APOCALIPSIS 13

1Jaun₂ ca₂jág₃ ca₂'ŋio₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ jan₂ já'₂ i₂jniá₂ gau₂ jmá'₅, i₂le₁dsɨ₅₄ guio₃ mɨ₂dsi₄, guia₃ guë'₂ mɨ₂juɨ́₁. Ne₄ mɨ₂juɨ́₁ në́₃, jme₁le₁dsɨ₅₄ guia₃ coronas. Ne₄ mɨ₂dsi₅₄ në́₃, jme₁le₁ton₅ jág₁ lia'₂ chein₂ a₂jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ Diú₄. 2Jme₁lɨ́n₄ já'₂ i₂ca₂jɨng₅₄ 'éi₂ lia'₂ lɨ́n₅ dsɨ₂'ia'₂ leopardo. Le₁dsɨ₅₄ mɨ₂tag₅₄ lia'₂ lë́₅ gu₂-tag₄ oso. Mɨ₂'o₅₄ guë'₂ lë́₅ lia'₂ lë́₅ mɨ₂'o₄ 'ia'₂ león. Ca₂cuë₃ dragón juɨ₅bí₂ ca₂cuë́'₃ já'₂ 'éi₂ lia'₂ jma₃quian'₅₄ ne₄ta₁ quió'₅ në́₃, a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ a₂'uain'₂ lɨn₃. 3Ca₂mɨ́g₂ mɨ₂dsi₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ 'éi₂, lë́₅ lia'₂ lë́₅ a₂rë₂cuɨ́'₃ 'ŋio₅ lɨn₃, lë́₅ në₂jag₄ bá₄ a₂chain₂ join₅₄. La₁ia₁ ca₂'láu₂ bá₄. Ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂, ca₂'ein₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ 'éi₂. 4Jaun₂ ca₂jme₃juag'₂ dsa₂ ca₂jme₃juɨin'₂ dragón, ia₁ ca₂cuë₃ 'éi'₃ ca₂cuë́'₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄. Ca₂jme₃juiin'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ në́₃, qui₂ca₂juá'₂ ca₂tóin'₂: ―¿'Ein₂ chan₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ i₂në₅? ―'ɨin₂₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ 'éi₂―. ¿'Ein₂ bá₄ tió'₅ jmo₃ 'nei₂ ja₁coin₂? 5Ján₃ bá₄ ca₂ŋɨi₂ jág₁ a₂le₃róin₂ a₂qui₃jmo₃ a₂lɨ́in₅ Diú₄; ca₂ŋɨi₂ bí₂ në́₃ a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ con'₂ të₂láu₃-tɨn₃ tsɨ'₂. 6Jaun₂ ca₂jáin₃ mɨ₂'o₅₄, ca₂ton₃ 'lɨg'₅₄ le₃quió'₅ Diú₄. Ca₂ton₃ rë'₂ 'lɨg'₅₄ ca₂'ë₃ ja₁guá₄ Diú₄; ca₂'ɨin₃ rë'₂ ca₂lia'₂ i₂tion'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ në́₃. 7Ca₂ŋɨi₂ bá₄ jmɨg₄ a₂jmo₃ 'nei₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, a₂jo₃ në́₃; ca₂ŋɨi₂ bí₂ a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ tsɨ₁jon₂, ca₂le₃jë́₃ go₄ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ jmei₅, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ në́₃. 8Jme₃juag'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃ jme₃juɨin'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ 'éi₂: ca₂le₃jɨ́n₃ i₂con'₂ tsá₃ le₁ton₅ ne₄ si₂ rë₂bɨn₅ a₂le₃chan₂ dsa₂, a₂ron₅ quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, i₂jme₁ma₂'i₄ 'éi'₃ a₂jŋag'₃ dsa₂, ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. 9Në₁jua'₂ 'ein₂ le₁dsɨ₅₄ rë₂gua₄, rë₂ juɨ₁nei₅₄. 10Juɨ₁lia'₂ i₂jŋia₅ dsa₂ juɨ₅ né'₃ má₃, ján₃ bá₄ juɨ₅ né'₃ má₃ dsɨ₃léin₂; juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂dsian₅ dsa₂ quian'₅₄ ŋi₁tág₂, quian'₅₄ ŋi₁tág₂ dsiáin₃. 'Uɨg₅₄ në₅ në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, 'nió'₅ jmo₃ tió'₃ dsɨ́₅, a₂tsá₃ qui₂dsɨ₃uɨ́in₂ a₂'éin₂. 11Cang₂ jaun₂ ca₂jɨn₄ táng₃ jniá₂ jan₂ já'₂ 'lɨn'₅₄ sián'₂, ca₂'ŋioi₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 'Éi₂ në́₃ jme₁le₁dsɨ₅₄ tɨn₃ mɨ₂juɨ́₁ lia'₂ lë́₅ mɨ₂juɨ́₁ jan₂ guein₂ já'₂ cha'₂. La₁, lia'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ dragón bá₄, jme₁lë́₄ jág₁ quió'₅. 12Co₂jaun₂ bá₄ jme₁'io₂₃ bí₂ ján₃, juɨ₁lia'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂le₂'uɨg₅₄, a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃ o₄quió'₄; chi₃quióng₂ jmɨg₄ jme₃juag'₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ i₂chan₂ ja₁jaun₂, jme₃juɨin'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂ca₂'lón₂ i₂jme₁rë₂cuɨ́n'₃ 'éi₂. 13'Lióng₂ léi₄ juë'₂ a₂o₂dsain₂ ca₂jmo₃ ján₃. Ca₂jmo₃ ca₂tá'₂ si₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ në₃, ca₂jmo₃ të₃ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 14Të₂le₃ quian'₅₄ léi₄ juë'₂ a₂ca₂jmo₃ o₄quió'₄ i₂'lɨn'₅₄ i₂le₂ne₁ 'éi₂, ca₂jme₃gain₂₃ dsa₂ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. Ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂chi'₃ dsa₂ caun₂ nió'₄ quió'₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂jme₁rë₂cuɨ́n'₃ quian'₅₄ ŋi₁tág₂ i₂ca₂'lón₂ 'éi₂. 15Ca₂ŋɨi₂ bí₂ a₂toin'₂ jme₂dsí₂ nió'₄ quió'₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, ia₁jaun₂ juá'₂ jág₁, ia₁jaun₂ jme₃dsiain₂₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ gue₃ jme₃juɨn'₂ nió'₄ quió'₅ 'éi₂. 16Ca₂chi₃quiáin₂ jmɨg₄ lia'₂ dsa₂ can'₅₄ lia'₂ dsa₂ me'₂, lia'₂ dsa₂ i₂cha₂ cu₄ lia'₂ dsa₂ te₂ŋé₂, lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄ lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃ në́₃, a₂guein₃ léi₄ dso'₂ gu₂ ne₁, o₃ chi₁quí₃ 'e₂. 17Jaun₂ tsá₃ ma₃lé₂ lá₃ 'i₁jan₂, on₃ guë'₂ ma₃lé₂ 'nag₃, jua'₅₄ tsá₃ lɨ́in₅ léi₄, o₃ tsá₃ le₁quian₅ jág₁ lia'₂ chen₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, o₃ tsá₃ le₁quian₅ número quió'₅ lia'₂ chein₂. 18Le₂la₂ bá₄ jág₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅: juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'i₄ jág₁, juɨ₁chein'₄ cuentas 'a₂ lia'₂ lë́₅ número quió'₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄. Ia₁ número quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jaun₂. Le₂la₂ lë́₅ número quió'₅: jŋéi₂ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ 'nag'₂ ne₂guióg₂ rë₂dsɨ́₂ jŋéi₂ (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\