca₂'ŋéi₃ dsa₂ dsɨ₂ne₄ Jesús tioin'₅₄, tsá₃ caun₂ a₂qui₂ca₂jmóg'₂. I₂lɨn₅₄ guë'₂ qui₂ca₂quein₃ tioin'₅₄, 68jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Ne₂ guë'₂ i₂juá'₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄: ¡Dsi₄ jág₁ jua'₅₄ 'ein₂ në₂quein₃ quiáng'₂! 69Të₃jë₄ jaun₂ jme₁guá₄ Pe₄ i₁dsi₅; jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ 'io₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Pe₄: ―¿Ján₃ guë'₂ jme₁quian'₄ 'ne₂ Jesús i₂chan₂ Galilea? 70La₁ jɨn₄ dsa₂ ja₁guá₄ jaun₂ tsá₃ ca₂tioin₃, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ guion₅₄ 'e₂ a₂juá'₂ 'ne₂ në₅. 71Ca₂nau₂ Pe₄ ŋó₅ të₂le₃ o₄'né₄, jaun₂ ca₂jág₂ táng₃ jan₂ 'io₅₄ sián'₂. 'Éi₂ në́₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂tion'₅₄: ―I₂jme₁quian'₅₄ Jesús Nazareno bá₄ në₅. 72La₁ jme₁ca₂nág₂ Pe₄, tsá₃ ca₂tioin₃ táng₃ jë́₃ 'ɨin₂₃ Diú₄, ca₂juá'₂: ―¡Tsá₃ dsa₂ 'éi₂ cuɨ́n₅ jniá₂! 73Jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂jme₃quián₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ con₂ Pe₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Të₃dsón'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ jan₂ rɨn'₅₄ 'éi₂, ia₁ në₅ rë₂jniág'₂ 'a₂ lia'₂ né'₂ jag'₅₄. 74Jaun₂ në́₃, Pe₄ ca₂'ɨin₃ Diú₄ ca₂mɨ₃ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ 'e₂ dsɨ₃ŋɨ́i₂, ca₂juá'₂: ―¡Tsá₃ dsa₂ 'éi₂ cuɨ́n₅ jniá₂! Të₃jë₄ jaun₂ ca₂'o₃ jan₂ të₁guí₄ dsó₂. 75Jaun₂ guë́₄ në́₃ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ Pe₄ a₂ca₂juá'₂ Jesús le₂jŋiá₅: “Né'₃ a₂'o₃ të₁guí₄ dsó₂; hora jaun₂ dé₄ dsón'₂ chéng'₅ tsá₃ tóng'₄ ta₁'nɨ₅ ráun₂ a₂cuɨg'₂ jniá₂.” Jaun₂ guë́₄ o₂'ɨ́n₃ Pe₄ të₂le₃ ca₁'né₄, ca₂tá'₂ quɨ'₂ dsɨ́₅, ca₂'o₃ 'ŋio₅ lɨn₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\