APOCALIPSIS 15

1Ca₂jág₃ jniá₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ caun₂ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅: guion₃ ángeles i₂quian₅ guio₃ guë́₄ jmɨ₁uɨg₅ ja₁con₂ dsa₂. Co₂'nió'₄ a₂jaun₂ guë́₄ lë́₅ jë₁ca₂tó'₂, ia₁ co₂jaun₂ ca₂'ŋia₅ a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄. 2Jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ juɨ₁lia'₂ caun₂ jmɨ₁ŋí'₄ a₂lë́₅ nɨ₁'ɨ₂ a₂rë₂cón'₅ quian'₅₄ si₂. Ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ a₂lë́₅ nɨ₁'ɨ₂ jaun₂, jme₁tión₂ dsa₂ i₂ca₂tió'₃ ne₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, ne₄ nió'₄ quió'₅, ne₄ número quió'₅ lia'₂ chein₂ në́₃. Qui₂le₁chan'₂ tsɨ₁ton₅ arpas a₂ca₂cuë₃ Diú₄. 3Tióin₂ 'ë₂₃ canto quió'₅ Moisés dsa₂ i₂ca₂jme₂ti₃ quián₅ Diú₄, quian'₅₄ canto quió'₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂, a₂juá'₂: 'E₂ guë́₄ juë'₂ a₂jlá'₁ lɨn₃ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂jmo'₅₄ 'ne₂, Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃. A₂dsau₅, a₂tí₅ lɨn₃ bá₄ juɨ₅ quiáng'₂, 'Ne₂ Rag₅₄ quián₅ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂. 4¿'Ein₂ bá₄ 'éi₂ i₂tsá₃ jme₃gon₃ 'ne₂, Te₁gui'₅₄? ¿'Ein₂ bá₄ i₂tsá₃ jme₃juag'₂ guë'₂ ján₃? Ia₁ jan'₂ 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ i₂jŋió₅. Ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ qui₂ja₃léin₂ qui₂jme₃juɨin'₂ 'ne₂, ia₁ ma₂ca₂rë₃jniá₂ 'éi'₃ a₂qui₂dsɨ́'₂ 'ne₂. 5Cang₂ jaun₂ ca₂jág₃ jniá₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂niá₃ guá'₅, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ ja₁jŋió₅ guë́₄, ja₁rë₂'ma₄ jág₁ dsau₅ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄. 6Guá'₅ jaun₂, ca₂'uɨn₂ guion₃ ángeles i₂le₁quian₅ le₃guio₃ jmɨ₁uɨg₅. Le₁qui'₂ 'mɨ'₂ lino jlá'₁, a₂tág₅ lɨn₃. A₂jme₁rë₂jén'₅ le₁dsɨ́₅ guë'₂ në́₃, jme₁lë́₄ jmá'₃ cu₄nióg₄. 7Jaun₂ guë́₄ jan₂ já'₂ quén₂ i₂tión₂ ne₄ ne₄ta₁, ca₂cuë́'₃ le₂jan₂ le₂jan₂ ta₁guion₃ ángeles jma₃cáun₃ nɨ₁uɨng₅ jɨ'₂ a₂lë́₅ cu₄nióg₄, le₁'a₁ co₂'nió'₄ a₂'nei₂ a₂'i₄ dsɨ́₅ Diú₄ i₂chan₂ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄. 8Jaun₂ ca₂can'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ quian'₅₄ jme₁ŋi₁ a₂já₅ ja₁con₂ a₂jlá'₁ a₂'uan'₂ Diú₄. Ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ dsɨ₃ton'₅₄ ja₁jaun₂, ca₂lia'₂ ca₂rë₃'ŋia₅ le₃guio₃ jmɨ₁uɨg₅ a₂le₁quian₅ ta₁guion₃ ángeles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\