APOCALIPSIS 16

1Jaun₂ ca₂nag₃ jniá₂ jág₁ tiá₂ lɨn₃ i₁juá'₄ dsi₂néi₂ guá'₅, a₂tsɨ́'₅ le₃guion₃ ángeles 'éi₂: ―O₂nó'₅ 'nia'₂ o₂jen₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ 'nei₂ a₂'i₄ dsɨ́₅ Diú₄ a₂le₁'a₁ nɨ₁uɨng₅ në₅. 2Jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ jë₁le₂'uɨg₅₄ ángel, jaun₂ ca₂jein₃ a₂chi₁'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂le₁quian₅ léi₄ quió'₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, i₂jme₂juɨn'₂ nió'₄ quió'₄ në́₃, qui₂ca₂'ŋiai₂ 'mé'₅ 'lɨg'₅₄ a₂quɨ'₂ guë́₄ lɨn₃. 3Jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ on₃ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄. Jaun₂ ca₂lë₃ jmɨ₂, në₂jag₄ bá₄ jmɨ₂ 'an₅₄ jan₂ 'lag₄. Ca₂dsan₃ ca₂le₃jɨ́n₃ já'₂ i₂jme₁chan₂ jmɨ₁ŋí'₄ jaun₂. 4Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ ún₂ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅, ne₄ jmɨg₂ cuá₃, ne₄ o₄tu₁ jmɨg₂ në́₃; jaun₂ jmá'₃ jmɨ₂ bá₄ qui₂ca₂lë₃ ján₃. 5Jaun₂ ca₂nag₃ juá'₂ ángel i₂niog₅ gu₂ jmɨg₂, ca₂juá'₂: Rë₂ bá₄ cáun'₂ 'ne₂ 'í₁, Diú₄ Jŋió₅; 'ne₂ i₂lɨ́n₅, i₂jme₁lɨ́n₄, ia₁ a₂në₂qui₁dsɨ'₂ 'éi'₃ le₂në₅. 6Ia₁ ca₂tein₃ 'éi₂ jmɨ₂ a₂jme₁'an₅₄ dsa₂ i₂jme₁tén₄ le₃quiáng'₂, dsa₂ i₂jme₁qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ quiáng'₂ në́₃. Në₃ guë́₄ në́₃, në₂'ein'₅₄ jmɨ₂, ia₁ le₂në₅ 'en₄ quió'₅ bá₄. 7Ca₂nag₃ jniá₂ ján₃ jë₄ ne₄chei₂, i₁juá'₄: Dsón'₂ le₂në₅, Te₁gui'₅₄ Diú₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃, dsón'₂ bá₄ qui₂dsɨ́'₁ 'ne₂ 'éi'₃ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄. 8Jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ quén₂ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅ ne₄ 'iog₂, jaun₂ ca₂ŋɨ₂ 'iog₂ bí₂ a₂dsɨ́in'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ si₂. 9Jaun₂ ca₂dsɨn'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quian'₅₄ a₂dséi₂ gau₂ lɨn₃. Jaun₂ qui₂ca₂'ag₃ dsa₂ 'lɨg'₅₄ qui₂ca₂'ɨin₃ Diú₄ i₂'io₅ bí₂ ne₄ jmɨ₁uɨg₅ jaun₂. Tsá₃ ca₂jme₃tsɨ́in₃ dsɨ́₅, jua'₅₄ ca₂jme₃juɨin'₂ 'éi₂. 10Jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ 'ŋiá₂ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅ ne₄ ne₄ta₁ quió'₅ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, jaun₂ ca₂të₁tsɨ'₅₄ qui₁né'₃ ja₁goin₂ jaun₂. Dsa₂ në́₃ qui₂ca₂quɨg'₂ le₁tsɨ'₂ a₂ca₂jme₃uɨ́'₃. 11Con'₂ siá'₂ ca₂'ɨin₃ 'lɨg'₅₄ Diú₄ i₂quió'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ne₄ 'uɨg₅₄ a₂le₁quian₂₃ jmɨ₁uɨg₅, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂lɨ́in₅ 'mé'₅ në́₃. La₁ tsá₃ ca₂dsi₃quéin'₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ ca₂tí₂ a₂jmo₂₃-dsáu₅. 12Jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ jŋé₂ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅ ne₄ cuá₃ juë'₂ Eufrates. Jaun₂ co₂dsia₅ ca₂rë₃quéin₃ cuá₃ jaun₂, ia₁jaun₂ ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ caun₂ juɨ₅ quein₂ ja₁i₃nio₄ rag₅₄ i₂ja₃lén₂ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂. 13Jaun₂ ca₂jág₃ ca₂'uɨn₂ ún₂ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, i₂jniá₂ lia'₂ jniá₂ i₁jë́'₅, ca₂'uɨin₂ jma₃ján₃ juɨ₅ mɨ₂'o₄ já'₂ dragón, mɨ₂'o₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, quian'₅₄ mɨ₂'o₄ i₂të́'₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂juɨ₁gain₂ në́₃. 14Jme₂dsí₂ i₂lɨ́n₅ je₂na'₅₄ bá₄ 'éi₂, i₂qui₃jmo₃ léi₄ juë'₂, i₂qui₂dsɨ₃lén₂ uɨ́ng₂ ja₁con₂ rag₅₄ quián₅ dsa₂ i₂chan₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁jaun₂ chi₃lo'₃ a₂dsia₃ 'nei₂ jmɨg₄ juë'₂ jaun₂ quió'₅ Diú₄ i₂'Uan'₂ guë́₄ lɨn₃. 15“Rë₂ján'₁ 'nia'₂ ia₁ guión'₄ jniá₂ con'₂ tiá₂, në₂jag₄ bá₄ jan₂ 'ang₂. 'E₂ guë́₄ dsen₃ juɨ₁lia'₂ i₂rë₂jnio₄ ne₄, i₂lë́₅ 'í₁ tsɨn'₅₄, con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ i₃ŋɨ₅₄ rë₂ŋɨ́i₅ të₃ jág₅ dsa₂ o₂quí'₃ quió'₅.” 16Jaun₂ qui₂ca₂liain'₃ rag₅₄ caun₂ ja₁chei₂ Armagedón quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo. 17Jaun₂ ca₂jen₃ jë₁ca₂të́₂ guion₃ ángel a₂'a₄ nɨ₁uɨng₅ quió'₅, ca₂'éin₂ dsi₂güɨg₂. Jaun₂ ca₂né'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ a₂chí'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jág₁ a₂juá'₂ tiá₂, a₂já₅ ne₄ta₁, i₁juá'₄: ―¡Ma₂ca₂lë₃ bá₄! 18Jaun₂ qui₂ca₂lë₃ si₁ŋí'₃, ca₂të₁tsɨ'₅₄ co₂mɨ'₅₄, ca₂quia'₂ ŋí'₃. Ta₁caun₂ gua'₅₄ 'uë₃ qui₂ca₂jë́'₂ ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ tiá₂ lɨn₃, ca₂lia'₂ 'i₁cón'₂ tsá₃ le₂jaun₂ jua'₅₄ a₂ma₂i₁bi₅₄ 'uë₃ ca₂le₃ ca₂rë₃chán₃ dsa₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ gau₂ ca₂lë₃. 19Ca₂lë₃ 'nɨ₅ dso'₅₄ ciudad dsen₅₄ jaun₂, jaun₂ qui₂ca₂i₃lé₂ juɨ₅ 'uë₃ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ciudad jme₁te₁'i₁ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ Diú₄ Babilonia juë'₂; ca₂cuë́'₃ copa a₂'a₄ vino a₂'i₄ 'nei₂ dséi₂ dsɨ́₅. 20Jaun₂ qui₂ca₂cuɨng₃ ca₂le₃jë́₃ 'uë₃ a₂qui₂le₁quɨ́'₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄; ca₂le₃jë́₃ nɨ₁má'₂ në́₃, co₂dsia₅ ca₂i₃có'₂. 21Qui₂ca₂tang₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ́₅ ca₁ca'₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃, a₂guei₂ jma₃të₂láu₃ kilo lia'₂ ca₂mɨ́g₂. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ qui₂ca₂'ag₃ dsa₂ 'lɨg'₅₄ 'ɨin₂₃ Diú₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂séi'₂ dsɨ́₅ jaun₂, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ca₂i₁juɨn₅₄ gau₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂lë₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\