SAN MATEO 4

1Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂të₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ ca₂të́'₃ Jesús caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ ia₁jaun₂ ja₁jaun₂ cáun₂ táu₂ i₂së₃dsen₃. 2Të₂láu₃ jmɨg₄ të₂láu₃ nei₅, ca₂jme₃'ɨn₅₄ Jesús; cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂lë₃ i₁cón'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 3Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ i₂së₃dsen₃ ja₁coin₂, a₂cáun₂ táu₂, jaun₂ ca₂juá'₂ tsɨ́'₅ Jesús: ―Chi₂jua'₂ dsón'₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, jmo₄ juɨ₁le₅₄ i₁ŋí'₄ nɨ₁cang₁ tio'₅₄ në₅. 4La₁ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Chi₁ton₅ ne₄ Si₂: “On₃jua'₅₄ jmá'₃ quian'₅₄ i₁ŋí'₄ le₃tan₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ le₃chain₂, ján₃ bá₄ 'nió'₅ jme₃tan₅₄ dsa₂ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jág₁ a₂'uë'₂ mɨ₂'o₄ Diú₄.” 5Ŋó₃ jaun₂, ca₂jiog₃ táng₃ i₂së₃dsen₃ të₂ juɨg₂ Jerusalén ciudad jŋió₅, jaun₂ ca₂jiog₃ të₂ guei'₅₄ guá'₅ templo ja₁ŋei₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 6Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Chi₂jua'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, tian'₅₄ ja₁në₅; ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂: Chen₃ Diú₄ ángeles quiáin₅ ia₁jaun₂ jmo₃ 'í₁; chó'₂ quian'₅₄ gu₂ ia₁jaun₂ tsá₃ jéng'₂ uɨg₅ nióg'₃ quian'₅₄ cang₄. 7Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ján₃ bá₄ juá'₂ ne₄ Si₂: “Tsá₃ tang'₅₄ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂.” 8Con'₂ guë́₄ siá'₂ táng₃ ca₂jiog₃ i₂së₃dsen₃ juɨ₅ caun₂ má'₂ ja₁ŋei₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂'ë₃ le₃jë́₃ juɨg₂ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ cha₂. 9Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Dsia₅₄ jniá₂ gog'₂ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, në₁jua'₂ ca₂chi₁jne'₄ ne₃ a₂jme₁juag'₂. 10Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Jesús: Guan'₂ Satanás, ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Jme₁juɨn'₂ Te₁gui'₅₄ Diú₄ quiáng'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ ne₄ 'éi₂ bá₄ jme₁ti₁.” 11Jaun₂ në́₃ ca₂ŋá'₃ i₂së₃dsen₃, jaun₂ ca₂o₃lén₂ ángeles ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ Jesús. 12Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ Jesús a₂'en₅₄ Juan₅₄ né'₃ 'má₃, jaun₂ ŋó₃ juɨ₅ 'uë₃ Galilea. 13Tsá₃ ca₂jŋia₃ jë₄ juɨg₂ Nazaret, ŋó₃ bá₄ ca₂i₁'i₅ të₂ Capernaum, caun₂ juɨg₂ a₂niog₅ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ 'uë₃ ja₁tén₄ Zabulón quian'₅₄ Neftalí. 14Jaun₂ le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂tó'₂ ne₄ si₂ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄: 15'Uë₃ ja₁tén₄ Zabulón quian'₅₄ Neftalí a₂niog₅ le₃quióng₄ Cuá₃ Jordán, chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄, 'uë₃ Galilea le₃quió'₅ dsɨ₂nau₂: 16dsa₂ i₂jme₁tián'₄ jë₄ qui₁né'₃ ma₂ca₂jág₃ caun₂ si₂ juë'₂; dsa₂ i₂jme₁tián'₄ 'uë₃ ja₁'ei₅ 'én'₁ 'mú₃, ne₄ quió'₅ ma₂ca₂'ág₂ si₂. 17Të₂le₃ ne₄ juɨ₅ jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Jesús ca₂'ë́₂ jág₁, ca₂juá'₂: ―Jein'₅₄ 'nia'₂ 'au'₂, ia₁ ma₂ja₂quián₃ guá₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄. 18Co₂ráun₂ ŋó₃ Jesús i₁ŋɨ₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ Galilea. Ja₁jaun₂, ca₂jɨ́in₂ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄, quiain'₅₄ dsó₂ rɨin'₅₄ i₂chen₂ Drë́₄. Dsa₂ i₂tsán'₂ ju₄ bá₄ 'éi₂, jaun₂ hora jaun₂ dé₄ në́₃ jme₁tioin'₅₄ táun₂ 'má₅ dsi₂jmɨg₂. 19Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―'Éin₃ jniá₂, jaun₂ cuë₅₄ ta₁ a₂chi₁liang'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ chi₂liáng'₁ ju₄ në₅. 20Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂dsia₃ cau₅ 'má₅ quió'₅, jaun₂ i₃léin₂ quiong'₅₄. 21Me'₂ guë́₄ ne₄ juɨ₅ ja₁i₃léin₂ jaun₂, ca₂jɨ́in₂ con'₂ guë́₄ on₃ dsó₂: Jacobo quian'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo. Jme₁tioin'₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ qui₂'méi₅ 'má₅ quió'₅, quiain'₅₄ jmei₂. Jaun₂ ca₂të₃ Jesús, 22jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂tí₂ tsɨ₁mu₅ quió'₅ ca₂téin₂ jmei₂, jaun₂ ca₂i₃léin₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús. 23I₂ŋɨ₅₄ Jesús le₂tan₅₄ 'uë₃ Galilea, qui₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas lia'₂ caun₂ ja₁qui₂ŋɨ́i₅. Qui₂'ë́₂ jág₁ dse₃ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, ján₃ bá₄ qui₂jme₂'lióin₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄ 'e₂ niog₅ lɨ́n₅ dsa₂. 24Le₂tan₅₄ 'uë₃ Siria ca₂i₃'ág₃ jág₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ Jesús ŋɨ₂₃, jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂le₁quian₅ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅, quian'₅₄ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂quɨ'₂ uɨg₅ quió'₅. Ca₂i₁quiain₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄, dsa₂ i₂lɨ́n₅ dso₄ 'ei₂, quian'₅₄ dsa₂ 'lian'₂ në́₃. Ja₁jaun₂ ca₂jme₃'lión₂ Jesús ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂. 25Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂chan₂ Galilea, dsa₂ i₂chan₂ ta₁guia₃ juɨg₂ ja₁të́'₂ dsa₂ Decápolis, quian'₅₄ dsa₂ i₂chan₂ Jerusalén, dsa₂ i₂tián'₅ 'uë₃ Judea quian'₅₄ dsa₂ i₂tián'₅ le₂'ŋo'₅₄ Cuá₃ Jordán në́₃, ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂jme₃quiain'₅₄ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\