SAN MATEO 8

1Jme₁ca₂sión₃ Jesús má'₂, juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ jme₂quiong'₅₄. 2Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ jan₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅, ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'niog'₂ 'ne₂, Te₁gui'₅₄, lé₂ bá₄ jme₁'lio'₅₄ jniá₂. 3Jaun₂ Jesús në́₃ ca₂néi'₃ gu₂, ca₂jŋa'₃ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Nio₃ bá₄ jniá₂. Jme₁'liong₅₄ 'ne₂. Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂juá'₂ le₂në₅, ca₂'lón₂ dsa₂ 'éi₂ 'mé'₅ 'iog₅ a₂jme₁lɨ́in₄. 4Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Në₃ jaun₂, tsá₃ lë₁'ein₂ juɨg'₂ 'i₁jan₂; jŋia'₅₄ lia'₂ guan'₂ o₂jme₁jnia₅ ne₄ jme₂dsa₂, jaun₂ o₂jen'₅₄ a₂'nió'₅ jme₁ti'₄ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ dsa₂ a₂ma₂le₁jɨ́ng'₃. 5Jme₁ca₂'í₃ Jesús jë₄ juɨg₂ Capernaum, ca₂jme₃quián₃ jan₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ romano coin₂, jaun₂ ca₂mɨ₃ a₂jme₃'o₅₄ 'éi₂, ca₂juá'₂: 6―Te₁gui'₅₄, jan₂ dsó₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₃, ron₅ dso'₅₄ ŋág₅ uɨg₅ ja₁quió₃; a₂'ua'₂ quió'₅, tsá₃ lé₂ jë́'₂ gu₂-tag₅₄. 7Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Nei₅₄ bá₄ jniá₂ i₁jme₁'lioin₁₂. 8Jaun₂ ca₂ŋag₃ juɨg₅₄ 'lióg₂: ―Te₁gui'₅₄, tsá₃ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ jua'₅₄ o₁'ú'₃ 'ne₂ dsi₂néi₂ quió₃; jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jme₁jmó'₂ 'éi'₃ bá₄, jaun₂ 'lión₂ dsa₂ 'éi₂ quiáng₃. 9Ia₁ le₂në₅ bá₄ jniá₂ 'ŋió₃, chéng'₅ a₂jme₂ti₅₄ 'éi'₃ quió'₅ juɨg₃, ján₃ bá₄ le₂në₅ te₁neg'₅₄ 'lióg₂ i₂niog₅ gu₃, 'e₂ caun₂ 'nio₃ jniá₂ lé₂. Në₁jua'₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂: “Gua₂ jó₄”, ja₁jaun₂ dsó₃ bá₄; në₁jua'₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ i₂sián'₂ guë'₂ táng₃: “Ŋia₅”, jiá₃ bá₄. Në₁jua'₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂ sián'₂ quiáng₃: “O₂jmo₄ a₂la₂ a₂ó₃”, a₂jaun₂ dsɨ₃jmó₂ bá₄. 10Jme₁ca₂nág₂ Jesús a₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ juɨg₂ Israel, tsá₃ i₂ma₂jɨn₄ jniá₂ i₂'én₂ guë́₄ lɨn₃ lia'₂ 'én₂ dsa₂ la₂. 11Jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, juɨn₅ dsa₂ i₂qui₂ja₃lén₂ ca₂le₂con₂ gua'₅₄ 'uë₃, a₂tiain'₃ co₂lë₅ guë́'₃ quian'₅₄ Abraham, quian'₅₄ Isaac, Jacob në́₃ ja₁gon₂ Diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; 12la₁ dsa₂ i₂jme₁ca₂tɨ́n₂ tón'₃ ja₁gon₂ Diú₄, dsɨ₃toin'₅₄ jë₄ qui₁né'₃ uɨ́ng₂, qui₂dsɨ₃'áu₃, quɨ́g'₃ jan₅₄. 13Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂: ―Guan'₂ dsi₂néi₂ quiáng'₂. Lé₂ bá₄ con'₂ lë́₅ 'éng'₂. Dsón'₂ rë'₂ hora jaun₂ ca₂'lón₂ dsó₂ mozo quián₅ dsa₂ 'éi₂. 14Co₂ráun₂ ŋó₃ Jesús ja₁quió'₄ Pe₄. Ja₁jaun₂ jme₁rë₂quian₅ ma₂chog₅₄ Pe₄ a₂dso'₅₄ 'i₄ dséi₂. 15Jaun₂ ca₂jŋa'₃ Jesús gu₂ dsa₂ dso'₅₄, jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂o₃'ág₃ dséi₂. Jaun₂ ca₂nau₂ ma₂chog₅₄ Pe₄ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ mesa, a₂ag'₃. 16Le₃ca₂nei₂ jaun₂, juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ i₂jiog₅ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄, ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ ne₄ Jesús; jaun₂ quian'₅₄ ca₂jon₄ jág₁ bá₄ ca₂'uɨ́in'₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄. Jaun₂ ca₂jme₃'lióin₂ ján₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dso'₅₄. 17Le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃ti₃ jág₁ quió'₅ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ jme₁ca₂juá'₂: 'Éi₂ bá₄ ca₂jŋiá'₂ a₂jme₁'uau₅₄ jniog₄, 'éi₂ bá₄ ca₂can₃ guei₂ jmɨ₁uɨg₅ quián₂ jniog₄. 18Jme₁ca₂jág₃ Jesús juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ le₁lio₃, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ŋɨ́₃ dsa₂ quiáin₅ të₂le₃ 'ŋo'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄. 19Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ jan₂ të₅juá'₅ coin₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Të₅, nei₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'ne₂ ca₂le₂con₂ ja₁gog'₅₄. 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―I₂cha₂ të₂'lau₂ quió'₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ i₁güɨ₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₁tan₅ i₂'ɨn₅ guei'₅₄, i₂tio'₅₄ tsag₄ bá₄ 'éi₂. La₁ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, tsá₃ ja₁cha₂ jua'₅₄ ja₁quióg₃ ca₂tiá₂. 21Jan₂ guë'₂ i₂sián'₂ i₂jme₁ma₂ŋó₅ quiong'₅₄ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, ¿tsa₁ cuë́'₁ jmɨg₄ a₂nég'₄ i₁'ong₃ de'₂ jŋiá₅ ŋe'₃? 22La₁ ca₂ŋag₃ Jesús: ―'Éin₃ 'ne₂ jniá₂, juɨ₁dsi₂'ón₃ bá₄ 'lag₄, 'lag₄ rɨin'₅₄. 23Jaun₂ në́₃, ca₂'í₃ Jesús 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, quian'₅₄ dsa₂ i₂ma₂quiain'₅₄. 24Jme₁ma₂tioin'₅₄ ne₄ jmɨg₂, ca₂'ág₂ dsí₂ tiá₂ lɨn₃ con'₂ tsá₃ jáin₅. Ca₂lia'₂ ma₂dsɨ₂jein₃ jmɨg₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅. La₁ jme₁rë₂güɨ́n₃ bá₄ Jesús ŋó₅. 25Jaun₂ ca₂i₁ŋei₅₄ bá₄ dsa₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¡Te₁gui'₅₄, lio₄! ¡Ia₁ dsɨ₃'éin₂ jnia'₅₄ ja₁lá₃! 26Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ lë₃ gan'₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ 'én₂? Jaun₂ ca₂nau₂ ca₂jéin₂ dsí₂, jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, jaun₂ co₂ŋei'₅₄ ca₂të₁tsɨ'₅₄ táng₃ tei₄. 27Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂, qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄: ―¿I₂'ein₂ bá₄ dsa₂ në₅, le₂jiog₅ dsí₂ le₂jiog₅ jmɨ₁ŋí'₄ nag₅ gau₂ jág₁ quió'₅? 28Jme₂ca₂dsióg₃ Jesús le₃ca₂ton₂ jmɨ₁ŋí'₄, të₂le₃ 'uë₃ Gadara, jaun₂ ca₂'uɨn₂ on₃ dsa₂ jë₄ le₁'on₅ 'lag₄, jaun₂ ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús. Le₃on₃ dsa₂ 'éi₂ jme₁jiog₅ je₂na'₅₄, jaun₂ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁tsau₂ dsɨ́₅, 'i₁jan₂ dsa₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃ŋɨ́₃ juɨ₅ jaun₂. 29Jaun₂ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂ tiá₂: ―¿'E₂ 'uɨg₅₄ tián'₅ 'ne₂ jë₄ quian'₅₄ jnia'₅₄, Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄? ¿A₂ŋe'₃ 'ne₂ ja₁lá₃ a₂jmog'₅₄ jnia'₅₄ të₃jŋiá₅? 30Me'₂ cau₅ jaun₂, jme₁tion'₅₄ juɨn₅ i₁ŋí₅ guë́'₅; 31jaun₂ qui₂ca₂mɨ₃ je₂na'₅₄ ne₄ Jesús, ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'uag'₅₄ jnia'₅₄ ja₁lá₃, chei₅ jnia'₅₄ dsi₁tió'₄ quió'₅ i₁ŋí₅ 'o₃. 32Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―O₂nó'₅ 'nia'₂. Jaun₂ ca₂'uɨn₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂i₃toin'₅₄ të₂dsɨ́₅ i₁ŋí₅. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂i₁nio₁ co₂chi'₅₄ i₁ŋí₅ cuɨng₂₃ juɨ₅ siá₅, jaun₂ ca₂i₁sein'₃ të₂ jmɨ₁ŋí'₄. Ja₁jaun₂ ca₂dsain₃ ca₂'ɨn'₃ jmɨg₂. 33Dsa₂ i₂jme₁jmo₅ 'í₁ i₁ŋí₅ në́₃ ca₂cuɨng₃. Jme₁dsi₃lein₃ jë₄ juɨg₂ ca₂dsia₃ a₂ca₂lë₃ jaun₂, quian'₅₄ a₂ca₂lë₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ je₂na'₅₄ në́₃. 34Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ juɨg₂ jaun₂ në́₃ ca₂'uɨin₂ i₃léin₂ ja₁'en₅₄ Jesús. Jaun₂ jme₁ca₂jɨ́in₂ Jesús në́₃, ca₂chi₃quióng₂ jmɨg₄ a₂o₃'ɨin₅ le₂con₂ jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\