APOCALIPSIS 17

1Jaun₂ ca₂já₃ jan₂ ángel i₂lë́₂ guion₃ i₂jme₁le₁chan'₂ nɨ₁uɨng₅ 'éi₂, ca₂tság₃ jniá₂: ―Ŋia₅, la₂ 'ë₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmɨ₁uɨg₅ a₂'ë́₂ Diú₄ ne₄ 'io₅₄ juɨn'₂ i₂'nag₅ quió'₅, i₂guá₅ ne₄ ja₁te₁'i₁ 'lióng₂ jmɨg₂. 2Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ rag₅₄ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ ma₂qui₂ca₂nió'₄ jág₁ quiain'₅₄ 'io₅₄ 'éi₂; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ma₂qui₂ca₂rë₃'en₅ dsa₂ i₂tián'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, quian'₅₄ vino a₂co₂'nió'₄ dso₄ a₂ca₂jmo₃-dsáu₅ 'io₅₄ 'éi₂. 3Jaun₂ ca₂jiog₃ ángel, të₁lia'₂ 'eng₅₄ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂, caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅. Ja₁jaun₂ ca₂të́₂ ne₃ ca₂jɨng₅₄ jan₂ 'io₅₄, co₂dsɨin₅₄ jan₂ já'₂ guén₂ i₂jniá₂ gau₂ jmá'₅, i₂le₁dsɨ₅₄ guio₃ mɨ₂dsi₄, guia₃ guë'₂ mɨ₂juɨ́₁, i₂jme₁quian₅ 'lióng₂ jág₁ 'lɨg'₅₄ lia'₂ chein₂ a₂jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ Diú₄ në́₃. 4'Io₅₄ 'éi₂ në́₃ rë₂lɨin₅₄ qui'₂ tsɨn'₅₄ guéin₂ si₂, quian'₅₄ a₂'uɨ'₃. A₂lë́₅ jlá'₁, tio'₅₄ cu₄nióg₄, nɨ₁cang₁ jlá'₁ quian'₅₄ mɨ́g₂ perlas në́₃. Ján₃ guë́₄ chi₁chan'₂ caun₂ copa a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄, rë₂'a₄ a₂'lɨg'₅₄ a₂jmo₅-dsáu₅, quian'₅₄ jág₁ 'lɨg'₅₄ a₂nió'₅. 5Le₁ton₅ jág₁ ne₄ chi₁quí₃, a₂juá'₂: JÁG₁ A₂RË₂'MA₄ BABILONIA JUƗN'₂ CHOG₅₄ 'IO₅₄ I₂'NAG₅ QUIÓ'₅ CHOG₅₄ CA₂LE₃JË́₃ NE₅₄ A₂LƗ₁'IOG₅ NE₄ GUA'₅₄ 'UË₃. 6Jaun₂ ca₂jɨn₄ jniá₂ 'io₅₄, a₂'ein₅ guá₅, quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, quian'₅₄ guë'₂ jmɨ₂ 'an₅₄ i₂ma₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ le₃quió'₅ Jesús. Jaun₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ₃ guë́₄ lɨn₃ jme₁ca₂të́₂ ne₃ a₂jaun₂. 7Jaun₂ ca₂juá'₂ ángel tság₅ jniá₂: ―¿'E₂ lë₃ dsɨ₂gó'₃ 'au'₂? La₂ juá'₄ jniá₂ jág₁ rë₂'ma₄, co₂'nió'₄ 'e₂ léi₄ jáng'₅ 'io₅₄ ó₃, 'e₂ guë'₂ léi₄ jáng'₅ táng₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂jiog₅ i₂cha₂ guio₃ mɨ₂dsi₄, i₂le₁dsɨ₅₄ guio₃ mɨ₂juɨ́₁ në́₃. 8Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂në₂jɨng'₅₄ në₅, jme₁chan₂ le₂jŋiá₅, rë₂në́₃ në́₃ tsá₃ ma₃chain₂. La₁ jë₁ma₂o₃'ɨin₅ uɨ́g₂ ja₁ca₂jein₃ chi₁dsio₅₄, jaun₂ dsióg₄ ja₁dsɨ₃'éin₂. Dsɨ₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂con'₂ tsá₃ le₁ton₅ ne₄ si₂ ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, mɨ₂si₂ a₂rë₂bɨn₅ a₂le₃chan₂ dsa₂; dsɨ₂qui₂dsɨ₃gó'₃ dsɨ́₅ jë₁ma₂jɨ́in₂ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jme₁chain₂, tsá₃ ma₃chain₂ rë₂në́₃, la₁ia₁ a₂guáin₂ táng₃. 9'Jág₁ la₂ cha₂ a₂lé₂ le₃ŋɨ́'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅: jáng'₅ jág₁ dsau₅ guio₃ mɨ₂dsi₄ já'₂, co₂'nió'₄ guio₃ dsɨ₂con'₂ ja₁guá₄ 'io₅₄ 'éi₂. 10Ján₃ bá₄ co₂'nió'₄ guion₃ rag₅₄ a₂jaun₂. Ma₂i₃gan'₅₄ cau₅ 'ŋiá₂ rag₅₄ 'éi₂; jan₂ bá₄ i₂gon₂ rë₂në́₃; jan₂ guë'₂ i₂tsá₃ ma₂guan₅ guë́₄. Jë₁ma₂të́₂ rë₁guá₃ 'éi₂ guë'₂ në́₃, ca₂tiá₂ bá₄ ca₂tɨ́in₂ guá₃. 11Já'₂ 'Lɨn'₅₄ i₂jme₁chan₂, i₂tsá₃ chan₂ rë₂në́₃ 'éi₂ guë'₂ në́₃, lén₂ i₂gon₂ i₂ca₂të́₂ jŋia₃ i₂co₂'nió'₄ rɨn'₅₄ i₂guion₃ 'éi₂ bá₄. Ján₃ bá₄ dsióg₄ ja₁dsɨ₃'éin₂. 12'A₂lë́₅ guia₃ mɨ₂juɨ́₁ a₂në₂jag'₅₄ në́₃, co₂'nió'₄ guian₃ rag₅₄ i₂tsá₃ ma₂ŋɨ₂ ja₁le₃goin₂. La₁ ŋei₃ bí₂ 'éi'₃ ca₂tiá₂ le₂jaun₂, në₂jag₄ caun₂ hora, lia'₂ ma₂quiain'₅₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄. 13Tóin'₃ caun₂ ta₁ co₂dsia₅, 'ei₅ caun₂ jág₁, ton'₂ qui₃cuë₃ juɨ₅bí₂ quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ cuë́'₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄. 14Qui₃jmo₃ 'nei₂ quɨ́in'₂ quian'₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂. La₁ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ bá₄ i₂lí'₂, ia₁ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ Juɨg₅₄ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ dsa₂; ton'₂ lɨ́in₅ Rag₅₄ quián₅ ca₂le₃jɨ́n₃ rag₅₄. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂quian'₅₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ në́₃, lɨ́in₅ i₂ma₂quióin'₂ i₂ma₂të́'₃ Diú₄, tióin₂ lɨ́in₅ dsa₂ i₂rë₂ti'₅₄ quiáin₅. 15Jaun₂ ca₂tság₃ jniá₂: ―Juɨ₁lia'₂ a₂lë́₅ 'lióng₂ jmɨg₂ ja₁guá₄ 'io₅₄ 'lɨn'₅₄ a₂në₂jag'₅₄ në₅, co₂'nió'₄ ca₂le₃jë́₃ go₄ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ nió'₃ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂, ca₂le₃jë́₃ jág₁ jmei₅ në́₃. 16Jaun₂ jme₃'iog₅₄ dsa₂ i₂co₂'nió'₄ a₂lë́₅ guia₃ mɨ₂juɨ́₁ i₂në₂jag'₅₄, jme₃'iog₅₄ Já'₂ 'Lɨn'₅₄ guë'₂ në́₃, jme₃'ŋiai₅₄ 'io₅₄ 'éi₂. Co₂dsia₅ qui₃téi₂ co₂'nió'₄ të₃tsɨin'₅₄ rë₃ŋɨ́i₅; qui₃quɨ́g'₃ nɨ₁ŋɨ₁₂, jaun₂ guë́₄ dság'₂ quian'₅₄ si₂. 17Ia₁ Diú₄ në́₃ ma₂jmo₃ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂ juɨ₁jmo₁₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ dsɨ́₅ jmo₃, ia₁jaun₂ jmo₃ caun₂ jág₁ a₂cuë₃ juɨ₅bí₂ a₂goin₂, cuë́'₃ Já'₂ 'Lɨn'₅₄, ca₂lia'₂ ca₂dsióg₃ jmɨg₄ a₂le₃ti₃ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂ma₂ron₅. 18'Io₅₄ i₂në₂jɨng'₅₄ në́₃, co₂'nió'₄ ciudad juë'₂ ja₁o₂'ag₅ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ rag₅₄ i₂chan₂ mɨ₂güɨ́g₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\