SAN MATEO 9

1Jaun₂ ca₂'í₃ Jesús 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅, ca₂ŋɨ́i₃ le₃'ŋo'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄, jaun₂ ca₂dsiáin'₃ juɨg₂ ja₁jme₁guá₄. 2Jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ jan₂ dsa₂ 'lian'₂, dsɨ́in₂ ne₄ tsɨ₁jein₁. Jme₁ca₂jág₃ Jesús a₂'én₂ dsa₂ 'éi₂ 'ŋio₅ lɨn₃, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ dso'₅₄: ―Jmo₄ lían'₂ 'au'₂, jón₃; ma₂rë₂'én₄ bá₄ dsáu'₂. 3Jaun₂ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ i₂lɨn₅₄ të₅juá'₅: “A₂'ɨn₅ 'lɨg'₅₄ Diú₄ bá₄ i₂në₅ a₂juá'₂ le₂në₅.” 4La₁ i₂ŋi₅ rë₂ bá₄ Jesús a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ 'lɨg'₅₄ le₂në₅? 5¿Na₂ a₂'ua₁ guë́₄ ta₁ jua'₅₄ a₂jme₁juɨg₅₄ jniá₂ dsa₂ la₂: “Ma₂rë₂'én₄ bá₄ dsáu'₂”, o₃ a₂jme₁juɨg₅₄ 'e₂ jniá₂: “Nau₂, ŋɨ₄?” 6Dse₃ jaun₂. La₂ jmo₅₄ jniá₂ jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂'io₅ 'éi'₃ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ a₂qui₃'éin₂ dsáu₁ dsa₂. Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'lian'₂: ―Nau₂, quion₂ tsɨ₁jein₁ quiáng'₂, guan'₂ ja₁quiáng'₂. 7Jaun₂ ca₂nau₂ bá₄ dsa₂ 'éi₂, ca₂ŋái'₃ ja₁quió'₄. 8Jme₁ca₂jág₃ dsa₂ a₂ca₂lë₃ jaun₂, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂cuë₃ bí₂ jaun₂ ma₂cuë́'₃ jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 9Ca₂o₃'ɨ́n₃ bá₄ Jesús ja₁jme₁'ein₅₄ jaun₂. Ja₁ŋó₄ jaun₂, ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Mateo, guá₅ caun₂ dsi₂néi₂ cán₂ 'lia'₅₄ o₄quió'₄ dsɨ₂tan₅₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―'Éin₃ jniá₂. Jaun₂ ca₂nau₂ bá₄ Të₅₄, ca₂jme₃quiong'₅₄. 10Ca₂lë₃ jme₁ma₂'en₅₄ Jesús guë́'₅ dsi₂néi₂ quió'₅ Të₅₄, ca₂dsi₃lén₂ juɨn₅ guë́₄ dsa₂ i₂cán₂ cu₄ rɨin'₅₄, dsa₂ “i₂le₁cán'₄ dso₄” sián'₂ guë́₄ në́₃, ca₂i₃toin'₅₄ i₁guë'₂ quiain'₅₄ Jesús, quiain'₅₄ dsa₂ i₂ma₂quiain'₅₄ në́₃. 11Dsa₂ fariseos në́₃, jme₁ca₂jág₃ a₂në₅, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ quián₅ Jesús: ―¿'A₂ lia'₂ guë́'₅ të₅ quián'₂ 'nia'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ dsa₂ i₂cán₂ 'lia'₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄, dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄ në́₃? 12Ca₂nág₂ Jesús jág₁ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―On₃jua'₅₄ dsa₂ i₂qui₂le₁'ág₄ dse₃ dsɨ́₅ i₂'nió'₅ të₅mɨ́₅ quió'₅; të₂le₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂le₁dso'₅₄ bá₄ 'nió'₅ quió'₅. 13O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂jme₁tɨn₅ 'e₂ jein₅ jág₁ la₂ tio'₅₄ ne₄ Si₂: “A₂'nio₃ jniá₂ dsiá'₁ 'nia'₂ ŋéi₂ 'au'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂jŋia'₅₄ qui₁jen'₄ 'nia'₂ 'e₂ qui₁jen'₄ ne₃.” Ia₁ tsá₃ ta₁ jaun₂ guio₃ jniá₂ jua'₅₄ a₂të́₄ dsa₂ dsen₃; a₂të́₄ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄ bá₄ jniá₂ guio₃. 14Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ i₂jme₁i₂nio₄ quian'₅₄ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂ ca₂jme₃quiáin₃ ne₄ Jesús, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿'A₂ lia'₂ jme₂'ɨn₅₄ bá₄ dsa₂ fariseos, le₂jaun₂ guë'₂ jnia'₅₄ në́₃, la₁ dsa₂ i₂quian'₅₄ 'ne₂ guë'₂ tsá₃ jme₂'ɨin₅₄? 15Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Lé₂ le₃tón'₃ 'lia'₂ dsɨ́₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂té₁ ja₁niog₅ jmɨg₄ ja₁jen'₂ gu₂ dsa₂, chi₂jua'₂ jaun₂ bá₄ guá₅ guë'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂? Já₅ jmɨg₄ jë₁tsá₃ ma₃dsa₂ i₂jen'₂ gu₂ 'éi₂ chan₂ lé₂; jaun₂ guë́₄ tóin'₃ jme₃'ɨin₅₄. 16'Ma₁ tsá₃ 'ein₂ tɨn₂ tióng₅ tsɨ₁'mɨ'₂ gui'₅₄ quian'₅₄ 'nau₅₄ tsɨ₁'mɨ'₂ 'mɨ́₂. Ia₁ dsán'₅ tsɨ₁'mɨ'₂ 'mɨ́₂, jaun₂ juë'₂ guë́₄ ja₁gag₂ lë́₂. 17Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ tia'₂ dsa₂ vino 'mɨ́₂ 'ŋió'₃ nɨ₁lau₂ gui'₅₄, ia₁ ne'₂. Në₅ bá₄ téin₃ vino, ton'₂ dsɨ₃'én₂ nɨ₁lau₂ në́₃ në₁jua'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ le₂jaun₂. Jaun₂ lë₃, 'ŋió'₃ lau₂ 'mɨ́₂ bá₄ 'nió'₅ tia'₃ dsa₂ vino 'mɨ́₂, ia₁jaun₂ le₃tɨn₃ bá₄ lé₂ 'í₁. 18Të₃ 'en₅₄ Jesús dsia₂₃ jág₁, jme₁ca₂dsióg₃ jan₂ i₂niog₅ gu₂ guá'₅ sinagoga . Ca₂chi₃jné₃ ne₄ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Lia'₂ ca₂jon₃ jan₂ chi'₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáng₃. La₁ në₁jua'₂ gog'₅₄ 'ne₂ quian'₅₄ jniá₂ o₁quiog'₂ gog'₂ ne₄ quió'₅, le₃chain₂ bá₄ táng₃. 19Jaun₂ ca₂nau₂ Jesús, jaun₂ ca₂ŋó₃ quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂, lia'₂ jma₃quiain'₅₄ dsa₂ i₂ma₂ja₂lén₂ quiong'₅₄. 20Të₃jë₄ jaun₂, ŋó₃ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂dso'₅₄ ma₂guia₃-tɨ́n₂ ŋi₂ a₂tɨin₂. Ca₂jme₃quiáin₃ të₂le₃ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús, jaun₂ ca₂nɨ́i'₂ chei'₅₄ tsɨn'₅₄ 'éi₂. 21Ia₁ lɨ́in₂: “Tsá₃ nag₅₄ në₁jua'₂ jŋia'₅₄ nɨ́g'₄ ca₂juɨg₄ tsɨn'₅₄, jŋia₃ quió₃.” 22Jaun₂ ca₂jén'₃ Jesús, ca₂jɨ́in₂ 'io₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jmo₄ lián'₂ 'au'₂, jón₃. Ma₂'lóng'₂ bá₄, ia₁ 'éng'₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jŋia₃ co₂ŋei'₅₄ quió'₅. 23Jme₁ca₂dsióg₃ Jesús ja₁quió'₄ dsa₂ juɨg₅₄ sinagoga 'éi₂, jaun₂ ca₂jág₃ ma₂tion'₅₄ dsa₂ i₂jmo₅ son₅₄, ma₂tion'₅₄ dsa₂ juɨn₅ go₂'i₃ në́₃, quɨ'₂-'o₂₃. 24Jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Uɨ́n'₂ 'nia'₂ ja₁lá₃; tsá₃ rë₂jon₅₄ i₂bë'₅₄ në₅. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂rë₂güɨ́in₃ bá₄. La₁ jŋia'₅₄ ca₂ŋág₂ bá₄ dsa₂. 25Jme₁ma₂'uɨn'₂ dsa₂, jaun₂ ca₂'í₃ Jesús dsi₂néi₂, ca₂jŋa'₃ mɨ₂gu₂ i₂bë'₅₄, jaun₂ ca₂nau₂ bá₄ 'éi₂. 26Ca₂le₂con₂ juɨg₂ tio'₅₄ 'uë₃ jaun₂, ca₂i₃'ág₃ jág₁ a₂ca₂lë₃ jaun₂. 27Jme₁o₂'ɨ́n₃ Jesús ja₁jaun₂, ca₂'ein₃ on₃ dsa₂ ten₄, ja₂léin₂ të́₂ tiá₂: ―¡Dsia₄ ŋéi₂ 'au'₂ jnia'₅₄, 'ne₂ tsɨ₁jon₂ David! 28Jme₁ca₂'í₃ Jesús dsi₂néi₂, ca₂jme₃quián₃ dsa₂ ten₄ 'éi₂ cau₅ quió'₅. Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿'Én'₂ 'nia'₂ a₂lé₂ le₃jme₁'lio₅₄ jniá₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―'Éin₂ bá₄ jnia'₅₄, Te₁gui'₅₄. 29Jaun₂ ca₂nɨ́'₃ Jesús gu₂ jme₁ne₁₂ jaun₂ ca₂juá'₂: ―Juɨ₁le₅₄ bá₄ con'₂ lë́₅ 'én'₂ 'nia'₂. 30Jaun₂ ca₂lág₃ bá₄ mɨ₂ne₄ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ Jesús 'éi'₃ ca₂juá'₂: ―Të₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ jnag₅₄ tsá₃ 'ein₂ juɨ₁le₂ŋi₅ a₂në₅. 31La₁ 'éi₂ në́₃, jme₁ca₂'uɨin₂ jaun₂, ca₂dsia₃ ca₂le₂con₂ ja₁tén₄ 'uë₃ jaun₂ 'e₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús. 32Jme₁ma₂'uɨn₂ dsa₂ i₂jme₁ten₄ 'éi₂, ca₂o₃lén₂ i₂sián'₂ táng₃ jŋiai₂₃ jan₂ dsa₂ con₄ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄. 33Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂dsen₅ Jesús je₂na'₅₄, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ dsa₂ con₄ 'éi₂ ca₂dsia₃ jág₁. Dsa₂ juɨn₅ i₂jme₁tion'₅₄ ca₂të́₂ ne₅₄, ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, jaun₂ ca₂dsia₃: ―Ca₂le₂con₂ 'uë₃ Israel la₂, tsá₃ 'ein₂ ma₂ca₂jág₃ a₂le₂në₅. 34La₁ dsa₂ fariseos guë'₂ në́₃, ca₂juá'₂: ―Të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ 'ŋiog₅ juɨg₅₄ je₂na'₅₄ bá₄, jmo₅ i₂në₅ 'uɨ́in'₂ je₂na'₅₄. 35Ca₂ŋɨ₃ Jesús ca₂le₂con₂ juɨg₂ ca'₅₄, ca₂le₂con₂ juɨg₂ pí'₁ në́₃, jme₂tɨin₂₃ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas . Jme₁'ë́₂ jág₁ dse₃ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄. Jme₁jme₂'lióin₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨ₁uɨg₅ a₂jme₁le₁quian₅ dsa₂. 36Jme₁ca₂jɨ́in₂ dsa₂, ca₂tá'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅, ia₁ jme₁chain₂ o₂i₁ dsɨ₅ ca₂lia'₂ ma₂ja₂'ú'₃ dsɨ́₅ chain₂, në₂jag₄ bá₄ já'₂ cha'₂ i₂tsá₃ chan₂ jmo₃ 'í₁. 37Jaun₂ në́₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄: ―Dsón'₂ bá₄ dsau₅ 'lióng₂ a₂ca₂rau₂, la₁ tsá₃ juɨn₅ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ ja₁nau₂. 38Jaun₂ lë₃, mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ juɨg₅₄ ja₁nau₂ a₂chein₃ guë́₄ juɨn₅ dsa₂ i₂jmo₃ ta₁ ja₁nau₂ quió'₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\