APOCALIPSIS 11

1Jaun₂ ca₂ŋɨg₂ ca₂'nau₅₄ 'ma₂ta₅ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ nɨ₁'ma₂ a₂quiog₂ dsa₂ 'éi'₃. Jaun₂ ca₂nag₃ ca₂juá'₂: ―Nau₂, o₂quiog₂ 'éi'₃ quió'₅ guá'₅ quió'₅ Diú₄, o₂quiog₂ 'éi'₃ ne₄chei₂ në́₃. O₁'én₁ dsa₂ i₂tón'₅ jme₂juɨn'₂ Diú₄ ja₁jaun₂. 2Tsá₃ cán'₁ 'éi'₃ i₁dsi₅ guá'₅ a₂lë́₅ le₃ca₁'né₄, ia₁ a₂ma₂lë́₅ quió'₅ dsɨ₂nau₂ bá₄ ja₁jaun₂; jaun₂ 'éi₂ bá₄ dsa₂ i₂qui₃tsó'₃ ta₁caun₂ juɨg₂ jŋió₅ jaun₂ con'₂ ca₂dsɨn₃ të₂láu₃-tɨn₃ tsɨ'₂. 3Tsɨn₅₄ bá₄ jniá₂ on₃ dsa₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ o₄quió₃, a₂qui₃'ë́₂ jág₁ caun₂ mei₅ rë₂dsɨ́₂ tɨn₃ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ 'nag'₂ ne₂guióg₂ (1260) jmɨg₄, le₁qui'₂ 'mɨ'₂ lia'₂ juɨ₁lia'₂ a₂quɨ́'₅ dsa₂ ja₁ron₅ 'lag₄. 4Co₂'nió'₄ dsa₂ on₃ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅, lë́₅ co₂'nió'₄ tɨn₃ nɨ₁'ma₂ olivos, quian'₅₄ guë'₂ tɨn₃ tag₄ ja₁le₁guí'₂ si₂, a₂tióng₂ ne₄ Te₁gui'₅₄ i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ gua'₅₄ 'uë₃. 5Në₁jua'₂ 'ein₂ 'nio₃ jmóg'₂ dain₅₄, la₁ quian'₅₄ si₂ a₂'uë́'₅ 'o₄ bá₄ 'éi₂ co₂dsia₅ dság'₂ dsɨ́in'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'iog₅₄. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂tɨ́n₂ dsián₃ juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ jmá'₂ dain₅₄ 'éi₂. 6I₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ 'éi₂ në́₃ 'io₃ bí₂ a₂lé₂ jnéi₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃lé₂ téin₃ jmɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ të₁lia'₂ të₂i₃nioi₅₄ qui₃'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄. Jaun₂ 'io₃ bí₂ ján₃ a₂lé₂ le₃jmo₃ lé₂ jmɨ₂ juɨ₁lia'₂ jmɨg₂, a₂lé₂ qui₃cuë₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jmɨ₁uɨg₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ i₂gú'₃ ráun₂ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ 'nio₃. 7La₁ jë₁ma₂dsan₃ ta₁ quió'₅ 'éi₂ në́₃ a₂qui₃jáng'₃ jág₁ dsau₅, jaun₂ guë́₄ o₃'ɨn₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄. 'Éi₂ guë́₄ cuë₃, jo₅₄, jme₃dsiog₂₃. 8Jë₄ calle juɨg₂ dsen₅₄ jaun₂, le₁gain'₅₄ le₁'lɨin₁₂ lé₂, co₂'nió'₄ ja₁chei₂ quian'₅₄ jág₁ jáng'₅ léi₄, Sodoma quian'₅₄ Egipto, ján₃ bá₄ ja₁ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄ Te₁gui'₅₄ quiáin₅. 9Con'₂ 'nɨ₅ jmɨg₄ rë₂tón₂ con'₂ dsi₃ŋí'₃, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ le₂con₂ juɨg₂, ca₂le₃jɨ́n₃ ne₅₄ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ jag₄ dsa₂, jág₃ jɨ́in₂ 'lag₄ 'éi₂. La₁ tsá₃ 'ein₂ ŋe₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂dsɨ₃'ó₃. 10Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂chan₂ guë́₄ gua'₅₄ 'uë₃, 'ŋio₅ tóin'₃ jmo₃ 'io'₂ o₄quió'₄ 'éi₂, jmo₃ jmɨg₄ a₂cha₂ qui₂dsɨ₃can₅ cuë́'₃ rɨin'₅₄. Ia₁ dsa₂ on₃ quián₅ Diú₄ i₂ca₂dsan₃ 'éi₂, 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁le₁quian₅ jmɨ₁uɨg₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. 11La₁ jme₁ca₂dsɨn₃ 'nɨ₅ jmɨg₄ tón₂ con'₂ dsi₃ŋí'₃ jaun₂, Diú₄ në́₃ ca₂tó'₂ táng₃ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ qui₂ca₂nau₂ táng₃. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃ dsa₂ i₂ca₂jág₂. 12Jaun₂ qui₂ca₂nág₂ jág₁ tiá₂ a₂já₅ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ a₂ca₂juá'₂: ―I₂nó'₅ 'nia'₂ guei'₅₄ la₂. Jaun₂ ca₂i₃léin₂ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ rë₂lióin₃ jnei₅, të₃ jág₅ jaun₂ dsa₂ i₂jme₁'iog₅₄. 13Hora jaun₂ dé₄ ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ tiá₂ lɨn₃. Jaun₂ qui₂ca₂gon₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ guia₃ juɨg₂ ciudad. Guio₃ mei₅ dsa₂ i₂ca₂dsan₃ jme₁ca₂jë́'₂ 'uë₃. Dsa₂ i₂ca₂chón₃ guë́₄ në́₃, qui₂ca₂can₃ juë́'₅ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃. Ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 14Jaun₂ co₂në₅ ca₂lë₃ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ dsa₂ jaun₂. La₁ ŋi'₅₄ ta₁ jiá₃ táng₃ jë₁ca₂të́₂ 'nɨ₅. 15Jaun₂ ca₂jéi₂ táng₃ jë₁ca₂të́₂ guion₃ ángel ŋí₁ quió'₅, jaun₂ qui₂ca₂né'₂ jág₁ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ qui₂i₁juá'₄ tiá₂ lɨn₃: Ja₁gon₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ma₂ca₂lë₃ ja₁gon₂ Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄, ja₂gon₂ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅ në́₃. Jaun₂ 'éi₂ bá₄ i₂gon₃ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. 16Jaun₂ ta₁guión₂-quén₂ i₂lɨ́n₅ dsa₂ can'₅₄ i₂tián'₅ ne₄ta₁ quió'₅ ne₄ Diú₄, qui₂ca₂tóin₂ të₂ 'uë₃ rë₂'éin₂ co₂ŋei'₅₄, ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, 17qui₂ca₂juá'₂: Cuë₂ jnia'₅₄ ti₁'mag'₄ 'ne₂, Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃, 'ne₂ bá₄ i₂lɨ́ng'₅, 'ne₂ i₂jme₁lɨ́ng'₄, ia₁ ma₂ca₂jme₁'ŋió'₂ 'ne₂ bí₂ juë'₂ quiáng'₂, ma₂ca₂jme₁lióg'₄ gong'₂. 18Jme₁qui₂nau₂ 'nei₂ juɨg₂ gua'₅₄ 'uë₃, la₁ në₃ guë́₄ já₅ 'nei₂ a₂'i₄ 'au'₂, ia₁ ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂qui₁dsɨ'₂ 'éi'₃ ja₁con₂ 'lag₄. Ton'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ ja₁quɨ'₅₄ 'lian'₅₄ dsa₂ quiáng'₂ i₂ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne'₅₄ i₂qui₂ma₂'ë́₂ jág₁ quiáng'₂. Le₂jaun₂ guë'₂ i₂jme₂go₃ 'a₂ lia'₂ lɨ́n'₅ 'ne₂ lia'₂ dsa₂ can'₅₄, lia'₂ dsa₂ me'₂. Ján₃ guë'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂'éng'₄ juɨ₁lia'₂ i₂qui₂'én₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 19Jaun₂ guë́₄ ca₂niá₃ dsi₂néi₂ guá'₅ quió'₅ Diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ca₂jnia₃ tsɨ₁gu₅ quió'₅ jág₁ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄ dsi₂néi₂ guá'₅ quió'₅. Të₃jë₄ jaun₂ qui₂ca₂lë₃ si₁ŋí'₃, qui₂ca₂né'₂ jág₁, qui₂ca₂quia'₂ ŋí'₃, qui₂ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃, qui₂ca₂séi'₂ dsɨ́₅ ca'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\