APOCALIPSIS 14

1Cang₂ jaun₂ ca₂jɨng₅₄ táng₃ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ jniái₂ chéin'₅ ne₄ Má'₂ Sión, quiain'₅₄ caun₂ 'ŋiá₂-lón₂ rë₂dsɨ́₂ të₂láu₃-quén₂ mei₅ dsa₂ i₂jme₁le₁quian₅ léi₄, i₂le₁ton₅ chi₁quí₃ lia'₂ chen₂ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quian'₅₄ 'a₂ lia'₂ chen₂ Jmei₂ në́₃. 2Jaun₂ guë́₄ ca₂nag₃ caun₂ mɨ'₅₄ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, a₂lë́₅ në₂jag₄ bá₄ caun₂ la'₅₄ juë'₂ lɨn₃, ton'₂ në₂jag₄ bá₄ ja₁dein₅ quia'₂ tiá₂ lɨn₃ ŋí'₃. Mɨ'₅₄ a₂ca₂nag₃ jaun₂ ca₂né'₂ juɨ₁lia'₂ ja₁jmo₅ dsa₂ son₅₄ quian'₅₄ tsɨ₁ton₅ arpas quió'₅. 3Qui₂i₁'ë₂₃ caun₂ canto 'mɨ́₂ ne₄ ne₄ta₁, ne₄ le₃quén₂ já'₂, ne₄ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃. Ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ sián'₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃tɨn₂ son₅₄ a₂'ë₅ dsa₂ jaun₂, jmá'₃ lia'₂ dsa₂ 'ŋiá₂-lón₂ rë₂dsɨ́₂ të₂láu₃-quén₂ mei₅ i₂rë₂'lian'₅₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ 'éi₂ bá₄. 4Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ i₂tsá₃ ca₂rë₃'iog₅ jme₂dsí₂ quió'₅ quian'₅₄ 'io₅₄ 'lɨn'₅₄, ia₁ qui₂ma₂ca₂rë₃cháin₃ ja₂léin₂ le₁jɨ́in₃. Quiain'₅₄ bá₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ juɨ₁'a₂ guë́₃ ja₁dsó₃ 'éi₂. Qui₂le₁'liain₅₄ të₂le₃ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, co₂'nió'₄ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂rë₂jen'₅₄ le₃ne₄ Diú₄, le₃ne₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ në́₃. 5'I₁caun₂ jág₁ të₂jág₁ tsá₃ ca₂'uë₂ mɨ₂'o₄ 'éi₂; tsá₃ dso₄ qui₂rë₂cáin'₄. 6Jaun₂ ca₂jɨng₅₄ táng₃ jan₂ ángel sián'₂ a₂ŋɨ₂₃ dsi₂jo₂ dsi₄ güɨg₂, i₂quian₅₄ jág₁ dse₃ a₂le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄, já₅ ja₂'ë́₃ ja₂chi'₅₄ dsa₂ i₂tián'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃: ca₂le₃jë́₃ juɨg₂, ca₂le₃jë́₃ tsɨ₁jon₂ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ jmei₅, ca₂le₃jë́₃ go₄ dsa₂; 7i₁juá'₄ tiá₂: ―Jme₁gan₃ 'nia'₂ Diú₄; jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ 'éi₂. Ia₁ ma₂gua₅ hora a₂qui₃dsɨ₂₃ 'éi'₃. Jme₁juɨn'₂ 'nia'₂ i₂ca₂jmo₃ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ o₄tu₁ jmɨg₂. 8Chi₁quɨ́n₃ guë́₄ jaun₂ ján₃, ca₂já₃ jan₂ ángel sián'₂ i₂ca₂juá'₂: ―Ma₂ca₂i₃'én₂, ma₂ca₂i₃'én₂ Babilonia juë'₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂jmo₃ a₂qui₂ca₂'ɨn'₃ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ vino a₂ca₂jme₃cón₂ dsɨ́₅ a₂qui₂nió'₃ jág₁ 'lɨg'₅₄ quió'₅. 9Jaun₂ ca₂guan₃ táng₃ jë₁ca₂të́₂ ún₂ ángel, ján₃ guë'₂ tiá₂ ca₂juá'₂: ―Chi₂jua'₂ 'ein₂ ca₂guen₃ jme₃juɨn'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, quian'₅₄ nió'₄ quió'₅, o₃ në₁jua'₂ ca₂guein₃ cán₂ léi₄ dso'₂ chi₁quí₃, o₃ co'₅₄ gú₃ 'e₂, 10ján₃ bá₄ 'ɨ́n'₂ 'éi₂ vino a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄ a₂ma₂i₂tang₄ a₂tsá₃ 'e₂ qui₂rë₂cón'₅ 'ŋió'₃ copa a₂cha₂ 'uɨg₅₄ a₂le₃'nei₂; qui₃ŋág₃ uɨg₅ quian'₅₄ si₂ quian'₅₄ azufre të₃ne₄ ángeles jŋió₅ quián₅ Diú₄ quian'₅₄ guë'₂ le₃ne₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. 11Jme₁ŋi₁ a₂tsáu₃ ja₁ŋág₃ uɨg₅ në́₃, dsi₅₄ co₂tan₅₄ lé₂, on₃ guë'₂ 'uë₂-jmɨ₂ bá₄ lé₂ jua'₅₄ a₂le₃jŋia₃ a₂tsá₃ ŋág₃ ca₂tiá₂ uɨg₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jme₃juɨn'₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ 'éi₂ quian'₅₄ nió'₄ quió'₅, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ca₂guen₃ cán₂ léi₄ lia'₂ chein₂ në́₃. 12Ja₁në₅ bá₄ 'nió'₅ jmo₃ juɨn'₂ dsɨ́₅ dsa₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, dsa₂ i₂tión₂ tiá₂ jme₂ti₃ 'éi'₃ quió'₅, a₂'éin₂ le₃quió'₅ Jesús në́₃. 13Jaun₂ ca₂né'₂ táng₃ jág₁ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂juá'₂ tság₅ jniá₂: ―Jmo₄ si₂ tiong₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ a₂juá'₂: “'E₂ guë́₄ 'ŋio₅ dsen₃ dsa₂ i₂dsián₃ le₃ne₄ juɨ₅ la₂, i₂'én₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄.” Ján₅, juá'₂ Jme₂dsí₂, ia₁jaun₂ jŋia₃ ca₂le₃jë́₃ ta₁ quió'₅, jaun₂ qui₃le₃quen₅ 'i₄ ta₁ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃.” 14Jaun₂ ca₂jág₃ táng₃ ca₂jnia₃ caun₂ jnei₅ tiog₂ jmá'₅. Ne₄ jnei₅ jaun₂, guá₅ jan₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Chi₁'i₁ caun₂ corona a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄ mɨ₂dsi₅₄, chi₁chan'₂ caun₂ ŋí₁ hoz a₂'mu₃. 15Jaun₂ o₂'ɨ́n₃ táng₃ jan₂ ángel dsi₂néi₂ guá'₅ templo, ca₂juá'₂ tiá₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂guá₅ ne₄ jnei₅: ―Tiá₃ ŋí₁ hoz quiáng'₂, cag'₅₄; ia₁ ma₂gua₅ hora cag'₅₄, ia₁ ma₂ca₂ron₂ a₂ráu₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 16Jaun₂ ca₂tiá₂ hoz ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, dsa₂ i₂guá₅ ne₄ jnei₅ 'éi₂, ca₂cág'₃ a₂ma₂ca₂rau₂ ja₁jaun₂. 17Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ táng₃ jan₂ ángel sián'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ chí'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; ján₃ bá₄ chi₁chan'₂ caun₂ ŋí₁ hoz a₂'mu₃. 18Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ táng₃ ne₄chei₂ jan₂ ángel sián'₂ guë́₄ táng₃, i₂'io₅ bí₂ ne₄ si₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ tiá₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂chan'₂ ŋí₁ hoz 'mu₃, ca₂juá'₂: ―Tiá₃ ŋí₁ 'mu₃ quiáng'₂; chi₁lo'₂ cag'₅₄ nɨ₁'mu'₂ a₂qui₂le₁'ág₄ nɨ₁uɨng₂ a₂cha₂ gua'₅₄ 'uë₃, ia₁ ma₂ca₂juɨg₂ mɨ́g₂ uvas quió'₅. 19Jaun₂ ca₂tiá₂ 'éi₂ hoz quió'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂cág'₃ mɨ́g₂ uvas quió'₅ gua'₅₄ 'uë₃. Ca₂tó'₂ caun₂ ja₁juë'₂ ja₁qui₂jlen'₃ dsa₂, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, ja₁'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄. 20Jaun₂ ca₂rë₂tso'₄ a₂jaun₂ 'nɨ'₂ juɨg₂, ca₂'io₂ jmɨ₂. Jmɨ₂ jaun₂ në́₃ ca₂i₃'o₅₄ a₂jɨ'₂ con'₂ 'ei₅ rë₂'o₄ dsɨ₂cua₁, a₂juë'₂ ja₁ca₂'a₃ tí₅ con'₂ 'nɨ₅ 'ŋiá₂-láu₂ (300) kilómetros.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\