APOCALIPSIS 10

1Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ táng₃ jan₂ ángel sián'₂, i₂'uan'₂ lɨn₃, ca₂jniai₃ já₅ ca₂sióin₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, rë₂lióin₃ jnei₅ rë₂lag₄ lí₁ lia'₂ jniá₂ mɨ₂jo'₅₄ si₂ mɨ₂dsi₅₄. Jme₁tág₅ dsɨ₂ne₅₄ lia'₂ tág₅ 'iog₂; mɨ₂tag₅₄ guë'₂ në́₃, jme₁lë́₄ lia'₂ lë́₅ tag₄ dsɨ₅ nɨ₁'ia'₂, a₂tág₅ si₂. 2Jme₁chi₁chan'₂ caun₂ mɨ₂si₂ pí'₁ a₂rë₂bɨn₅, a₂rë₂na₄. Jaun₂ ca₂chi'₃ mɨ₂tag₅₄ ne₁ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, tag₅₄ jen₅ guë'₂ ca₂chi'₃ ne₄ 'uë₃. 3Jaun₂ ca₂guió'₃ tiá₂, lia'₂ jë₁'ŋióg₁ 'ia'₂ león. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂guió'₃, ca₂quia'₂ ta₁guio₃ ŋí'₃, qui₂ca₂'uë́'₃ jág₁ quió'₅. 4Jme₁ma₂në₂dsia₃ jág₁ ta₁guio₃ ŋí'₃, jaun₂ guë́₄ jme₁ma₂taun₅₄ ne₄ si₂. La₁ ca₂né'₂ jág₁ a₂já₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂juá'₂ tság₅ jniá₂: ―'Ma₄ jág₁ a₂në₂juá'₂ guio₃ ŋí'₃ në₅, 'a₃ lë₁taun₂ de'₂ ne₄ si₂. 5Jaun₂ ángel i₂ca₂jɨng₅₄, i₂chén'₅ chí'₅ caun₂ tag₅₄ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ caun₂ guë'₂ tag₅₄ ne₄ 'uë₃, ca₂chóg'₃ gu₂ ne₁ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 6Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂'ɨin₃ i₂chan₂ co₂tan₅₄, i₂ca₂jmo₃ ca₂dsia₃ mɨ₂güɨ́g₃, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂tio'₅₄ ja₁jaun₂, i₂ca₂jmo₃ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂tio'₅₄ ja₁jaun₂, i₂ca₂jmo₃ jmɨ₁ŋí'₄, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂tio'₅₄ ja₁jaun₂; ca₂juá'₂: ―Tsá₃ ma₂uë́₂ le₃'ag₄. 7La₁ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ jë₁ma₂ca₂jéi₂ ángel i₂ca₂të́₂ guion₃ 'éi₂ ŋí₁ trompeta quió'₅, jmɨg₄ jaun₂ dé₄ dsón'₂ le₃ti₃ jág₁ a₂rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄, a₂ca₂'ë́₂ ne₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, i₂ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne₅₄. 8Jaun₂ jág₁ a₂ca₂nag₃ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ jaun₂, ca₂juá'₂ táng₃ ca₂tság₃ jniá₂: ―Gua₂, o₂quian₂ mɨ₂si₂ pí'₁ a₂rë₂na₄ a₂chi₁chan'₂ ángel i₂chén'₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 9Jaun₂ ŋó₃ jniá₂ ja₁chén'₄ ángel, jaun₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ a₂cuë₃ mɨ₂si₂ pí'₁. Jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Ján'₅, tio'₂ mɨ₂'o'₅₄ co₂dsia₅ jme₁dsia₂ qué'₂. A₂jmá₂ rau₂ bá₄ në₅, la₁ jë₁ma₂dsióg₃ të₂'au'₂, le₃dsi'₃ bá₄. 10Jaun₂ ca₂tɨ́ng₂ si₂ a₂ca₂cuë₃ ángel 'éi₂. Jaun₂ ca₂tó'₃ mɨ₂'o₃. Dsón'₂ bá₄ ráu₂ 'ŋio₅ lɨn₃, lë́₅ lia'₂ lë́₅ jmɨ₁tá'₄. La₁ jme₁ma₂në₂nág'₃ jniá₂ në́₃, ca₂rë₃léi₄ 'e₂ bá₄ dsi'₃ ca₂dsióg₃ të₂dsɨ₃. 11Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Tion₅₄ 'nió'₅ o₁'ë́'₃ bá₄ táng₃ 'ne₂ jág₁ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ dsa₂, ne₄ 'lióng₂ juɨg₂, ne₄ 'lióng₂ jág₁ jmei₅, ne₄ juɨn₅ rag₅₄ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\