APOCALIPSIS 12

1Jaun₂ ca₂jnia₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ caun₂ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₃gó'₃ dsɨ₅: jan₂ 'io₅₄ i₂rë₂lión₃ co₂tág₅ lia'₂ jniá₂ 'iog₂. Le₃né'₃ ja₁chéin'₄ ton₅ tsɨ'₂. Caun₂ guë'₂ corona 'i₄ dsi₅₄, le₁ton₅ guia₃-tɨ́n₂ nei₅. 2'Io₅₄ 'éi₂ quiain₂₃ guein₂, a₂guió'₅ co₂mɨ'₅₄ a₂chain₂ uɨg₅ a₂le₃chan₂ guein₂. 3Jaun₂ guë́₄ ca₂jnia₃ léi₄ siá'₂ táng₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃: jan₂ cua₁ dragón guén₂ i₂pan₅₄ lɨn₃ i₂quian₅ guio₃ mɨ₂dsi₄ quian'₅₄ guia₃ mɨ₂juɨ́₁. Jma₃cáun₃ corona tio'₅₄ lia'₂ ca₂mɨ́g₂ mɨ₂dsi₅₄. 4Quian'₅₄ ne₁con₅ já'₂ 'éi₂ qui₂ca₂tsë́'₃ ca₂qui'₅₄ quió'₅ 'nɨ₅ juɨ₁lia'₂ nei₅ i₂jme₁le₁'ɨ́n₄ guei'₅₄, jaun₂ qui₂ca₂guiain'₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ ca₂nau₂ cua₁ dragón ne₄ 'io₅₄ i₂jë₁ca₂rë₃chán₃ guein₂, ia₁jaun₂ quɨin'₂ guein₂ dsɨ₂juɨ₅ jë₁ma₂ca₂rë₃cháin₃. 5Ca₂rë₃chán₃ rë'₂ guein₂ quiáin₅, jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂'i₄ 'éi'₃ gon₃ ne₄ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ quian'₅₄ 'ma₂'ɨ'₅₄ a₂lë́₅ nɨ₁ŋí₁ 'ua'₂. Jaun₂ ca₂jŋia'₃ bá₄ guein₂ 'éi₂ ca₂tág₃ Diú₄ i₃guá₃ ne₄ta₁ quió'₅. 6Jaun₂ ca₂cuɨng₃ 'io₅₄ juɨ₅ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ ja₁ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ quió'₅ Diú₄, ia₁jaun₂ le₃tain₅₄ ca₂lia'₂ ca₂dsɨn₃ caun₂ mei₅ rë₂tón₂ tɨn₃ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ 'nag'₂ ne₂guióg₂ (1260) jmɨg₄. 7Jaun₂ ca₂lë₃ 'nei₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃: ca₂jmo₃ 'nei₂ Mi₂gue₅₄ quiain'₅₄ ángeles quiáin₅, ca₂quɨ́in'₂ ca₂cuë́'₃ cua₁ dragón. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ ca₂jéin'₃ dragón quiain'₅₄ ángeles quiáin₅. 8La₁ tsá₃ ca₂tió'₃, jaun₂ tsá₃ ma₃ja₁ca₂rë₃chá₃ guë́₄ ja₁cuɨn₅ jmɨg₄ tóin'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 9Jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂jŋia'₃ cau₅ dragón juɨn'₂ 'éi₂, dsɨ₂mɨ'₂ gui'₅₄ i₂jme₁chan₂ ma₂lɨ́g'₂, i₂të́'₂ i₂së₃dsen₃, i₂chen₂ Satanás në́₃, i₂jme₂gan₅ dsa₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃. Ca₂i₃gain'₅₄ ca₂të₂ gua'₅₄ 'uë₃, lia'₂ jma₃quiain'₅₄ ángeles quiáin₅. 10Jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ tiá₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, i₁juá'₄: Në₃ guë́₄ ca₂të́₂ jmɨg₄ quió'₅ Diú₄ a₂lión₂ dsa₂, ca₂dsióg₃ jmɨg₄ ja₁lé₂ juɨ₅bí₂ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ quián₂ a₂gon₂ 'éi₂ quiain'₅₄ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅. Ia₁ ca₂guiain'₃ 'uë₃ i₂jme₁bóg'₂ dso₄ quió'₅ rɨn'₅₄ jniog₄ le₃ne₄ Diú₄ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂. 11Ca₂tió'₃ bá₄ 'éi₂ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ në́₃ a₂ma₂qui₂ma₂jáng'₃ 'éi₂; ia₁ tsá₃ ca₂dsán₃ dsɨ́₅ jme₂dsí₂ quió'₅ o₁jŋia'₅₄ ca₂dsain₃. 12Jaun₂ lë₃, 'io'₂ jmo₄ 'nia'₂ i₂juɨ́g₃, quian'₅₄ guë'₂ 'nia'₂ i₂tián'₅ ja₁jaun₂. ¡La₁ 'e₂ guë́₄ juɨ́g₂ juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ guë'₂ i₂chan₂ né'₃ jmɨ₁ŋí'₄! Ia₁ ma₂sión₃ i₂së₃dsen₃ ja₁con'₂ 'nia'₂; ma₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅, ia₁ ma₂ŋi₅ rë₂ bá₄, ca₂juɨg₄ jmá'₅ jmɨg₄ cha₂ guë́₄ quió'₅. 13Jme₁ca₂rë₃lí'₄ dragón a₂ma₂ŋó₅ juɨ₅ gua'₅₄ 'uë₃, jaun₂ 'éi₂ në́₃ ca₂'ein₃ 'io₅₄ i₂ca₂rë₃chán₃ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quián₅. 14La₁ 'io₅₄ 'éi₂ në́₃, ca₂ŋɨi₂ tsɨ₁rë₂cu₅ ca₁ca'₅₄ a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ tsɨ₁rë₂cu₅ i₁mɨg₂, ia₁jaun₂ 'ɨin₃ juɨ₅ ja₁quió'₄, ja₁lë́₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅, ja₁lë́₄ 'í₁ 'nɨ₅ ŋi₂ të₂ ca₂jau₅₄ le₃ne₄ dsɨ₂mɨ'₂. 15Jaun₂ ca₂'uë́'₃ dsɨ₂mɨ'₂ jmɨg₂ juɨ₅ mɨ₂'o₅₄, në₂jag₄ bá₄ caun₂ cuá₃ juë'₂, ia₁jaun₂ dsɨ₃ŋɨ₃ 'io₅₄ 'éi₂ quian'₅₄ jmɨg₂. 16La₁ ca₂jme₃'o₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂jme₃'oin₅₄ 'io₅₄, ca₂niá₃ 'uë₃ ca₂nág'₃ jmɨg₂ cuá₃ jaun₂ a₂ca₂'uë́'₃ dragón juɨ₅ mɨ₂'o₅₄. 17Jaun₂ ca₂rë₃'né₃ dragón le₃ja₁con₂ 'io₅₄, jaun₂ ŋei₅₄ i₁quɨin'₅₄ quiain'₅₄ tsɨ₁jon₂ i₂ca₂chón₃ quián₅ 'io₅₄, co₂'nió'₄ i₂jme₂ti₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ i₂le₁quian₅ jág₁ dsau₅ quió'₅ Jesús në́₃. 18Jaun₂ ca₂nau₂ 'éi₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\